Novinky a události

Ve dnech 13.-14. června jsme v Brně uspořádali setkání 9 českých VŠ zapojených do aliancí Evropských univerzit.

V poslední výzvě Evropských univerzit je 14 nově schválených aliancí. To navyšuje celkový počet na 64, z toho 12 s českými VŠ.

Přečtěte si zápis z posledního jednání skupiny IGLO HE na téma Doporučení Rady Evropa v pohybu.

Oficiálním mottem maďarského předsednictví je „Make Europe Great Again“.

Pokud chcete podat žádost o projekt ve výzvě 2025, zažádejte o značku kvality do 24. září.

Narozeninová konference se věnovala jak dosavadnímu dopadu, tak výhledům do budoucna.

Přečtěte si hlavní výsledky ministerské konference v rámci Boloňského procesu a co říká implementační zpráva Evropské komise.

Přihlašování na stáž je otevřeno do 14. července 2024. 

Buďte v obraze

Odebírejte naše pravidelné newslettery, sledujte nás na sociálních sítích a ze světa mezinárodního výzkumu a vzdělávání už vám nic neunikne: 

Plánované akce CZELO

Aktivity CZELO

CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.

Komu jsou aktivity určeny?

 • Školy a školská zařízení všeho druhu
 • Vysoké školy
 • Ústavy Akademie věd ČR
 • Veřejnoprávní i soukromoprávní výzkumné instituce
 • Inovační podniky
 • Orgány státní správy ČR
 • Pedagogové
 • Výzkumní pracovníci
 • Manažeři všech typů škol a výzkumných organizací
 • Odborníci v oblasti vzdělávání a výzkumu

Informační a konzultační činnost

 • Monitoring aktuálního dění v politice vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací na úrovni EU
 • Poskytování informací českým subjektům o aktuálním dění a poskytování odborných konzultací českým subjektům
 • Pravidelné informování prostřednictvím newsletteru a sociálních sítí (Facebook, Twitter)

Rozvoj kontaktů a partnerství v Bruselu

 • Spolupráce s ostatními styčnými kancelářemi, institucemi EU, se Stálým zastoupením ČR při EU, s Českým centrem Brusel, s Velvyslanectvím České republiky v Bruselu, s Českou podnikatelskou reprezentací při EU (CEBRE), se zastoupeními krajů ČR a s dalšími aktéry evropského výzkumu a vzdělávaní etablovanými v Bruselu (např. zastoupení vysokých škol, výzkumných organizací, platforem a zastřešujících organizací)
 • Aktivní účast v mezinárodních oborových organizacích a asociacích (např. IGLO, ACA, EUN)

Propagace českého vzdělávání a výzkumu

 • Organizace akcí na poptávku českých účastníků za účelem jejich propagace v Bruselu
 • Zajišťování prezentačních stánků na relevantních akcích a šíření informačních materiálů
 • Prezentace úspěchů českého výzkumu prostřednictvím tzv. CZELO Bulletinu
 • Popularizace českého výzkumu v Bruselu prostřednictvím tzv. Science Café
 • Prezentace českých úspěchů v mezinárodním vzdělávání, diseminace výsledků účasti ČR v evropských vzdělávacích programech
 • Rozvoj marketingových aktivit v návaznosti na národní iniciativu Study in the Czech Republic

Podpora mezinárodních aktivit českých subjektů v Bruselu

 • Pomoc při vyhledávání partnerských organizací, podpora členství v mezinárodních sítích a konsorciích, organizování projektových setkání, partnerských meetingů a burz a tzv. consortia building/match-matching events
 • Poskytování logistické podpory a asistence veřejným a soukromým subjektům ČR při realizaci jejich mezinárodních aktivit v Bruselu, možnost využít prostor kanceláře pro pořádání schůzek, seminářů a školení
 • Zastupování českých subjektů na setkáních v Bruselu

Zvyšování odborných kapacit projektových manažerů výzkumných a vzdělávacích organizací ČR

 • Krátkodobé odborné stáže v Bruselu s cílem bližšího seznámení se s problematikou Evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru všeobecně, se službami poskytovanými ze strany CZELO a s cílem navázání bližších osobních kontaktů k další spolupráci
 • Mezinárodní školení pořádaná v Bruselu (např. CZELO Academy v oblasti internacionalizace ve vzdělávání, školení projektových manažerů se zaměřením na evropskou vědní politiku apod.)

Buďte v obraze

Odebírejte naše pravidelné newslettery, sledujte nás na sociálních sítích a ze světa mezinárodního výzkumu a vzdělávání už vám nic neunikne: 

Vzdělávání

Věnujeme se centralizovaným aktivitám v oblasti formálního i neformálního vzdělávání a mládeže v rámci programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Současně sledujeme aktuální dění a iniciativy v oblasti mezinárodního vzdělávání, například iniciativu Evropských univerzit, vývoj Evropského prostoru vzdělávání nebo Evropský rok dovedností. Pokrýváme témata internacionalizace, digitalizace, inkluze a udržitelnosti ve vzdělávání, ale také dalšího rozvoje pedagogů nebo mikro-certifikátů. 

Chcete mít vždy aktuální informace? Sledujte novinky a zápisy z akcí na webu, naše sociální sítě nebo se přihlaste k odběru newsletteru. Zprostředkováváme také možnosti spolupráce a pořádáme různé akce. Zjistěte více o aktivitách kanceláře

 • Erasmus+ a Evropský sbor solidarity

  Erasmus+ a Evropský sbor solidarity jsou úspěšné programy Evropské unie podporující internacionalizaci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. 

  Pro období 2021–2027 mají programy stanoveny následující priority, které se promítají do všech jejich aktivit:  

  • inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání; 
  • udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem, zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech; 
  • digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů;  
  • participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity. 

  Priority jsou podrobně popsány v Příručce k programu Erasmus+ a Příručce k programu Evropský sbor solidarity (pouze v angličtině). 

 • Centralizované aktivity Erasmus+

  Část programu spravuje přímo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Proto se nazývají centralizované

  Patří sem známé a zavedené aktivity jako Erasmus Mundus, akce Jean Monnet nebo Budování kapacit, ale také nové iniciativy jako Pedagogické akademie, Centra excelence odborného vzdělávání nebo Výhledové projekty. Na centralizované úrovni jsou administrovány také projekty v oblasti sportu. Podívejte se na kompletní seznam centralizovaných aktivit a přečtěte si o nich více.

 • Centralizované aktivity Evropského sboru solidarity

  Evropský sbor solidarity nabízí mladým lidem účast na dobrovolnických projektech. Některé aktivity tohoto programu jsou řízeny přímo Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonným orgánem Evropské komise se sídlem v Bruselu, proto se nazývají centralizované

  Mezi tyto aktivity patří Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou a Dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci, které jsou součástí programu od roku 2021. Organizace zapojené do těchto aktivit musí být držiteli tzv. značky kvality. Více informací naleznete na stránce věnované centralizovaným aktivitám.  

 • Vzdělávání v EU

  Vzdělávací systémy zůstávají v kompetenci členských států. Evropská unie podporuje jejich vzájemnou spolupráci v této oblasti v zájmu rozvoje kvalitního vzdělávání a odborné přípravy v Evropě. 

  V roce 2002 přijali ministři členských států zodpovědní za vzdělávání první rámcovou strategii s dlouhodobou vizí a společnými cíli s názvem Vzdělávání a odborná příprava 2010 (Education and Training 2010, zkráceně ET 2010). Později na něj navázal druhý strategický dokument (ET 2020) a v roce 2021 Rada přijala také Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030). Jedním z cílů aktuálního rámce je dosažení cílů Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 a jeho další rozvoj. Více informací najdete na webu MŠMT nebo výzkumné služby Evropského parlamentu.  

 • Evropský prostor vzdělávání

  Evropský prostor vzdělávání (European Education Area, EEA) zastřešuje veškeré aktivity v oblasti formálního i neformálního vzdělávání. Jeho cílem je podpořit spolupráci členských států EU při budování odolnějších a inkluzivnějších systémů vzdělávání a odborné přípravy ve spolupráci s Evropskou komisí a klíčovými zúčastněnými subjekty.  

  V září 2020 bylo zveřejněno Sdělení Evropské Komise o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025, v únoru 2021 pak Rada přijala Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030).  

  Evropský prostor vzdělávání se soustředí na všechny úrovně vzdělávání, od předškolního přes školní a odborné vzdělávání a přípravu až po vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých. V rámci tematických okruhů se zaměřuje na 5 základních oblastí a v každé z nich stanovuje hlavní priority, aktivity a doporučení:  

  1. zlepšování kvality vzdělávání (včetně inkluzivního vzdělávání pro všechny);  
  2. rozvoj učitelů a vzdělavatelů;  
  3. rozvoj v oblasti digitálního vzdělávání;  
  4. rozvoj v oblasti vzdělávání vedoucího k udržitelnému rozvoji; 
  5. spolupráce Evropy s okolním světem.   

  Více informací na webu MŠMT a na portálu Evropského prostoru vzdělávání. 

 • Evropské univerzity

  Evropské univerzity představují novou formu mezinárodního partnerství, které by mělo vést k intenzivnější mobilitě studentů a akademiků, rozvoji excelentní vědy a výzkumu a celkově ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského vysokého školství na globální úrovni. 

  Evropské univerzity jsou nadnárodní aliance sdružující vysokoškolské instituce se společnou vizí a dlouhodobou strategií. Aliance staví na evropských hodnotách a usilují o zvýšení kvality evropského vysokoškolského vzdělávání i posílení jeho konkurenceschopnosti na globální úrovni, a tím sehrávají důležitou roli v transformaci vysokoškolského sektoru na cestě k univerzitám budoucnosti.

  Aliance se společně snaží naplňovat všechny role univerzit: rozvíjí inovativní přístupy ke vzdělávání a výuce, podporují rozvoj excelentní vědy, výzkumu i inovací a jsou aktivní ve svém společenském působení. Díky hlubší mezinárodní spolupráci a trans-disciplinárnímu přístupu mohou aliance výrazně přispět k řešení aktuálních společenských výzev (např. v oblasti zdraví, zelené a digitální transformace atd.). Umožňují také intenzivnější mobilitu studentů i zaměstnanců, kteří díky aliancím mohou spolupracovat v různých jazycích, napříč obory a bez ohledu na hranice. 

