EUN realizuje množství aktivit, projektů, kampaní i soutěží, jejichž iniciátorem je především Evropská komise. Školy se mohou zapojit do pilotních projektů, soutěží a kampaní, učitelé se mohou účastnit různých forem dalšího vzdělávání (včetně on-line kurzů), využívat výukové a učební materiály a zdroje a vyměňovat si zkušenosti a příklady dobré praxe se svými evropskými kolegy a kolegyněmi.

Cíl sítě

Podporovat spolupráci mezi školami v Evropě; přispívat k profesnímu rozvoji učitelů a ředitelů škol; nabízet metodologické a informační služby s evropským přesahem; šířit osvědčené postupy a testovat nové modely vzdělávání a výuky; přispívat k rozvoji vzdělávání s využitím technologií, poskytovat členům a partnerským organizacím služby a nástroje na bázi ICT. 

Níže najdete informace k jednotlivým tématům sítě.

Dům zahraniční spolupráce koordinuje v rámci svého členství ve sdružení European Schoolnet řadu evropských projektů a kampaní zaměřených na inovativní výukové metody, využívání digitálních technologií v procesu učení a podporu badatelsky orientované výuky matematiky a přírodních věd.

Komu je síť určena

 • Učitelé a zaměstnanci škol

 • Odborníci ve vzdělávání

Zapojené země

 • Česká republika
 • Irsko
 • Island
 • Norsko
 • Švédsko
 • Belgie
 • Nizozemsko
 • Lucembursko
 • Francie
 • Španělsko

Profesní rozvoj učitelů a ředitelů

European Schoolnet Academy je iniciativa, která nabízí učitelům i dalším zájemcům o vzdělávání možnost bezplatného zapojení do hromadně otevřených online kurzů (MOOC, massive open online courses). Kurzy vytváří sdružení European Schoolnet. 

Cíl European Schoolnet Academy

Cílem kurzů je seznámit učitele s aktuálními trendy ve vzdělávání, poskytnout jim užitečné vzdělávací materiály a představit pestrou paletu aplikací a nástrojů k výuce. Důležitou součástí kurzů bývá možnost vzájemné výměny zkušeností a dobré praxe. 

Jakým způsobem kurzy probíhají? 

 • Každý kurz se skládá z jednotlivých modulů, tj. tematických celků, otevíraných zpravidla v týdenních intervalech.  
 • Na konci modulu účastníci vyplní krátký test nebo zveřejní připravenou aktivitu.  
 • Všechny materiály zůstanou volně dostupné i po skončení kurzu.  
 • Po úspěšném dokončení kurzu získají účastníci elektronický certifikát.  

Podmínky účasti v kurzu 

 • Zapojení je bezplatné a možné i v probíhajícím kurzu.  
 • Jedinou podmínkou je vhodné digitální zařízení jako tablet nebo počítač, připojení k internetu a pasivní znalost angličtiny. 

Témata kurzů 

Hlavním tématem je využití digitálních technologií ve vzdělávání a inovativní metody výuky – typicky výuka programování na prvním stupni či zapojování digitálních her do výuky, ale také badatelsky orientovaná výuka matematiky a přírodních věd.  

Seznam kurzů

 • Aktuální kurzy

  Digitally Competent Teachers for Creative Digital Students

  Zlepšete své digitální kompetence a zjistěte, jakým způsobem můžete jako učitel začlenit ICT do výuky, abyste připravili žáky na život v digitálním světě. Kurz je otevřený učitelům základních a středních škol všech aprobací.

  Kurz začíná 19. října 2020.

  Integrated STEM Teaching for Primary School Teachers

  Kurz je vhodný pro učitele prvního stupně základních škol. Jeho cílem je poskytnout účastníkům návod jak začít vyučovat místo jednotlivých předmětů (matematika, přírodopis apod.) přírodní vědy jako jeden komplexní celek. Součástí bude řada praktických příkladů a výměna zkušeností.

  Kurz začíná 26. října 2020.

  Integrated STEM Teaching for Secondary School Teachers

  Kurz je vhodný pro učitele druhého stupně základních škol a pro středoškolské učitele. Jeho cílem je poskytnout účastníkům návod jak začít vyučovat místo jednotlivých předmětů (matematika, fyzika, chemie, biologie apod.) přírodní vědy jako jeden komplexní celek. Součástí bude řada praktických příkladů a výměna zkušeností.

