Program je realizován na základě usnesení vlády České republiky a zahrnuje dvě části: Krajanský vzdělávací program a Lektoráty českého jazyka a literatury.

Krajanský vzdělávací program vysílá učitele češtiny k českým krajanským komunitám v zahraničí a taktéž zahrnuje každoroční pořádání čtyřtýdenního kurzu českého jazyka pro krajany a dvoutýdenního kurzu metodiky výuky češtiny pro vyučující z řad krajanů.

Lektoráty českého jazyka a literatury zajišťují vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční vzdělávací instituce.

Cíl programu

Primárním cílem je šířit a udržovat český jazyk a kulturu za hranicemi České republiky.  

Přečtěte si

Aktuální vydání časopisu Krajiny češtiny.

 • Bohemistický časopis Krajiny češtiny vychází od roku 2009. Slouží jako komunikační platforma ke sdílení informací, metod a přístupů k výuce napříč spektrem učitelů a lektorů a dalších zájemců o problematiku výuky češtiny v cizině. Téma letošního čísla: Rok 2021 - rok velkých výzev a zásadních změn ve výuce a vzdělávání z pohledu učitelů, studentů a organizací zabývajících se  vzděláváním v mezinárodním kontextu. Předpokládaný termín vydání - červenec/srpen 2021.

Šesté číslo projektu Češi ve světě, příběhy, v němž naleznete autentická vyprávění našich krajanů žijících v Rumunsku. 

 • Projekt začal v roce 2013/14 v Jižní Americe, v roce 2016 pokračoval v USA, v roce 2017 se přesunul do Austrálie a v roce 2018 mapoval osudy Čechů v Chorvatsku a v roce 2020 v Srbsku. Autory jednotlivých čísel jsou učitelé vyslaní ke krajanům.

Komu je  program určen

 • Žáci a studenti

 • Učitelé a zaměstnanci škol

Zapojené země

 • Celý svět

Učitelé češtiny u krajanů

Vysíláme ke krajanům do zahraničí české učitele, kteří kromě výuky češtiny propagují jazyk a českou kulturu, a to formou pořádání filmových klubů, výstav, divadelních představení, sportovních a jiných akcí a dalších aktivit. Spolupracují s úřady zastupujícími ČR či kulturními subjekty propagujícími Českou republiku v dané zemi.  

Kdo se může zapojit:

 • Absolventi vysokoškolského studia v magisterském studijním programu přednostně v oboru čeština.  
 • Výhodou je praxe ve výuce českého jazyka na základní škole, konzervatoři nebo střední škole a škole vysoké, dále zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka.  

Kam lze vyjet?

V rámci Evropy vysíláme učitele do Chorvatska, Německa, Ruska, Rumunska, Srbska a na Ukrajinu. V Jižní Americe to je Argentina, Brazílie a Paraguay. Dále jsou učitelé vysíláni do USA (Chicago) a Austrálie (Adelaide) s výjezdy na Nový Zéland (Dunedin a Tauranga). 

Na jak dlouho? 

Nejprve na jeden školní rok, dále s možností prodloužení o tři roky a v odůvodněných případech na základě výběrového řízení ještě o dva roky. Celková délka působení může být až 6 let. 

Jak se přihlásit?

 1. Sledujte aktuálně vyhlášené výběrové řízení.

 2. V případě vyhlášeného výběrového řízení je nutné doložit motivační dopis, strukturovaný životopis, dokumenty dokládající vzdělání, případně také úroveň jazyka.  

 3. Učitele u krajanů vybírá Komise pro krajanské záležitosti, výběrové řízení je dvoukolové: 1. kolo: bodové hodnocení dotazníků, 2. kolo: ústní pohovor, kam postupují uchazeči s nelepším bodovým hodnocením. 

 4. Dále uchazeč přikládá vyplněný Dotazník pro kandidáty na učitele u krajanských komunit. 

 5. Je zapotřebí, aby měl uchazeč v době konání výběrového řízení ukončené magisterské studium, tj. doložil magisterský diplom či relevantní potvrzení o ukončení studia v magisterském programu. 

 6. V případě, že uchazeč nemůže předložit doklad o ukončení magisterského studia (neabsolvoval státní zkoušku nebo obhajobu diplomové práce), nemůže být do výběrového řízení zařazen. 

Jak je to s odměnou?

