CZELO představilo priority českého předsednictví bruselským stakeholderům

CZELO

Akce, která se uskutečnila v prostorách Stálého zastoupení České republiky při EU, přilákala více než 50 účastníků.

Dne 7. června uspořádala kancelář CZELO seminář IGLO Open na téma priorit českého předsednictví v Radě EU v oblasti vzdělávání a výzkumu. Akce, která se uskutečnila v prostorách Stálého zastoupení České republiky při EU, přilákala více než 50 účastníků. Priority předsednictví představili Martina Kotasová, attaché pro vzdělávaní a Táňa Hálová Perglová, attaché pro výzkum.

Od 1. července 2022 převezme Česká republika od Francie pomyslné žezlo a ujme se tak svého historicky druhého předsednictví v Radě Evropské unie. Priority českého předsednictví budou reagovat na současnou politickou situaci a z toho vyplývající výzvy, jako je zvládání uprchlické krize, posílení obranných kapacit a kyberbezpečnosti.

Priority v oblasti vzdělávání

V oblasti vzdělávání se české předsednictví zaměří na digitalizaci vzdělávání a v jejím kontextu také na tzv. well-being žáků i učitelů. Na toto téma má ČR během předsednictví  v plánu připravit závěry Rady (Council Conclusions on supporting wellbeing in digital education). Druhým důležitým tématem českého předsednictví bude problematika předčasných odchodů ze vzdělávacího sektoru  a podpora inkluzivního a kvalitního vzdělávání, které má přispět ke zvyšování školního úspěchu všech žáků. Pro toto téma připraví CZ PRES doporučení Rady (Council Recommendation “Pathways to School Success").

V popředí nadále zůstane téma mikrocertifikátů pro podporu celoživotního učení a zaměstnatelnosti, které představují  doklady o vzdělávání či kvalifikacích dosažených prostřednictvím krátkých kurzů a modulů. Oblast vysokoškolského vzdělávání se bude věnovat rozvoji iniciativy Evropských univerzit, novým formátům mobilit v kontextu zelené a digitální transformace a také problematice automatického uznávání studijních výsledků a kvalifikací.

Sestavení priorit CZ PRES výrazně ovlivnila současná válka na Ukrajině, což se promítá také do oblasti vzdělávání. CZ PRES se bude věnovat jak krátkodobým, tak i dlouhodobým možnostem podpory pro ukrajinské žáky, studenty, pedagogy i jejich rodiny.

 

Priority v oblasti výzkumu

V oblasti výzkumu a vývoje se ČR plánuje zaměřit především na téma synergií mezi rámcovým programem EU pro výzkum a inovace, dalšími programy EU a národními zdroji a na téma výzkumných infrastruktur.

Synergie mezi Horizontem Evropa a dalšími komunitárními či národními programy jsou důležité pro maximalizaci společenského dopadu investic v oblasti výzkumu a inovací. Efektivní synergie jsou rovněž předpokladem k tomu, aby byly členské země EU schopny zvládnout schválené evropské výzkumné mise, které jsou součástí programu Horizont Evropa. Jedním z příspěvků českého předsednictví k tomuto tématu budou Závěry Rady, které budou navazovat na zprávu účetního dvora. Synergie budou rovněž tématem jedné z prvních předsednických konferencí, která se uskuteční 7. a 8. července. Výstupem konference bude Pražská deklarace k synergiím, která bude vyzývat členské státy k překonávání různých druhů bariér bránících využívání všech dostupných zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

V oblasti výzkumných infrastruktur je cílem českého předsednictví přenést klíčové priority budoucího rozvoje evropského výzkumně-infrastrukturního ekosystému z úrovně ESFRI na vysokou politickou úroveň formou Závěrů Rady EU, stanovujících stěžejní cíle i nástroje k jejich dosažení. Problematice výzkumných infrastruktur se bude věnovat i konference ICRI, která se uskuteční 19. – 21. října v Brně. Výstupem konference bude přijetí tzv. Brněnské deklarace.

Další politické dokumenty, jejichž přijetí se čeká během českého předsednictví, jsou Závěry Rady k rozšiřování účasti a Závěry Rady k inovacím.

Více informací včetně přehledu předsednických akcí naleznete v přiložených prezentacích: výzkum a vzdělávání.