  Kurz začíná 26. října 2020.

  Další kurzy z roku 2020

  The Three Rs and Animal Use in Science

  Kurz se věnuje problematice laboratorního testování na zvířatech a cílí typicky na vyučující biologie. Obsahuje náměty na výukové aktivity věnující se principům tří „R“: kdykoli je to možné, nahradit zvířata např. počítačovými modely (Replacement), snížit počet zvířat, která jsou pro testování využita (Reduction), a zajistit zvířatům co nejlepší podmínky (Refinement).

  Kurz začíná 13. ledna 2020.

  Europeana in your classroom

  Kurz je zaměřen na evropské umělecké sbírky v digitální podobě a nabízí nástroje i nápady pro zvýšení povědomí žáků o evropském kulturním dědictví.

  Kurz začíná 13. ledna 2020.

  (Europeana in your classroom – španělskáfrancouzskáitalská a portugalská startují 16. března 2020.)

  Learning Leadership for Change

  Kurz je vhodný pro vedení škol a má za cíl představit možnosti, jak ve škole podpořit formální a neformální lídry a tím přispět k vytvoření sdílené vize a vytyčení strategie, která školu dovede k zamýšleným změnám.

  Kurz začíná 3. února 2020.

  Our Fragile Planet

  Kurz pro učitele žáků všech věkových skupin se zaměřuje na klimatické změny a možnosti jejich monitoringu pomocí dálkového průzkumu Země. Cílem je přiblížit žákům téma astronomie včetně možných profesí, který s ním souvisí.

  Kurz začíná 24. února 2020.

  Schools Tune into Mars

  Kurz pro učitele přírodovědných předmětů se zabývá misí InSight na Mars. Těšit se můžete na zajímavé experimenty inspirované výzkumem Rudé planety, dozvíte se také jak využít reálná data z meziplanetární sondy NASA ve výuce a mnoho dalšího o vesmírných misích.

  Kurz začíná 4. května 2020.

  EU Code Week Icebreaker Rerun

  Krátký kurz má za cíl seznámit účastníky s myšlenkou Code Weeku, tj. evropského týdne programování. Proč by měl mít každý žák možnost vyzkoušet si základy programování? Jak se mu to bude hodit v dalším životě? A v čem může pomoci evropská kampaň Code Week?

  Kurz začíná 11. května 2020.

  STEM is Everywhere! Rerun

  Věda je všude kolem nás! Připojte se k učitelům z celé Evropy a získejte užitečné tipy na výukové zdroje, nápady a nástroje jak propojit výuku matematiky a přírodních věd s každodenním životem.

  Kurz začíná 7. září 2020.

  EU Code Week Deep Drive MOOC Rerun

  Kurz poskytne učitelům základních a středních škol nápady i volně dostupné výukové materiály a zdroje, které jim umožní začlenit do výuky kódování, robotiku a základy programování. Představí i připravené plány lekcí, které jsou k dispozici v 29 jazykových verzí (včetně češtiny). Žádné předchozí zkušenosti s programováním nejsou pro úspěšné absolvování kurzu potřeba.

  Kurz začíná 16. září 2020.

Proč se zapojit do kurzů?

 • Kurzy zasazují vzdělávání učitelů do evropského kontextu.  
 • Trvají zpravidla pět až osm týdnů, ale zaberou pouhé dvě až tři hodiny týdně.  
 • Účast v kurzech je zdarma.  
 • Za každý absolvovaný modul obdrží vyučující elektronický odznak a za úspěšné dokončení celého kurzu elektronický certifikát. 
 • Kurzy umožňují vzdělávání z pohodlí domova a v čase, který si účastník sám zvolí.  
 • Kurz pak může každý absolvovat vlastím tempem, a dokonce se zapojit i v jeho průběhu – je tedy mimořádně flexibilní a také otevřený.  
 • Jedinými vstupními požadavky jsou funkční připojení k internetu a základní znalost angličtiny. 