 • DZS z pověření MŠMT sjednává s učiteli u krajanů pracovní smlouvu. 
 • Plat a náhrady jsou v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, příslušnými prováděcími předpisy a nařízením vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Učitelé u krajanů jsou zařazeni do 11. platové třídy.  
 • DZS dále poskytuje učiteli náhradu výdajů na jeho dopravu z ČR na místo působení a zpět a náhradu výdajů spojených s přepravou jeho osobních věcí z ČR na místo působení a zpět, rovněž proplácí náklady spojené se získáním povolení k pobytu, lékařským vyšetřením a doporučeným očkováním.  
 • Podle možností rozpočtu průběžně vybavuje učitele u krajanů učebními pomůckami a technickými prostředky. 

Lektoři českého jazyka a literatury na univerzitách

Kromě samotné výuky jazyka, literatury a reálií lektoři na zahraničních univerzitách také propagují českou kulturu a jazyk prostřednictvím pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Spolupracují s úřady zastupujícími Českou republiku v dané zemi, případně s dalšími relevantními institucemi.  

Kdo se může zapojit?

 • Absolventi vysokoškolského studia v magisterském, případně doktorském studijním programu v oboru český jazyk a literatura, nejlépe v kombinaci s jazykem země působení nebo jiným světovým jazykem. Jazykové znalosti je nutné doložit mezinárodně uznávaným certifikátem/vysokoškolským diplomem/vysvědčením o státní jazykové zkoušce.
 • Výhodou pedagogická praxe na vysoké škole, zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka, spolupráce s Letní školou slovanských studií apod.  

Kam lze vyjet? 

Na zahraniční univerzity, které svým studentům nabízejí možnost studovat český jazyk a literaturu.  

Na jak dlouho? 

Zpravidla na dobu jednoho akademického roku. Působení může být prodlouženo bez výběrového řízení o další 3 roky a v odůvodněných případech ještě o 2 roky. Celkem tedy na dobu nejvýše 4, resp. 6 po sobě jdoucích ucelených akademických roků.

Jak se přihlásit?

 1. Nové lektory vybírá vždy Komise pro lektoráty Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí – sledujte výběrová řízení.

 2. Výběrové řízení je dvoukolové. V 1. kole probíhá výběr uchazečů na základě bodového hodnocení jimi poskytnutých dokumentů – dotazník pro uchazeče, motivační dopis v českém jazyce, strukturovaný životopis, vysokoškolský diplom, doklady o relevantní pedagogické praxi, uváděných zkušenostech, doklad o vykonané zkoušce z cizího jazyka.

 3. Do 2. kola postupují pouze uchazeči, kteří jednoznačně a nejlépe splnili výše uvedená kritéria. Tito uchazeči jsou následně pozváni k ústnímu pohovoru před Komisi pro lektoráty. 

Jak je to s odměnou?

 • Mzda a náhrada zvýšených životních nákladů se vyplácí dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a s nařízením vlády č. 62/1994 Sb.  
 • Všichni lektoři jsou zařazeni do 11. platové třídy. 
 • Plat se krátí dle rozsahu sjednaného pracovního úvazku, který se odvíjí od kofinancování lektora ze strany přijímající instituce. 
 • Lektorovi je dále poskytována náhrada výdajů na dopravu z České republiky do místa působení v zahraničí a zpět, náhrada výdajů spojených s přepravou osobních věcí do místa působení a zpět, proplacení výloh spojených se získáním povolení k pobytu a (s vysláním souvisejících) lékařských vyšetření a doporučených očkování. 

Krajané ze zahraničí

Pro krajany ze zahraničí pořádáme pravidelně čtyřtýdenní kurz českého jazyka a zajišťujeme studijní pobyty na českých veřejných vysokých školách. Pro vyučující z  řad krajanů také organizujeme kurz metodiky českého jazyka. 

Pořádané akce

 • Čtyřtýdenní kurz českého jazyka

  • Je určen pro české krajany starší 18 let žijící v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit.  
  • Mají možnost seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky.  
  • Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí.  
  • Pro účastníky kurzu je v případě prezenční formy připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety o víkendech, ...). 
  • Po ukončení kurzu účastníci obdrží osvědčení o absolvování.  

  Kolik to bude stát? 

  • Účastníkům kurzu je bezplatně poskytnuta výuka jazyka, stravování a ubytování, účastníci obdrží též finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět.  
  • Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, nebo v souladu s platnými evropskými právními předpisy pro osoby spadající pod režim relevantních evropských právních předpisů.  

  Kdy a kde se kurz koná? 

  Kurz se letos koná online od 2. 8. do 13. 8. 2021. 

  Jak se přihlásit? 

  • Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR.  
  • Přihlášení se skládá ze dvou částí:  
   • Vyplnění elektronické přihlášky do 15. března
   • Vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady nebo generální konzuláty ČR ve vaší zemi
  • Originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad / generální konzulát nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu podání přihlášek.  
  • Online přihláška ke stažení.
 • Kurz metodiky výuky českého jazyka

  • Je určen pro vyučující z řad krajanů.  
  • Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky českého jazyka s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny zejména u krajanských komunit, kam není vyslán učitel.  
  • Součástí kurzu jsou návštěvy odborných pracovišť, náslechy a výlety.  
  • Účastníci musí dovršit 18 let.  
  • Podmínkou je dobrá znalost českého jazyka.  

  Kolik to bude stát? 

  • Účastníkům kurzu je plně hrazena výuka, stravování, ubytování a doprava.  
  • Účastníci obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje.  

  Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, nebo v souladu s platnými evropskými právními předpisy pro osoby spadající pod režim relevantních evropských právních předpisů. 

  Jak se přihlásit? 

  • Podání přihlášky je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR. 
  • Přihlášení se skládá ze dvou částí:  
   • Vyplnění elektronické přihlášky do 15. března
   • Vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady nebo generální konzuláty ČR ve vaší zemi
  • Originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad / generální konzulát nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu podání přihlášek.  
  • Online přihláška ke stažení.

  Kdy a kde se kurz koná? 

  Termín kurzu: 23. 8. - 3. 9. 2021 online.  

 • Studijní pobyty na českých veřejných vysokých školách

  • Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR jsou určeny pro české krajany žijící v zahraničí.  
  • Jsou zaměřeny na udržení a rozšíření znalostí českého jazyka a kulturního povědomí. Krajané mohou studovat obory jako český jazyk a literatura, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění, teologie.  
  • Po ukončení studia obdrží studenti vysvědčení nebo potvrzení o absolvování.  

  Podmínky pro přijetí 

  • Je potřebná dobrá znalost českého jazyka a absolvování středoškolského studia. 
  • Účastníci musí dovršit 18 let. 

  Kolik to bude stát? 

  • Přijatí studenti pobírají stipendium, obdrží finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět, mají nárok na ubytování a stravování v cenách jako čeští studenti.  
  • Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, nebo v souladu s platnými evropskými právními předpisy pro osoby spadající pod režim relevantních evropských právních předpisů. 

  Na jak dlouho? 

  Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce, uskutečňované obvykle na filozofické fakultě některé z univerzit v ČR. 

  Jak se na studium přihlásit? 

  • Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR. 
  • Přihlášení se skládá ze dvou částí:  
   • Vyplnění elektronické přihlášky do 15. března pro dvousemestrální studium v zimním a letním semestru (září až červen) a jednosemestrální studium v zimním semestru (září až únor) a do 15. srpna pro jednosemestrální studium v letním semestru (únor až červen)
   • Vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady – doručení originálu na příslušný zastupitelský úřad nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu podání přihlášek
  • Online přihláška ke stažení.
  • Pozn.: fotografie může být ve formátu jpg / peg / png / gif, max. velikost 150 x 200 pixelů (tedy cca 4kb), ostatní přílohy mohou být pouze ve formátu PDF nebo s příponou doc.  
  • Informace o možnostech studia v  ČR. 

Příběhy Čechů ve světě

Projekt Češi ve světě, příběhy umožňuje nahlédnout do osudů zahraničních Čechů v Jižní Americe, USA, Austrálii, Chorvatsku a Srbsku. Učitelé vyslaní ke krajanům příběhy sesbírali a upravili. Prostřednictvím vyprávění či rozhovorů, v autentických podobách češtiny anebo v překladech autorů čtenářům poskytují obraz života Čechů, kteří opustili rodná místa a daleko za hranicemi České republiky si uchovali český jazyk a kulturu.

Kurz českého jazyka a metodiky výuky češtiny jako cizího jazyka, 2021 - online

Závěrečné zprávy lektorů

Zprávy jsou řazeny abecedně. Pro zobrazení celého seznamu zvolte možnost "Více informací".