Programy

Programy jsou určeny organizacím a firmám, které se věnují vzdělávání, vědě a výzkumu, orgánům místních samospráv, ale také jednotlivcům (například studentům a dobrovolníkům). Žadatelé mají možnost získat finanční podporu na realizaci svých projektů.

Sítě

DZS je členem několika evropských sítí, které se zaměřují na oblast školního vzdělávání, dobrovolnictví, vzdělávání dospělých nebo kariérového poradenství. Jejich cílem je výměna zkušeností a informací, sdílení příkladů dobré praxe a podpora při navazování kontaktů.

Přehled programů

Type:
 • All
 • Program
 • Síť
Cílová skupina:
 • All
 • Absolventi
 • Mládež
 • Odborníci ve vzdělávání
 • Pracovníci s mládeží
 • Učitelé a zaměstnanci škol
 • Žáci a studenti

Academic Cooperation Association

Academic Cooperation Association (ACA) podporuje internacionalizaci a inovaci vysokého školství v Evropě a prosazuje zájmy a potřeby svých členů v této oblasti.

Akademická informační agentura

Akademická informační agentura (AIA) informuje o nabídkách MŠMT týkajících se stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních bilaterálních smluv.

 • Výjezdy a pobyty
 • Projekty a granty

AKTION Česká republika - Rakousko

Česko-rakouský program podporuje vzájemnou spolupráci ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Zapojit se mohou jednotlivci a instituce.

 • Výjezdy a pobyty
 • Projekty a granty

Barrande Fellowship Program

Společný česko-francouzský stipendijní program na podporu výměnných pobytů českých a francouzských studentů doktorského studia.

 • Výjezdy a pobyty

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výměnný program pro regionální spolupráci vysokých škol v zemích střední a jihovýchodní Evropy.

 • Výjezdy a pobyty
 • Projekty a granty

EPALE

Poskytuje prostor pro sdílení odborných materiálů z oblasti vzdělávání dospělých, diskuzi nebo navázání vzájemné spolupráce a nabízí kalendář akcí celoživotního vzdělávání napříč státy EU.

Erasmus+

Podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad studentů, učitelů nebo dobrovolníků a organizace, například školy, mládežnické a nevládní organizace.

 • Výjezdy a pobyty
 • Projekty a granty

eTwinning

Aktivita podporuje online spolupráci žáků a učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropy i mimo ni. Umožňuje také profesní rozvoj pracovníků škol a vzájemnou výměnu zkušeností s kolegy v zahraničí.

Eurodesk

Eurodesk je oficiální informační síť programu Erasmus+ mládež určená pro mladé lidi a pracovníky s mládeží. Spravuje Evropský portál, který nabízí informace a příležitosti pro mladé lidi z celé Evropy. Disponuje také sítí regionálních partnerů, kteří poskytují informace a pořádají akce v regionech ČR.

Euroguidance

Euroguidance je evropská síť na podporu kariérového poradenství iniciovaná Evropskou komisí. Rozvíjí evropskou spolupráci v kariérovém poradenství, inovace a evropskou dimenzi poradenských systémů, výměnu zkušeností a rozvoj kariérových poradců.

European Schoolnet

European Schoolnet (EUN) je síť 34 evropských ministerstev školství s centrálou v  Bruselu. Sdružení European Schoolnet podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci evropských škol.

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a vzdělávací politice v celé Evropě.

Evropská jazyková cena Label

Ocenění udílené výjimečným a inovativním projektům v oblasti jazykového vzdělávání. Přihlášku může podat jakákoli vzdělávací instituce.

Evropský sbor solidarity 

Nabízí mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným. V rámci programu poskytuje mládeži a mládežnickým organizacím možnosti dobrovolnictví, stáží a pracovních míst a zapojení se do solidárních projektů.

 • Výjezdy a pobyty
 • Projekty a granty

Fondy EHP

Podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Zapojit se mohou školy na všech úrovních vzdělávání, odborné instituce a neziskové organizace.

 • Výjezdy a pobyty
 • Projekty a granty

Národní VET TEAM

Národní VET TEAM přispívá k propagaci a využívání evropských nástrojů a principů pro podporu kvality odborného vzdělávání

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

Šíří a pečuje o český jazyk a kulturu v zahraničí. Vysílá lektory českého jazyka na vysoké školy a učitele do krajanských komunit v zahraničí. Zajišťuje studium krajanů v ČR.

Studium cizinců v ČR

Na základě bilaterálních mezinárodních smluv nebo v rámci zahraniční rozvojové pomoci zajišťuje vysokoškolské studium a studijní pobyty cizincům na veřejných vysokých školách v ČR.

Study in the Czech Republic

Podporuje české vysoké školy v jejich mezinárodních aktivitách.

Učitelé angličtiny

Program pomáhá zahraničním učitelům anglického jazyka při hledání učitelských pozic, zejména na středních školách a základních školách s rozšířenou výukou jazyků v České republice.

Učitelé Evropských škol

V Evropských školách učitelé a učitelky vzdělávají děti pracovníků a pracovnic institucí EU.

 • Výjezdy a pobyty