Červnové setkání českých vysokých škol zapojených do iniciativy Evropské univerzity

Erasmus+ CZELO

Ve dnech 13.-14. června jsme v Brně uspořádali setkání 9 českých VŠ zapojených do aliancí Evropských univerzit.

Všechny české vysoké školy do tohoto data zapojené do iniciativy Evropských univerzit, tj. České vysoké učení technické v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Palackého v Olomouci, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni, se setkaly na půdě Masarykovy univerzity v Brně. 

Účastníci diskutovali o aktuálních tématech a společných výzvách a sdíleli své zkušenosti a poznatky. V rámci workshopu se konal i kulatý stůl zástupců vedení univerzit, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního akreditačního úřadu na téma společných studijních programů, zajišťování kvality a globální dimenze aliancí. Přínosné diskuze obohatily i zahraniční zástupkyně aliancí CIVIS a ECIU, které sdílely zkušenosti a praxi těchto aliancí a představily pilotní projekty SMARTT a ESEU

CZELO 2024 EUI Brno

Právní status aliancí: národní versus evropský nástroj 

V prvním čtvrtečním společném workshopu na téma právní subjektivity aliancí prezentovala Daniela Craciun z aliance ECIU. ECIU má právní status nadace pod nizozemským právem již od roku 2006, tedy ještě, než se stala součástí iniciativy Evropských univerzit, a realizovala jednoletý pilotní projekt ESEU. Ten byl jedním ze 4 projektů financovaných Evropskou komisí testujících možnosti právního statusu aliancí na EU úrovni. Podle ESEU národní rámce nesplňují potřeby aliancí pro hlubokou mezinárodní spolupráci (společný nábor zaměstnanců, získávání financí, nabídka společných mikrocertifikátů atd.), ale ani stávající EU právní nástroje jako EGTC a EEIG neodpovídají specifickým potřebám VŠ institucí. ESEU proto doporučuje buď vytvořit nový evropský právní nástroj určený výhradně přeshraničním partnerstvím vzdělávacích institucí nebo přizpůsobit stávající nástroj, jako je EGTC, aby vyhovoval požadavkům akademické spolupráce.  

Po prezentaci následovala diskuze k realizovatelnosti vytvoření nebo adaptaci potřebného nástroje na EU úrovni, ale došlo i ke sdílení zkušeností aliancí, které mají právní status pod národním právem, jako např. aliance 4EU+, do níž je zapojena Univerzita Karlova. Ta si nově zřídila právní status pod belgickým právem a plánuje v roce 2025 přesunout sídlo aliance do Bruselu. 

CZELO 2024 EUI Brno

Globální rozměr, mobility, digitální nástroje, výzkumný rozměr aliancí a zapojení studentů  

V následujících odpoledních workshopech účastníci představili praxi v rámci jejich aliance v různých oblastech a diskutovali o sdílených překážkách a jejich možných řešeních. Na téma globálního rozměru aliancí prezentoval zástupce Univerzity Palackého v Olomouci, jež je součástí aliance Aurora. Ta má tři nástroje pro spolupráci: Aurora Global Network předcházející Evropskou univerzitu a umožňující spolupráci s partnery z celého světa včetně Ukrajiny, USA a Afriky, alianci podpořenou v rámci Evropských univerzit a jednotlivé projekty. V následné diskuzi účastníci představili své přístupy ke globální spolupráci (např. 4EU+ intenzivně spolupracuje s ukrajinskými VŠ, ale také s Univerzitou v Ženevě, což nabízí jedinečné možnosti projektů díky přítomnosti mezinárodních organizací, zatímco CIVIS spolupracuje zejména s africkými partnery). 

Důležitým tématem, jemuž se účastníci jednoho z workshopů věnovali, byly mobility, a jak dosáhnout cíle 50 % mobilních studentů napříč aliancí. Jak k této výzvě přistupují na Vysokém učení technickém v Brně, v alianci EULiST, a na Západočeské univerzitě v Plzni, v alianci EUPEACE, představili zástupci těchto dvou VŠ institucí. Během diskuze vyvstaly otázky ohledně definice a evidence mobilit jak v rámci VŠ instituce, tak v rámci aliance, potřeba financování mobilit nad rámec Erasmus+ a rozpočet aliance, ale i zapojení univerzitních pracovníků do pracovních balíčků a potřeba vývoje společného nástroje pro evidenci mobilit. 

Praxi ohledně vytváření společných digitálních nástrojů a nabídky online kurzů v aliancích EDUC a EuroTeQ sdíleli zástupci Masarykovy univerzity a Českého vysokého učení technického v Praze. Během prezentace a diskuze byly hlavními body potřeba harmonizace různých systémů a standardů partnerů a rizika spojená s jednotným systémem. Mezi výzvy patří například odlišný přístup k ochraně GDPR v různých zemích, zajištění jednotného automatizovaného zápisu studentů do online kurzů a pokles zájmu studentů o výhradně online kurzy. 

Další workshop se věnoval vědecko-výzkumnému rozměru aliancí. Po prezentacích Daniely Craciun z aliance ECIU a zástupkyně Slezské univerzity v Opavě, v alianci STARSEU, došlo k diskuzi na téma tzv. seed grants podporujících spolupráci výzkumníků v alianci, organizace aliančních výzkumných skupin a rovnováhy mezi vlivem a mírou soukromého financování

V neposlední řadě účastníci debatovali a sdíleli praxi v oblasti zapojení studentů do vedení aliance. Přístup k tomu tématu v rámci aliancí NEOLAiA a U!REKA představili zástupci Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity Ostrava. V rámci diskuze se účastníci zaměřili především na témata kontinuity práce studentských zástupců po jejich odchodu, motivace studentů k zapojení se do běhu aliance, včetně možnosti finančního ohodnocení, a způsobu výběru studentských zástupců. 

CZELO 2024 EUI Brno

Společné studijní programy a Evropský diplom 

V pátek se dopolední workshop i kulatý stůl věnovaly zejména společným studijním programům a březnovému „Vysokoškolskému balíčku“, který Evropská komise zveřejnila jako plán pro společný Evropský diplom. Návrhy doporučení Rady, jež jsou součástí balíčku, by měla Rada EU projednat během maďarského předsednictví, tedy v druhé polovině letošního roku. Evropský diplom, či značku Evropského diplomu, by v budoucnu mohly udělovat VŠ instituce či případně i aliance, které by absolvovaly inter-institucionální vnější zajištění kvality agenturou, jež je součástí EQARu. To ovšem vyžaduje vytvoření skutečně evropského systému zajišťování kvality, což bude pravděpodobně ještě běh na dlouhou trať. 

Značka či Evropský diplom by měl být udělován jen společným studijním programům splňujícím kritéria, jež Komise navrhla a které byly testovány 6 pilotními projekty. Právě dva z těchto projektů byly na společném pátečním workshopu zastoupeny – projekt ED-AFFICHE, který představila Univerzita Karlova (4EU+) a projekt SMARTT, jež prezentovala Simona Iftimescu z aliance CIVIS. Oba prezentující sdíleli i zkušenosti s přístupem ke společným programům v alianci. Z diskuze vyplynulo, že o Evropský diplom má většina aliancí zájem a mnoho jich plánuje společné studijní programy. 

CZELO 2024 EUI Brno

V rámci kulatého stolu účastníci diskutovali se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního akreditačního úřadu ohledně současné situace a výhledů do budoucna. Hlavními body byla zejména předpokládaná pozice ČR k Evropskému diplomu, implementace tzv. Evropského přístupu na českém území, ale i vízová problematika v kontextu globálních partnerství aliancí. 

Další vícedenní setkání plánujeme na příští rok, avšak téma Evropských univerzit nebude chybět ani na listopadové konferenci CZEDUCON. Příště se již počet zastoupených českých univerzit rozšíří na 12, neboť v letošní výzvě uspěly aliance PIONEER (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), HEROES (Mendelova univerzita v Brně) a KreativEU (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích).