European Schoolnet realizuje množství aktivit, projektů, kampaní i soutěží, jejichž iniciátorem je především Evropská komise. Školy se mohou zapojit do pilotních projektů, soutěží a kampaní, učitelé se mohou účastnit různých forem dalšího vzdělávání (včetně on-line kurzů), využívat výukové a učební materiály a zdroje a vyměňovat si zkušenosti a příklady dobré praxe se svými evropskými kolegy a kolegyněmi.

Cíl sítě

 • Podporovat spolupráci mezi školami v Evropě
 • Přispívat k profesnímu rozvoji učitelů a ředitelů škol
 • Nabízet metodologické a informační služby s evropským přesahem
 • Šířit osvědčené postupy a testovat nové modely vzdělávání a výuky
 • Přispívat k rozvoji vzdělávání s využitím technologií, poskytovat členům a partnerským organizacím služby a nástroje na bázi digitálních technologií

Níže najdete informace k jednotlivým tématům sítě.

Dům zahraniční spolupráce koordinuje v rámci svého členství ve sdružení European Schoolnet řadu evropských projektů a kampaní zaměřených na inovativní výukové metody, využívání digitálních technologií v procesu učení a podporu badatelsky orientované výuky matematiky a přírodních věd.

Komu je síť určena

 • Učitelé a zaměstnanci škol

 • Odborníci ve vzdělávání

Zapojené země

 • Česká republika
 • Irsko
 • Island
 • Norsko
 • Švédsko
 • Belgie
 • Nizozemsko
 • Lucembursko
 • Francie
 • Španělsko

Profesní rozvoj učitelů a ředitelů

European Schoolnet Academy je iniciativa, která nabízí učitelům i dalším zájemcům o vzdělávání možnost bezplatného zapojení do hromadně otevřených online kurzů (MOOC, massive open online courses). Kurzy vytváří sdružení European Schoolnet. 

Cíl European Schoolnet Academy

Cílem kurzů je seznámit učitele s aktuálními trendy ve vzdělávání, poskytnout jim užitečné vzdělávací materiály a představit pestrou paletu aplikací a nástrojů k výuce. Důležitou součástí kurzů bývá možnost vzájemné výměny zkušeností a dobré praxe. 

Jakým způsobem kurzy probíhají? 

 • Každý kurz se skládá z jednotlivých modulů, tj. tematických celků, otevíraných zpravidla v týdenních intervalech.  
 • Na konci modulu účastníci vyplní krátký test nebo zveřejní připravenou aktivitu.  
 • Všechny materiály zůstanou volně dostupné i po skončení kurzu.  
 • Po úspěšném dokončení kurzu získají účastníci elektronický certifikát.  

Podmínky účasti v kurzu 

 • Zapojení je bezplatné a možné i v probíhajícím kurzu.  
 • Jedinou podmínkou je vhodné digitální zařízení jako tablet nebo počítač, připojení k internetu a pasivní znalost angličtiny. 

Témata kurzů 

Hlavním tématem je využití digitálních technologií ve vzdělávání a inovativní metody výuky – typicky výuka programování na prvním stupni či zapojování digitálních her do výuky, ale také badatelsky orientovaná výuka matematiky a přírodních věd.  

Seznam kurzů

 • Aktuální kurzy

  Integrated STEM Teaching for Primary Schools

  Jsme obklopeni výzvami a komplexními otázkami. Aby jim studenti lépe porozuměli, je třeba se na ně podívat z několika úhlů. Integrace STEM předmětů do výuky jim pomáhá dávat si informace do kontextu a zároveň díky tomu získají lepší představu o STEM profesích.

  Kurz začíná 25. října 2021

  Integrated STEM Teaching for Secondary Schools

  Jsme obklopeni výzvami a komplexními otázkami. Aby jim studenti lépe porozuměli, je třeba se na ně podívat z několika úhlů. Integrace STEM předmětů do výuky jim pomáhá dávat si informace do kontextu a zároveň díky tomu získají lepší představu o STEM profesích.

  Kurz začíná 25.října 2021

  EU Code Week Online Bootcamp

  S přijetím digitalizace do všech aspektů našeho života se přirozeně zvyšuje zájem o programování. Začlenění těchto výukových metod do vašich hodin nemusí být vůbec složité, a to bez ohledu na to, jaké máte zkušenosti.