Třída budoucnosti

Třída budoucnosti (Future Classroom Lab, FCL) umožňuje učitelům, ředitelům škol, IT koordinátorům a dalším zájemcům vyzkoušet si inovativní pedagogické přístupy s využitím digitálních technologií a experimentovat s flexibilním uspořádáním školní třídy.  

Modelová třída s moderními technologiemi byla otevřena v lednu 2012 v prostorách sdružení European Schoolnet v Bruselu. Umožňuje uzpůsobovat prostor tak, aby podpořil interaktivitu a spolupráci. Třída je zdrojem inspirace a vybízí vedení škol k zamyšlení, jakou roli mohou hrát digitální technologie ve vzdělávání. 

Na vybavení Třídy budoucnosti se podílelo více než dvacet nadnárodních společností z oblasti IT – jejich vklad umožnil dostat na jedno místo ty nejmodernější technologie.  

Cíle projektu 

 • Inspirovat k  zamyšlení, jak mohou moderní technologie podpořit reformu školního vzdělávání na národní i evropské úrovni.  
 • Workshopy, semináře a kurzy, které ve Třídě budoucnosti probíhají, ukazují, jak lze inovativně pracovat s uspořádáním školního prostoru a podporovat účelné využívání digitálních technologií ve výuce.  

Zóny ve Future Classroom Lab

 • Bruselskou třídu budoucnosti tvoří šest zón, které podporují různé pedagogické přístupy a formy učení. Zóny na sebe plynule navazují a tvoří jeden velký flexibilní a rozmanitý prostor. Mobilní nábytek umožňuje prostor snadno a rychle uzpůsobit aktuálním potřebám – ať již vytvořením různě početných skupin nebo přesunem mezi zónami. Zóny od sebe nejsou striktně oddělené, činnosti se v nich často vzájemně prolínají.

   • Interact (Zapoj se!) - Klasické uspořádání třídy, která je však vybavena tak, aby umožnila aktivní zapojení všech žáků do výuky (pomocí hlasovacích zařízení, tabletů, softwaru pro správu výuky a různých aplikací).
   • Investigate (Zkoumej!) - Tato zóna je zejména vhodná pro zkoumání, badatelsky orientovanou výuku a projektové učení. Z moderních technologií jsou k dispozici tablety s různými senzory, online laboratoře, roboti apod. Mobilní nábytek lze jednoduše přeskládat tak, aby žáci mohli pracovat samostatně, ve dvojicích, nebo skupinách.
   • Create (Vytvářej!) - Místo pasivního přijímaní poznatků se žáci stávají tvůrci vzdělávacího obsahu, který zpracovávají vhodným způsobem k prezentaci své vlastní či týmové práce. Zóna je proto vybavena audiovizuální technikou, softwarem pro tvorbu podcastů, prezentací nebo videa. Tento způsob učení vede žáky k lepšímu pochopení učiva, protože musí téma sami vysvětlit a určit, co je důležité apod.
   • Exchange (Spolupracuj!) - V této zóně žáci rozvíjejí dovednost pracovat v týmu. Nechybí proto interaktivní tabule nebo software pro myšlenkové mapy, zaznamenávání nápadů apod.
   • Present (Prezentuj!) - V této zóně žáci představují svou práci ostatním. Učí se prezentovat, srozumitelně vysvětlovat, ale také zaujmout posluchače a využívat příslušné technologie (interaktivní tabule, online nástroje pro prezentaci vzdělávacího obsahu). Důležitou součástí je také rozvíjení schopnosti adekvátně přijímat a poskytovat zpětnou vazbu.
   • Develop (Rozvíjej se!) - Tato zóna poskytuje prostor pro neformální učení a (sebe)hodnocení, ale také pro relaxaci. Důraz je kladen na příjemnou, bezpečnou a uvolněnou atmosféru, kterou podporuje uspořádání a vybavení (polštáře, různá zákoutí). Zóna je vhodná také pro personalizované učení, které z hlediska technologií usnadňují zařízení se sluchátky a příslušným softwarem. Ta umožňují žákům pracovat samostatně podle svého tempa a potřeb.

