Zobrazeno 18 z 191 dokumentů
Seřadit:
  • Od nejnovějších
  • Od nejstarších
  • Abecedně
Překlad studie Validation of non-formal and informal learning in higher education in Europe, která zkoumá, zda a do jaké míry systémy vysokoškolského vzdělávání v Evropě uznávají a validují výsledky neformálního a informálního učení.
Zobrazit (PDF 1 014 kB)
Překlad hlavních zjištění studie Learning for sustainability in Europe: Building competences and supporting teachers and schools, která přináší komplexní pohled na problematiku vzdělávání pro udržitelný rozvoj napříč 39 evropskými vzdělávacími systémy, na přístupy k učení pro udržitelnost v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání, stejně jako na podporou nabízenou školám a učitelům.
Zobrazit (PDF 1 006 kB)
Jaké jsou nejnovější politické závazky v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání („EHEA“)? A jak si evropské země stojí při jejich plnění? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v publikaci The European Higher Education Area in 2024: Bologna Process Implementation Report.
Zobrazit (PDF 17 498 kB)
Tato zpráva Eurydice zkoumá, zda a do jaké míry systémy vysokoškolského vzdělávání v Evropě uznávají a validují výsledky neformálního a informálního učení. Na základě řídicích dokumentů a cílů EU stanovených v rámci Boloňského procesu zpráva zkoumá uznávání neformálního a informálního učení jako alternativní přístupové cesty ke vzdělání a způsobu, jak splnit požadavky ve vysokoškolském studiu. Kromě toho se publikace zabývá i typy vzdělávacích aktivit, které lze validovat, a mechanismy zajišťování kvality, o něž se praxe uznávání a potvrzování opírá.

Zpráva zahrnuje 37 vzdělávacích systémů, které jsou součástí sítě Eurydice, a obsahuje kvalitativní údaje za akademický rok 2023/2024.
Zobrazit (PDF 7 286 kB)
Role vzdělávání při transformaci společnosti směrem k udržitelnosti, rovnosti a sociální spravedlnosti je zcela klíčová.

Jak evropské vzdělávací systémy integrují kompetence související s udržitelným rozvojem do učebních osnov a do jaké míry poskytují podporu a poradenství učitelům a školám? Je téma udržitelnosti zahrnuto v kompetenčním rámci pro počáteční vzdělávání učitelů, je podporován profesní rozvoj učitelů v této oblasti? A jak jsou na tom jednotlivé evropské země, pokud jde o monitoring a podporu udržitelnosti ve vzdělávání obecně?
Zobrazit (PDF 6 195 kB)
Překlad hlavních zjištění studie Promoting diversity and inclusion in schools in Europe představuje stávající politiky a opatření, které na národní/nejvyšší úrovni řeší nerovnosti a diskriminaci ve vzdělávání, se zaměřením zejména na skupiny žáků, u nichž je největší pravděpodobnost, že se mohou se znevýhodněním a/nebo diskriminací setkat.  
Zobrazit (PDF 859 kB)
Překlad hlavních zjištění studie Mobility Scoreboard, která monitoruje pokrok, který evropské země učinily v oblasti propagace a odstraňování překážek bránících studijní mobilitě ve vysokoškolském vzdělávání.
Zobrazit (PDF 1 944 kB)
Webová verze zprávy Teachers' and school heads' salaries and allowances in Europe 2021/22 obsahuje interaktivní mapy a grafy a umožňuje vyhledávat informace podle tématu, jak v mezinárodním srovnání, tak za jednotlivé země, a exportovat data v různých formátech.
Zobrazit (PDF 255 kB)
Pravidelně aktualizovaná zpráva Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe přináší přehled strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích.

Tato dílčí zpráva věnovaná vysokoškolskému vzdělávání na veřejných a státem dotovaných soukromých vysokých školách se zabývá dvěma složenými ukazateli pro následující klíčové oblasti vzdělávací politiky:
• řešení otázek rovnosti žen a mužů ve vysokoškolském vzdělávání
• přijímání ke studiu v rámci celoživotního vzdělávání.
Zobrazit (PDF 1 634 kB)
Pravidelně aktualizovaná zpráva Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe přináší přehled strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích.

Tato dílčí zpráva věnovaná rovnosti ve školním a vysokoškolském vzdělávání navazuje na dvě předchozí zprávy Eurydice týkajících se rovnosti, a sice Equity in School Education in Europe: Structures, policies and student performance (2020) a Towards equity and inclusion in higher education in Europe (2022).
Zobrazit (PDF 7 135 kB)
Tato dílčí zpráva věnovaná učitelské profesi zkoumá, jak vzdělávací systémy řeší rostoucí problém nedostatku učitelů, jaké nabízejí alternativní způsoby pro vstup do učitelské profese a také analyzuje, jak se hodnocení používá k podpoře profesního rozvoje a kariérního a platového postupu učitelů.
Zobrazit (PDF 3 408 kB)
Pravidelně aktualizovaná zpráva Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe přináší přehled strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích.

Tato dílčí zpráva věnovaná předčasnému ukončování vzdělávání a odborné přípravy obsahuje ukazatele, které přibližují politiku a opatření vydávaná na nejvyšší úrovni v šesti relevantních oblastech:
Zobrazit (PDF 5 150 kB)
Pravidelně aktualizovaná zpráva Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe přináší přehled strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích.

Tato dílčí zpráva věnovaná rozvoji digitálních kompetencí obsahuje šest ukazatelů zaměřujících se na aspekty digitálního vzdělávání ve školách.
Zobrazit (PDF 3 352 kB)
Pravidelně aktualizovaná zpráva Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe přináší přehled strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích.

Tato dílčí zpráva věnovaná klíčovým kompetencím obsahuje ukazatele související s faktory, které umožňují rozvoj klíčových kompetencí, včetně podpory mezipředmětového učení a aktivní účasti studentů na rozhodování ve škole.
Zobrazit (PDF 3 117 kB)
Pravidelně aktualizovaná zpráva Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe přináší přehled strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích.

Tato dílčí zpráva věnovaná vzdělávání a péči v raném dětství zkoumá, jak jsou na tom evropské země, pokud jde o právo na finančně dostupné kvalitní vzdělávání a péči v raném dětství pro všechny děti.
Zobrazit (PDF 4 101 kB)
Jak evropské země podporují rozmanitost a inkluzi ve školním vzdělávání? Zpráva Promoting diversity and inclusion in schools in Europe představuje stávající politiku a opatření, které na národní/nejvyšší úrovni řeší nerovnosti a diskriminaci. Zaměřuje se zejména na žáky, kteří se ve školách s největší pravděpodobností setkají se znevýhodněním a/nebo diskriminací (dívky/chlapci, žáci z rozličného migrantského, etnického a náboženského prostředí, LGBTIQ+ studenti a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo postižením).
Zobrazit (PDF 8 848 kB)
Pravidelně aktualizovaná zpráva Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, přináší přehledné srovnání platů učitelů a ředitelů škol v evropských zemích, vývoj platů v čase i z hlediska délky učitelské praxe.
Přináší informace o zákonem stanovených i skutečných platech, nenárokových složkách platu a dalších příplatcích, které učitelé a ředitelé škol dostávají. A zabývá se i tím, jaký pohled mají na platový postup během své kariéry sami učitelé.
Zobrazit (PDF 12 321 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The structure of the European education systems: Schematic diagrams zachycují ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Součástí zpráv je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.
Zobrazit (PDF 5 763 kB)