Cíl sítě

Úkolem evropské informační sítě Eurydice je již více než 40 let poskytovat informace o vzdělávacích systémech a vzdělávací politice napříč Evropou, napomáhat tak politickému rozhodování a usnadňovat mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání.

Fungování sítě

Síť Eurydice funguje na základě vzájemné spolupráce evropského a národních oddělení. Evropské oddělení koordinuje činnost sítě a shromažďuje a následně vyhodnocuje údaje z jednotlivých zemí. Výstupy v podobě tematických studií a dalších srovnávacích materiálů zveřejňuje na svých webových stránkách. Zároveň také spravuje evropskou databázi popisů národních vzdělávacích systémů. Národní oddělení aktualizují popisy svých vzdělávacích systémů v této databázi, poskytují údaje pro tematické studie, podílejí se na kontrole informačních výstupů a zajišťují, aby se dostaly k cílovým skupinám v dané zemi.

Další informace jsou k dispozici v záložkách Studie Eurydice, PřekladyŠkolství ve srovnáníŠkolství v ČR a Připravujeme

Zapojené země

 • Česká republika
 • Evropská unie
 • Albánie
 • Bosna a Hercegovina
 • Severní Makedonie
 • Černá Hora
 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Norsko
 • Srbsko

Komu je síť určena

Výstupy sítě slouží především tvůrcům vzdělávací politiky. Dalšími cílovými skupinami jsou:

 • Odborníci ve vzdělávání

 • Učitelé a zaměstnanci škol

 • Žáci a studenti

Studie Eurydice

Síť Eurydice zpracovává studie věnované nejrůznějším tématům z oblasti vzdělávání. Níže naleznete nejnovější publikace spolu se stručnou anotací a odkazy na příslušné dokumenty. Starší studie jsou k dispozici na webu evropského oddělení Eurydice. Krátké, každoročně aktualizované zprávy jsou k dispozici v samostatné rubrice Školství ve srovnání.

Studie vydané v roce 2021

 • Učitelé v Evropě. Kariéra, rozvoj a spokojenost s prací

  V procesu učení hrají učitelé hlavní úlohu: pouze jejich prostřednictvím mohou žáci a studenti vnímat učení jako plodné a přínosné. Význam učitelské profese posílila v roce 2020 i pandemie. Evropské státy se však potýkají s problémy spojenými se zajištěním kvalitní výuky. 
   

  K debatě o potřebných reformách může významně přispět studie Eurydice Teachers in Europe. Careers, Development and Well-Being, zaměřená zejména na učitele základních škol, podávající přehled jednak o národních politikách a legislativě, jednak o běžné praxi na školách. Součástí zprávy jsou i názory samotných učitelů získané prostřednictvím výzkumu OECD TALIS (Teaching and Learning International Survey). Ve studii nalezneme kapitoly věnované vzdělávání a kvalifikaci pedagogů, pracovním podmínkám, kariérnímu řádu, přístupům k hodnocení učitelů, mobilitě a v neposlední řadě jejich spokojenosti s prací a dalším názorům získaným z výzkumu TALIS.

  Zpráva zahrnuje všechny státy EU a dalších 11 nečlenských zemí.

  Obrázek studie Teachers in Europe. Careers, Development and Well-Being

Studie vydané v roce 2020

 • Nové vydání Bologna Process Implementation Report

  Jaký se udál pokrok v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání („EHEA“)? A co bude dál? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v publikaci The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report.

  Obrázek studie Bologna Process Implementation Report 2020

  Zpráva přináší přehled úspěchů dosažených během posledních dvou desetiletí: harmonizace studijních struktur, vytvoření důvěryhodných systémů zabezpečování kvality a vytvoření prostředí podporujícího internacionalizaci. Do „EHEA“ se zapojovaly další a další země a počet studentů výrazně vzrostl až na dnešních více než 38 milionů. Určitou práci je však třeba ještě vykonat, protože „EHEA“ zdaleka není dostatečně sociálně inkluzivní a míra účasti nedostatečně zastoupených skupin se významně nezlepšila.

 • Rovnost ve školním vzdělávání v Evropě: struktury, politiky a výsledky žáků

  Jak uspořádání vzdělávacího systému v dané zemi ovlivňuje rovnost a spravedlnost ve vzdělávání? Tomuto tématu se věnuje rozsáhlá analytická studie Eurydice Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance.

