Zobrazeno 18 z 191 dokumentů
Seřadit:
  • Od nejnovějších
  • Od nejstarších
  • Abecedně
V pravidelně aktualizovaných publikacích Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education se dozvíte o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích, včetně existujících regionálních variant.
Zobrazit (PDF 5 599 kB)
Český překlad hlavních zjištění studie Informatics education at school in Europe, věnované vzdělávání v oblasti informatiky na základních a středních školách.
Zobrazit (PDF 3 085 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The Organisation of the Academic Year in Europe informují o rozdělení akademického roku, tj. o jeho zahájení a o rozložení semestrů, prázdnin a zkouškových období, v terciárním vzdělávání. Zaznamenány jsou i odlišnosti v případě, že existují různé typy vzdělávacích programů (univerzitní a neuniverzitní).
Zobrazit (PDF 1 873 kB)
Český překlad hlavních zjištění zprávy Key data on teaching languages at school in Europe – 2023 edition, věnované široké škále témat relevantních pro vzdělávací politiku v oblasti výuky cizích jazyků jak na evropské, tak na národní úrovni.
Zobrazit (PDF 7 522 kB)
Kolik času ve škole žáci věnují základním předmětům a jak se liší počty vyučovacích hodin v jednotlivých zemích EU?

Pravidelně aktualizované publikace Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe podrobně informují o počtech vyučovacích hodin v povinném vzdělávání podle zemí, ročníků a předmětů.
Zobrazit (PDF 12 428 kB)
Překlad studie Teachers in Europe. Careers, Development and Well-Being, která se zaměřuje zejména na učitele základních škol. Podává přehled jednak o národních politikách a legislativě týkající se učitelské profese, jednak o běžné praxi na školách. Součástí zprávy jsou i názory samotných učitelů získané prostřednictvím šetření OECD TALIS (Teaching and Learning International Survey).
Zobrazit (PDF 13 009 kB)
Cílem již třetího vydání studie Mobility Scoreboard je monitorování pokroku, který evropské země učinily v oblasti propagace a odstraňování překážek bránících studijní mobilitě ve vysokoškolském vzdělávání.
Zobrazit (PDF 9 432 kB)
Národní politiky regulující poplatky a stipendia na vysokých školách jsou důležitými nástroji, kterými stát může podporovat vstup do vysokoškolského vzdělání a jeho úspěšné ukončování. Přístupy a praxe se však v jednotlivých evropských zemích významně liší.
Eurydice k tomuto tématu vydala on-line publikaci, vůbec poprvé v interaktivním a dynamickém formátu.
Zobrazit (PDF 470 kB)
V porovnání s předchozími dvěma dekádami se žáci na prvním stupni základních škol začínají učit cizí jazyk ve stále ranějším věku – to je jedno z hlavních zjištění již pátého vydání publikace Eurydice o výuce cizích jazyků v Evropě Key data on teaching languages at school in Europe 2023.
Zobrazit (PDF 15 460 kB)
Pravidelně aktualizovaná studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe zahrnuje v roce 2022 více než 30 strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích, přehled hlavních reforem v těchto oblastech od roku 2015 a zcela nový soubor ukazatelů digitálních kompetencí.
Zobrazit (PDF 4 390 kB)
V pravidelně aktualizovaných publikacích Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education se dozvíte o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích, včetně existujících regionálních variant.
Zobrazit (PDF 3 047 kB)
Jaká vzdělávací politika má potenciál ovlivnit výsledky studentů v matematice a přírodních vědách? Přinášíme překlad hlavních zjištění studie věnované výuce matematiky a přírodních věd na školách v Evropě.
Zobrazit (PDF 2 815 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The structure of the European education systems: Schematic diagrams zachycují ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Součástí zpráv je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.
Zobrazit (PDF 1 987 kB)
Pravidelně aktualizovaný materiál Compulsory Education in Europe v přehledné tabulce zobrazuje délku povinného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích a informuje, zda a od kolika let je povinné předškolní vzdělávání a v jakém věku žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku.
Zobrazit (PDF 2 784 kB)
Pravidelně aktualizovaná zpráva Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, přináší přehledné srovnání platů učitelů a ředitelů škol v evropských zemích, vývoj platů v čase i z hlediska délky učitelské praxe.
Zobrazit (PDF 4 603 kB)
Kdy se evropští žáci začínají ve škole zabývat informatikou? Na co se výuka zaměřuje, kdo daný předmět vyučuje a jak oblast digitálního vzdělávání ovlivnila kovidová krize?
Právě těmito tématy se zabývá studie Eurydice Informatics education at school in Europe.
Zobrazit (PDF 8 335 kB)
Jak vzdělávací systémy napříč Evropou v průběhu pandemie organizovaly školní vzdělávání? Do jaké míry byly připravené přizpůsobit se digitálním výzvám? A jak zareagovaly na nutnost řešit vzdělávací obtíže některých žáků?
Zobrazit (PDF 10 733 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The Organisation of the Academic Year in Europe informují o rozdělení akademického roku, tj. o jeho zahájení a o rozložení semestrů, prázdnin a zkouškových období, v terciárním vzdělávání. Zaznamenány jsou i odlišnosti v případě, že existují různé typy vzdělávacích programů (univerzitní a neuniverzitní).
Zobrazit (PDF 2 100 kB)