   Třída budoucnosti

    

  Kde najít další informace

  Podpora přírodních věd a technických oborů

  Evropský projekt Scientix se zaměřuje na podporu matematiky, přírodních věd a technických oborů (označovaných v anglickém jazyce zkratkou STEM = science, technology, engineering and maths). Na portálu projektu Scientix najdete aktuální informace o dostupných výukových materiálech a akcích i aktivitách souvisejících s projektem. Projekt je financován z programu Horizon 2020 pro výzkum a inovace. Dům zahraniční spolupráce představuje pro projekt národní kontaktní místo.

  Cíle projektu 

  Vytvořit živou komunitu učitelů, pracovníků vzdělávacích institucí a dalších relevantních aktérů, kteří sdílí výukové materiály, zkušenosti a příklady dobré praxe a navzájem se inspirují na společných seminářích, konferencích i prostřednictvím online akcí. Scientix pořádá také networkingové akce, které nabízejí jedinečnou příležitost navázat nové spolupráce a partnerství.

  Jak učitel využije portál Scientix?

  1. Učitel může na portálu Scientix bezplatně vyhledávat, používat i stahovat výukové materiály

  2. Může se také zúčastnit seminářů a workshopů, vzdělávat se z domova prostřednictvím webinářů nebo online Moodle kurzů.

  3.  Jednoduše získá přehled o novinkách v  oblasti přírodovědného vzdělávání. Portál lze částečně přepnout i do české jazykové verze. 

  Vzdělávání učitelů a tvorba výukových materiálů

  Na portálu Scientix lze publikovat informace o národních i evropských STEM projektech a zařadit do databáze vytvořené volně dostupné výukové materiály, a zvýšit tak propagaci a okruhy možných uživatelů. Může se jednat o probíhající i již ukončené projekty, podmínkou je však jejich financování z veřejných zdrojů. Galerie projektů na portálu Scientix ukazuje, jaké projekty aktuálně probíhají a na jaké trendy reagují.

  Tip

  Podívejte se také na publikaci o Třídě budoucnosti, jejíž součástí jsou také metodiky pro učitele přírodovědných předmětů.

  Programování, robotika a digitální technologie

  Cílem evropské kampaně CodeWeek, kterou podporuje Evropská komise, je přilákat pozornost k informatickému myšlení a digitálním kompetencím, které jsou čím dál důležitější pro profesní uplatnění, ale i každodenní život člověka. Dům zahraniční spolupráce působí v  této kampani jako koordinátor pro školy. 

  Kdy CodeWeek probíhá? 

  Datum konání Evropského týdne programování se každý rok trochu liší, v  roce 2020 připadá na 10.-25. října. Probíhá během něj velké množství akcí, díky nimž si mohou programování a práci s  digitálními technologiemi vyzkoušet milióny zájemců všech věkových skupin. 

  Jak se můžu do CodeWeeku zapojit? 

  Pokud se chcete zúčastnit, na webu www.codeweek.eu/events najdete mapu přehledně ukazující všechny plánované aktivity. Filtrovat můžete podle země, cílové skupiny nebo třeba typu akce. V  letošním ročníku bude větší důraz kladen na aktivity probíhající online, chybět nebudou ale ani klasické workshopy či semináře. Podívejte se, zda je akce uzavřená pro určitou skupinu (např. školní třídu) nebo je volně přístupná veřejnosti. A pak se neváhejte připojit! 

  Pokud chcete sami nějakou akci zorganizovat pro ostatní, stačí na výše uvedeném webu vyplnit velmi jednoduchý formulář (celý web lze navíc přepnout do českého jazyka). Po schválení administrátory se akce objeví na mapě, a vy se tak stanete součástí komunity dobrovolníků, díky nimž CodeWeek funguje. Pořádaná akce by měla mít neziskový charakter, na jejím rozsahu však vůbec nezáleží. Může jít o online kurz pro stovky účastníků nebo jen hodinu robotiky ve škole pro malou skupinu žáků. Každá akce se počítá. Po ukončení akce obdrží organizátor certifikát, ale především přispěje k  rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí ve společnosti. Nezapomeňte se o své úspěchy podělit a přidejte svou akci na mapu CodeWeek, aby se o vás a vaší činnosti vědělo.