  Dosud bylo v rámci 4 výzev podpořeno celkem 50 aliancí zahrnujících 430 evropských vysokoškolských institucí. Ty představují téměř 7 milionů studentů, což je přibližně 18 % studentstva v celé Evropě. Cílem iniciativy je do poloviny roku 2024 podpořit 60 aliancí sdružujících více než 500 vysokoškolských institucí, což představuje zapojení celkem 10 % vysokoškolských institucí v Evropě. Pátá výzva bude vyhlášena během podzimu 2023. 

  V současnosti je do iniciativy Evropských univerzit zapojeno 9 českých univerzit:

  • České vysoké učení technické v Praze (EuroTeQ)
  • Masarykova univerzita (EDUC)
  • Ostravská univerzita (NEOLAiA)
  • Slezská univerzita v Opavě (STARS EU)
  • Univerzita Karlova (4EU+)
  • Univerzita Palackého v Olomouci (Aurora)
  • VŠB – Technická univerzita Ostrava (U!REKA SHIFT)
  • Vysoké učení technické v Brně (EULiST)
  • Západočeská univerzita v Plzni (EUPeace)

  Evropské univerzity jsou stěžejní iniciativou Evropské strategie pro univerzity a základním kamenem synergií mezi Evropským prostorem vzdělávání, jehož má být dosaženo do roku 2025, Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání a Evropským výzkumným prostorem.

 • Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání a Boloňský proces

  Boloňský proces je mechanismus, který podporuje větší soudržnost mezi systémy vysokoškolského vzdělávání v Evropě. Byl zahájen v roce 1999 tzv. Boloňskou deklarací, kterou podepsalo 29 států včetně České republiky. 

  Nyní podporuje mezivládní spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání již 49 evropských zemí. V rámci Boloňského procesu byl vytvořen Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA), který má přispět k internacionalizaci evropských vysokoškolských systémů, jejich větší inkluzivitě, dostupnosti a také atraktivnosti v globálním měřítku. Členské státy EHEA se dohodly např. na zavedení třístupňového systému vysokoškolského vzdělávání (bakalářské, magisterské a doktorské studium) včetně využívání kreditového systému ECTS nebo na společném postupu ve věci vzájemného uznávání kvalifikací a studijních výsledků získaných na zahraničních univerzitách. 

  Více informací na webu MŠMTEvropské komise a EHEA

 • Evropský rok dovedností

  Evropský rok dovedností oficiálně probíhá od 9. května 2023 do 8. května 2024. Jeho cílem je podpořit všechny občany EU v získávání relevantních dovedností a v jejich rozšiřování tak, aby se mohli uplatnit se na trhu práce. Zároveň se soustředí na podporu podniků v řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly. V průběhu celého roku probíhá řada akcí a iniciativ, které směřují k naplnění těchto cílů. 

  V souladu s dlouhodobými cíli Evropské unie, je nedílnou součástí roku podpora dovedností, které jsou nutné pro dvojí digitální a ekologickou transformaci. Je také potřeba podpořit univerzity, odborné školy a další poskytovatele vzdělávání na jedné straně a podniky a zaměstnavatele na straně druhé, aby docházelo k trvalému snižování rozdílů v dovednostech potřebných na trhu práce a v dovednostech absolventů vzdělávání. Dalším z cílů je například podpora investic do celoživotního vzdělávání či zatraktivnění Evropy jako místa pro přilákání talentů ze zemí mimo EU.

  Do Evropského roku dovedností se může zapojit kdokoli, kdo v tomto roce pořádá událost, která se jakýmkoli způsobem týká získávání a rozšiřování dovedností. Všechny aktivity je možné přidat do mapy Evropského roku dovedností

  Více informací najdete na webu iniciativy.

 • Další programy v oblasti vzdělávání

  Příležitosti v oblasti vzdělávání nabízí také další programy na evropské úrovni, jako je například Program Digitální Evropa nebo Horizont Evropa (především Akce Marie Curie-Skłodowska). 

  Cílem Programu Digitální Evropa (2021–2027) je překlenutí propasti mezi výzkumem a uváděním digitálních technologií na trh. Program aktivně podporuje ekologickou a digitální transformaci a investice do pěti klíčových oblastí: umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, superpočítačových zařízení, vysoce pokročilých digitálních dovedností a zajištění širokého využívání digitálních technologií v ekonomice a společnosti (například prostřednictvím digitálních inovačních center).

  V oblasti vzdělávání Program aktuálně nabízí například možnost financování tvorby a implementace krátkodobých školících kurzů v klíčových oblastech, jejichž cílem je rozvoj nových dovedností v oblasti digitálních kompetencí. Na projektu by měly spolupracovat organizace z různých oblastí jako jsou profesní či obchodní asociace, univerzity, poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy a další.

  Akce Marie Curie-Skłodowska podporované v rámci programu Horizont Evropa nabízejí možnosti pro doktorandské vzdělávání a postdoktorandskou přípravu výzkumných pracovníků. Akce se zaměřují na podporu excelentního výzkumu a inovací a podporu výzkumníků ve všech fázích jejich kariéry, prostřednictvím zahraničních výjezdů. Zároveň podporují vývoj excelentních doktorandských a postdoktorandských školících programů a společných výzkumných projektů napříč celým světem. 

Výzkum a inovace

V oblasti výzkumu se věnujeme evropským programům na podporu výzkumu, vývoje a inovací a aktivně sledujeme vývoj v oblasti Evropského výzkumného prostoru. Hlavním programem zájmu je rámcový program Horizont Evropa, který je klíčovým programem EU sloužící k financování výzkumu a inovací. Současně se věnujeme i dalším programům, které se dotýkají oblasti výzkumu a inovací, jako například Digitální Evropa, EU4Health, LIFE, EURATOM a jiné.

Chcete mít vždy aktuální informace? Sledujte novinky a zápisy z akcí na webu, naše sociální sítě nebo se přihlaste k odběru newsletteru. Zprostředkováváme také možnosti spolupráce a pořádáme různé tematické akce. Zjistěte více o aktivitách kanceláře.

 • Horizont Evropa

  Horizont Evropa (HEU) je 9. rámcový program EU pro výzkum a inovace, který bude implementován v letech 2021–2027, a s rozpočtovou alokací ve výši dosahující 100 mld. EUR bude představovat dosud nejvýznamnější nástroj podpory výzkumu a inovací v Evropě a ve světě. Rámcové programy EU jsou již tradičně nejdůležitějšími instrumenty, jimiž EU uskutečňuje své priority v oblastech výzkumu a inovací. Implementace rámcového programu Horizontu Evropa bude vycházet z politických priorit EU pro léta 2019–2024, kladoucích stěžejní důraz na Zelenou dohodu pro Evropu, Evropu připravenou na digitální věk a Ekonomiku ve prospěch společnosti. Při přípravě dvouletých Pracovních programů rámcového programu EU nadto Evropská komise vychází mj. i z Plánu na podporu oživení Evropy a sdělení Evropské komise k inovovanému Evropskému výzkumnému prostoru (ERA).

  Program Horizont Evropa bude strukturován do tří pilířů, které budou doplněny opatřeními k rozšíření účasti a posílení Evropského výzkumného prostoru.

  Struktura programu Horizont Evropa (HEU)

  Pilíř 1 – Excelentní věda si klade za cíl posílit pozici EU ve vědě prostřednictvím nástrojů Evropské výzkumné rady, akcí Marie Sklodowska-Curie a opatřeními cílenými na další rozvoj a využití evropských výzkumných infrastruktur.

  Pilíř 2 – Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu se zaměřuje na řešení společenských výzev, podporu průmyslových technologií, urychlení transformace průmyslu s cílem přispět k naplňování evropských i globálních politických priorit. Pilíř 2 je strukturován do šesti tematických klastrů, které budou provázány též s nově definovanými evropskými partnerstvími. Prostřednictvím portfolií řešených projektů přispějí klastry k dosažení ambiciózních cílů a dopadů misí.

  Pilíř 3 – Inovativní Evropa si klade za cíl stimulovat prostřednictvím nástrojů Evropské inovační rady vznik a zavádění průlomových inovací a inovací, které mají potenciál vytvářet nové trhy.

  Část programu HEU zacílená na rozšíření účasti a posílení Evropského výzkumného prostoru by měla posílit zapojení excelentních výzkumných týmů ze všech členských zemí EU do Evropského výzkumného prostoru, zejména ze zemí s dosud nižší výzkumnou a inovační výkonností, a napomoci dalšímu rozvoji spolupráce v evropském výzkumu a inovacích.

  Komu je program určen?

  Hlavní cílovou skupinou programu jsou jednotliví výzkumní pracovníci či výzkumné týmy působící na vysokých školách, ve výzkumných institucích nebo ve firmách. Program nabízí řadu příležitostí také podnikům, které zde mohou najít zajímavé možnosti pro financování svých aktivit v oblasti výzkumu a inovací. Zapojit se mohou také veřejné instituce, nevládní a neziskové organizace, občanská sdružení či asociace sdružující zájmové skupiny a další subjekty realizující výzkumné a inovační aktivity.

  Více informací:

  Na národních webových stránkách Horizontu Evropa, provozovaných Technologickým centrem Praha, jako Národním kontaktním bodem (NCP) ČR pro rámcový program, jsou k dispozici veškeré informace potřebné k zapojení do rámcového programu, včetně pracovních programů a korespondujících výzev k předkládání návrhů projektů, podmínek účasti a v neposlední řadě i kontaktních údajů NCP pracovníků pro jednotlivé priority rámcového programu EU. Technologické centrum Praha poskytuje v kapacitě NCP ČR pro rámcový program kompletní informační, poradenský a konzultační servis. Za účelem usnadnění základní orientace v Horizontu Evropa bylo připraveno mj. i jeho stručné představení v českém jazyce.

  Oficiální webové stránky Horizont Evropa (v angličtině)

 • Evropský výzkumný prostor

  Evropský výzkumný prostor (European Research Area - ERA) se skládá ze všech výzkumných a vývojových aktivit, programů a politik v Evropě, které jsou spojeny s nadnárodní perspektivou. Společně umožňují výzkumným pracovníkům, výzkumným institucím a podnikům stále více cestovat, soutěžit a spolupracovat přes hranice.

  Cílem je jim poskytnout přístup k celoevropskému otevřenému prostoru pro poznání a technologie, kde jsou plně využívány nadnárodní synergie a vzájemné doplňování. ERA se skládá z činností, programů a politik, které jsou navrženy a provozovány na všech úrovních: regionální, národní i evropské.

  Dne 30. září 2020 přijala Evropská komise sdělení o novém Evropském výzkumném prostoru pro výzkum a inovace, v rámci kterého stanovila strategické cíle a opatření, které mají být provedeny v úzké spolupráci s členskými státy, aby byly upřednostněny investice a reformy v oblasti výzkumu a inovací, aby se zlepšil přístup výzkumných pracovníků k excelenci v celé EU a aby se výsledky výzkumu dostaly na trh a do reálné ekonomiky. Kromě toho se na základě sdělení bude dále podporovat mobilita výzkumných pracovníků, jejich dovednosti a možnosti profesního rozvoje v rámci EU, rovnost pohlaví , jakož i lepší přístup k veřejně financovaným recenzovaným vědeckým poznatkům.

  Sdělení definuje čtyři strategické cíle:

  • Upřednostňovat investice a reformy v oblasti výzkumu a inovací směřující k ekologické a digitální transformaci s cílem podpořit oživení Evropy a zvýšit konkurenceschopnost;
  • Zlepšit přístup výzkumných pracovníků v celé EU ke špičkovým zařízením a infrastrukturám;
  • Rozšířením spolupráce mezi členskými státy posílit mobilitu výzkumných pracovníků a svobodná cirkulaci znalostí a technologií tak, aby z výzkumu a jeho výsledků měli prospěch všichni.

  Více informací na Evropských stránkách ERA.

 • COST

  COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) je mezivládní rámec pro evropskou spolupráci v oblasti vědecko-technického výzkumu, který umožňuje od r. 1971 koordinaci projektů financovaných z národních zdrojů na evropské úrovni.

  COST představuje platformu pro setkávání a výměnu informací vědeckých pracovníků z členských zemí programu a koordinaci společných výzkumných a vývojových aktivit - tzv. Akcí (tematicky zaměřených projektů), které jsou financovány na národní bázi. COST se skládá ze 40 členů, 1 spolupracujícího a 1 partnerského člena

  Více informací na webu Programu COST (v angličtině) a na webu MŠMT (v češtině).

 • LIFE

  LIFE je programem Evropské komise podporující ochranu životní prostředí, přírody a zachování biodiverzity. Financuje ekoinovační projekty, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy, ale podporuje také řízení životního prostředí a informační kampaně zaměřené na změnu postojů a jednání cílových skupin nebo ochranu přírody a biodiverzity ve volné krajině (s důrazem na zavádění vhodného managementu pro prioritní druhy a stanoviště evropského významu).

  Více informací na webu Programu LIFE (v češtině), na webu Programu LIFE (v angličtině) a na webu Ministerstva životního prostředí.

 • EUREKA

  EUREKA je mezivládní organizace, která vznikla v roce 1985 na podporu tržně orientovaného výzkumu, vývoje a inovací napříč všemi technologickými sektory. Jedná se o decentralizovanou síť podporující koordinaci národního financování.

  Hlavním cílem je zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a zamezení odlivu vědecko-výzkumných a průmyslově inovačních aktivit do ostatních částí světa. Program proto podporuje průmysl (velké, malé i střední podniky), výzkumná centra a univerzity v realizaci projektů, které vedou k vývoji nových výrobků, postupů a služeb a k jejich následnému komerčnímu využití.

  Více informací na webu EUREKA (v angličtině) a na webu MŠMT (v češtině).

 • EURATOM

  Program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (EURATOM) je zřízen na období 2021–2025 s cílem umožnit provádění činností v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy s důrazem na neustálé zlepšování jaderné bezpečnosti, zabezpečení a radiační ochrany. Kromě toho nařízení doplňuje cíle programu Horizont Evropa.

  Nový program bude uskutečňovat klíčové výzkumné činnosti současného programu (v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení, nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem, radiační ochrany a energie z jaderné syntézy), rozšíří výzkum neenergetických aplikací ionizujícího záření a zajistí zlepšení v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a přístupu k výzkumným infrastrukturám. Kromě toho podpoří mobilitu výzkumných pracovníků v jaderné oblasti v rámci „akcí Marie Curie-Skłodowska“ (MSCA) programu Horizont Evropa.

  Nový program Euratomu doplní program Horizont Evropa pomocí stejných nástrojů a pravidel pro účast. Jeho délka trvání bude omezena na pět let a v roce 2025 bude prodloužena o dva roky, aby byla v souladu s víceletým finančním rámcem na období 2021–2027.

  Více informací na evropských stránkách Evropské stránky programu (v angličtině)

 • InvestEU

  Program InvestEU navazuje na úspěšný model Investičního plánu pro Evropu, na tzv. Junckerův plán. Tento program propojuje Evropský fond pro strategické investice a dalších 13 finančních nástrojů EU (mezi nimi např. i COSME). Program si klade za cíl zajistit pro období 2021–2027 dodatečné investice ve výši více než 372 miliard EUR (tzv. InvestEU fondy), a rozhodujícím způsobem tak přispět k podpoře udržitelných investic, inovací a k vytvoření nových pracovních míst v Evropě.

  Internetový portál InvestEU nabízí jednotnou evropskou platformu poskytující snadno dostupnou a uživatelsky přívětivou databázi představující možnosti investic v rámci EU. Tento portál se opírá o Evropský portál investičních projektů (EIPP). Cílem tohoto portálu je umožnit vzájemné propojení investorů s předkladateli projektů. Více informací o přístupu na portál naleznete zde (v angličtině).

  Poradenský portál InvestEU Advisory Hub poskytuje poradenský servis a technickou podporu s přípravou, vypracováním, strukturováním a zaváděním investičních projektů, zejména pak podporuje tzv. budování kapacit.

 • Program Digitální Evropa

  Program Digitální Evropa (2021 –2027) doplní již existující programy Evropské unie – Horizont Evropa a Nástroj pro propojení Evropy. Cílem programu je digitální transformace evropské společnosti a ekonomiky, zvýšení evropské konkurenceschopnosti a dosažení evropské nezávislosti v oblasti digitální ekonomiky.

  Program podporuje investice do oblasti umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, superpočítačových zařízení a do vysoce pokročilých digitálních dovedností. Program Digitální Evropa si klade za cíl vytvořit konkurenceschopná pracovní místa, zajistit lepší zdravotnickou péči a rozsáhlé využívání digitálních technologií ve společnosti a ekonomice, které by měly zaručit veřejné služby vysoké kvality. Jedním z nástrojů k dosažení těchto cílů bude využití nových digitálních technologií a budování strategických digitálních kapacit Evropské unie.

  Českým gestorem programu Digitální Evropa je ministerstvo průmyslu (MPO).

  Více informací zde (v angličtině).

 • Výzkumný fond pro uhlí a ocel

  Výzkumný fond pro uhlí a ocel (RFCS) poskytuje finanční prostředky na podporu projektů v oblasti uhlí a oceli, a to pro všechny podnikatelské subjekty i výzkumné organizace. Dotace z Fondu jsou poskytovány pro výzkumné, pilotní a demonstrační projekty mimo Rámcové programy EU.

  Hlavní cíl programu je definován jako podpora konkurenceschopnosti odvětví souvisejících s uhelným a ocelářským průmyslem. Priority programu pro oblast uhlí jsou zlepšení konkurenční pozice EU, zdraví a bezpečnost v dolech a zlepšení využití uhlí jako čistého zdroje energie. Výzkumné činnosti v uhelném odvětví se zaměří na regiony v transformaci v souladu s principy mechanismu spravedlivého přechodu.

  V ČR má Výzkumný fond pro uhlí a ocel na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce Hutní a ocelářský průmysl.

  Více informací na Evropských stránkách programu RFCS (v angličtině)

 • Evropský kosmický program

  Evropský kosmický program na období 2021–2027 zastřešuje všechny dosavadní vesmírné aktivity Evropské unie. Rozpočet programu pro toto sedmileté období činí 14,8 miliard eur.  Program podporuje evropský vesmírný průmysl a cílí na posílení vesmírné politiky EU v oblastech pozorování Země, družicové navigace, konektivity, kosmického výzkumu a inovací a podpory investic do kritické infrastruktury a převratných technologií. Program má za cíl zvýšení bezpečnosti a autonomie Evropské unie a posílení její úlohy jako předního aktéra v kosmickém odvětví.

  Evropský kosmický program zastřešuje stěžejní programy v oblasti vesmíru, kterými jsou Copernicus, Galileo a EGNOS.

  Více informací na webu Evropského kosmického programu (v angličtině) a na webu Ministerstva dopravy (v češtině).

 • Evropský obranný program

  Evropský obranný fond je program na podporu kooperativního výzkumu a rozvoje obranných schopností evropského průmyslu. Rozpočet na období 2021–2027 činí 7,953 miliard eur a je zaměřen na výzkum a vývoj nejmodernějších a interoperabilních obranných technologií a vybavení. Z fondu budou finančně podporovány konsorcia společností z různých členských států. V projektech je bonusem podporována účast malých a středních firem. Do fondu jsou rovněž zahrnuty mechanismy na podporu zpřístupňování dodavatelských řetězců.

  Více informací na webu Evropského obranného fondu (v angličtině) a na webu Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (v češtině).

 • Interreg Europe program

  Interreg Europe program představuje program spolupráce, který je spolufinancovaný Evropskou unií a má za cíl podpořit spolupráci partnerů z řad veřejných institucí, soukromého sektoru a občanské společnosti z více evropských regionů. Cílem je napomoci k snížení rozdílů v úrovni rozvoje, růstu a kvality života v evropských regionech a mezi nimi. Program má také za cíl podporovat výměnu osvědčených postupů, učení o politice a reagovat na specifické oblasti týkající se inovací, zelené energie, klimatických změn, městské mobility a posílení správy pro integrovaný územní rozvoj.

  Rozpočet programu pro víceleté finanční období 2021-2027 činí 379 milionů EUR a je určen evropským regionům ve 29 zemích (EU27 a Norsko a Švýcarsko).

  Více informací na webu Interreg Europe (v angličtině) a na webu Ministerstva pro místní rozvoj.

 • EU4Health

  EU4Health vznikl za účelem zvýšení odolnosti systémů zdravotní péče. V rámci programu bude investováno 5,3 miliardy eur do opatření, která doplní zdravotní politiky jednotlivých zemí EU a přispějí k plnění cílů EU4Health:

  1. Zlepšení veřejného zdraví v Unii;

  2. Připravenost na přeshraniční zdravotní hrozby;

  3. Zdokonalení léčiv, zdravotnických prostředků a výrobků nutných v případě krize;

  4. Posílení systémů zdravotnictví, jejich odolnosti a účinnosti zdrojů.

  EU4Health se realizuje prostřednictvím ročních pracovních programů. Opatření jsou rozdělena do 4 oblastí: prevence nemocí, připravenost na krize, systémy zdravotní péče a digitální oblast + průřezové zaměření na onkologická onemocnění.

  Možnosti získání finančních prostředků z programu EU4Health zveřejňuje Výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA).

  Na národní úrovni vykonává roli národního kontaktního místa pro program EU pro zdraví (EU4Health) Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Užitečné kontakty

Partner search

Hledáte partnery pro svůj budoucí projekt? Máte již konkrétní představu a chcete projekt koordinovat? Nebo zvažujete přidat se do již vznikajícího konsorcia? Níže naleznete nabídky spolupráce z různých institucí, které mají zájem zapojit se do programů Horizont Evropa či Erasmus+. Vaše nabídky rádi rozešleme i na své partnerské kontakty. V sekci naleznete také pracovní nabídky různých institucí.

Zápisy z akcí

2022

2021

Akce CZELO

 • 5. června 2024 – EduCafé - EdTech

  5. června jsme uspořádali poslední předprázdninové EduCafé, tentokrát na téma EdTech, tedy spojení technologií a vzdělávání. Pozvání přijali Michal Černý, zástupce vedoucího katedry informačních studií a knihovnictví filozofické fakulty Masarykovy univerzit a garant magisterského programu EdTech a Michal Hudeček, jeden z tvůrců aplikace Včelka, která podporuje rozvoj (nejen) matematických dovedností. Sestavu hostů doplnila Ingrid Beňačková, učitelka v Evropské škole Brusel I, v jejíž třídě se aplikace Včelka aktivně používá. Moderátorkou debaty byla Angeliki Psychogyiou, projektová koordinátorka z asociace ACA a specialistka na digitalizaci a udržitelnost v mezinárodním vysokoškolském vzdělávání. Diskuse se dotkla nejen témat rovnováhy mezi online a offline životem, ale také etiky a inkluze, protože EdTech aplikace si kladou za cíl vytvořit individuální vzdělávací cestu pro každého žáka. Více informací najdete na webu CZELO.

 • 4. června 2024 – Science Café - Taktický urbanismus

  Dne 4. června proběhlo Science Café zaměřené na problematiku taktického urbanismu. Pozvání na akci přijaly Kristina Ullmannová z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a Marie Joja z Vysokého učení technického v Brně a zakladatelka projektu Archipop. Diskuzním večerem nás provedla Lieve De Cock, zakladatelka iniciativy LiPS (bridging Life.People.Space). Akci spoluorganizovala kancelář CZELO společně s Pražským domem v Bruselu, Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu a Českým Centrem Brusel. Diskuze se zaměřila na představení konceptu, technik a nástrojů taktického urbanismu a na příklady dobré praxe z České republiky. Dále se diskutovalo o roli výzkumu v taktickém urbanismu a o vnímání městského prostoru a jeho aktérů. Závěrem zazněly příklady dobré praxe z evropských měst, jako je Kodaň, Rotterdam nebo Bratislava. Více informací najdete na webu CZELO.

 • 18. dubna 2024 – V4 konference na téma výzkumných infrastruktur

  Dne 18. dubna 2024 proběhla v Bruselu konference na téma výzkumných infrastruktur, kterou spolupořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) spolu s kancelářemi z Maďarska (NRDIO), Polska (PolSCA) a Slovenska (SLORD). Program se například zaměřil na prezentaci výzkumných infrastruktur ve V4 zemích a na diskusi o jejich budoucím financování a udržitelnosti. Na konferenci se představili infrastruktury ELI-Beamlines, eLTER a Poznan Supercomputing and Networking Centre. První panel probral témata dlouhodobé udržitelnosti financování infrastruktur a důležitost investicí. V odpoledním panelu, zaměřeném na legislativní problematiku, probrali řečníci a řečnice budoucí směřování a plány pro 10. rámcový program. Shrnutí akce najdete na portálu vědavýzkum.cz. Fotografie z akce jsou k dispozici na Facebook stránce CZELO.

 • 8. dubna 2024 – Česko-tchajwanský online networking

  Dne 8. dubna 2024 se konal online networking mezi Českou republikou a Tchaj-wanem zaměřený na materiálový výzkum. Akci spolupořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu společně s Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Taipei. Cílem setkání bylo prohloubení a navázání vědecké spolupráce v oblasti materiálového výzkumu. Během akce byly představeny finanční nástroje podpory spolupráce a prezentovány výzkumné záměry a odborné znalosti jak ze strany českých, tak tchajwanských institucí. Českou republiku zastupovali zástupci čtyř institucí: Univerzita Karlova, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a České vysoké učení technické v Praze. Za tchajwanskou stranu prezentovali řečníci z National Taiwan University, National Tsing Hua University, National Yang Ming Chiao Tung University a National Taiwan University of Science and Technology. Prezentace zahrnovaly širokou škálu výzkumných témat, jako je výzkum kvantových materiálů, skladování a přeprava vodíku, biomedicína a biomateriály, fotonika, nano-strukturované materiály, polovodiče, konče ukázkami praktického testování. 

 • 11.–13. března 2024 – Školení pro projektové manažery ze zemí V4

  Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na program Horizont Evropa. Účastníci měli příležitost prezentovat své instituce a navázat nové kontakty pro potenciální budoucí spolupráci. Program zahrnoval také diskuze v rámci interaktivních skupin, které se například zabývaly problematikou otevřené vědy či plánů pro genderovou rovnost. Součástí programu bylo rovněž představení platformy Horizon Dashboard a interaktivní workshop zaměřený na metodologii projektového managementu PM2. Více informací najdete na webu CZELO.

   

 • 26. března 2024 – EduCafé: Mikrocertifikáty

  Dne 26. března 2024 proběhlo první letošní EduCafé zaměřené na téma Mikrocertifikáty dnes a v budoucnosti. Pozvání do diskuze přijali Diana Sýkorová a Jaroslav Švec z Univerzity Karlovy a také Frederik De Decker z Univerzity v Gentu. Večerem účastníky provedl Laurin Reding z bruselské kanceláře SwissCore. Diskuze se zaměřila na téma mikrocertifikátů z pohledu české a vlámské univerzity - nechyběly témata jako například rozdílnost přístupů v jednotlivých zemích, mechanismy zajišťování kvality, potenciál rozšíření na poskytovatele mimo univerzity, role aliancí Evropských univerzit či využití digitálních nástrojů a certifikátů. Více informací najdete na webu CZELO

   

 • 29. února 2024 – Science Café: Earth Observation

  Dne 29. února 2024 proběhlo Science Café zaměřené na využívání dat a metod z dálkového průzkumu země. Pozvání na akci přijali Lucie Kupková z Univerzity Karlovy a Petr Boháček z TRL Space. Večerem nás provedla Vera Pinto z GŘ DEFIS Evropské komise. Akci spoluorganizovala kancelář CZELO společně s Pražským domem v Bruselu, Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu a Českým Centrem Brusel.  Diskuze se zaměřila na představení projektu spolupráce UK a TRL Space na Maledivách, který má za cíl zlepšit životní podmínky obyvatel ostrovů a chránit jejich přírodní dědictví. Také se diskutovalo o problematice vesmírného odpadu a o získávání a udržení odborníků ve vesmírném sektoru v kontextu nedostatku pracovní síly. Více informací najdete na webu CZELO

   

 • 18. ledna 2024 – Pedagogické akademie Erasmus+, webinář k výzvě 2024

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům Pedagogické akademie Erasmus+. Účastníci se v jeho průběhu dozvěděli o možnostech, které tyto projekty nabízí a o aktuálních podmínkách pro zapojení se do výzvy 2024. V rámci webináře vystoupil také Jiří Kropáč, zástupce projektu Digital TA, který se s účastníky podělil o své zkušenosti s přípravou a podáním žádosti o projekt. Termín pro podávání žádostí je 6. června 2024. Níže najdete prezentace z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP a záznam webináře. 

   

 • 17. ledna 2024 – Erasmus+: Centra excelence odborného vzdělávání, webinář k výzvě 2024

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům Centra excelence odborného vzdělávání v rámci programu Erasmus+. Účastníci se v jeho průběhu dozvěděli o možnostech, které tyto projekty nabízí a o aktuálních podmínkách pro zapojení se do výzvy 2024. V rámci webináře vystoupila také Ivana Dobešová, ředitelka VOŠ a SZeŠ Benešov, která se s účastníky podělila o své zkušenosti s přípravou a podáním žádosti o projekt. Termín pro podávání žádostí je 7. května 2024. Níže najdete prezentace z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP a záznam webináře. 

   

 • 16. ledna 2024 – Erasmus+: Aliance pro inovace, webinář k výzvě 2024

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům Aliance pro inovace v rámci programu Erasmus+. Účastníci se v jeho průběhu dozvěděli o možnostech, které tyto projekty nabízí a o aktuálních podmínkách pro zapojení se do výzvy 2024. Termín pro podávání žádosti o tento typ projektů je 7. března 2024. Níže najdete prezentace z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP a záznam webináře.

   

 • 11. ledna 2024 – Erasmus+ Sport, webinář k výzvě 2024

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům v oblasti sportu v rámci programu Erasmus+. Účastníci se v jeho průběhu dozvěděli o možnostech, které Erasmus+ nabízí a o aktuálních podmínkách pro zapojení se do 4 typů projektů v oblasti sportu (Partnerství malého rozsahu, Kooperativní partnerství, Budování kapacit v oblasti sportu, Neziskové evropské sportovní akce). Termín pro podávání žádosti o všechny typy projektů je 5. března 2024. Níže najdete prezentace z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP a záznam webináře.

   

 • 10. ledna 2024 – Erasmus+: Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání, webinář k výzvě 2024

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci programu Erasmus+. Účastníci se v jeho průběhu dozvěděli o možnostech, které akce Jean Monnet nabízí a o aktuálních podmínkách pro zapojení se do těchto projektů (Moduly, Katedry, Sítě Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání). V rámci webináře vystoupil také Karel Řepa, zástupce Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který se s účastníky podělil o své zkušenosti s přípravou a podáním žádosti o projekt Jean Monnet Modul. Termín pro podávání žádosti o všechny typy projektů je 1. února 2024. Níže najdete prezentace z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP a záznam webináře.

   

 • 9. ledna 2024 – Erasmus+: Jean Monnet v oblasti školního a odborného vzdělávání, webinář k výzvě 2024

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům Jean Monnet v oblasti školního a odborného vzdělávání v rámci programu Erasmus+. Účastníci se v jeho průběhu dozvěděli o možnostech, které akce Jean Monnet nabízí a o aktuálních podmínkách pro zapojení se do těchto projektů (Odborná příprava učitelů, Iniciativy vyučování o EU, Sítě Jean Monnet v oblasti školního a odborného vzdělávání). V rámci webináře vystoupil také Pavel Dlouhý, zástupce ředitele na Gymnáziu Zlín - Lesní Čtvrť, který se s účastníky podělil o své zkušenosti s přípravou a podáním žádosti o projekt Iniciativy vyučování o EU. Termín pro podávání žádosti o všechny typy projektů je 1. února 2024. Níže najdete prezentace z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP a záznam webináře.

   

 • 8. ledna 2024 – Možnosti v centralizovaných aktivitách: Mládež, webinář k výzvě 2024

  Kancelář CZELO pořádala webinář k centralizovaným projektům v oblasti mládeže jak v rámci programu Erasmus+, tak Evropský sbor solidarity. Účastníci se v jeho průběhu dozvěděli o těchto dvou programech a o aktuálních podmínkách pro zapojení se do projektů Budování kapacit v oblasti mládeže & Evropská mládež spolu (Erasmus+) a v projektech Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou a Dobrovolnické projekty v oblasti humanitární pomoci (Evropský sbor solidarity). V rámci webináře nevystoupili představitelé úspěšného projektu, ale můžete si přehrát záznamy loňských webinářů, kde se zástupci projektů podělili o své zkušenosti s přípravou a podáním žádosti o projekt. Termíny pro podávání žádostí jsou: Budování kapacit mládež: 6. března, Evropská mládež spolu: 7. března, Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou: 8. února a Dobrovolnické projekty v oblasti humanitární pomoci: 16. dubna. Níže najdete prezentace z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP a záznam webináře.

   

 • 19. prosince 2023 – Erasmus+: Erasmus Mundus: webinář k výzvě 2024

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům Erasmus+: Erasmus Mundus Účastníci se v jeho průběhu dozvěděli o programu Erasmus+ a o aktuálních podmínkách pro zapojení se do projektů Opatření na podporu návrhů a Společná magisterská studia v letošní výzvě. Během webináře vystoupili také Jana Janderová z Univerzity Pardubice, která představila projekt Erasmus Mundus Opatření na podporu návrhů a David Kubička z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který představil projekt Erasmus Mundus Společné magisterské programy. Oba prezentující se podělili o své zkušenosti a tipy na přípravu projektu. Termín pro podávání žádostí je 15. února 2024. Níže najdete prezentace z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP a záznam webináře.

   

 • 18. prosince 2023 – Erasmus+: Budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání: webinář k výzvě 2024

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům Erasmus+: Budování kapacit v ve vysokoškolském vzdělávání. Účastníci se v jeho průběhu dozvěděli o programu Erasmus+ a o aktuálních podmínkách pro zapojení se do projektů Budování kapacit ve VŠ v letošní výzvě. Během webináře vystoupila také Hana Kuzdasová z Masarykovy univerzity, která představila projekt EPSULA (Educational Portal for Sustainable Cultural Diversity in Latin America) a podělila se o své zkušenosti a tipy na přípravu projektu. Termín pro podávání žádostí je 8. února 2024. Níže najdete prezentace z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP a záznam webináře.

   

 • 18. prosince 2023 – Erasmus+: Budování kapacit v odborném vzdělávání: webinář k výzvě 2024

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům Erasmus+: Budování kapacit v odborném vzdělávání. Účastníci se v jeho průběhu dozvěděli o programu Erasmus+ a o aktuálních podmínkách pro zapojení se do projektů v letošní výzvě. Během webináře vystoupila také Michaela Menšíková z Mendelovy Univerzity v Brně, která představila projekt Center of Vocational Excellence for Climate Smart Agriculture in South Africa a podělila se o své zkušenosti a tipy na přípravu projektu. Termín pro podávání žádostí je 29. února 2024. Níže najdete prezentace z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP a záznam webináře.

   

 • 4.–5. prosince 2023 – Central European Joint Infodays

  Informační dny pořádala ve Vídni kancelář Domu zahraniční spolupráce CZELO spolu s národními agenturami z Rakouska (OeAD), Maďarska (TPF) a Slovenska (SAAIC). Akce se zaměřila na mezinárodní rozměr programu Erasmus+, tedy aktivity podporující spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi z programových a partnerských zemí Erasmus+. Letošní ročník byl zaměřen na Erasmus Mundus, Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání a Akce Jean Monnet a byl určen specificky zástupcům vysokoškolských institucí, kteří aktuálně připravují konkrétní projektovou žádost. Všechny 4 aktivity byly účastníkům představeny v rámci teoretických prezentací a zároveň praktických workshopů s příklady dobré praxe již realizovaných projektů.

  Více informací, včetně prezentací z jednotlivých částí infodní, najdete na webu události.

   

 • 30. listopadu – Science Café: Gene editing & Nanorobots

  Na poslední edici Science Café v roce 2023 přijala pozvánku Alžběta Ressnerová, doktorandka na CEITECu a držitelka Fulbright Masarykova stipendia na University of California v Berkeley na Innovative Gennomics Institute, kde se v posledním roce soustředila na vývoj transportních systémů pro dopravu CRISPRu k cílovým buňkám. S moderátorkou Olgou Maximovou z Czechitas probraly současnou debatu na poli genové editace a co pro tento obor znamená první legislativně povolené klinické použití pro specifické nemoci ve Spojeném království nebo zajímavost k české stopě na poli genetické editace. Více informací a záznam z debaty najdete na webu CZELO.

 • 28. listopadu – V4 konference na téma výzkumných kariér

  Dne 28. listopadu 2023 uspořádala kancelář CZELO společně s kancelářemi V4 zemí v Bruselu půldenní konferenci na téma výzkumných kariér. Akce proběhla za podpory Young European Universities Network (YERUN) a přilákala okolo 50 účastníků. Pozvání přijali Johana Kotišová (CZ), Sofia Karina Trommlerová (SK), Piotr Wcisło (PL) a Sándor Laki (HU). Diskuze se věnovala mezinárodním mobilitám, spolupráci akademického sektoru s dalšími odvětvími a genderové nerovnosti. Více informací naleznete na webu CZELO.

 • 21. listopadu 2023 – Etika ve vzdělávání a výzkumu

  V rámci konference mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON měla kancelář CZELO na starost dvě sekce v rámci pre-konference, a to na témata, kterým se aktivně v Bruselu věnuje. Jedna z akcí se věnovala problematice etiky ve výzkumu a vzdělávání. Jejím cílem bylo přiblížit účastníkům etický rámec ve výzkumu a vzdělávání jak na úrovni EU, tak na národní úrovni, a zároveň představit příklad dobré praxe ze sousedního Rakouska.

  Jako první řečník vystoupil Isidoros Karatzas z Evropské komise, který působí jako vedoucí sektoru pro výzkumnou integritu a etiku. Evropská unie se aktivně podílí na prosazování etiky ve výzkumu prostřednictvím několika iniciativ. Například pro získání financování z rámcových programů je nutné, aby žadatel dodržoval etické zásady ve výzkumu.

  V rámci panelové diskuse pak toto téma na národní úrovni přestavil Pavel Doleček, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace, a Matouš Glanc, ředitel Czexpats in Science. Ti se v debatě zaměřili na to, jak vytvořit rámec pro provádění etického výzkumu a jaká je role státu.

  Jako poslední vystoupila Sabine Chai z rakouské národní agentury pro integritu výzkumu (OeAWI) která představila fungování OeAWI a podpůrné služby, které poskytují svým členským organizacím. 

  Více informací naleznete na webu CZELO.

 • 8. - 10. listopadu 2023 – Školení pro projektové manažery ze zemí V4

  Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu, a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na rámcový program Horizont 2020, zejména tedy Horizont Evropa. Více informací naleznete na webu CZELO.

   

   

 • 17. října 2023 – EduCafé: ČR-UK spolupráce na vysokoškolské úrovni po Brexitu

  V úterý 17. října uspořádala kancelář CZELO v Pražském domě v Bruselu další ze série diskuzních večerů. EduCafé na téma „University Cooperation After Brexit: Focus on Czechia & UK“ přilákalo téměř 60 zájemců a otevřelo témata jako aktuální přidružení Velké Británie k programu Horizont Evropa, problematiku financování výzkumu v Česku či počet realizovaných mobilit mezi oběma zeměmi a možnosti budoucího přidružení VB k programu Erasmus+. Diskutovali o nich náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Miller, profesor Jiří Přibáň z univerzity v Cardiffu a vědecký atašé Otakar Fojt z Velvyslanectví Velké Británie v Praze.

  Přečtěte si výstupy z debaty na našem webu.

 • 7. června 2023 – Science Café: Circular Literacy

  V rámci Zeleného týdne Evropské komise uspořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO) spolu se Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu, Českým centrem v Bruselu a Zastoupením hlavního města Prahy při EU letošní druhé Science Café. Tentokrát jsme se zaměřili na téma Circular Literacy. Pozvání přijali Vladimír Kočí z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Pavel Zedníček z Institutu cirkulární ekonomiky. Debatu moderoval Petr Holík z Fakta o klimatu a Podcast2050. Druhá edice Sciencé Café v roce 2023 se zaměřila na cirkulární gramotnost, konkrétně na současnou problematiku oběhového hospodářství  v České republice i mimo ni a na to, jak se daří firmám adaptovat na cirkularitu. Řeč byla také o přenosu cirkularity do průmyslového odvětví, o odpadovém hospodářství a recyklaci.

  Záznam akce najdete na našem YouTube kanálu.

   

 • 25. května - V4 konference na téma kybernetické bezpečnosti

  Dne 25. května 2023 zorganizovala kancelář CZELO společně s kancelářemi V4 zemí v Bruselu a dalšími partnery V4 konferenci na téma kybernetické bezpečnosti. Akce proběhla v prostorách Stálého zastoupení Slovenské republiky při EU v Bruselu a přilákala okolo 50 účastníků. Konference byla rozdělena do čtyř diskuzních panelů, v rámci, kterých se diskutovalo o kybernetické bezpečnosti, kybernetické a digitální diplomacii, vývoji v oblasti výzkumu a inovací a o regulačním rámci pro kybernetickou bezpečnost.

   

 • 10. května 2023 – EduCafé: Genderové nerovnosti ve vzdělávání

  Ve středu 10. května uspořádala kancelář CZELO ve spolupráci se Zastoupením Jihomoravského kraje při EU v Bruselu další ze série diskuzních večerů. EduCafé, pořádané v rámci Evropského roku dovedností, na téma „Bridging the STEM gender gap through (and in) education“ přilákalo přes 50 zájemců a otevřelo téma genderových nerovností ve vzdělávání se zaměřením na STEM obory (přírodní vědy, technika, technologie a matematika) a s důrazem na ICT. Diskutovat z České republiky přijely Johana Jonáková, ředitelka neziskové organizace Gender Studies o.p.s. a expertka na rovné příležitosti žen a mužů a sociální integraci, a Olga Maximová, vedoucí vývojového oddělení v neziskové organizaci Czechitas, jež se zaměřuje na zpřístupnění IT vzdělávání a kariér dívkám a ženám v České republice. Diskuzní večer moderovala Zdeňka Trachtová, zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu v Bruselu.

  Přečtěte si výstupy z debaty na našem webu a podívejte se na záznam.

   

 • 29.-31. března 2023 – Školení pro projektové manažery ze zemí V4

  Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu, a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na rámcový program Horizont 2020, zejména tedy Horizont Evropa. Více informací naleznete na webu CZELO.

 • 8. března 2023 – Science Café: Prevence rakoviny

  Na Mezinárodní den žen, dne 8. března 2023, uspořádalo CZELO spolu se Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu, Českým centrem v Bruselu a Zastoupením hlavního města Prahy při EU první letošní Science Café. Jarní edice Science Café se zaměřila na problematiku prevence v kontextu rakoviny. Pozvání přijaly Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono a Nina Formánek Jaganjacová, zakladatelka organizace Sifty a autorka knihy Příběhy o rakovině. Během debaty se zaměřily současnou osvětu prevence, kterou se dlouhodobě snaží předat široké veřejnosti. Hosté se také zúčastnili workshopu modelu #prsakoule, kde se naučili jak se správě samovyšetřit. Více se dočtete v článku na webu CZELO.

 • 9. února 2023 – Erasmus+ Centra excelence odborného vzdělávání: webinář k výzvě 2023

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům Erasmus+ Centra excelence odborného vzdělávání. Účastníci se v jeho průběhu dozvěděli o programu Erasmus+ a o aktuálních podmínkách pro zapojení se do těchto projektů v letošní výzvě. Během webináře vystoupila také Michaela Menšíková z Mendelovy univerzity v Brně, která představila projekt PoVE Water Scale-Up a podělila se o své zkušenosti. Termín pro podávání žádostí je 8. června 2023. Níže najdete prezentace z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP a záznam z webináře.

 • 19. ledna 2023 – Erasmus+ Výhledové projekty: webinář k výzvě 2023

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům Erasmus+ Výhledové projekty. Účastníci se v jeho průběhu dozvěděli o programu Erasmus+ a o aktuálních podmínkách pro zapojení se do těchto projektů v letošní výzvě. Termín pro podávání žádostí je 15. března 2023. Níže najdete prezentaci z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP a záznam z webináře.

 • 19. ledna 2023 – Erasmus+ Aliance pro inovace (Aliance pro vzdělávání a podniky): webinář k výzvě 2023

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům Erasmus+: Aliance pro inovace (specificky Aliance pro vzdělávání a podniky). Účastníci se v jeho průběhu dozvěděli o programu Erasmus+ a o aktuálních podmínkách pro zapojení se do těchto projektů v letošní výzvě. Během webináře vystoupila také Jana Pitrová z České zemědělské univerzity v Praze, která představila projekt Granting Access to Employment & Entrepreneurship in Agriculture for Women a podělila se o své zkušenosti. Termín pro podávání žádostí je 3. května 2023. Níže najdete prezentace z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP a záznam z webináře.

 • 18. ledna 2023 – Erasmus+: Budování kapacit v oblasti mládeže: webinář k výzvě 2023

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům Erasmus+: Budování kapacit v oblasti mládeže. Účastníci se v jeho průběhu dozvěděli o programu Erasmus+ a o aktuálních podmínkách pro zapojení se do projektů Budování kapacit v oblasti mládeže v letošní výzvě. Během webináře vystoupil také Michal Hlavica z neziskové organizace Cesta rozvoje, z. s., který představil Empowering Rural Youth Organizations (výzva 2020) a podělil se o své zkušenosti a  tipy na hledání partnerů a přípravu projektu. Termín pro podávání žádostí je 8. března 2023. Níže najdete prezentace z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP, a záznam webináře.

 • 18. ledna 2023 – Erasmus+: Evropská mládež spolu: webinář k výzvě 2023

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům Erasmus+: Evropská mládež spolu, během něhož byl představen program Erasmus+ a aktuální podmínky pro zapojení se do projektů Evropská mládež spolu v letošní výzvě. Během webináře vystoupila i Marcela Kubincová z Informačního centra pro mládež Jindřichův Hradec (ICMJH), která představila projekt Giovani Progrettisti Crescono (výzva 2021) a s účastníky se podělila o své zkušenosti a užitečné tipy na hledání partnerů a přípravu projektu. Termín pro podávání žádostí je 9. března 2023. Níže najdete prezentaci z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP, a záznam webináře.

 • 16. ledna 2023 – Erasmus+ Sport: projekty, neziskové akce a budování kapacit: webinář k výzvě 2023

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům Erasmus+ Sport: projekty, neziskové akce a budování kapacit, během něhož byl představen program Erasmus+ a příležitosti, které nabízí v oblasti sportu. Účastníci se seznámili s jednotlivými typy projektů, způsobem financování i postupem, jak o projekty žádat. Dozvěděli se také potřebné informace k výzvě 2023. O své zkušenosti se podělili také dva úspěšní žadatelé z posledních výzev, kteří představili své projekty – Gino Schilders z Českého svazu pozemního hokeje prezentoval projekt Love is All (kooperativní partnerství, výzva 2021) a Jan Busta z FTVS UK projekt Women in Canoe Sport (partnerství malého rozsahu, výzva 2022). Na programu byl také krátký vhled do zahraničních výjezdů (nová možnost programu) či přehled sportovní politiky EU. Termín pro podávání žádostí je 22. března 2023. Níže najdete prezentace z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP, a záznam webináře.

 • 12. ledna 2023 – Evropský sbor solidarity: Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou: webinář k výzvě 2023

  Kancelář CZELO pořádala webinář k projektům Evropský sbor solidarity: Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou, během něhož se účastníci dozvěděli více informací k tomuto typu projektů a k aktuálně otevřené výzvě. Na webináři byla představena i Značka kvality, která je nezbytná pro podání žádosti. Dále se Alena Cabalka z dobrovolnické organizace INEX s účastníky podělila o praktické tipy a zkušenosti ze schváleného projektu RISE (výzva 2021). Termín pro podávání žádostí je 8. února 2023. Níže najdete prezentaci z webináře, prezentaci s návodem, jak postupovat při podání žádosti na portálu FTOP, a záznam webináře.

 • 11. ledna 2023 – Erasmus+ Jean Monnet v oblasti školního a odborného vzdělávání: webinář k výzvě 2023

  Kancelář CZELO uspořádala webinář k projektům Erasmus+ Jean Monnet v oblasti školního a odborného vzdělávání. Během webináře se účastníci dozvěděli více informací o této iniciativě a o aktuálně otevřené výzvě s termínem podávání žádostí 14. února 2023. Specificky se jednalo o projekty Odborná příprava učitelů, Iniciativy vyučování o EU a Sítě Jean Monnet v oblasti školního a odborného vzdělávání.  Prezentace z webináře, jeho nahrávku a další materiály najdete ke stažení níže.

 • 13. prosince 2022 - Rozmanitost inovací v českých regionech

  Pod záštitou českého předsednictví v Radě Evropské unie proběhla dne 13. prosince v prostorách Výboru regionů konference s názvem Inovační rozmanitost v českých regionech. Celodenní akce přilákala přes 60 účastníků a jejími hlavními koordinátory byla Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO) a Zastoupení Jihomoravského kraje při EU. Hlavním cílem akce bylo šířit povědomí o českém inovačním ekosystému a vyzdvihnout důležitost podpory inovací v České republice. 

  Více se dočtete v článku na webu CZELO nebo v tiskové zprávě.

 • 29. listopadu 2022 – Science Café: Future of GMOs

  29. listopadu uspořádala kancelář CZELO ve spolupráci se Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu a Českým centrem Brusel poslední Science Café v roce 2022 na téma Future of GMOs. Čtyři vědci a vědkyně z výzkumných institucí České republiky a Belgie diskutovali otázku geneticky modifikovaných organismů a genové editace s ohledem na budoucnost zemědělství, potravinářství a změnu klimatu. Téma diskutovali Veronique Bergougnoux – vedoucí výzkumné skupiny rostlinné genetiky a inženýrství v CATRIN – CRH při Univerzitě Palackého v Olomouci, Vojtěch Hudzieczek – výzkumný pracovník Biofyzikálního ústavu AVČRFilip Rolland – ředitel KU Leuven Plant Institute a Michael Wrzaczek – ředitel Ústavu molekulární biologie rostlin v Biologickém centru AVČR; moderoval Gary Austin (circleindigo).

  Více se dočtete v článku na webu CZELO. Celý záznam akce najdete na našem YouTube kanálu.

 • 14. listopadu 2022 – EduCafé: Boj proti dezinformacím skrze vzdělávání

  Dne 14. listopadu uspořádala kancelář CZELO ve spolupráci se Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu druhé EduCafé, neformální diskuzní večer na aktuální téma z oblasti vzdělávání. Josef Šlerka (FF UK), Kamil Kopecký (PedF UPOL, vedoucí centra PRVOK) Lucie Čejková (FSS MU, lektorka Fakescape) diskutovali o tom, jakou roli může hrát vzdělávání, příprava učitelů a mediální výchova v boji proti dezinformacím. Ve druhé části večera si návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušeli, zda dokážou uniknout dezinformacím, a to prostřednictvím zkrácené verze hry Fakescape pro střední školy. 