  Kurz začíná 27. září 2021

  The Three Rs and Animal Use in Science Rerun

  Kurz se věnuje problematice laboratorního testování na zvířatech a cílí typicky na vyučující biologie. Obsahuje náměty na výukové aktivity věnující se principům tří „R“: kdykoli je to možné, nahradit zvířata např. počítačovými modely (Replacement), snížit počet zvířat, která jsou pro testování využita (Reduction), a zajistit zvířatům co nejlepší podmínky (Refinement).

  Kurz začíná 13. září 2021.

   

  Další kurzy z roku 2020/2021

  Digital Literacy and Online Safety: How the Pandemic Tested Our Skills

  Kurz je určen učitelům ZŠ a SŠ, ale mohou ho využít též správci ICT, školní poradci a rodiče. Tento MOOC svým účastníkům nabízí vhled do trendů, problémů a výzev online světa spojených se současnou pandemií Covid-19. Zjistíte více o dezinformacích, kyberšikaně, online podvodech a dalších tématech týkající se digitální gramotnosti a online bezpečnosti.

  Kurz začíná 19. dubna 2021.

  A Roadmap to Citizen Science Education

  Kurz je určen všem učitelům, kteří se chtějí naučit zapojovat vědecké aktivity do výuky STEM předmětů a začít pro ně lépe využívat třídu jako výukový prostor. V kurzu se dozvíte, jak zapojit poutavou výuku s použitím hlubších vědeckých poznatků.

  Kurz začíná 22. března 2021

  Digital Education with Cultural Heritage

  Kurz vám poskytne návod na to, jak využívat digitální technologie v kontextu kulturního dědictví a jak zapojovat inovativní pedagogické metody do výuky.

  Kurz začíná 15. března 2021.

  AI Basics for Schools

  Zjistěte, jak začlenit umělou inteligenci do výuky a jaké výhody a výzvy s sebou "AI" přináší. Kurz je určen především učitelům základních a středních škol a nabízí inovativní bezplatné materiály ve 29 jazycích. Odhadovaná časová náročnost kurzu je 5 hodin týdně.

  Kurz začíná 8. března 2021.

  Aerospace in Class

  Naučte se, jak začlenit aktivity spojené s letectvím a kosmonautikou do vaší výuky, získejte zajímavé zdroje a osvědčené postupy pro vaše hodiny. Kurz otevřen především učitelům druhého stupně základních škol a středoškolským učitelům se zájmem o aero kosmonautiku a STEM vzdělávání.

  Kurz začíná 15. února 2021

  Exploring Nature-Based Solutions in Your Classroom

  Kurz je určen učitelům prvního a druhého stupně základních škol i středoškolským učitelům. Jeho cílem je poskytnout účastníkům návod na to, jak podporovat a zapojovat řešení inspirovaná přírodou ve třídě. Výukové scénáře zahrnuté v tomto kurzu lze přizpůsobit celé škále předmětů.

  Kurz začíná 11. ledna 2021

  Digitally Competent Teachers for Creative Digital Students

  Zlepšete své digitální kompetence a zjistěte, jakým způsobem můžete jako učitel začlenit digitální technologie do výuky, abyste připravili žáky na život v digitálním světě. Kurz je otevřený učitelům základních a středních škol všech aprobací.

  Kurz začíná 19. října 2020.

  Integrated STEM Teaching for Primary School Teachers

  Kurz je vhodný pro učitele prvního stupně základních škol. Jeho cílem je poskytnout účastníkům návod jak začít vyučovat místo jednotlivých předmětů (matematika, přírodopis apod.) přírodní vědy jako jeden komplexní celek. Součástí bude řada praktických příkladů a výměna zkušeností.

  Kurz začíná 26. října 2020.

  Integrated STEM Teaching for Secondary School Teachers

  Kurz je vhodný pro učitele druhého stupně základních škol a pro středoškolské učitele. Jeho cílem je poskytnout účastníkům návod jak začít vyučovat místo jednotlivých předmětů (matematika, fyzika, chemie, biologie apod.) přírodní vědy jako jeden komplexní celek. Součástí bude řada praktických příkladů a výměna zkušeností.

  Kurz začíná 26. října 2020.