  Zdroje pro učitele na webu CodeWeek 

  Na webu CodeWeek najdete volně přístupné učební materiály a zdroje pro žáky, stejně jako metodiky a plány lekcí pro učitele. Ty lze samozřejmě vyhledávat podle různých kritérií, jako je jazyk, věk žáků apod. Pod záložkou Trénink si navíc můžete projít výukové moduly, díky nimž snadno připravíte pro žáky hodinu programování. Každý modul obsahuje krátké video na dané téma (např. stavba automatu s micro:bitem, programování bez počítače) a k  němu připravené plány lekcí pro každou věkovou kategorii (žáci prvního stupně základní školy, žáci druhého stupně základní školy, středoškoláci). Ty si můžete stáhnout a rovnou využít ve výuce nebo si je předem upravit podle svých potřeb (jsou k  dispozici ve formátu umožňující úpravy).

  Další tipy na využití digitálních technologií ve výuce

  Konkrétními nápady, jak začlenit digitální technologie do výuky, se můžete inspirovat na českém webu www.itfitness.cz. Každý týden tam najdete nový článek o zajímavých aplikacích, nástrojích a dalších zajímavostech ze světa digitálních technologií v mateřských, základních a středních školách. 

  FAQ & Publikace

  • Často kladené otázky

   Základní informace o digitálním vzdělávání.

   Možnosti online vzdělávání 

   V  rámci European Schoolnet Academy je možné přihlásit se do hromadných otevřených online kurzů, volně dostupných pro učitele i další zájemce z oblasti vzdělávání. 

   Jak lze pracovat s prostorem pro výuku? 

   Inspiraci k  práci s  vyučovacím prostorem nabízí tzv. Třída budoucnosti (Future Classroom Lab, FCL) – modelová školní třída vytvořená v Bruselu, která umožňuje flexibilní uspořádání prostoru. Pořádají se v ní semináře o využití digitálních technologií ve vzdělávání. 

   Zajímavé výukové materiály do výuky přírodních věd 

   Na evropském portálu Scientix jsou volně k dispozici výukové materiály a informace o dalších aktivitách na podporu přírodovědného vzdělávání, vyzkoušet si můžete také virtuální laboratoře Go-Lab nebo se nechat inspirovat příklady spolupráce škol s podniky

   Jak využít digitální technologie ve výuce? 

   Na českém webu www.itfitness.cz najdete každý týden nový článek o zajímavých aplikacích, nástrojích a dalších zajímavostech ze světa digitálních technologií v mateřských, základních a středních školách. 

   Kódování, programování a robotika už od mateřských škol? 

   On-line publikace „Programování (nejen) v mezinárodních projektech. Inspirace pro všechny typy škol“ nabízí praktické návody na jednoduché aktivity, rozčleněné dle věku žáků a žákyň a potřebných pomůcek – od pastelek až po robota.  

   Rozvoj digitálních kompetencí 

   V rámci projektu MENTEP vznikl sebehodnoticí nástroj, díky němuž si učitelé mohou ověřit svou úroveň digitálních kompetencí a zároveň získat podklady pro svůj další rozvoj. 

   Koncept BYOD (Bring Your Own Device) 

   Příručka pro vedoucí pracovníky škol BYOD ukazuje možnosti, jak chytře využít mobilní zařízení žáků a žákyň pro výuku a učení. Je volně ke stažení i v českém jazyce. 

   Stav digitálního vzdělávání v Evropě 

   European Schoolnet pravidelně vydává tzv. Insight Country Reports. Zpráva ukazuje stav digitálního vzdělávání v  jednotlivých evropských státech a jejich vývoj. 

   Digitální technologie ve třídě a e-bezpečnost 

   Příručka Web We Want nabízí plány lekcí a metodiky k zajištění e-bezpečnosti pro učitele a je dostupná ke stažení i v češtině. 

   Využití uměleckých sbírek ve škole 

   Portál Europeana zpřístupňuje obrazy, nahrávky a další historické artefakty v digitální podobě. Ty byly pilotně ověřovány ve výuce i na českých školách. 

   Jak smysluplně využít tablety ve výuce? 

   Soubor scénářů inovativního využití tabletů v procesu výuky vznikal v  rámci projektu Creative Classroom Lab