  Rovnost ve školním vzdělávání v Evropě: struktury, politiky a výsledky žáků

  Autoři se snaží identifikovat takové systémové prvky a opatření, která jsou spjata s vyšší, resp. nižší rovností ve výkonech žáků na základních a středních školách. Podkladem pro porovnání výsledků studentů jsou mezinárodní výzkumy PISA, PIRLS a TIMSS. Zpráva se věnuje následujícím rysům vzdělávacích systémů: účast na předškolním vzdělávání, financování regionálního školství, diverzita škol, volba školy a její podmínky, kritéria přijímacího řízení, vzdělávací dráhy a počátek jejich diferenciace, opakování ročníku, autonomie a odpovědnost škol, podpora školám se znevýhodněnými žáky či podpora žákům a studentům s horšími vzdělávacími výsledky. Studie porovnává 42 evropských vzdělávacích systémů a její součástí jsou detailní přílohy, kde jsou shrnuty informace za jednotlivé státy.

  K dispozici je také Eurydice Brief: Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance, který shrnuje hlavní poznatky studie.

   

  25. března 2021 proběhla Eurydice lunchtime conference věnovaná právě této studii

  Členové týmu Eurydice ve své prezentaci Equity in School Education: Structures, Policies and Student Performance představili zmíněnou studii, přístupy použité při analýze dat a hlavní poznatky týkající se velmi aktuálního tématu rovnosti ve vzdělávání. Paní Anna-Maria Giannopoulou (Deputy Head of Unit B2 Schools and Multilingualism) pak ve své prezentaci Pathways to school success představila téma rovnosti ve školství a inkluze z pohledu Generálního ředitelství pro oblast vzdělávání, mládeže, sportu a kultury (DG EAC).

 • Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19

  Již druhá zpráva o podmínkách pro mobilitu na úrovni vysokoškolského vzdělávání „Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report 2018/19“ navazuje na doporučení Rady Evropské unie „Mládež v pohybu“ z roku 2011 s cílem podpořit vzdělávací mobilitu mladých lidí. Účelem zprávy je poskytnout rámec pro sledování pokroku dosaženého evropskými zeměmi v oblasti podpory a odstraňování překážek mobility ve vzdělávání. Zpráva se vztahuje jak k vysokoškolskému vzdělávání tak i k odbornému vzdělávání a přípravě - ukazatele IVET vypracoval Cedefop.

  Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19

  Druhé vydání, které navzuje na zprávu z roku 2016, přináší aktualizované ukazatele z šesti oblastí: informace a poradenství; cizojazyčná příprava; přenositelnost grantů a půjček; zapojení znevýhodněných studentů; uznávání výsledků vzdělávání a uznávání kvalifikací. Informace pro rok 2018/19 poskytla národní oddělení Eurydice působící v 28 členských státech EU, Albánii, Bosně a Hercegovině, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Černé Hoře, Severní Makedonii, Norsku, Srbsku, Turecku a na Islandu.

  Všechny ukazatele jsou také dostupné prostřednictvím online platformy s dynamickými mapami, které uživateli umožňují okamžitě pochopit politické prostředí pro vzdělávací mobilitu v Evropě.

Studie vydané v roce 2019

 • Výuka regionálních nebo menšinových jazyků v evropských zemích

  U příležitosti Druhého evropského summitu o vzdělávání přináší Eurydice krátké srovnání výuky regionálních či menšinových jazyků v evropských zemích The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe.

  Výuka regionálních nebo menšinových jazyků v evropských zemích

  Zpráva představuje i příklady současného politického úsilí o podporu výuky regionálních nebo menšinových jazyků na školách. Konkrétněji představuje příklady národních politik a opatření, jakož i některé projekty financované EU, které mají výuku těchto jazyků podpořit.
  Dokument je dostupný v anglickéfrancouzské a německé verzi.

 • Digitální vzdělávání ve školách v Evropě

  Školní vzdělávání hraje klíčovou roli v přípravě mladých lidí na život v současném světě plném technologií. Zpráva Digital Education at School in Europe přináší dva různé a zároveň komplementární pohledy na digitální vzdělávání: na jedné straně je to rozvoj digitálních kompetencí žáků, studentů a učitelů, na straně druhé pak využívání těchto technologií ve výuce i v učení s cílem dosáhnout co nejlepší kvality v obou oblastech.

  Digitální vzdělávání ve školách v Evropě

  Oblast digitálního vzdělávání je mapována pomocí sady indikátorů týkajících se různých okruhů. Sledován je např. důraz, jaký je na rozvoj digitálních kompetencí žáků kladen v kurikulu, DK učitelů, způsoby hodnocení DK žáků, využívání digitálních technologií ve výuce, ale také strategické přístupy národních politik k této problematice a podpora školám. Tato komparativní část je doplněna přílohami, které obsahují další údaje a specifika jednotlivých evropských zemí v oblastech jako je kurikulum, kompetenční rámce pedagogů, národní strategie či aktéři činní v podpoře digitálního vzdělávání ve školách.

  K dispozici je také Eurydice Brief: Digital Education at School in Europe, který shrnuje hlavní poznatky studie.

  Anglická verze publikace
  Anglická verze Eurydice Brief

 • Klíčové údaje o vzdělávání a péči v raném dětství v Evropě – 2019

  V této studii se síť Eurydice vrátila k tématu předškolního vzdělávání, jemuž se věnovala již v minulosti (edice Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe).

  Klíčové údaje o vzdělávání a péči v raném dětství v Evropě – 2019

  Publikace poskytuje porovnání předpisů a opatření zaměřených na strukturu, organizaci a financování vzdělávání a péče určených dětem v nejmladším a předškolním věku. Studie se zabývá tématy jako výše poplatků, rozsah bezplatného vzdělávání a péče, zákonný nárok na tyto služby, povinné předškolní vzdělávání, přetrvávající nedostatek služeb pro děti do 3 let atd.

  K dispozici je také Eurydice Brief: Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe, který shrnuje hlavní poznatky studie.

  Anglická verze studie

  Anglická verze Eurydice Brief - ke stažení v EU bookshop

 • Začleňování žadatelů o azyl a uprchlíků do vysokoškolského vzdělávání

  Jakou roli sehrávají vysoké školy v migrační krizi? Do jaké míry jsou evropské systémy vysokoškolského vzdělávání schopny reagovat na potřeby žadatelů o azyl a uprchlíků? 

  Začleňování žadatelů o azyl a uprchlíků do vysokoškolského vzdělávání

  Odpovědi na tyto otázky naleznete v nejnovější publikaci Eurydice Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe: National Policies and Measures, zvláště pak v její druhé části, která nabízí přehled opatření a strategií ve 35 evropských zemích.

  Anglická verze studie

  Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 • Integrace žáků-migrantů do škol v Evropě: Přístupy a opatření

  Jak jednotlivé evropské země řeší integraci žáků-migrantů do svých škol? Navzdory všem současným snahám na evropské i národních úrovních tito žáci v mnoha oblastech oproti ostatním žákům i nadále zaostávají. Především čelí řadě výzev souvisejících s jejich účastí ve škole, které mohou ovlivnit jejich učení a rozvoj a následně jejich integraci na trh práce a do společnosti.

  Jak jednotlivé evropské země řeší integraci žáků-migrantů do svých škol? Navzdory všem současným snahám na evropské i národních úrovních tito žáci v mnoha oblastech oproti ostatním žákům i nadále zaostávají. Především čelí řadě výzev souvisejících s jejich účastí ve škole, které mohou ovlivnit jejich učení a rozvoj a následně jejich integraci na trh práce a do společnosti.

  Zpráva Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures přináší přehled o tom, jak nejvyšších orgány zodpovědné v evropských zemích za vzdělávání podporují integraci žáků-migrantů do základních a středních škol. Informace se týkají 42 vzdělávacích systémů 38 zemí (28 členských států EU, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Norsko, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko). Referenčním rokem je školní rok 2017/18.

  První část srovnávací analýzy zahrnuje všechny země, přičemž popisuje stávající přístupy a opatření, která ovlivňují způsob, jakým jsou nově příchozí žáci-migranti umísťováni do škol a jak školy řeší odlišný vzdělávací potenciál a potřeby těchto žáků.

  Druhá část zprávy je věnována analýze přístupů v deseti vybraných vzdělávacích systémech. Německo (Brandenbursko), Španělsko (Katalánsko), Francie, Itálie, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko and Spojené Království (Anglie).

  V neposlední řadě zpráva analyzuje komplexnost politických přístupů. Dospívá k závěru, že politika podporující přístup ke kvalitnímu vzdělání přizpůsobenému sociálně-emociálnímu rozvoji a rozmanitosti žáků se jeví jako slibná nejen pro integraci žáků-migrantů, ale pro všechny žáky a studenty žijící společně v evropských vzdělávacích systémech.

  Současně vychází také Eurydice Brief: Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures shrnující hlavní poznatky výše zmíněné studie.
   

  Anglická verze publikace
  Anglická verze Eurydice Brief

Překlady

Vybrané publikace Eurydice překládáme do češtiny. Stejně jako originály jsou i české překlady zdarma dostupné všem zájemcům. Tematické studie v originálním znění jsou k dispozici v sekci Studie Eurydice. Na webových stránkách EU Bookshop lze nalézt i překlady do dalších jazyků.

Starší překlady naleznete na našem webu na stránkách naerasmusplus.cz.

 • Výuka regionálních nebo menšinových jazyků v evropských zemích

  Překlad studie: The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe

  The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe_vignette_EN

  U příležitosti Druhého evropského summitu o vzdělávání přinesla Eurydice krátké srovnání výuky regionálních či menšinových jazyků v evropských zemích The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe. Zpráva představuje i příklady současného politického úsilí o podporu výuky regionálních nebo menšinových jazyků na školách. Konkrétněji představuje příklady národních politik a opatření, jakož i některé projekty financované EU, které mají výuku těchto jazyků podpořit. 

  Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop.

 • Začleňování žadatelů o azyl a uprchlíků do vysokoškolského vzdělávání

  Překlad studie: Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe: National Policies and Measures

  Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe: National Policies and Measures

  Jakou roli sehrávají vysoké školy v migrační krizi? Do jaké míry jsou evropské systémy vysokoškolského vzdělávání schopny reagovat na potřeby žadatelů o azyl a uprchlíků? Odpovědi na tyto otázky naleznete v nejnovější publikaci Eurydice, zvláště pak v její druhé části, která nabízí přehled opatření a strategií ve 35 evropských zemích. 

  Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 • Integrace žáků-migrantů do škol v Evropě: Přístupy a opatření

  Překlad studie: Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures

  integrating students

   

  Zpráva přináší přehled o tom, jak nejvyšších orgány zodpovědné v evropských zemích za vzdělávání podporují integraci žáků-migrantů do základních a středních škol. Informace se týkají 42 vzdělávacích systémů 38 zemí (28 členských států EU, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Norsko, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko). Referenčním rokem je školní rok 2017/18.

  Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 • Shrnutí Eurydice: Modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě

  Překlad publikace Eurydice Brief: Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017
  Eurydice Brief: Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017

  Zpráva, která navazuje na studii Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff - 2017 z června 2017, nabízí některá z hlavních zjištění vyplývající z uvedené studie, včetně plánování v oblasti lidských zdrojů, profesní dráhy akademických pracovníků, pracovních podmínek a výuky. Závěrem zdůrazňuje tři klíčová témata pro tvorbu politiky:

  • vyrovnávání podmínek pro akademickou kariéru,
  • vyvážení institucionální autonomie vysokých škol a vládního dohledu nad touto oblastí,
  • zlepšení úrovně shromažďování informací o akademických pracovnících.

  Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 • Shrnutí Eurydice: Výchova k občanství ve školách v Evropě

  Překlad publikace Eurydice Brief: Citizenship Education at School in Europe 2017
  Eurydice Brief: Citizenship Education at School in Europe 2017

  Zpráva, která předkládá některé z hlavních poznatků studie Citizenship Education at School in Europe 2017, poukazuje na rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, týkající se nařízení a doporučení, která mohou ovlivňovat výuku tohoto předmětu na školách.

  Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

  Highlights v češtině - ke stažení v EU bookshop

Školství ve srovnání

Rubriku Školství ve srovnání můžete v tuto chvíli navštívit na našem webu na stránkách naerasmusplus.cz.

V této rubrice najdete informace o řadě srovnávacích materiálů, které jsou zpracovávány a každoročně aktualizovány sítí Eurydice, některé ve spolupráci s OECD (sítí NESLI). Tematické studie naleznete v samostatné rubrice Studie Eurydice.

Školství v ČR

Rubriku Školství v ČR můžete v tuto chvíli navštívit na našem webu na stránkách naerasmusplus.cz.

V této rubrice naleznete popis vzdělávacího systému ČR, jeho schematické vyobrazení a další informace o českém školství.

 

Připravujeme

V současné době připravuje Eurydice studie věnované následujícím tématům:

 • Teachers in Europe

Studie by měla být k dispozici na konci března 2021.

 • Adult Education and Training in Europe

Studie by měla být k dispozici v létě 2021.