Povinně zveřejňované informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup.

Úplný oficiální název povinného subjektu

Dům zahraniční spolupráce

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Dům zahraniční spolupráce byl zřízen dne 1. 1. 1995 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 31 odst. 1 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), který byl s účinností od 1. 1. 2001 zrušen zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), na dobu neurčitou.
Podle § 51 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje od 1. 1. 2001 postavení a právní režim v DZS § 54 až 56 tohoto zákona. Dům zahraniční spolupráce je právnickou osobou a je příslušný hospodařit s majetkem státu.
Dům zahraniční spolupráce plní na celorepublikové úrovni úkoly zřizovatele, zabývá se zajišťováním mezinárodní spolupráce v oblasti školství, vzdělávání a dalších oblastech, které vyplývají z působnosti resortu vymezené zákonem č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. Dům zahraniční spolupráce zajišťuje také výkon činností, jimiž zřizovatel pověřil Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy, která je jeho nedílnou součástí.

 

Popis organizační struktury povinného subjektu

Stáhněte si organizační strukturu Domu zahraniční spolupráce.

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa (sídlo):

Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Adresa pro osobní návštěvu:

Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Úřední hodiny:

bližší informace naleznete v sekci Kontakt.

Telefonní číslo:

221 850 100,

bližší informace naleznete v sekci Kontakt.

E-mail:

info@dzs.cz

Adresa internetové stránky:

 www.dzs.cz

ID datové schránky:

 tj8vfp3

Elektronická podatelna

e-podatelna@dzs.cz

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti

8630031/0710, vedený u ČNB

Identifikační číslo organizace (IČ)

61386839

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů naleznete v sekci O DZS.Stáhněte si rozpočet DZS.

Žádost o informaci na základě zákona  č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, můžete na DZS doručit:

  • písemně na adrese Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1,
  • osobně na podatelně Domu zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1,
  • elektronicky prostřednictvím datové schránky: tj8vfp3 nebo elektronické podatelny: e-podatelna@dzs.cz,
  • telefonicky na čísle +420 221 850 100.

Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu podle § 16 a § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Odvolání:
Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání, a to písemně:

  • Prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu sídla Domu zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1,
  • přímo na podatelně Domu zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1,
  • prostřednictvím datové schrán: tj8vfp3,
  • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: e-podatelna@dzs.cz

Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, kterým je v tomto případě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž následně rozhodne nadřízený orgán o odvolání do 15 dnů.

Stížnost:
Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, a to v případech, kdy:
a) nesouhlasí s vyřízením žádosti (např. sdělením odkazu na již uveřejněnou informaci);
b) mu nebyla požadovaná informace v zákonné lhůtě poskytnuta a současně nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
c) mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
d) nesouhlasí s výší úhrady nákladů, či odměny za oprávnění informaci užít požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně, nebo ústně (postup viz Odvolání), a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti, nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
Povinný subjekt ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení stížnosti předloží stížnost se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, kterým je v tomto případě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, pokud však v této lhůtě sám zcela nevyhoví stížnosti tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nadřízený orgán rozhodne o stížnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Proti rozhodnutí vydanému podle písm. a), b), c) a d)se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí nadřízeného orgánu, který usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nelze se odvolat pouze v případech upravených § 16a odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takovýto formulář získat

Stáhněte si formulář pro podání odvolání.

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Stáhněte si formulář pro žádost o informaci.

Výroční zprávy o činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§ 18 zákona č. 106/1999 Sb.)

Výroční zpráva za rok 2023 dle zákona č.106_1999

Další zprávy naleznete v sekci Výroční zprávy.

Popis postupů (návody pro řešení životní situace)

Bližší informace naleznete na webových stránkách organizace: www.dzs.cz a www.naerasmusplus.cz.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Ostatní právní předpisy, které mají návaznost na výše uvedené zákony.

Uvedené zákony naleznete na adrese http://www.portal.gov.cz.

Sazebník úhrad

Sazebník naleznete v dokumentech v sekci O DZS.

Licenční smlouvy

Licenční smlouvy nejsou potřebné k poskytování informací Domu zahraniční spolupráce.

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

Dům zahraniční spolupráce není zřizovatelem žádné organizace.