  Více se dočtete v článku na webu CZELO. Záznam celé debaty si můžete pustit na YouTube (v angličtině).

 • 10.–11. listopadu 2022 – Central European Joint Infodays

  Informační dny pořádala kancelář Domu zahraniční spolupráce CZELO spolu s národními agenturami z Rakouska (OeAD), Maďarska (TPF) a Slovenska (SAAIC). Akce se zaměřila na mezinárodní rozměr programu Erasmus+, tedy aktivity podporující spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi z programových a partnerských zemí Erasmus+. Letošní ročník byl zaměřen především na Erasmus Mundus, Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání a Akce Jean Monnet. Tyto aktivity byly účastníkům představeny v rámci teoretických prezentací a zároveň praktických workshopů s příklady dobré praxe již realizovaných projektů.

  Více informací, včetně prezentací z jednotlivých částí infodní, najdete na webu události.

 • 25. října 2022 – webinář na téma Nového evropského Bauhausu

  Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) společně s Technologickým centrem AV ČR zorganizovala dne 25. října webinář na téma Nového evropského Bauhausu (NEB). Cílem akce bylo představit iniciativu NEB a podnítit diskuzi na její téma. Akce přilákala téměř 90 účastníků.  V první části webináře proběhlo představení iniciativy a účastníci byli vyzváni k zapojení do výzev „Přátelé“ a „Partneři“ NEB. Diskutovalo se také o festivalu či soutěži NEB a o nadcházejících výzvách v programu Horizont Evropa. Druhá část akce byla zaměřená na příklady dobré praxe z České republiky, kde byly představeny projekty NEB-START, Reclaim Žižkov a aktivity iniciativy CrAFt. Na záznam z akce se můžete podívat na našem YouTube kanále. 

   

 • 12., 13. a 14. října 2022 – Školení pro projektové manažery ze zemí V4

  Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu, a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na rámcový program Horizont 2020, zejména tedy Horizont Evropa. Více informací naleznete na webu CZELO.

 • Září 2022 – série webinářů Find your place on the map: How to be more visible in Brussels?

  Během září měly české vysokoškolské a výzkumné instituce jedinečnou možnost seznámit se s asociacemi z oblasti vzdělávání a výzkumu, jejichž hlas je v Bruselu slyšet. Během pěti webinářů se představilo celkem 17 zástupců různých sítí sdružujících především univerzity napříč celou Evropou (EUA, The Guild, YERUN, EASSH, EuroTech a další). Posluchačům přiblížili tematické zaměření svých asociací, plánované aktivity i možnosti spolupráce. Pokud vás zajímá, jaké jsou přínosy zapojení do mezinárodní sítě a proč je dobré vyslat své zástupce do Bruselu, podívejte se na záznamy webinářů Find your place on the map: How to be more visible in Brussels? na našem Youtube kanálu.

 • 13. září 2022 – Neformální diskuze na téma implementace pečetě excelence v rámci projektů Evropské rady pro inovace

  Kancelář CZELO společně se svými partnery (SLORD a ELO) uspořádala dne 13. září neformální diskuzi na téma implementace pečetě excelence v rámci projektů Evropské rady pro inovace (EIC). Akce se zúčastnilo přes 40 účastníků z 15 členských a přidružených zemí k programu Horizont Evropa. Cílem neformálního setkání byla výměna osvědčených postupů a zkušeností mezi stakeholdery (jako jsou ministerstva, regionální orgány, univerzity a jiné), kteří mají zkušenost či plánují alternativní financování pro držitele EIC pečetě excelence na národní či regionální úrovni v jednotlivých členských států EU.

 • 4. července 2022 – Oficiální zahájení výstavy Gregor Johann Mendel a strastiplný příběh genů

  Kancelář CZELO společně Zastoupením Jihomoravského kraje při EU v Bruselu, Mendelovou univerzitou v Brně, městem Brno a Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii uspořádala dne 4. července oficiální otevření výstavy Gregor Johann Mendel a strastiplný příběh genů v Bruselu. Akce přilákala téměř 50 účastníků a proběhla v souvislosti s oslavami Mendelova výročí narození a v rámci zahájení českého předsednictví v Radě EU.  Jedná se o putovní výstavu, která představuje život zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela a jeho objevy. Více informací naleznete na webu CZELO

 • 29. června 2022 – Partnerská burza pro výzkumníky se zájmem o klastr 6 Horizontu Evropa

  Téměř 110 účastníků a 22 prezentujících z Evropy i mimo ni se 29. června připojilo k partnerské burze pro klastr 6 rámcového programu Horizont Evropa. Akce navazovala na V4 Konferenci na téma „Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships”, která se konala o dva týdny dříve. Konferenci i partnerskou burzu společně organizovaly styčné kanceláře V4 se sídlem v Bruselu. Akce přilákala  účastníky zastupující různé akademické i neakademické instituce, start-upy a společnosti působící v oblasti biodiverzity, životního prostředí a cirkulární ekonomiky nejen z prostředí V4, ale i ze zbytku Evropy a mimo ni.

 • 13. června 2022 – V4 konference na téma „Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships”

  Maďarská národní kancelář pro výzkum a inovace uspořádala 13. června společně s Českou styčnou kanceláří (CZELO), Polskou vědeckou agenturou (PolSCA) a Slovenskou styčnou kanceláří (SLORD) konferenci na téma „Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships”. Na Stálém zastoupení Maďarska při EU a online se sešlo více než 150 účastníků. Konference byla rozdělena do dvou panelů. Do politického panelu přijala pozvání za Českou republiku Lucie Núñez Tayupanta, vedoucí Oddělení pro Evropský výzkumný prostor na MŠMT a do vědeckého panelu pan docent Roman Grabic z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který představil projekt BIOCIDE, v rámci kterého provádí tým z Jihočeské univerzity analytickou činnost.

 • 8. června 2022 – Erasmus+ Aliance pro inovace: webinář k výzvě 2022

  Kancelář CZELO a slovenská národní agentura pro  Erasmus+ SAAIC uspořádaly v červnu společný webinář k projektům Erasmus+ Aliance pro inovace. Během webináře se účastníci dozvěděli více informací o této iniciativě i o aktuálně otevřené výzvě, která má uzávěrku 15. září 2022. Dále se o své zkušenosti podělil zástupce VŠB-TUO, která tento typ projektu úspěšně realizuje a na závěr byl představen také portál FTOP, kde se podávají projektové žádosti. Prezentace z webináře a nahrávku najdete ke stažení níže.

 • 7. června 2022 – EduCafé: Inkluze žáků s migrační zkušeností ve vzdělávání

  Dne 7. června uspořádala kancelář CZELO první EduCafé, neformální diskuzní večer na aktuální téma z oblasti vzdělávání. Debata na téma začleňování žáků s migrační zkušeností do vzdělávání přilákala přes třicet odborníků z oblasti vzdělávání včetně zástupců národních i evropských institucí, neziskových organizací i zájemce z řad široké veřejnosti. Pozvání k diskuzi přijali Kristýna Titěrová z organizace META, o.p.s. a Štěpán Kment z PAQ Research, o moderování se postaral Martin Bogdan z ACA. Hosté nejprve debatovali obecně o inkluzi žáků s migrační zkušeností ve vzdělávání a o vývoji situace v České republice v posledních letech – kam se české inkluzivní vzdělávání za poslední dekádu posunulo, kde má naopak stále rezervy nebo jak se změnilo vnímání inkluze v české společnosti. Více se dočtete v článku na webu CZELO.

 • 7. června 2022 – IGLO Open na téma priorit CZ PRES

  Dne 7. června uspořádala kancelář CZELO seminář IGLO Open na téma priorit českého předsednictví v Radě EU v oblasti vzdělávání a výzkumu. Akce, která se uskutečnila v prostorách Stálého zastoupení České republiky při EU, přilákala více než 50 účastníků. Priority předsednictví představili Martina Kotasová, attaché pro vzdělávaní a Táňa Hálová Perglová, attaché pro výzkum. Více informace naleznete na webu CZELO.

 • 31. května 2022 – Centra excelence odborného vzdělávání: webinář k výzvě 2022

  Kancelář CZELO a slovenská národní agentura pro Erasmus+ SAAIC uspořádaly v květnu společný webinář k projektům Erasmus+ Centra excelence odborného vzdělávání. Během webináře se účastníci dozvěděli více informací o této iniciativě i o aktuálně otevřené výzvě, která má uzávěrku 7. září 2022. Dále se o své zkušenosti podělila ředitelka školy, která tento typ projektu úspěšně realizuje a na závěr byl představen také portál FTOP, kde se podávají projektové žádosti. Prezentace z webináře najdete ke stažení níže, stejně tak odkaz na nahrávku webináře. 

 • 24. května 2022 – Science Café s Ondřejem Adamovským

  Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) spolu se Zastoupením Jihomoravského kraje při EU v Bruselu, Českým centrem v Bruselu a Zastoupením hlavního města Prahy v Bruselu uspořádala dne 24. května 2022 další edici Science Café. Pozvání tentokrát přijal Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D., z výzkumného centra Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity – RECETOX. Tématem diskuse byly mikroplasty a jejich vliv na životní prostředí, člověka a jeho organismus. Více informací naleznete na webu CZELO. Na záznam z akce se můžete podívat na našem YouTube kanálu.

 • 17. května 2022 – Pedagogické akademie Erasmus+: webinář k výzvě 2022

  Kancelář CZELO a slovenská národní agentura pro Erasmus+ SAAIC uspořádaly v květnu společný webinář k Pedagogickým akademiím Erasmus+. Během webináře se účastníci dozvěděli přímo od zástupce Evropské komise více informací o této iniciativě i o aktuálně otevřené výzvě, která má uzávěrku 7. září 2022. Dále se o své zkušenosti podělil úspěšný žadatel z minulé výzvy a na závěr byl představen také portál FTOP, kde se podávají projektové žádosti. Podívejte se na prezentace a na záznam z akce (v angličtině).

 • 11. května 2022 – “Inclusive Excellence” – a Global Approach for European Higher Education?

  Asociace pro akademickou spolupráci ACA uspořádala spolu se svými partnery včetně kanceláře CZELO 11. května v Bruselu hybridní konferenci na téma ‚inkluzivní excelence‘ ve vysokoškolském vzdělávání. V rámci čtyř diskuzních bloků se vystřídalo celkem 19 řečníků včetně zástupců Evropské komise, univerzitních asociací i národních agentur pro Erasmus+. Panelisté debatovali o tom, co znamená koncept inkluzivní excelence ve vysokoškolském vzdělávání a v kontextu globální spolupráce; jak ji posouvat dále na institucionální, národní i evropské úrovni nebo o tom, jak usilovat o inkluzivitu a excelenci prostřednictvím mobility studentů a zaměstnanců. Přečtěte si hlavní zjištění a závěry na webu ACA.

 • 28., 29. a 31. března 2022 – Školení pro projektové manažery ze zemí V4

  Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu, a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na rámcový program Horizont 2020, zejména tedy Horizont Evropa. Více informací naleznete na webu CZELO

 • 11. března 2022 – Webinář na téma Evropských univerzit

  Dne 11. března 2022 uspořádala kancelář CZELO spolu s kolegy z DZS a MŠMT webinář k iniciativě Evropských univerzit. Během akce byla představena výzva 2022, forma podpory ze strany MŠMT či výsledky projektu MICHE, monitoringu zaměřeného na Evropské univerzity. Své zkušenosti s účastníky sdíleli také zástupci dvou univerzit, které už jsou členy aliancí (Aurora a 4EU+). Akce přilákala zájemce z celkem 12 českých univerzit a vysokoškolských institucí.

 • 10. března 2022 – Webinář na téma genderové rovnosti v oblastech evropského výzkumu, inovací a vysokoškolského vzdělávání

  Dne 10. března 2022 uspořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) spolu s kolegy ze styčných kanceláří z Litvy, Polska a Slovenska webinář na téma genderové rovnosti v oblastech evropského výzkumu, inovací a vysokoškolského vzdělávání. Akce přilákala 165 účastníků a jejím cílem bylo představit nejnovější vývoj genderové politiky na úrovni Evropské unie a také představit genderové iniciativy na vnitrostátní úrovni České republiky, Litvy, Polska a Slovenska. Více informací naleznete na webu CZELO. Záznam z akce naleznete na YouTube.

 • 8. března 2022 – Science Café s Lenkou Zychovou

  Dne 8. března 2022 uspořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávaní a výzkum (CZELO) spolu se svými partnery diskuzi k vesmírnému počasí. Akce přilákala téměř 60 účastníků. Hostem byla astrofyzička Lenka Zychová, která působí na Královském institutu vesmírné aeronomie v Bruselu jako odbornice na kosmické počasí. Více informací naleznete na webu CZELO. Na záznam z akce se můžete podívat na našem YouTube kanálu

 • 8. února 2022 – V4 Informační den k výzkumu v oblasti vodíku

  Dne 8. února 2021 uspořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávaní a výzkum (CZELO) spolu se svými partnery ze zemí V4 Informační den k výzkumu v oblasti vodíku. Cílem akce bylo představení evropských iniciativ, programů a možností partnerství pro zájemce ze zemí V4, ať už z politického, výzkumného nebo průmyslového sektoru. Více informací naleznete zde.

 • 12.-13. ledna 2022 – Central European Joint Infoday 2022

  DZS-CZELO uspořádalo ve dnech 12.–13. ledna společně s národními agenturami z Maďarska (TPF), Rakouska (OeAD) a Slovenska (SAAIC) infowebináře k centralizovaným aktivitám programu Erasmus+. Tento ročník se zaměřil především na Akce Jean Monnet, Akce Erasmus Mundus, Budování kapacit v oblasti VŠ vzdělávání Evropské univerzity. Více informací včetně záznamů webinářů a prezentací naleznete na webu události.

 • 11.-12. ledna 2022 – Webinář o příležitostech pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa

  Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) společně s Technologickým centrem Akademie věd ČR zorganizovala ve dnech 11.−12. ledna 2022 "Webinář o příležitostech pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa". Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů a poskytnout jim srozumitelný přehled o možnostech financování pro společenské a humanitní vědy z programu Horizont Evropa. Více informací naleznete v pozvánce na akci. 

 • Akce 2021

  26.–28. dubna 2021 – Školení pro projektové manažery ze zemí V4 

  • Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu, a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na rámcový program Horizont 2020, zejména tedy Horizont Evropa. 

  27.–28. května 2021 – Mobility and Transport Days 

  • Cílem této akce, na kterou navázala partnerská burza, bylo poskytnout informace o vývoji dopravní výzkumně-inovační politiky EU a o nástrojích financování v oblasti dopravy a mobility, a dále také propojit všechny relevantní subjekty, které mají zájem ucházet se o granty programu Horizont Evropa. Partnerská burza byla organizována ve spolupráci se světovou sítí Enterprise Europe Network a byla pro zájemce otevřena do 1. června 2021. 

  29. června 2021 – Konference Earth Observations for citizens and the planet 

  • Cílem konference bylo propojit širokou škálu aktérů zapojených do výzkumu a inovací v oblasti pozorování Země se zvláštním zaměřením na Visegrádskou skupinu a program Copernicus. Účastníci konference měli příležitost seznámit se s koordinovaným evropským přístupem umožňujícím maximální využití produktů a služeb pro pozorování Země a dozvědět se více o tom, jak mohou tyty produkty a služby napomoct s ochranou naší planety a s přechodem na zelenější a udržitelnější hospodářství. V rámci konference byly také představeny úspěšné projekty z oblasti pozorování Země (EO) ze zemí V4. Součástí konference byla rovněž panelová diskuse mezi zúčastněnými stranami a klíčovými aktéry v oblasti EO, během které byl představen aktuální vývoj a budoucí výzvy týkající se výzkumných a inovačních aktivit v rámci programu Copernicus. Více informací na webových stránkách konference

  21. září 2021 – Den otevřených dveří kanceláře CZELO a Slavnostní znovuotevření kanceláře CZELO 

  • Během odpoledních hodin byly otevřeny nové prostory kanceláře CZELO. Kancelář byla otevřena pro všechny partnery kanceláře jak z bruselského prostředí, tak i pro pozvané hosty z českých vzdělávacích a výzkumných institucí. Program byl doplněn o debatu mezi ministrem R. Plagou, VV J. Zajíčkem a náměstkem P. Dolečkem v prostorách SZEU na aktuální témata s českými zástupci pracujícími v unijních institucích. Večerní program se odehrál v prostorách Pražského domu a sestával ze společenského večera a výstavy o českých vědcích a vědkyních (tato výstava byla rovněž prezentována v prostorách kanceláře CZELO). Fotodokumentaci a video z akce lze najít na Facebooku kanceláře CZELO. 

  22. září 2021 – Science Café s Tomášem Rektorem 

  • Science Café je diskusní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti, kteří mají možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je z dané oblasti zajímá. Pozvání přijal přední český psychiatr a psychoterapeut Tomáš Rektor, zakladatel a vedoucí firmy Terapie.Info, s.r.o. Více informací na webové stránce CZELO. 

  22., 23. a 25. listopad  2021 – Školení pro projektové manažery ze zemí V4 

  • Školení se celkově účastnilo 38 projektových manažerů působících na univerzitách a výzkumných institucích v zemích V4, Estonsku, Litvě, Německu, Irsku, Kypru, Řecku a Rumunsku. Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu, a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na rámcový program Horizont 2020, zejména tedy Horizont Evropa. Více informací na webové stránce CZELO. 

  2. prosince 2021 – Neformální diskuse k Seal of Excellence 

  • Jednalo se o neformální diskusi o implementaci Pečetě Excelence, která se uděluje vynikajícím projektům MSCA, EIC, Teaming a ERC. Pečetí excelence se označují slibné návrhy projektů, jež si zasluhují financování z alternativních zdrojů na státní, regionální, evropské nebo mezinárodní úrovni. Během diskuse padlo mnoho inspirativních příkladů z různých členských států. 

  13. prosince 2021 – Partnerská burza k výzvám HEU Space 

  • Kancelář se podílela na organizaci partnerské burzy v oblasti pozorování Země či služeb v programu Copernicus. Účastníci se dozvěděli informace o nedávno vyhlášených výzvách a měli možnost nalézt potenciální partnery pro své budoucí projekty. Za Českou republiku vystoupily World from Space, Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe a Česká zemědělská univerzita v Praze. Více informací na webové stránce CZELO

   

Buďte v obraze

Odebírejte naše pravidelné newslettery, sledujte nás na sociálních sítích a ze světa mezinárodního výzkumu a vzdělávání už vám nic neunikne: 

Kontakt

Czech Liaison Office for Education and Research (CZELO)

Rue Montoyer 23

1000 Brussels

Belgium

 

Facebook Twitter DZS LinkedIn

Kancelář se nachází v centru evropské čtvrti v blízkosti institucí EU

 • Evropský parlament – 10 minut (700 m)
 • Evropská komise (budova Berlaymont) – 15 minut (1,1 km)
 • Rada EU (budova Justus Lipsius) – 15 minut (1,1 km)
 • DG EAC – 10 minut (700 m)
 • DG RTD – 5 minut (350 m)
 • Stálé zastoupení ČR při EU – 10 minut (700 m)

Jak se k nám dostanete?

 • Metrem – zastávka Trône, linky 2 a 6 (2 minuty, 200 m)
 • Autobusem – zastávka Science, linky 27, 34, 38, 64, 80 a 95 (2 minuty, 200 m)
 • Vlakem – stanice Bruxelles Luxembourg (6 minut, 500 m)
 • Na kole – Villo! stanice č. 044 – Charlemagne/Karel de Grote (2 minuty, 150 m)

Doprava z letiště

Z národního letiště Zaventem Airport k nám můžete pokračovat vlakem, autobusem nebo taxi.

 • Cesta vlakem je nejrychlejší, ze Zaventem do stanice Bruxelles Luxembourg se dostanete za 20 minut. Odtud to k nám máte už jen 500 metrů.
 • Pokud pojedete autobusem, linka č. 12 vás doveze za 40 minut až na autobusovou zastávku Trône, která se nachází necelých 300 m od kanceláře.
 • Rozhodnete-li se pro taxi, doporučujeme vám využít oficiálních služeb, např. Taxis verts nebo Taxis bleus.

  Kontaktujte nás

  Kancelář se nachází v centru evropské čtvrti v blízkosti institucí EU

  • Evropský parlament – 10 minut (700 m)
  • Evropská komise (budova Berlaymont) – 15 minut (1,1 km)
  • Rada EU (budova Justus Lipsius) – 15 minut (1,1 km)
  • DG EAC – 10 minut (700 m)
  • DG RTD – 5 minut (350 m)
  • Stálé zastoupení ČR při EU – 10 minut (700 m)