  The Three Rs and Animal Use in Science

  Kurz se věnuje problematice laboratorního testování na zvířatech a cílí typicky na vyučující biologie. Obsahuje náměty na výukové aktivity věnující se principům tří „R“: kdykoli je to možné, nahradit zvířata např. počítačovými modely (Replacement), snížit počet zvířat, která jsou pro testování využita (Reduction), a zajistit zvířatům co nejlepší podmínky (Refinement).

  Kurz začíná 13. ledna 2020.

  Europeana in your classroom

  Kurz je zaměřen na evropské umělecké sbírky v digitální podobě a nabízí nástroje i nápady pro zvýšení povědomí žáků o evropském kulturním dědictví.

  Kurz začíná 13. ledna 2020.

  (Europeana in your classroom – španělskáfrancouzskáitalská a portugalská startují 16. března 2020.)

  Learning Leadership for Change

  Kurz je vhodný pro vedení škol a má za cíl představit možnosti, jak ve škole podpořit formální a neformální lídry a tím přispět k vytvoření sdílené vize a vytyčení strategie, která školu dovede k zamýšleným změnám.

  Kurz začíná 3. února 2020.

  Our Fragile Planet

  Kurz pro učitele žáků všech věkových skupin se zaměřuje na klimatické změny a možnosti jejich monitoringu pomocí dálkového průzkumu Země. Cílem je přiblížit žákům téma astronomie včetně možných profesí, který s ním souvisí.

  Kurz začíná 24. února 2020.

  Schools Tune into Mars

  Kurz pro učitele přírodovědných předmětů se zabývá misí InSight na Mars. Těšit se můžete na zajímavé experimenty inspirované výzkumem Rudé planety, dozvíte se také jak využít reálná data z meziplanetární sondy NASA ve výuce a mnoho dalšího o vesmírných misích.

  Kurz začíná 4. května 2020.

  EU Code Week Icebreaker Rerun

  Krátký kurz má za cíl seznámit účastníky s myšlenkou Code Weeku, tj. evropského týdne programování. Proč by měl mít každý žák možnost vyzkoušet si základy programování? Jak se mu to bude hodit v dalším životě? A v čem může pomoci evropská kampaň Code Week?

  Kurz začíná 11. května 2020.

  STEM is Everywhere! Rerun

  Věda je všude kolem nás! Připojte se k učitelům z celé Evropy a získejte užitečné tipy na výukové zdroje, nápady a nástroje jak propojit výuku matematiky a přírodních věd s každodenním životem.

  Kurz začíná 7. září 2020.

  EU Code Week Deep Drive MOOC Rerun

  Kurz poskytne učitelům základních a středních škol nápady i volně dostupné výukové materiály a zdroje, které jim umožní začlenit do výuky kódování, robotiku a základy programování. Představí i připravené plány lekcí, které jsou k dispozici v 29 jazykových verzí (včetně češtiny). Žádné předchozí zkušenosti s programováním nejsou pro úspěšné absolvování kurzu potřeba.

  Kurz začíná 16. září 2020.

Proč se zapojit do kurzů?

 • Kurzy zasazují vzdělávání učitelů do evropského kontextu.  
 • Trvají zpravidla pět až osm týdnů, ale zaberou pouhé dvě až tři hodiny týdně.  
 • Účast v kurzech je zdarma.  
 • Za každý absolvovaný modul obdrží účastník elektronický odznak a za úspěšné dokončení celého kurzu elektronický certifikát. 
 • Kurzy umožňují vzdělávání z pohodlí domova a v čase, který si účastník sám zvolí.  
 • Kurz může každý absolvovat vlastním tempem, a dokonce se zapojit i v jeho průběhu – je tedy mimořádně flexibilní a také otevřený.  
 • Jedinými vstupními požadavky jsou funkční připojení k internetu a základní znalost angličtiny. 

Třída budoucnosti

Třída budoucnosti (Future Classroom Lab, FCL) umožňuje učitelům, ředitelům škol, IT koordinátorům a dalším zájemcům vyzkoušet si inovativní pedagogické přístupy s využitím digitálních technologií a experimentovat s flexibilním uspořádáním školní třídy.  

Modelová třída s moderními technologiemi byla otevřena v lednu 2012 v prostorách sdružení European Schoolnet v Bruselu. Umožňuje uzpůsobovat prostor tak, aby podpořil interaktivitu a spolupráci. Třída je zdrojem inspirace a vybízí vedení škol k zamyšlení, jakou roli mohou hrát digitální technologie ve vzdělávání. 

