Novinky a události

První statistiky ukazují pokles předložených žádostí a vyšší míru úspešnosti.

Přečtěte si o nástrojích rozšiřování účasti v rámci Horizontu 2020 a doporučeních pro budoucí programy.

Komise podpoří přípravu osnov a výukových materiálů pro kurz o Evropské unii a politice soudržnosti EU pro studenty žurnalistiky.

8. února si nenechte ujít debatu k vodíku a jeho roli v energetice, výzkumu a průmyslu.

Expertní skupina ESIR vydala publikaci na téma Průmysl 5.0 v rámci transformativní politiky výzkumu a inovací.

Žádosti o projekty zaměřené na výuku o EU v rámci aktivity Jean Monnet je možné podávat na portálu FTOP do 1. března.

Pracovní skupina IGLO pro oblast mezinárodní spolupráce se věnovala spolupráci s Latinskou Amerikou.

Školení pro projektové manažery zemí Visegrádské skupiny cílí na zvýšení jejich odborných kapacit a povědomí o evropském výzkumu.

Buďte v obraze

Odebírejte naše pravidelné newslettery, sledujte nás na sociálních sítích a ze světa mezinárodního výzkumu a vzdělávání už vám nic neunikne: 

Aktivity CZELO

CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.

Komu jsou aktivity určeny?

 • Školy a školská zařízení všeho druhu
 • Vysoké školy
 • Ústavy Akademie věd ČR
 • Veřejnoprávní i soukromoprávní výzkumné instituce
 • Inovační podniky
 • Orgány státní správy ČR
 • Pedagogové
 • Výzkumní pracovníci
 • Manažeři všech typů škol a výzkumných organizací
 • Odborníci v oblasti vzdělávání a výzkumu

Informační a konzultační činnost

 • Monitoring aktuálního dění v politice vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací na úrovni EU
 • Poskytování informací českým subjektům o aktuálním dění a poskytování odborných konzultací českým subjektům
 • Pravidelné informování prostřednictvím newsletteru a sociálních sítí (Facebook, Twitter)

Rozvoj kontaktů a partnerství v Bruselu

 • Spolupráce s ostatními styčnými kancelářemi, institucemi EU, se Stálým zastoupením ČR při EU, s Českým centrem Brusel, s Velvyslanectvím České republiky v Bruselu, s Českou podnikatelskou reprezentací při EU (CEBRE), se zastoupeními krajů ČR a s dalšími aktéry evropského výzkumu a vzdělávaní etablovanými v Bruselu (např. zastoupení vysokých škol, výzkumných organizací, platforem a zastřešujících organizací)
 • Aktivní účast v mezinárodních oborových organizacích a asociacích (např. IGLO, ACA, EUN)

Propagace českého vzdělávání a výzkumu

 • Organizace akcí na poptávku českých účastníků za účelem jejich propagace v Bruselu
 • Zajišťování prezentačních stánků na relevantních akcích a šíření informačních materiálů
 • Prezentace úspěchů českého výzkumu prostřednictvím tzv. CZELO Bulletinu
 • Popularizace českého výzkumu v Bruselu prostřednictvím tzv. Science Café
 • Prezentace českých úspěchů v mezinárodním vzdělávání, diseminace výsledků účasti ČR v evropských vzdělávacích programech
 • Rozvoj marketingových aktivit v návaznosti na národní iniciativu Study in the Czech Republic

Podpora mezinárodních aktivit českých subjektů v Bruselu

 • Pomoc při vyhledávání partnerských organizací, podpora členství v mezinárodních sítích a konsorciích, organizování projektových setkání, partnerských meetingů a burz a tzv. consortia building/match-matching events
 • Poskytování logistické podpory a asistence veřejným a soukromým subjektům ČR při realizaci jejich mezinárodních aktivit v Bruselu, možnost využít prostor kanceláře pro pořádání schůzek, seminářů a školení
 • Zastupování českých subjektů na setkáních v Bruselu

Zvyšování odborných kapacit projektových manažerů výzkumných a vzdělávacích organizací ČR

 • Krátkodobé odborné stáže v Bruselu s cílem bližšího seznámení se s problematikou Evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru všeobecně, se službami poskytovanými ze strany CZELO a s cílem navázání bližších osobních kontaktů k další spolupráci
 • Mezinárodní školení pořádaná v Bruselu (např. CZELO Academy v oblasti internacionalizace ve vzdělávání, školení projektových manažerů se zaměřením na evropskou vědní politiku apod.)