Na vybavení Třídy budoucnosti se podílelo více než dvacet nadnárodních společností z oblasti IT – jejich vklad umožnil dostat na jedno místo ty nejmodernější technologie.  

Cíle projektu 

 • Inspirovat k  zamyšlení, jak mohou moderní technologie podpořit reformu školního vzdělávání na národní i evropské úrovni.  
 • Workshopy, semináře a kurzy, které ve Třídě budoucnosti probíhají, ukazují, jak lze inovativně pracovat s uspořádáním školního prostoru a podporovat účelné využívání digitálních technologií ve výuce.  

Zóny ve Future Classroom Lab

 • Bruselskou Třídu budoucnosti tvoří šest zón, které podporují různé pedagogické přístupy a formy učení. Zóny na sebe plynule navazují a tvoří jeden velký flexibilní a rozmanitý prostor. Mobilní nábytek umožňuje prostor snadno a rychle uzpůsobit aktuálním potřebám – ať již vytvořením různě početných skupin nebo přesunem mezi zónami. Zóny od sebe nejsou striktně oddělené, činnosti se v nich často vzájemně prolínají.

   Třída budoucnosti

   • Interact (Zapoj se!) - Klasické uspořádání třídy, která je však vybavena tak, aby umožnila aktivní zapojení všech žáků do výuky (pomocí hlasovacích zařízení, tabletů, softwaru pro správu výuky a různých aplikací).
   • Investigate (Zkoumej!) - Tato zóna je zejména vhodná pro zkoumání, badatelsky orientovanou výuku a projektové učení. Z moderních technologií jsou k dispozici tablety s různými senzory, online laboratoře, roboti apod. Mobilní nábytek lze jednoduše přeskládat tak, aby žáci mohli pracovat samostatně, ve dvojicích, nebo skupinách.
   • Create (Vytvářej!) - Místo pasivního přijímaní poznatků se žáci stávají tvůrci vzdělávacího obsahu, který zpracovávají vhodným způsobem k prezentaci své vlastní či týmové práce. Zóna je proto vybavena audiovizuální technikou, softwarem pro tvorbu podcastů, prezentací nebo videa. Tento způsob učení vede žáky k lepšímu pochopení učiva, protože musí téma sami vysvětlit a určit, co je důležité apod.
   • Exchange (Spolupracuj!) - V této zóně žáci rozvíjejí dovednost pracovat v týmu. Nechybí proto interaktivní tabule nebo software pro myšlenkové mapy, zaznamenávání nápadů apod.
   • Present (Prezentuj!) - V této zóně žáci představují svou práci ostatním. Učí se prezentovat, srozumitelně vysvětlovat, ale také zaujmout posluchače a využívat příslušné technologie (interaktivní tabule, online nástroje pro prezentaci vzdělávacího obsahu). Důležitou součástí je také rozvíjení schopnosti adekvátně přijímat a poskytovat zpětnou vazbu.
   • Develop (Rozvíjej se!) - Tato zóna poskytuje prostor pro neformální učení a (sebe)hodnocení, ale také pro relaxaci. Důraz je kladen na příjemnou, bezpečnou a uvolněnou atmosféru, kterou podporuje uspořádání a vybavení (polštáře, různá zákoutí). Zóna je vhodná také pro personalizované učení, které z hlediska technologií usnadňují zařízení se sluchátky a příslušným softwarem. Ta umožňují žákům pracovat samostatně podle svého tempa a potřeb.

  Kde najít další informace

  Podpora přírodních věd a technických oborů

  Evropský projekt Scientix se zaměřuje na podporu matematiky, přírodních věd a technických oborů (označovaných v anglickém jazyce zkratkou STEM = science, technology, engineering and maths). Na portálu projektu Scientix najdete aktuální informace o dostupných výukových materiálech a akcích i aktivitách souvisejících s projektem. Projekt je financován z programu Horizon 2020 pro výzkum a inovace a v současné době probíhá jeho čtvrtá fáze. Dům zahraniční spolupráce představuje pro projekt národní kontaktní místo.

  Cíle projektu

  Vytvořit živou komunitu učitelů, pracovníků vzdělávacích institucí a dalších relevantních aktérů, kteří sdílí výukové materiály, zkušenosti a příklady dobré praxe a navzájem se inspirují na společných seminářích, konferencích i prostřednictvím online akcí. Scientix pořádá také networkingové akce, které nabízejí jedinečnou příležitost navázat nové spolupráce a partnerství.

  Jak učitel využije portál Scientix?

  1. Učitel může na portálu Scientix bezplatně vyhledávat, používat i stahovat výukové materiály

  2. Může se také zúčastnit seminářů a workshopů, vzdělávat se z domova prostřednictvím webinářů nebo online Moodle kurzů.

  3. Jednoduše získá přehled o novinkách v oblasti přírodovědného vzdělávání. Portál lze částečně přepnout i do české jazykové verze.

  Vzdělávání učitelů a tvorba výukových materiálů

  Na portálu Scientix lze publikovat informace o národních i evropských STEM projektech a zařadit do databáze vytvořené volně dostupné výukové materiály, a zvýšit tak propagaci a okruhy možných uživatelů. Může se jednat o probíhající i již ukončené projekty, podmínkou je však jejich financování z veřejných zdrojů. Galerie projektů na portálu Scientix ukazuje, jaké projekty aktuálně probíhají a na jaké trendy reagují.

  Další inspirace

  Kromě projektu Scientix si můžete také vyzkoušet virtuální laboratoře Go-Lab nebo se nechat inspirovat příklady spolupráce škol s podniky

  Tip

  Podívejte se také na publikaci Třída budoucnosti. Matematika, IT a přírodní vědy, jejíž součástí jsou náměty na výukové aktivity pro učitele přírodovědných předmětů.

  Programování, robotika a digitální technologie

  Cílem evropské kampaně Code Week, kterou podporuje Evropská komise, je přiblížit programování a digitální technologie dětem, žákům, ale i dospělým všech věkových kategorií. Porozumění základům programování, algoritmizace a robotiky je totiž čím dál důležitější pro profesní uplatnění, ale i každodenní život člověka. Dům zahraniční spolupráce působí v  této kampani jako koordinátor pro školy v České republice. 

   

  Kdy Code Week probíhá? 

  Datum konání Evropského týdne programování se každý rok trochu liší, v  roce 2020 připadá na 9.-24. října. Probíhá během něj velké množství akcí, díky nimž si mohou programování a práci s  digitálními technologiemi vyzkoušet milióny zájemců všech věkových skupin. 

  Jak se můžu do Code Weeku zapojit? 

  Pokud se chcete zúčastnit, na webu www.codeweek.eu/events najdete mapu přehledně ukazující všechny plánované aktivity. Filtrovat můžete podle země, cílové skupiny nebo třeba typu akce. V  letošním ročníku bude větší důraz kladen na aktivity probíhající online, chybět nebudou ale ani klasické workshopy či semináře. Podívejte se, zda je akce uzavřená pro určitou skupinu (např. školní třídu) nebo je volně přístupná veřejnosti. A pak se neváhejte připojit! 

  Pokud chcete sami nějakou akci zorganizovat pro ostatní, stačí na výše uvedeném webu vyplnit velmi jednoduchý formulář (celý web lze navíc přepnout do českého jazyka). Po schválení administrátory se akce objeví na mapě, a vy se tak stanete součástí komunity dobrovolníků, díky nimž Code Week funguje. Pořádaná akce by měla mít neziskový charakter, na jejím rozsahu však vůbec nezáleží. Může jít o online kurz pro stovky účastníků nebo jen hodinu robotiky ve škole pro malou skupinu žáků. Každá akce se počítá. Po ukončení akce obdrží organizátor certifikát, ale především přispěje k  rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí ve společnosti. Nezapomeňte se o své úspěchy podělit a přidejte svou akci na mapu Code Week, aby se o vás a vaší činnosti vědělo.

  Zdroje pro učitele na webu Code Week 

  Na webu Code Week najdete volně přístupné učební materiály a zdroje pro žáky, stejně jako metodiky a plány lekcí pro učitele. Ty lze samozřejmě vyhledávat podle různých kritérií, jako je jazyk, věk žáků apod. Pod záložkou Trénink si navíc můžete projít výukové moduly, díky nimž snadno připravíte pro žáky hodinu programování. Každý modul obsahuje krátké video na dané téma (např. stavba automatu s micro:bitem, programování bez počítače) a k  němu připravené plány lekcí pro každou věkovou kategorii (žáci prvního stupně základní školy, žáci druhého stupně základní školy, středoškoláci). Ty si můžete stáhnout a rovnou využít ve výuce nebo si je předem upravit podle svých potřeb (jsou k  dispozici ve formátu umožňující úpravy).