Buďte v obraze

Odebírejte naše pravidelné newslettery, sledujte nás na sociálních sítích a ze světa mezinárodního výzkumu a vzdělávání už vám nic neunikne: 

Vzdělávání

 • Erasmus+

  Erasmus+ je úspěšný program Evropské unie podporující internacionalizaci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

 • Centralizované aktivity Erasmus+

  Některé aktivity programu Erasmus+ spravuje přímo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Chcete se zapojit do projektů a hledáte více informací? Kancelář CZELO nabízí konzultace k aktuálním výzvám.

  Více informací k jednotlivým centralizovaným aktivitám se dočtete na speciální stránce.

 • Zapojení do dalších programů mezinárodního vzdělávání

  České organizace a instituce ve všech sférách vzdělávání se mohou zapojit do evropských programů mezinárodního vzdělávání.

  Více informací naleznete v sekci Programy a sítě.

 • Evropské univerzity

  Aliance evropských univerzit jsou jednou ze stěžejních iniciativ Evropského prostoru vzdělávání. Evropské univerzity představují novou formu mezinárodního partnerství, které by mělo vést k intenzivnější mobilitě studentů a akademiků, rozvoji excelentní vědy a výzkumu a celkově ke zvýšení konkurenceschopnosti evropských univerzit na globální úrovni.

  Evropské univerzitní aliance sdružují 5 až 8 univerzit z různých zemí se společnou vizí a dlouhodobou strategií, jež sdílí know-how, společně tvoří studijní programy a účastní se výzkumných projektů. Studentům a vědcům nabízí jedinečnou možnost spolupracovat v různých jazycích, napříč obory a bez ohledu na hranice.

  Více informací na webu Evropské komise.

 • Evropský prostor vzdělávání (EEA)

  V roce 2017 na tzv. sociálním summitu v Göteborgu představila Evropská komise vizi Evropského prostoru vzdělávání (EEA), který by měl podpořit volnou mobilitu všech studentů, a usnadnit jim tak přístup ke kvalitním programům vzdělávání a odborné přípravy kdekoli v Evropě. V září 2020 bylo zveřejněno nové sdělení, jak dosáhnout vytvoření Evropského vzdělávacího prostoru do roku 2025.

  V současné době se Evropská komise zaměřuje na několik klíčových iniciativ:

  1. Evropské univerzity
  2. Automatické vzájemné uznávání diplomů
  3. Evropská studentská karta

  Vizí Evropského prostoru vzdělávání je, že všude v EU:

  • bude zahraniční studijní pobyt běžnou součástí vzdělávacích programů,
  • výsledky studia budou vzájemně uznávány v rámci celé EU,
  • znalost dvou dalších jazyků bude normou,
  • všichni budou mít přístup k vysoce kvalitnímu vzdělání, bez ohledu na socio-ekonomické zázemí,
  • bude posilováno vědomí evropské identity, diverzity a evropského kulturního dědictví.

  Více informací na webu MŠMT a Evropské komise.

 • Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA)

  V rámci Boloňského procesu byl vytvořen Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA), který má ještě více přispět k internacionalizaci evropských vysokoškolských systémů a jejich vzájemné harmonizaci.

  Členské státy EHEA se dohodly na zavedení třístupňového systému vysokoškolského vzdělávání (bakalářské, magisterské a doktorské studium) nebo na vzájemném uznávání kvalifikací a studijních výsledků mezi zahraničními univerzitami.

  Více informací na webu MŠMT, Evropské komise a EHEA.

 • Boloňský proces

  Boloňský proces je mechanismus, který podporuje větší soudržnost mezi systémy vysokoškolského vzdělávání v Evropě. Byl zahájen v roce 1999 tzv. Boloňskou deklarací, kterou podepsalo 29 států včetně České republiky.

  Nyní podporuje mezivládní spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání již 48 evropských zemí. Smyslem Boloňského procesu je posilování otevřeného vzdělávacího prostoru, především podpora zahraničních mobilit studentů a akademiků, ale také zvyšování atraktivity a konkurenceschopnosti evropského vysokoškolského vzdělávání v globálním měřítku.

  Více informací na webu MŠMT, Evropské komise a EHEA.

Výzkum a inovace

 • Horizont Evropa

  Horizont Evropa (HEU) je 9. rámcový program EU pro výzkum a inovace, který bude implementován v letech 2021–2027, a s rozpočtovou alokací ve výši dosahující 100 mld. EUR bude představovat dosud nejvýznamnější nástroj podpory výzkumu a inovací v Evropě a ve světě. Rámcové programy EU jsou již tradičně nejdůležitějšími instrumenty, jimiž EU uskutečňuje své priority v oblastech výzkumu a inovací. Implementace rámcového programu Horizontu Evropa bude vycházet z politických priorit EU pro léta 2019–2024, kladoucích stěžejní důraz na Zelenou dohodu pro Evropu, Evropu připravenou na digitální věk a Ekonomiku ve prospěch společnosti. Při přípravě dvouletých Pracovních programů rámcového programu EU nadto Evropská komise vychází mj. i z Plánu na podporu oživení Evropy a sdělení Evropské komise k inovovanému Evropskému výzkumnému prostoru (ERA).

  Program Horizont Evropa bude strukturován do tří pilířů, které budou doplněny opatřeními k rozšíření účasti a posílení Evropského výzkumného prostoru.

  Struktura programu Horizont Evropa (HEU)

  Pilíř 1 – Excelentní věda si klade za cíl posílit pozici EU ve vědě prostřednictvím nástrojů Evropské výzkumné rady, akcí Marie Sklodowska-Curie a opatřeními cílenými na další rozvoj a využití evropských výzkumných infrastruktur.

  Pilíř 2 – Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu se zaměřuje na řešení společenských výzev, podporu průmyslových technologií, urychlení transformace průmyslu s cílem přispět k naplňování evropských i globálních politických priorit. Pilíř 2 je strukturován do šesti tematických klastrů, které budou provázány též s nově definovanými evropskými partnerstvími. Prostřednictvím portfolií řešených projektů přispějí klastry k dosažení ambiciózních cílů a dopadů misí.

  Pilíř 3 – Inovativní Evropa si klade za cíl stimulovat prostřednictvím nástrojů Evropské inovační rady vznik a zavádění průlomových inovací a inovací, které mají potenciál vytvářet nové trhy.

  Část programu HEU zacílená na rozšíření účasti a posílení Evropského výzkumného prostoru by měla posílit zapojení excelentních výzkumných týmů ze všech členských zemí EU do Evropského výzkumného prostoru, zejména ze zemí s dosud nižší výzkumnou a inovační výkonností, a napomoci dalšímu rozvoji spolupráce v evropském výzkumu a inovacích.

  Komu je program určen?

  Hlavní cílovou skupinou programu jsou jednotliví výzkumní pracovníci či výzkumné týmy působící na vysokých školách, ve výzkumných institucích nebo ve firmách. Program nabízí řadu příležitostí také podnikům, které zde mohou najít zajímavé možnosti pro financování svých aktivit v oblasti výzkumu a inovací. Zapojit se mohou také veřejné instituce, nevládní a neziskové organizace, občanská sdružení či asociace sdružující zájmové skupiny a další subjekty realizující výzkumné a inovační aktivity.

  Více informací:

  Na národních webových stránkách Horizontu Evropa, provozovaných Technologickým centrem AV ČR, jako Národním kontaktním bodem (NCP) ČR pro rámcový program, jsou k dispozici veškeré informace potřebné k zapojení do rámcového programu, včetně pracovních programů a korespondujících výzev k předkládání návrhů projektů, podmínek účasti a v neposlední řadě i kontaktních údajů NCP pracovníků pro jednotlivé priority rámcového programu EU. Technologické centrum AV ČR poskytuje v kapacitě NCP ČR pro rámcový program kompletní informační, poradenský a konzultační servis. Za účelem usnadnění základní orientace v Horizontu Evropa bylo připraveno mj. i jeho stručné představení v českém jazyce.

  Oficiální webové stránky Horizont Evropa (v angličtině)

 • Evropský výzkumný prostor

  Evropský výzkumný prostor (European Research Area - ERA) se skládá ze všech výzkumných a vývojových aktivit, programů a politik v Evropě, které jsou spojeny s nadnárodní perspektivou. Společně umožňují výzkumným pracovníkům, výzkumným institucím a podnikům stále více cestovat, soutěžit a spolupracovat přes hranice.

  Cílem je jim poskytnout přístup k celoevropskému otevřenému prostoru pro poznání a technologie, kde jsou plně využívány nadnárodní synergie a vzájemné doplňování. ERA se skládá z činností, programů a politik, které jsou navrženy a provozovány na všech úrovních: regionální, národní i evropské.

  Dne 30. září 2020 přijala Evropská komise sdělení o novém Evropském výzkumném prostoru pro výzkum a inovace, v rámci kterého stanovila strategické cíle a opatření, které mají být provedeny v úzké spolupráci s členskými státy, aby byly upřednostněny investice a reformy v oblasti výzkumu a inovací, aby se zlepšil přístup výzkumných pracovníků k excelenci v celé EU a aby se výsledky výzkumu dostaly na trh a do reálné ekonomiky. Kromě toho se na základě sdělení bude dále podporovat mobilita výzkumných pracovníků, jejich dovednosti a možnosti profesního rozvoje v rámci EU, rovnost pohlaví , jakož i lepší přístup k veřejně financovaným recenzovaným vědeckým poznatkům.

  Sdělení definuje čtyři strategické cíle:

  • Upřednostňovat investice a reformy v oblasti výzkumu a inovací směřující k ekologické a digitální transformaci s cílem podpořit oživení Evropy a zvýšit konkurenceschopnost;
  • Zlepšit přístup výzkumných pracovníků v celé EU ke špičkovým zařízením a infrastrukturám;
  • Rozšířením spolupráce mezi členskými státy posílit mobilitu výzkumných pracovníků a svobodná cirkulaci znalostí a technologií tak, aby z výzkumu a jeho výsledků měli prospěch všichni.

  Více informací na Evropských stránkách ERA.

 • COST

  COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) je mezivládní rámec pro evropskou spolupráci v oblasti vědecko-technického výzkumu, umožňuje od r. 1971 koordinaci projektů financovaných z národních zdrojů na evropské úrovni.

  COST představuje platformu pro setkávání a výměnu informací vědeckých pracovníků z členských zemí programu a koordinaci společných výzkumných a vývojových aktivit - tzv. Akcí (tematicky zaměřených projektů), které jsou financovány na národní bázi. Členem programu COST je 38 evropských států.

  Více informací na webu Programu COST (v angličtině) a na webu MŠMT (v češtině).

 • LIFE

  LIFE je programem Evropské komise podporující ochranu životní prostředí, přírody a zachování biodiverzity. Financuje ekoinovační projekty, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy, ale podporuje také řízení životního prostředí a informační kampaně zaměřené na změnu postojů a jednání cílových skupin nebo ochranu přírody a biodiverzity ve volné krajině (s důrazem na zavádění vhodného managementu pro prioritní druhy a stanoviště evropského významu).

  Více informací na webu Programu LIFE (v češtině), na webu Programu LIFE (v angličtině) a na webu Ministerstva životního prostředí.

 • EUREKA

  EUREKA je mezivládní organizace, která vznikla v roce 1985 na podporu tržně orientovaného výzkumu, vývoje a inovací napříč všemi technologickými sektory. Jedná se o decentralizovanou síť podporující koordinaci národního financování.

  Hlavním cílem je zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a zamezení odlivu vědecko-výzkumných a průmyslově inovačních aktivit do ostatních částí světa. Program proto podporuje průmysl (velké, malé i střední podniky), výzkumná centra a univerzity v realizaci projektů, které vedou k vývoji nových výrobků, postupů a služeb a k jejich následnému komerčnímu využití.

  Více informací na webu EUREKA a na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 • EURATOM

  Program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (EURATOM) je zřízen na období 2021–2025 s cílem umožnit provádění činností v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy s důrazem na neustálé zlepšování jaderné bezpečnosti, zabezpečení a radiační ochrany. Kromě toho nařízení doplňuje cíle programu Horizont Evropa.

  Nový program bude uskutečňovat klíčové výzkumné činnosti současného programu (v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení, nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem, radiační ochrany a energie z jaderné syntézy), rozšíří výzkum neenergetických aplikací ionizujícího záření a zajistí zlepšení v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a přístupu k výzkumným infrastrukturám. Kromě toho podpoří mobilitu výzkumných pracovníků v jaderné oblasti v rámci „akcí Marie Curie-Skłodowska“ (MSCA) programu Horizont Evropa.

  Nový program Euratomu doplní program Horizont Evropa pomocí stejných nástrojů a pravidel pro účast. Jeho délka trvání bude omezena na pět let a v roce 2025 bude prodloužena o dva roky, aby byla v souladu s víceletým finančním rámcem na období 2021–2027.

  Více informací na evropských stránkách Evropské stránky programu (v angličtině)

 • InvestEU

  Program InvestEU navazuje na úspěšný model Investičního plánu pro Evropu, na tzv. Junckerův plán. Tento program propojuje Evropský fond pro strategické investice a dalších 13 finančních nástrojů EU (mezi nimi např. i COSME). Program si klade za cíl zajistit pro období 2021–2027 dodatečné investice ve výši více než 372 miliard EUR (tzv. InvestEU fondy), a rozhodujícím způsobem tak přispět k podpoře udržitelných investic, inovací a k vytvoření nových pracovních míst v Evropě.

  Internetový portál InvestEU nabízí jednotnou evropskou platformu poskytující snadno dostupnou a uživatelsky přívětivou databázi představující možnosti investic v rámci EU, tento portál se opírá o Evropský portál investičních projektů (EIPP). Cílem tohoto portálu je umožnit vzájemné propojení investorů s předkladateli projektů. Více informací o přístupu na portál naleznete zde (v angličtině).

  Poradenský portál InvestEU Advisory Hub poskytuje poradenský servis a technickou podporu s přípravou, vypracováním, strukturováním a zaváděním investičních projektů, zejména pak podporuje tzv. budování kapacit.

 • Program Digitální Evropa

  Program Digitální Evropa (2021 –2027) doplní již existující programy Evropské unie – Horizont Evropa a Nástroj pro propojení Evropy. Cílem programu je digitální transformace evropské společnosti a ekonomiky, zvýšení evropské konkurenceschopnosti a dosažení evropské nezávislosti v oblasti digitální ekonomiky.

  Program podporuje investice do oblasti umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, superpočítačových zařízení a do vysoce pokročilých digitálních dovedností. Program Digitální Evropa si klade za cíl vytvořit konkurenceschopná pracovní místa, zajistit lepší zdravotnickou péči a rozsáhlé využívání digitálních technologií ve společnosti a ekonomice, které by měly zaručit veřejné služby vysoké kvality. Jedním z nástrojů k dosažení těchto cílů bude využití nových digitálních technologií a budování strategických digitálních kapacit Evropské unie.

  Českým gestorem programu Digitální Evropa je ministerstvo průmyslu (MPO).

  Více informací zde (v angličtině).

 • Výzkumný fond pro uhlí a ocel

  Výzkumný fond pro uhlí a ocel (RFCS) poskytuje finanční prostředky na podporu projektů v oblasti uhlí a oceli, a to pro všechny podnikatelské subjekty i výzkumné organizace. Dotace z Fondu jsou poskytovány pro výzkumné, pilotní a demonstrační projekty mimo Rámcové programy EU.

  Hlavní cíl programu je definován jako podpora konkurenceschopnosti odvětví souvisejících s uhelným a ocelářským průmyslem. Priority programu pro oblast uhlí jsou zlepšení konkurenční pozice EU, zdraví a bezpečnost v dolech a zlepšení využití uhlí jako čistého zdroje energie. Výzkumné činnosti v uhelném odvětví se zaměří na regiony v transformaci v souladu s principy mechanismu spravedlivého přechodu.

  V ČR má Výzkumný fond pro uhlí a ocel na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce Hutní a ocelářský průmysl.

  Více informací na Evropských stránkách programu RFCS (v angličtině)

Užitečné kontakty

Partner search

Zápisy z akcí

2021

Akce CZELO

 • Erasmus+ Sport

  Program Erasmus+ a příležitosti, které nabízí (10. ledna 2022)
  • záznam
  • prezentace

  centralizované aktivity
  Projektový cyklus (17. ledna 2022)
  • záznam
  • prezentace

  Jak připravit žádost? (24. ledna 2022)
  • záznam
  • prezentace

  decentralizované aktivity
  Zahraniční výjezdy v oblasti sportu (KA1 Erasmus+) (18. ledna 2022)
  • záznam
  • prezentace

  Sportovní tematika v projektech spolupráce (KA2 Erasmus+) (19. ledna 2022)
  • záznam
  • prezentace

Buďte v obraze

Odebírejte naše pravidelné newslettery, sledujte nás na sociálních sítích a ze světa mezinárodního výzkumu a vzdělávání už vám nic neunikne: 

Kontakt

Czech Liason Office for Education and Research (CZELO)

Rue Montoyer 23

1000 Brussels

Belgium

Facebook Twitter 

Kancelář se nachází v centru evropské čtvrti v blízkosti institucí EU

 • Evropský parlament – 10 minut (700 m)
 • Evropská komise (budova Berlaymont) – 15 minut (1,1 km)
 • Rada EU (budova Justus Lipsius) – 15 minut (1,1 km)
 • DG EAC, EACEA – 10 minut (700 m)
 • DG RTD – 5 minut (350 m)
 • Stálé zastoupení ČR při EU – 10 minut (700 m)

Jak se k nám dostanete?

 • Metrem – zastávka Trône, linky 2 a 6 (2 minuty, 200 m)
 • Autobusem – zastávka Science, linky 27, 34, 38, 64, 80 a 95 (2 minuty, 200 m)
 • Vlakem – stanice Bruxelles Luxembourg (6 minut, 500 m)
 • Na kole – Villo! stanice č. 044 – Charlemagne/Karel de Grote (2 minuty, 150 m)

Doprava z letiště

Z národního letiště Zaventem Airport k nám můžete pokračovat vlakem, autobusem nebo taxi.

 • Cesta vlakem je nejrychlejší, ze Zaventem do stanice Bruxelles Luxembourg se dostanete za 20 minut. Odtud to k nám máte už jen 500 metrů.
 • Pokud pojedete autobusem, linka č. 12 vás doveze za 40 minut až na autobusovou zastávku Trône, která se nachází necelých 300 m od kanceláře.
 • Rozhodnete-li se pro taxi, doporučujeme vám využít oficiálních služeb, např. Taxis verts nebo Taxis bleus.

  Kontaktujte nás

  Kancelář se nachází v centru evropské čtvrti v blízkosti institucí EU

  • Evropský parlament – 10 minut (700 m)
  • Evropská komise (budova Berlaymont) – 15 minut (1,1 km)
  • Rada EU (budova Justus Lipsius) – 15 minut (1,1 km)
  • DG EAC, EACEA – 10 minut (700 m)
  • DG RTD – 5 minut (350 m)
  • Stálé zastoupení ČR při EU – 10 minut (700 m)