  Další tipy na využití digitálních technologií ve výuce

  Konkrétními nápady, jak začlenit digitální technologie do výuky, se můžete inspirovat na českém webu www.itfitness.cz. Každý týden tam najdete nový článek o zajímavých aplikacích, nástrojích a dalších zajímavostech ze světa digitálních technologií v mateřských, základních a středních školách. 

  Publikace o programování

  Pokud Vás zajímá jak lze propojit mezinárodní projekty eTwinning a Erasmus+ s výukou základů programování, algoritmizace a informatického myšlení, pak si přečtěte publikaci Programování (nejen) v mezinárodních projektech. Její součástí je také 15 konkrétních námětů na výukové aktivity pro žáky mateřských, základních a středních škol.

  MenSI

  Projekt Mentoring for School Improvement (MenSI) je 28měsíční koordinační a podpůrná aktivita (listopad 2020–únor 2023) financovaná z programu Evropské komise Horizon 2020. V rámci projektu proběhne celoevropské šetření zaměřené na to, jak mohou různé přístupy k mentoringu podpořit široké uplatňování inovativních postupů digitální výuky na základních a středních školách. Vychází z výsledků a poznatků získaných z dřívějšího projektu Living Schools Lab (2012–2014) a bude rovněž využívat síť učebních laboratoří, které jsou součástí současné iniciativy Future Classroom Lab sdružení European Schoolnet. Dům zahraniční spolupráce koordinuje projekt MenSI v rámci České republiky.

  Mentoring mezi školami

  • Přenos a škálování inovací souvisejících s digitálními technologiemi ve školním vzdělávání jsou jednou z přetrvávajících celoevropských strategických výzev. Na úrovni jednotlivých učitelů platí, že vzájemné vytváření sítí a mentoring – zkušený učitel vede a podporuje méně zkušeného – představují efektivní mechanismy celoživotního profesního učení. Na úrovni celé školy jsou však tyto přístupy méně rozšířené, přestože důkazy svědčí o jejich potenciálu.

   Mentoring mezi školami s sebou nese holistickou, aktivní spolupráci mezi dvěma nebo více zařízeními pro konkrétní účely, jako je profesní rozvoj, překonání izolace nebo celkové zlepšování organizace. Takovýto mentoring často probíhá prostřednictvím sítí škol, ale výsledky se mohou velmi lišit v závislosti na faktorech, jako je to, zda je účast dobrovolná nebo povinná, zda je iniciována zvenčí nebo zevnitř, nebo zda ji uznávají a podporují vzdělávací orgány. Je proto důležité lépe porozumět tomu, jak fungují přístupy „shora dolů“ a „zdola nahoru“, a zkoumat různé pobídky a odměny, které mohou školy motivovat k zapojení do celoškolního vzájemného učení.

    

  Cíle projektu

  • Zkoumat teorii a praxi mentoringu mezi školami
  • Analyzovat efektivitu přístupů k celoškolnímu mentoringu
  • Vytvořit a oživit síť více než 100 mentorských a mentorovaných škol z šesti evropských zemí
  • Nabídnout důkazy podložená doporučení a pokyny pro koordinaci školních klastrů
  • Vytvořit komunitu praxe (CoP) a příležitosti k profesnímu rozvoji

  Jak se přidat do MenSI?

  Pokud se chcete stát součástí sítě škol MenSI, prosím, vyplňte tento online formulář. Vezměte, prosím, v potaz následující:

  • Pro nominování vaší školy musíte mít souhlas vedení školy.
  • Formulář slouží k výběru jak mentorských škol (pokročilých), tak mentorovaných (méně pokročilých), takže je důležité, abyste na otázky odpověděli co nejrealističtěji.
  • Výběr škol bude prováděn národními partnery MenSI. O výsledcích výběru budou včas informovány všechny školy.

  Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: sara.bezvodova@dzs.cz

  Kde naleznete více informací

  • Pokud se chcete dozvědět více o projektu MenSI, podívejte se na jeho oficiální webové stránky.
  • Aktuální informace nejen o projektu MenSI najdete také na Twitteru nebo na Facebooku.

  Publikace

  Programování (nejen) v mezinárodních projektech (2020)

  Cílem publikace pro učitele mateřských, základních a středních škol je představit možnosti jak lze propojit mezinárodní projekty a výuku robotiky, kódování a základů programování. Publikace představuje příklady úspěšných projektů eTwinning a Erasmus+, které se těmto tématům věnovaly, a přináší také informace o dalších zajímavých národních i evropských iniciativách. Součástí je také 15 konkrétních námětů na výukové aktivity. Publikaci vydal v roce 2020 Dům zahraniční spolupráce a je dostupná v českém jazyce.

  Building Learning Labs and Innovative Learning Spaces. Practical guidelines for school leaders and teachers. (2019)

  Publikace v anglickém jazyce je určena vedení škol a učitelům, kteří mají zájem vytvořit na škole inovativní prostor pro výuku a učení. Slouží jako příručka seznamující čtenáře krok po kroku s nejdůležitějšími otázkami, které je potřeba při realizaci učebny nebo prostoru zodpovědět a vyřešit. Publikaci vydalo v roce 2019 sdružení European Schoolnet.

  Třída budoucnosti. Matematika, IT a přírodní vědy (2018)

  Publikace seznamuje čtenáře s konceptem Třídy budoucnosti. Popisuje bruselskou modelovou třídu a přináší zkušenosti českých učitelů, kteří ji navštívili. Obsahuje také náměty na výukové aktivity pro učitele přírodovědných předmětu. Publikaci vydal v roce 2018 Dům zahraniční spolupráce.

  European STEM School Reports. Key Elements and Criteria. (2018)

  Zpráva v anglickém jazyce vznikla v rámci projektu STEM School Label. Definuje podmínky, které by měla splňovat "STEM škola", a to na základě studia literatury, výzkumu a diskusí s experty. Zprávu vydalo v roce 2018 sdružení European Schoolnet, Dům zahraniční spolupráce se podílel na sestavení kritérií.

  Developing Computational Thinking in Compulsory Education (2016)

  Zpráva v anglickém jazyce mapuje stav a trendy ve výuce informatického myšlení v rámci povinné školní docházky v evropských zemích. Vydala ji Evropská komise (Joint Research Centre) v roce 2016. Dům zahraniční spolupráce poskytl podklady za Českou republiku.

  Jak zvýšit zájem žáků a výuku matematiky a přírodních věd (2016)

  Zpráva s názvem "Efforts to Increase Students’ Interest in Pursuing Mathematics, Science and Technology Studies and Careers. National Measures taken by 30 Countries – 2015 Report." popisuje priority v oblasti STEM vzdělávání v evropských zemích. Zaměřuje se také na iniciativy, které cílí na zvýšení počtu STEM učitelů, na jejich pregraduální vzdělávání i na jejich další profesní rozvoj. Zpráva je dostupná pouze v anglickém jazyce, v roce 2016 ji vydalo sdružení European Schoolnet. Dům zahraniční spolupráce se podílel na přípravě podkladů za Českou republiku.

  BYOD (Bring YourOwn Device) - Příručka pro vedoucí pracovníky škol o možnostech využití mobilních zařízení žáků pro výuku a učení (2015)

  European Schoolnet vydal v roce 2015 publikaci určenou pro vedoucí pracovníky škol, která přináší užitečné rady a tipy jak začlenit vlastní mobilní zařízení žáků do výuky a na co si dát pozor. Na tuto publikaci navazuje série kratších doporučení věnujících se dílčím tématům. Dům zahraniční spolupráce připravil český překlad hlavní publikace. Na tuto publikaci navazuje série kratších doporučení věnujících se dílčím tématům, která jsou k dispozici pouze v anglickém jazyce:

  Computing our Future (2015)

  European Schoolnet připravil v roce 2015 zprávu s podtitulem "Computer programming and coding Priorities, school curricula and initiatives across Europe." pojednávající o situaci ohledně začleňování základů programování, robotiky a algoritmizace do výuky v evropských zemích. Zpráva také uvádí různé iniciativy z této oblasti. Dostupná je pouze v anglickém jazyce, Dům zahraniční spolupráce se podílel na přípravě podkladů za Českou republiku.

  Insight Country Report

  European Schoolnet vydává zprávy o stavu digitálního vzdělávání v jednotlivých zemích. Zprávy za Českou republiku najdete níže: