Projekty a granty

Program Erasmus+ umožňuje zapojit se do několika typů projektů. V programu jsou zastoupeny dvě klíčové akce (KA): Mobilita jednotlivců (KA1), Partnerství pro spolupráci (KA2) a také několik centralizovaných aktivit.

Priority Erasmus+ (2021 - 2027)

 • Inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání
 • Udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech  
 • Digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů 
 • Participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity

Priority nového období jsou důležité při plánování a realizaci všech projektů, ve kterých by měly být zohledněny.

Více informací o prioritách najdete v příručce programu

Projekty se realizují v pěti oblastech dle své cílové skupiny – školní vzdělávánímládežodborné vzdělávání a přípravavysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých. V jednotlivých záložkách najdete všechny podrobné informace k projektům, výzvám a žádostem pro váš sektor. Evropská komise již zveřejnila příručku programu a také formuláře žádostí pro žadatele.

Část programu spravuje přímo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity ve všech Klíčových akcích. Tyto aktivity jsou označovány jako centralizované.

Nepřehlédněte

Centralizované aktivity

Hledáte informace o centralizovaných aktivitách jako je Erasmu+ Sport, Erasmus Mundus nebo  Jean Monnet ? Navštivte naší speciální stránku.

Informace k rozpočtu pro rok 2021

Metodické příručky

Dokumenty jsou určeny pro žadatele a držitele grantů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity v sektorech školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých a mládeže.

Školní vzdělávání

Projekty pro mateřské, základní, střední školy a další organizace navázané na školní vzdělávání. Pro konkrétní oblast klikněte na: Projekty mobility osob a Partnerství pro spolupráci.

1. Projekty mobility osob

Jaké jsou podporované aktivity?

Mobilita zaměstnanců

 • Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu pro tuto pracovní stáž si hledá žádající škola sama.
 • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě svých potřeb své instituce, ale i potřeb svých jednotlivých pracovníků.
 • Stínování (job-shadowing) probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na školní vzdělávání. Mobilita obnáší pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich zkoušení v praxi.

Skupinová a individuální mobilita žáků

 • Krátkodobá a dlouhodobá, žáci studují na hostitelské škole.
 • Pro dlouhodobou individuální mobilitu žáků bude pořádán předodjezdový seminář v Praze.

Hostující odborníci

 • Školy si mohou pozvat zahraniční kolegy nebo odborníky na pomoc s novými metodami nebo výukou

Hostující studenti a čerství absolventi učitelství

 • Školy mohou hostit studenty učitelství, kteří chtějí absolvovat odbornou stáž

Přípravné návštěvy

 • Například zaměstnanci školy mohou vyjet na přípravnou návštěvu za účelem organizace delších mobilit nebo mobilit žáků s omezenými příležitostmi

Jak podat žádost o podporu projektu?

Žádost se podává prostřednictvím oficiálního elektronického formuláře a musí být podána v zemi, ve které je organizace zřízena. Před podáním žádosti doporučujeme seznámit se s aktuální Příručkou programu Erasmus+. Každá organizace, která si žádá o grant v rámci v programu Erasmus+, musí mít své identifikační číslo (OID). Žadatelé, kteří se zúčastnili Erasmu+ v minulých letech, mají již své identifikační číslo přidělené a znovu se neregistrují. Číslo organizace je možné vyhledat na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Žádost musí být psána jedním z oficiálních jazyků EU. 

Nejste si jisti, jak si žádost o projekt podat? Seznamte se s celým procesem krok za krokem v našem návodu.

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovaných národními agenturami po celé Evropě.

Můžete také využít platformu eTwinning nebo portál School Education Gateway, který zahrnuje katalog kurzů.

Kdo může zažádat o grant?

 • Akreditovaná organizace

  Akreditace je vhodná pro organizace, které chtějí pravidelně realizovat zahraniční stáže a mají již zkušenosti s mezinárodní spoluprací v Erasmus+ nebo v jiném programu (není podmínkou).

  • Akreditace vyžaduje důraz na strategický přístup a rozvoj kvality organizací. Poskytuje však jednodušší přístup a stabilitu financování.
  • Akreditace je platná po celou dobu trvání programu, tj. do roku 2027.
  • Akreditované organizace mají možnost každý rok žádat o finance zjednodušenou formou žádosti.
 • Organizace v rámci krátkodobého projektu

  Krátkodobý projekt je vhodný pro organizace, které mají jen malé nebo žádné zkušenosti s mezinárodní spoluprací a chtějí program Erasmus+ vyzkoušet, případně nemají zájem o pravidelnou realizaci mobilit.

  • Akreditované organizace nemohou žádat o krátkodobý projekt ve stejné oblasti.
  • Omezení:
   • Délka projektu je 6–18 měsíců
   • Realizovat se mohou pouze 3 projekty během 5 let
   • Maximální počet účastníků je 30

Jaké instituce mohou žádat o grant?

Instituce zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT:

 • Mateřské školy, včetně speciálních
 • Základní školy, včetně speciálních a uměleckých
 • Střední školy poskytující všeobecné vzdělávání, gymnázia se všemi obory
 • Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (pouze pro jednoleté pomaturitní studium plnící RVP JV)

Ostatní:

 • Koordinátor konsorcia (detail viz níže)
 • Zřizovatelé škol
 • Zahraniční školy v ČR s povolením plnění povinné školní docházky

Prohlédněte si seznam oprávněných organizacích v sektoru školního vzdělávání.

Koordinátorem konsorcia mohou být školy dle definice výše; dále obce, svazky obcí a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni a další zřizovatelé škol (např. ministerstva, církve apod., vždy se musí jednat o právnickou osobu). Koordinátor konsorcia může žádat pouze o akreditaci.

V žádosti musí být uveden seznam členů konsorcia mobility, který musí kromě koordinátora zahrnovat alespoň jednu členskou organizaci. Členem konsorcia mobility se může stát každá organizace, která splňuje kritéria způsobilosti pro akreditovaný projekt mobility. Členové konsorcia nemusí mít akreditaci Erasmus.

Jaké náklady pokrývají grantové prostředky?

 1. Cestovní náklady

  • Příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit – hradí se cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět.
  • Green Erasmus – pokud se rozhodnete na svůj výjezd vybrat ekologičtější způsob dopravy, který ale stojí více peněz, je možné si zažádat o speciální náklad na cestu, který pokryje tento výdaj navíc.
 2. Pobytové náklady

  • Příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během mobility – částka je stanovená dle cílové země. Konkrétní částky ke stažení zde.
 3. Náklady na organizaci mobilit

  • Příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu – jedná se o příspěvek na aktivity školy spojené s přípravou účastníků, jejich monitorováním a podporou během mobilit, následnými aktivitami a šířením dosažených výsledků, případně na jakékoli další náklady nutné pro realizaci projektu mobilit. Příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během mobility – částka je stanovená dle cílové země.
 4. Kurzovné

  • Příspěvek na poplatky za kurzy – náklad se týká pouze účasti na aktivitách, které vyžadují zaplacení kurzovného, v případě jiných mobilit tento náklad nevzniká.
 5. Náklady spojené s organizací mobilit pro účastníky s omezenými příležitostmi

  • Žádost o tento příspěvek je nutné specifikovat již v žádosti, kde žadatel dle vlastního uvážení vyčíslí předpokládané náklady. Při schválení mohou být tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.
 6. Mimořádné náklady na cestu

  • V případě, že příspěvek na jednotkové náklady poskytovaný dle vzdálenostního pásma v rámci položky „Cestovní náklady“ nepokryje skutečné výdaje na cestu, je možné místo cestovních nákladů požádat o „Mimořádné náklady na cestu“. Následně jsou tyto náklady propláceny ve výši 80 % reálných nákladů. Pro více informací o této položce kontaktujte pracovníky NA.

2. Partnerství pro spolupráci

Tyto projekty umožňují jak školám, tak i dalším organizacím navázaným svou činností na sektor školního vzdělávání, spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problémů školského sektoru či vyvíjení nových metodik.

Jaké jsou typy partnerství?

 • Kooperativní partnerství (Cooperation Partnerships)

  Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

  Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

  Minimální grant je 100 000 EUR, maximální 400 000 EUR a je složen z rozpočtových položek, které si žadatel vybírá podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit a výstupů.

 • Partnerství malého rozsahu (Small-scale Partnerships)

  Cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vzhledem k nižšímu grantu, kratší době trvání projektu a jednodušším administrativním požadavkům je tento typ partnerství vhodný spíše pro organizace s menší organizační kapacitou nebo pro nováčky v programu.

  Délka trvání projektu se pohybuje od 6 do 24 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých programových zemí.

  Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky dvou jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 30 000 EUR nebo 60 000 EUR.

U obou typů partnerství je za administraci a finanční řízení projektu zodpovědná koordinátorská organizace.

Jak podat žádost o podporu projektu?

 • Žádost lze podat pouze prostřednictvím oficiálního elektronického formuláře - sekce Opportunities - School Education a následně:
  • Small-scale partnerships in school education - KA210-SCH
  • Cooperation partnerships in school education  - KA220-SCH
 • Po kliknutí na „Apply“ a přihlášení s účtem EU Login se otevře formulář žádosti. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku „APPLICATIONS/My Applications“, ve které žadatel nalezne rozpracované žádosti.
 • Před podáním žádosti se nezapomeňte seznámit s aktuální Příručkou programu Erasmus+  a zaregistrovat svou organizaci na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, v případě že jste tak neučinili předem.
 • Vyplněná žádost se odesílá elektronicky kliknutím na tlačítko „Submit“ do uvedeného termínu pro podání žádosti. Žádost musí být sepsána v jednom z oficiálních jazyků EU.

Nejste si jisti, jak si žádost o projekt podat? Seznamte se s celým procesem krok za krokem v našem návodu.

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

Pro vyhledání partnerských organizací lze využít platformy eTwinning a School Education Gateway. Můžete se také zúčastnit mezinárodních seminářů, které jsou pořádány národními agenturami po celé Evropě. Inspiraci lze čerpat i na Platformě pro šíření výsledků programu Erasmus+.

Kdo může zažádat o grant?

Žádost mohou podávat organizace působící v oblasti školního vzdělávání jako např. školy, vzdělávací instituce, pedagogické fakulty, organizace zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků, zřizovatelé škol, pedagogicko-psychologické poradny, školní inspekce, neziskové organizace navázané na školní vzdělávání, organizace činné na trhu práce, zájmová sdružení apod.

Kontaktujte nás

Termíny aktuálních výzev 2021

 • Mobilita jednotlivců (KA1)
  • Mobilita jednotlivců, mimořádná výzva: 5. října
  • Akreditace Erasmus+ : 19. října ve 12:00
 • Partnerství pro spolupráci (KA2)
  • Partnerství malého rozsahu: 3. listopadu ve 12:00

Akreditace organizací

Jednou z novinek nového programu Erasmus+ jsou akreditace organizací. Akreditace Erasmus+ je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže, které se chtějí v budoucím programu zapojit do mezinárodních projektů mobilit.

Seznamte se s procesem získání akreditace krok za krokem v našem návodu.

Alokační kritéria pro rozdělení rozpočtu akreditovaným organizacím ve výzvě 2021*:

*Anglická verze převažuje nad českým překladem

Příručka programu a žádosti

Přehled novinek aktuálního programového období (2021–2027)

 • Možnost individuálních mobilit žáků
 • Nový typ malého partnerství v projektech spolupráce (KA2). Cílem této akce je rozšířit přístup k programu pro malé subjekty a jednotlivce 
 • European Innovative Teaching Award
 • Sjednocení platforem pro ukládání výstupů

Mládež

Projekty pro oblast neformálního vzdělávání jsou určené veřejným a soukromým organizacím či neformálním skupinám. Pro konkrétní oblast klikněte na: Projekty mobility osob a Partnerství pro spolupráci

1. Projekty mobility osob 

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Projekty mobility pro mladé lidi „Výměny mládeže“

  Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, a zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit. 

  Obecná pravidla:

  • V projektu musí vždy figurovat minimálně dvě organizace či neformální skupiny – žadatel a partner 
  • Projekt trvá 3–24 měsíců 
  • Aktivita trvá 5–21 dní 
  • Aktivity se musí konat v zemi (nebo více v případě putovních aktivit), odkud pochází žadatel nebo partner zapojený v projektu.
  • Věk účastníků 13–30 let, vedoucí skupin a facilitátoři minimálně 18 let 
  • Počet účastníků: 16–60, v případě že se aktivity účastní pouze mladí lidé s omezenými příležitostmi, je minimální počet účastníků 10
  • Každá skupina musí mít alespoň jednoho vedoucího skupiny, nejvýše jeden facilitátor na jednu aktivitu
 • Projekty mobility pro pracovníky s mládeží

  Projekty zaměřené na mobilitu pracovníků s mládeží umožňují pořádání mezinárodních aktivit v oblasti profesního vývoje (školení, seminářů, studijní návštěvy, vytváření sítí a budování komunit). Organizace tak mají možnost zlepšovat svou práci s mládeží, vyměňovat si zkušenosti a dobrou praxi, navazovat či zkvalitňovat partnerství a připravovat společné projekty. 

  Obecná pravidla:

  • V projektu musí vždy figurovat minimálně dvě organizace či neformální skupiny – žadatel a partner 
  • Projekt trvá od 3–24 měsíců 
  • Aktivita trvá dva dny až dva měsíce bez dnů potřebných na cestu 
  • Aktivity se musí konat v zemi (nebo více v případě putovních aktivit), odkud pochází žadatel nebo partner zapojený v projektu.
  • Počet účastníků je maximálně 50 (vyjma školitelů a facilitátorů)
  • Žádné věkové omezení pro účastníky 
 • Aktivity participace mládeže

  Příležitost pro mladé lidi se zapojit do občanského života na lokální a nadnárodní úrovni, a to formou různých fyzických eventů - simulací, setkání s rozhodujícími činiteli, kampaní zvyšování informovanosti. ​ Mladí lidé se v těchto projektech dostávají do přímé interakce s veřejnými činiteli a mají tak reálný vliv na změnu v dané oblasti. Podporovány budou alternativní, inovativní, smart a digitální formy participace mládeže.

  Obecná pravidla:

  • Projekt může být národní (v žádosti figuruje výhradně žadatel) nebo mezinárodní (min. 2 organizace z různých zemí)
  • Projekt trvá od 3-24 měsíců
  • Projektu se účastní mladí lidé ve věku 13 až 30 let, lidé s rozhodovací pravomocí, kouč pro neformální skupiny
  • Povinné 3 přílohy k žádosti (čestné prohlášení, časový harmonogram všech aktivit, denní časový harmonogram všech mobilit)

Jaké jsou možnosti dalšího zapojení?

Akreditace  

Akreditace je určena pro veřejné nebo soukromé organizace, které chtějí pravidelně realizovat mezinárodní mobility a které působí v oblasti práce s mládeží po dobu alespoň dvou let​. Předchozí účast v programu Erasmus+ není podmínkou.   

 • Akreditace klade důraz na dlouhodobý strategický přístup a rozvoj kvality organizací – poskytuje však jednodušší přístup a stabilitu financování  
 • Platnost akreditace – po celou dobu trvání programu, tj. do roku 2027 
 • Akreditované organizace podávají jen jednou ročně jednoduchou žádost o rozpočet 
 • Online formulář žádosti o akreditace
 • Užitečné dokumenty

Erasmus Accreditation in the Field of Youth – Rules of Application (EN) 

Erasmus Accreditation in the Feld of Youth - Quality Standards (EN) 

Erasmus Accreditation in the Field of Youth – Guidelines for Assessment – Erasmus Accreditation Youth (EN) 

Jak podat žádost o podporu projektu?

 1. Před podáním žádosti doporučujeme seznámit se s aktuální Příručkou programu Erasmus+. Najdete v ní veškerá pravidla a kritéria jednotlivých aktivit. 

 2. Registrací získáte unikátní registrační číslo (OID). To budete potřebovat při vyplňování žádosti o financování. Pokud jste se již dříve registrovali do portálu účastníka (URF), není třeba se registrovat znova. Číslo PIC se Vám automaticky převedlo na číslo OID. 

 3. Vyberte správný online formulář žádosti pro danou aktivitu a danou uzávěrku. Žádosti jsou obvykle k dispozici 2–3 měsíce před daným kolem. Cestovní pásmo v žádosti počítejte dle kalkulátoru.

 4. K žádosti nezapomeňte přiložit povinné přílohy: aktuální čestné prohlášení podepsané právoplatným statutárním zástupcem a tabulku aktivit (zvlášť pro každou aktivitu včetně přípravných návštěv). Kopie mandátních pověření se všemi partnery projektu je možné připojit již k žádosti. 

 5. Řiďte se návodem k vyplňování žádosti. Doporučujeme uložit si číslo ID žádosti pro zpětné dohledávání. 

 6. Žádost odešlete do 12:00 v den termínu pro předkládání žádosti. V případně technických problémů při odesílání žádosti udělejte nejlépe printscreen, kde je vidět aktuální čas a Form ID žádosti a kontaktujte NA.  

 7. Po odeslání žádosti (zhruba do dvou týdnů od uzávěrky) obdržíte registrační email s projektovým číslem. Ten si uschovejte.

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

Jedním z nástrojů, které vytvořila a provozují centra SALTO-Youth, je Otlas – centralizovaný internetový nástroj pro hledání partnerů k realizaci projektů určený organizacím působícím v oblasti mládeže. Organizace mohou v nástroji Otlas uvést své kontaktní údaje a oblasti zájmu a zveřejňovat nabídky partnerství za účelem realizace projektů. 

Žadatelé se mohou inspirovat v databázi již realizovaných projektů, resp. na platformě pro šíření výstupů programu Erasmus+.

Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovaných národními agenturami po celé Evropě.

Kdo může o grant zažádat?

Uskupení z programových zemí či sousedních partnerských zemí, které jsou: 

 • Nestátní neziskové organizace 
 • Nestátní neziskové organizace na evropské úrovni 
 • Sociální podniky 
 • Místní, regionální, národní veřejný orgán 
 • Neformální skupina mladých lidí (skupina nejméně čtyř mladých lidí – v obsahové části žádosti je nezbytné uvést jména všech čtyř členů skupiny. Více informací o neformálních skupinách naleznete v Příručce programu Erasmus+)
 • Asociace krajů 
 • Regionální, národní veřejný orgán 
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce 
 • Zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem 

(poslední tři jmenované mají jiný režim financování – viz. Příručka

Jaké země se mohou do programu zapojit? 

Partnerské organizace v projektu mobility mohou být následujících zemí: 

 • Programové země 
  - členské státy EU (27 zemí) 
  - Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko, Severní Makedonie, Turecko 
 • Partnerské země
  • západní Balkán, východní Evropa a Kavkaz, jižní Středomořské země, Rusko

Jaké náklady pokrývají grantové prostředky pro projekty výměny mládeže a pracovníky s mládeží?

 1. Organizační podpora - příspěvek na náklady přímo související s realizací projektu

 2. Cestovní náklady

  • Příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit - částka je stanovena dle vzdálenosti z místa vysílající organizace do místa konání aktivity a hradí se z ní cesta účastníků na aktivitu a zpět. U putovních aktivit se vzdálenosti sčítají.
  • Green Erasmus – pokud se rozhodnete na svůj výjezd vybrat ekologičtější způsob dopravy, který nepokryje jednotkový příspěvek, je možné využít navýšeného příspěvku Green Erasmus. 
 3. Pobytové náklady

  • Příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během mobility – částka je stanovená dle cílové země
 4. Podpora přípravných návštěv

  • Náklady související s provedením přípravné návštěvy, včetně cestovních a pobytových nákladů
 5. Náklady na doplňkovou činnost Rozvoj systémů a osvětová činnost“ (pouze u mobilit pracovníků s mládeží)

 6. Podpora inkluze

  • Náklady spojené s organizací mobilit pro účastníky s omezenými příležitostmi – 100 EUR na účastníka
  • Příspěvek na dodatečné náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi a jejich doprovodnými osobami, školiteli a facilitátory, nutné odůvodnit v žádosti, jsou propláceny ve 100% výši
 7. Mimořádné náklady

  • Náklady na podporu zapojení všech účastníků, např. víza, očkování, povolení k pobytu, lékařské osvědčení, je nutné je zdůvodnit již v žádosti. Následně jsou tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.
  • Vysoké cestovní náklady – 80% uznatelných nákladů

Jaké náklady pokrývají grantové prostředky pro aktivity participace mládeže?

 1. Organizační podpora - příspěvek na náklady přímo související s realizací projektu

 2. Náklady na kouče - příspěvek na náklady související s účastí kouče v projektech podaných neformálními skupinami. Částka je stanovena dle země působení kouče.

 3. Podpora inkluze – náklady na zapojení účastníků s omezenými příležitostmi a jejich doprovodných osob, osob s rozhodovací pravomocí a facilitátorů (včetně odůvodněných nákladů na cestovné a pobyt, pokud toto není žádáno v rámci kapitoly cestovní náklady a pobytové náklady). Nutné odůvodnit v žádosti, propláceno je 100% na základě reálných nákladů.

 4. Mimořádné náklady - náklady na podporu zapojení všech účastníků, např. víza, očkování, povolení k pobytu, lékařské osvědčení, je nutné je zdůvodnit již v žádosti. Následně jsou tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.

 5. Podpora akcí - příspěvek na náklady na pořádání akcí umožňujících participaci mladým lidem (národní a mezinárodní konference, semináře, apod.). Příspěvek na každého účastníka (vyjma členů projektového týmu a facilitátorů, jejich náklady jsou hrazeny z organizační podpory).

 6. (body 6. - 9. platí pro akce mobilitního charakteru)

  Cestovní náklady

  • Příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit – částka je stanovena dle vzdálenosti z místa vysílající organizace do místa konání aktivity a hradí se z ní cesta účastníků na aktivitu a zpět.
 7. Pobytové náklady

  • Příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během mobility – částka je stanovená dle cílové země.
 8. Podpora inkluze

  • Příspěvek na náklady související se zajištěním a organizací účasti znevýhodněných mladých lidí na mobilitě (nezapočítávají se doprovodné osoby, facilitátoři ani osoby s rozhodovací pravomocí).
 9. Mimořádné náklady

  • Náklady na dražší dopravu, včetně doprovodných osob, osob s rozhodovací pravomocí a facilitátorů; náklady spojené s využitím ekologičtějších forem dopravy. Náklady je třeba v žádosti dobře zdůvodnit a jsou propláceny ve výši 80 % reálných nákladů.

2. Partnerství pro spolupráci

Projekty podpořené v rámci této klíčové akce přinesou pozitivní a dlouhodobé účinky nejen zúčastněným organizacím, ale i organizacím a osobám přímo i nepřímo zapojeným do organizovaných aktivit. Cílem je podpořit vývoj, přenos a implementaci inovativních postupů na organizační, místní, regionální, národní nebo evropské úrovni. V projektech je kladen důraz na šíření výstupů. 

Jaké jsou typy partnerství?

 • Kooperativní partnerství (Cooperation Partnerships) – KA220-YOU

  Cílem je zvyšovat kvalitu organizací a jejich schopnost spolupracovat na nadnárodní úrovni, posilovat internacionalizaci jejich aktivit, rozvíjet a posilovat sítě partnerů, sdílení a konfrontace nápadů.

  • Partnerství musí být složeno minimálně ze tří organizací ze tří různých programových zemí.
  • Délka projektu je 12–36 měsíců.
  • Model se skládá z nabídky grantových položek, ze kterých žadatel vybírá podle aktivit, které chce provádět, a výsledků, kterých chce dosáhnout.
  • Minimální grant je 100 000 EUR, maximální 400 000 EUR.
 • Partnerství malého rozsahu (Small-scale Partnerships) – KA210-YOU

  Cílem je oslovit místní organizace a nováčky a snížit překážky pro vstup organizace s menší provozní kapacitou.

  • Partnerství se musí skládat minimálně ze dvou organizací, a to ze dvou různých programových zemí.
  • Délka projektu je 6–24 měsíců.
  • Model sestává z nabídky dvou jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt.
  • Žadatelé vybírají paušální částku 30 000 EUR nebo 60 000 EUR podle aktivit, které chtějí realizovat, a výsledků, kterých chtějí dosáhnout.

Obecná pravidla

 • Žádost může podat jakákoliv zúčastněná organizace z programové země (viz část A Příručky k programu), a to jménem konsorcia všech partnerů.
 • Projektu se může zúčastnit veřejná nebo soukromá organizace z programové země (u Kooperativního partnerství i organizace z partnerské země).
 • Projekt musí splňovat alespoň jednu horizontální, případně alespoň jednu specifickou prioritu (podrobné informace v Příručce k programu).
 • Všechny aktivity se musí konat v zemích zapojených do projektu (také v sídlech institucí EU, i když tyto země do projektu zapojeny nejsou).
 • Žádost se podává u národní agentury země, v níž organizace sídlí.

Upozornění: Jedno konsorcium partnerů smí podat pouze jednu žádost jedné národní agentuře v rámci jednoho kola výzvy.

Jaké aktivity jsou typicky prováděny v rámci projektů spolupráce?

Po celou dobu trvání projektu mají organizace flexibilitu vybírat a realizovat širokou škálu a aktivit a jejich nejrůznější kombinaci, a to z oblastí:

 • Projektový management
 • Implementační aktivity
 • Aktivity sloužící ke sdílení a propagaci

Jak podat žádost o podporu projektu?

 1. Seznámit se s Příručkou k programu Registrovat organizaci na Portálu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity
 2. Nahrát do registrační systému povinné dokumenty (více viz aktuální Příručka k programu Erasmus+)
 3. Otevřít formulář žádosti pro danou aktivitu a danou uzávěrku (nutné přihlášení do EU login)
 4. V případě plánování partnerských setkání nebo vzdělávacích aktivit vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností
 5. Vyplnit elektronickou žádost ( návod v AJ naleznete na stránkách Evropské komise). V případě, že plánujete partnerství napříč různými oblastmi vzdělávání, použijte žádost příslušnou tomu sektoru vzdělávání, který ve vašem projektovém záměru převažuje.
 6. Vložit do elektronické žádosti povinné přílohy:
 • Čestné prohlášení/Declaration of Honour – je součástí formuláře žádosti (část „Annexes“), dokument vytiskněte, podepište statutárním zástupcem koordinátorské organizace, naskenujte a nahrajte jako přílohu žádosti.
 • Mandátní pověření – je součástí formuláře žádosti (část „Přílohy/Annexes“); po vyplnění žádosti v části „Souhrnné údaje/Context“ a „Zapojené organizace/Participating organization“ stáhněte dokument a následně pověření podepsané statutárním zástupcem koordinátorské organizace a statutárním zástupcem z každé partnerské organizace naskenujte a přiložte jako přílohu žádosti.

Tip: Máte-li zpracovanou např. analýzu potřeb, nahrajte ji také mezi přílohy žádosti.

Nezapomeňte předložit on-line žádost do termínu uzávěrky (žádost předkládá pouze koordinátor). Uzávěrky se liší podle typu partnerství. Proti výsledku výběrového řízení se lze odvolat. Postup odvolání naleznete v sekci FAQ.

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

 • Je důležité si uvědomit, že partner je stěžejní aktér a projekt je dílem všech – žadatele i partnerů.
 • Lze využít mezinárodní síť SALTO.
 • Pro hledání partnerů a definice jejich rolí lze využít i databázi Otlas.
 • Pro zasíťování či odpovědi na otázky s tím spojené slouží i síť Eurodesk.

Kontaktujte nás

Termíny aktuálních výzev 2021

 • Mobilita jednotlivců (KA1)
  • Výměny mládeže: 5. října ve 12:00
  • Výměny pracovníků s mládeží: 5. října ve 12:00
  • Projekty participace mládeže: 5. října ve 12:00
 • Partnerství pro spolupráci (KA2)
  • Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi: 3. listopadu ve 12:00
  • Partnerství malého rozsahu: 3. listopadu ve 12:00

Akreditace organizací

Jednou z novinek nového programu Erasmus+ jsou akreditace organizací. Akreditace Erasmus+ je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže, které se chtějí v budoucím programu zapojit do mezinárodních projektů mobilit.

Seznamte se s procesem získání akreditace krok za krokem v našem návodu

Alokační kritéria pro rozdělení rozpočtu akreditovaným organizacím ve výzvě 2021*:

Příručka programu a žádosti

Přehled novinek aktuálního programového období (2021–2027)

 • Nový typ malého partnerství v projektech spolupráce (KA2). Cílem této akce je rozšířit přístup k programu pro malé subjekty a jednotlivce 
 • Discover EU a participace mládeže v KA1
 • Navýšený rozpočet na lokální aktivity
 • Větší počet centralizovaných aktivit 

Odborné vzdělávání a příprava

Projekty pro organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, jako jsou např. střední a vyšší odborné školy, neziskové organizace, organizace poskytující další odborné vzdělávání, vysoké školy nebo podniky.

Pro konkrétní oblast klikněte na: Projekty mobility osob nebo Partnerství pro spolupráci.

1. Projekty mobility osob

Podporované aktivity

 • Aktivity se musejí konat v programových zemích (tj. EU a Norsko, Island, Lichtenštejnsko, další země viz. Příručka k programu).
 • Akreditované organizace mohou organizovat mobility i do partnerských zemí mimo EU.

 • Aktivity pro vzdělávané osoby

  • Zapojit se mohou učni, žáci a studenti počátečního (IVET) i dalšího (CVET) odborného vzdělávání a přípravy včetně čerstvých absolventů (do jednoho roku od ukončení studia).

  Podporované aktivity

  • Krátkodobé mobility vzdělávaných osob do škol či podniků (10 až 89 dní)
  • ErasmusPro – dlouhodobé mobility vzdělávaných osob do škol či podniků (90 až 365 dní)
  • Účast na soutěžích odborných dovedností (1 až 10 dní)
 • Aktivity pro pracovníky

  • Zapojit se mohou učitelé, vedoucí odborného výcviku a také nepedagogičtí odborníci a zaměstnanci v počátečním i dalším odborném vzdělávání a přípravě

  Podporované aktivity

  • Stínování (2 až 60 dní)
  • Výukové a školící pobyty – účastník vyučuje v zahraničí (2 až 365 dní)
  • Kurzy a školení (2 až 30 dní)
  • Pozvaní odborníci (2 až 60 dní)
  • Pozvaní studenti učitelství (10 až 365 dní)
  • Přípravné návštěvy:
   • Návštěva u přijímající organizace sloužící k přípravě mobility a zvýšení její kvality
   • Odůvodněná návštěva (např. u nového partnera, příprava mobility účastníka s omezenými příležitostmi, příprava dlouhodobé mobility)
   • POZOR: Netýká se přípravy kurzů či školení pro pracovníky

Jak se může organizace zapojit?

 • Akreditace

  Akreditace je vhodná pro organizace, které chtějí pravidelně realizovat zahraniční stáže a mají již zkušenosti s mezinárodní spoluprací v Erasmus+ nebo v jiném programu (není podmínkou).

  • Akreditace vyžaduje důraz na strategický přístup a rozvoj kvality organizací. Poskytuje však jednodušší přístup a stabilitu financování.
  • Akreditace je platná po celou dobu trvání programu, tj. do roku 2027.
  • Akreditované organizace podávají již pouze jednoduchou žádost o grant. 

  Evropská komise vydala Brožuru Akreditace Erasmus, která obsahuje základní informace o systému akreditací.

 • Krátkodobý projekt

  Krátkodobý projekt je vhodný pro organizace, které mají jen malé nebo žádné zkušenosti s mezinárodní spoluprací a chtějí program Erasmus+ vyzkoušet, případně nemají zájem o pravidelnou realizaci mobilit.

  • Akreditované organizace nemohou žádat o krátkodobý projekt ve stejné oblasti.
  • Omezení:
   • Délka projektu je 6–18 měsíců
   • Realizovat se mohou pouze 3 projekty během 5 let
   • Maximální počet účastníků je 30
 • Připojení k akreditovanému konsorciu

  Organizace se může zapojit bez nutnosti žádat o akreditaci nebo krátkodobý projekt, musí však navázat spolupráci s akreditovaným koordinátorem konsorcia.

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

Kdo může zažádat o grant?

 • Organizace poskytující počáteční nebo další odborné vzdělávání a přípravu
 •  Místní a regionální orgány veřejné správy, řídící orgány a další organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
 •  Společnosti a ostatní veřejné nebo soukromé organizace, které hostí studenty a žáky odborného vzdělávání a přípravy, poskytují jim odbornou přípravu nebo s nimi jinak spolupracují

Podrobnější informace o způsobilých organizací naleznete v dokumentu Způsobilé programy a organizace.  

Jaké náklady pokrývají grantové prostředky?

 1. Cestovní náklady

  • Příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Částka je stanovena dle vzdálenosti místa vysílající organizace a místa konání vzdělávací aktivity.
 2. Náklady na organizaci mobilit

  • Příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu. Jedná se o jednotkový příspěvek podle počtu účastníků. 
 3. Pobytové náklady

  • Příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během mobility. Částka je stanovená příspěvkem na jednotkové náklady dle cílové země.
 4. Kurzovné

  • Příspěvek na poplatky za kurzy. Pouze pro aktivity, které vyžadují zaplacení kurzovného, netýká se tedy výukových pobytů a stínování.
 5. Podpora inkluze

  • Pro organizaci - Náklady spojené s organizací mobilit účastníků s omezenými příležitostmi.
  • Pro účastníky - Příspěvek na dodatečné náklady spojené s účastí osob s omezenými příležitostmi. 
 6. Přípravné návštěvy

  • Náklady na cestu a pobyt za účelem účasti na přípravné návštěvě.

Podrobnější informace o rozpočtových kategoriích a sazby pro jednotlivé aktivity naleznete v dokumentu Rozpočtové kategorie a sazby-VET

2. Partnerství pro spolupráci

 

Jaké jsou typy partnerství?

 • Kooperativní partnerství (Cooperation Partnerships)

  Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

  Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

  Minimální grant je 100 000 EUR, maximální 400 000 EUR a je složen z rozpočtových položek, které si žadatel vybírá podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit a výstupů.

 • Partnerství malého rozsahu (Small-scale Partnerships)

  Cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vzhledem k nižšímu grantu, kratší době trvání projektu a jednodušším administrativním požadavkům je tento typ partnerství vhodný spíše pro organizace s menší organizační kapacitou nebo pro nováčky v programu.

  Délka trvání projektu se pohybuje od 6 do 24 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých programových zemí. Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky dvou jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 30 000 EUR nebo 60 000 EUR.

U obou typů partnerství je za administraci a finanční řízení projektu zodpovědná koordinátorská organizace.

Jak podat žádost o podporu projektu? 

Žádost je možné předložit pouze prostřednictvím oficiálního elektronického formuláře sekce Opportunities a následně Erasmus+, Vocational Education and Training – KA210/KA220).  Před podáním žádosti se nezapomeňte seznámit s aktuální Příručkou programu Erasmus+.

Poté zaregistrujte svou organizaci na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, v případě že jste tak neučinili již předtím. Vyplněnou žádost pak elektronicky odešlete kliknutím na „Submit“ do uvedeného termínu pro předložení.

Nejste si jisti, jak si žádost o projekt podat? Seznamte se s celým procesem krok za krokem v našem návodu.

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj budoucí projekt? 

Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních seminářů organizovaných dalšími národními agenturami po celé Evropě (tzv. TCA – Training and Cooperation Activities). Využít můžete také největší online komunitu škol v Evropě e-Twinning, portál School Education Gatewaydatabázi realizovaných projektů v programu Erasmus+, či platformu EPALE. Ta je primárně určená pro projekty ze sektoru vzdělávání dospělých, a kde je možné hledat partnery se zájmem o určitou oblast, příp. zadat váš vlastní inzerát. 

Kdo může zažádat o grant? 

Předložit žádost o grant nebo se zapojit do projektu jako partneři mohou soukromé i veřejné organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, a to např.: 

 • Školy (střední, vyšší odborné, vysoké) 
 • Podniky 
 • Neziskové organizace 
 • Vzdělávací instituce 
 • Subjekty zaměřené na kariérové a profesní poradenství 
 • Sociální partneři 
 • Výzkumná střediska 
 • Nadace 
 • Místní a regionální orgány

Kontaktujte nás

Termíny aktuálních výzev 2021

 • Mobilita jednotlivců (KA1)
  • Akreditace Erasmus+ : 19. října ve 12:00
 • Partnerství pro spolupráci (KA2)
  • Partnerství malého rozsahu: 3. listopadu ve 12:00 

Akreditace organizací

Jednou z novinek nového programu Erasmus+ jsou akreditace organizací. Akreditace Erasmus+ je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže, které se chtějí v budoucím programu zapojit do mezinárodních projektů mobilit. 

Seznamte se s procesem získání akreditace krok za krokem v našem návodu.

Alokační kritéria pro rozdělení rozpočtu akreditovaným organizacím ve výzvě 2021*:

*Anglická verze převažuje nad českým překladem

Příručka programu a žádosti

Dokumenty a přílohy pro příjemce - krátkodobé projekty mobilit KA122

Dokumenty a přílohy pro žadatele o KA2 - Partnerství pro spolupráci

Vysokoškolské vzdělávání

Projekty pro všechny vysokoškolské instituce, které vlastní listinu Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Pro konkrétní oblast klikněte na: Projekty mobility osob a Partnerství pro spolupráci.

1. Projekty mobility osob

Podporované aktivity

 • Mobilita studentů na studijní pobyt

  Studijní pobyt v zahraničí v délce 2-12 měsíců, může proběhnout i jako kombinovaná mobilita.

  • Možnost kombinovaných mobilit, krátkodobých mobilit pro doktorandy a krátkodobých kombinovaných mobilit pro studenty s omezenými příležitostmi, možnost kombinovaných intenzivních programů
  • Realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE a přijímající institucí vlastnící ECHE (programové země). Kromě programových zemí lze pobyty absolvovat i v partnerských zemích (celý svět)
 • Mobilita studentů na praktickou stáž

  Praktická stáž v zahraničí v délce 2-12 měsíců, může proběhnout i jako kombinovaná mobilita.

  • Realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE a přijímající organizací, institucí či podnikem
  • Možnost absolventské stáže
  • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy.
  • Praktické stáže mohou probíhat i v partnerských zemích (celý svět).
 • Mobilita zaměstnanců na výukový pobyt

  Výuka v zahraničí v délce 2 dny až 2 měsíce, může proběhnout i jako kombinovaná mobilita.

  • Aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru či akademické disciplíně.
  • Výuka probíhá v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu) v programových zemích, a to na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE.
  • Výukové pobyty mohou také probíhat v partnerských zemích (celý svět) v délce 5 dní až 2 měsíce.
 • Mobilita zaměstnanců na školení

  Školení v zahraničí v délce 2 dny až 2 měsíce, může proběhnout i jako kombinovaná mobilita.

  • Aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti, náslechů přednášek, odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.
  • Školení probíhá v délce 2 dny až 2 měsíce, a to na partnerské vysokoškolské instituci v programové zemi vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží po celém světě
  • Školení může také probíhat v partnerské zemi po celém světě v délce mobility od 5 dní do 2 měsíců.
 • Kombinovaný intenzivní program

  Aktivita určená pro studenty i zaměstnance, která využívá inovativní způsoby kombinací virtuální a fyzické výuky.

  • Na kombinovaném intenzivním programu, který může být o délce 5 až 30 dní, se podílí vždy alespoň 3 instituce ze 3 programových zemí.

Jak podat žádost o podporu projektu?

Žádost lze podat pouze prostřednictvím oficiálního elektronického formuláře. Před podáním žádosti se nezapomeňte seznámit s aktuální Příručkou programu Erasmus+ a zaregistrovat svou organizaci na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, v případě, že organizace ještě nebyla registrována. Vyplněná žádost se odesílá elektronicky kliknutím na tlačítko „Apply“, a to do termínu 11. 5. 2021. Žádost musí být sepsána v jednom z oficiálních jazyků EU.

Nejste si jisti, jak si žádost o projekt podat? Seznamte se s celým procesem krok za krokem v našem návodu. Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovaných národními agenturami po celé Evropě.

Kdo může zažádat o grant?

 • Vysokoškolské instituce a instituce nabízející odborné vzdělávání či přípravu na úrovni terciárního vzdělávání vlastnící Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
 • Konsorcia, která jsou pro program akreditována nebo podala žádost o akreditaci.

Jaké náklady pokrývají grantové prostředky?

 1. Cestovní náklady

  • Příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Částka je stanovena dle vzdálenosti místa vysílající instituce a místa konání vzdělávací aktivity a hradí se z ní cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět. Cestovní náklady jsou určeny pro zaměstnanecké mobility, mobility studentů s omezenými příležitostmi, případně je možnost je příspěvek přiznat studentům při mobilitách do některých partnerských zemí.
  • Green Erasmus – pokud se rozhodnete na svůj výjezd vybrat ekologičtější způsob dopravy je možné si zažádat o speciální příspěvek na cestu který pokryje tento výdaj navíc.
 2. Pobytové náklady

  • Příspěvek na pobytové a jiné náklady, které vznikly účastníkovi během mobility. Částka je stanovená dle cílové země, délky a typu mobility.
 3. Náklady na podporu inkluze

  • Příspěvek pro vysílající instituci a na hrazení dodatečných nákladů pro účastníky s omezenými příležitostmi z důvodu zdravotního znevýhodnění ve formě proplacení 100 % skutečně vynaložených nákladů.
 4. Finanční podpora pro účastníky s omezenými příležitostmi

  • Dodatečné navýšení pro studenty s ekonomickou překážkou nebo pro studenty s dětmi či jinými závislými osobami.
 5. Náklady na organizaci mobilit

  • Příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu. Jedná se o příspěvek na aktivity školy spojené s přípravou účastníků, jejich monitorováním a podporou během mobilit, následnými aktivitami a šířením dosažených výsledků, případně o jakékoli další náklady nutné pro realizaci projektu mobilit.
 6. Mimořádné náklady na cestu

  • Ty mohou využít účastnící v případě vysokých cestovních nákladů.
 7. Náklady na organizaci Kombinovaných intenzivních programů (BIP) 

  • Finance pro koordinující vysokoškolskou instituci k zajištění programu BIP 

2. Partnerství pro spolupráci

 

Jaké jsou typy partnerství?

 • Kooperativní partnerství (Cooperation partnerships)

  Cílem kooperativních partnerství je podpora mezinárodní spolupráce, inovativních postupů a metod, nikoliv realizace mobility.

  Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

  Minimální grant je 100 000 EUR, maximální 400 000 EUR a je složen z rozpočtových položek, které si žadatel vybírá podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit a výstupů.

  Partnerství malého rozsahu (Small scale partnerships) nejsou ve vysokoškolském sektoru podporována.

  Grant je složen z těchto rozpočtových položek:

  • Projektové řízení a organizace
  • Mezinárodní projektová setkání
  • Mzdové náklady na tvorbu projektových výsledků
  • Organizace diseminačních akcí
  • Mimořádné náklady
  • Podpora inkluze
  • Náklady na mezinárodní vzdělávací aktivity
  • Cestovní náklady
  • Pobytové náklady
  • Jazyková podpora

  Povinné spolufinancování je vyžadováno pouze v položce Mimořádné náklady, a to ve výši 20 % z celkové sumy těchto nákladů.

Jak podat žádost o podporu projektu?

Žádost lze podat pouze prostřednictvím oficiálního elektronického formuláře (sekce Opportunities).

Před podáním žádosti se nezapomeňte seznámit s aktuální Příručkou programu Erasmus+ a zaregistrovat svou organizaci na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, v případě že jste tak neučinili již předtím. Vyplněná žádost se odesílá elektronicky kliknutím na tlačítko „Apply“, a to do příslušného termínu výzvy. Žádost musí být sepsána v jednom z oficiálních jazyků EU.

Nejste si jisti, jak si žádost o projekt podat? Seznamte se s celým procesem krok za krokem v našem návodu.

Kdo může zažádat o grant?

Předložit žádost o grant může jakákoliv organizace založená v programové zemi. Zapojit se do projektu jako partneři mohou jakékoliv veřejné nebo soukromé organizace založené v programové zemi nebo v jakékoliv partnerské zemi na světě, např.:

 • Vysoká škola (vysokoškolská instituce z programové země musí vlastnit Erasmus Charter for Higher Education – ECHE)
 • Státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků)
 • Veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni
 • Sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů
 • Výzkumná instituce
 • Nadace
 • Škola/školské zařízení/vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělých)
 • Neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace
 • Subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby

Kontaktujte nás

Výsledky schvalovací komise

Příručka programu a žádosti

Přehled novinek aktuálního programového období (2021–2027)

 • Širší škála mobilit – krátkodobé, dlouhodobé, fyzické, kombinované, mobility doktorandů, kombinované intenzivní programy (krátkodobé skupinové mobility s virtuálním prvkem)
 • Více možností výjezdů do celého světa
 • Velká Británie jako partnerská země
 • Iniciativa Evropské studentské karty

Vzdělávání dospělých

Projekty pro organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých. Pro konkrétní oblast klikněte na: Projekty mobility osob nebo Partnerství pro spolupráci.

1. Projekty mobility osob

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých jsou zaměřené na mezinárodní výjezdy pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti, a také na výjezdy vzdělávaných dospělých osob s omezenými příležitostmi. Do projektu mobilit se lze zapojit dvojím způsobem: žadatel může předložit individuální žádost, případně může předložit žádost o udělení akreditace.

Podporované aktivity

 • Aktivity pro pracovníky

  • Výukové školicí pobyty (teaching/training assignment)
  • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí
  • Stínování (job-shadowing)
  • Výukové školicí pobyty (teaching/training assignment) – tato aktivita umožňuje vzdělavatelům dospělých poskytovat výuku nebo školení v partnerské organizaci v zahraničí po dobu 2 až 365 dnů. Přijímající organizaci si hledá vysílající organizace sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti.
  • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí – tato aktivita podporuje profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání dospělých např. prostřednictvím strukturovaného kurzu či školení v zahraničí. Kurzy si organizace vybírá sama na základě svých konkrétních potřeb jako instituce a potřeb jednotlivých pracovníků. Kurzy mohou být v délce 2 až 30 dnů.
  • Stínování (job-shadowing) – tato aktivita umožňuje pracovníkům ve vzdělávání dospělých, aby strávili určitou dobu (2 až 365 dnů) v zahraničí v příslušné organizaci působící v tomto sektoru vzdělávání. V rámci aktivity účastník pozoruje metody a postupy přijímající organizace s cílem zavést je následně do praxe vlastní organizace.
 • Další možnosti pro organizace v rámci mobilitních projektů

  • Možnost pozvat zahraničního experta do organizace
  • Hostování učitelů
  • Přípravná návštěva
  • Možnost pozvat zahraničního experta do organizace (na 2 až 30 dnů) – expert může pomoci zlepšit vzdělávací metody organizace.
  • Hostování učitelů – organizace může přijmout zahraničního učitele na stáž.
  • Přípravná návštěva – organizace mohou čerpat prostředky na tuto aktivitu za účelem navázání spolupráce s novou organizací nebo přípravy mobility.
 • Aktivity pro vzdělávané osoby

  • Způsobilí účastníci – definované skupiny dospělých osob s omezenými příležitostmi. Dělí se do tří skupin: osoby s nízkou úrovní dosaženého vzdělání, osoby s nízkými kognitivními dovednostmi, osoby s nízkými digitálními dovednostmi.
  • Skupinové mobility vzdělávaných osob – jedná se o společný výjezd pro minimální počet dvou osob v délce 2 až 30 dní, jehož náplní může být skupinové učení se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí.
  • Individuální mobility vzdělávaných osob – vzdělávané osoby se mohou této aktivity v zahraničí účastnit po dobu 2 až 30 dnů. Aktivita může mít podobu formálního nebo neformálního vzdělávání.

Jak podat žádost o podporu projektu?

 • Zaregistrovat organizaci a získat identifikační číslo OID
 • Vyplnit a předložit žádost lze pouze prostřednictvím oficiálního elektronického formuláře určeného pro každou aktivitu. Žádost je možné vyplnit přímo přes webovou stránku Sekce Opportunities – Adult Education a následně:

Short-term projects for mobility of learners and staff in adult education (KA122-ADU) pro indiviuální mobilitní projekty nebo Accredited projects for mobility of learners and staff in adult education (KA121-ADU) pro akreditované organizace.

Po kliknutí na „Apply“ se otevře formulář žádosti. Žádost se ukládá automaticky každé 2 sekundy. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku „My Application“, ve které žadatel nalezne rozpracované žádosti.

 • Po vyplnění všech povinných údajů a nahrání povinných příloh se žádost předloží prostřednictvím tlačítka SUBMIT.
 • Žádost je třeba předložit nejpozději do příslušného termínu, viz: Termíny výzev 2021

Nejste si jisti, jak si žádost o projekt podat? Seznamte se s celým procesem krok za krokem v našem návodu.

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

Žadatelé se mohou inspirovat v databázi již realizovaných projektů, resp. na Platformě pro šíření výstupů programu Erasmus+, ale také na platformě EPALE (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě), kde lze nalézt kromě zajímavých materiálů, diskuzí a kalendáře také databázi pro vyhledávání partnerů, zajímavé výstupy z projektů a do budoucna i databázi vzdělávacích kurzů.

Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovaných národními agenturami po celé Evropě.

Kdo může zažádat o grant?

Do aktivit se mohou zapojit jakékoliv veřejné či soukromé organizace   poskytující vzdělávání dospělých. Žádosti mohou předkládat v případě krátkodobých mobilitních projektů samotné organizace, v případě žádostí o akreditace pak také koordinátoři národního konsorcia.

Jaké jsou způsobile organizace?

 • Organizace poskytující formální, informální a neformální vzdělávání dospělých
 • Místní a regionální orgány veřejné správy, koordinační orgány a další organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých

Žádost týkající se krátkodobých projektů nemohou podat organizace, které jsou držiteli akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých.

Podívejte se na kompletní seznam způsobilých organizací, které mohou zažádat o mobilitní projekty.

 • Organizace v rámci krátkodobého projektu

Krátkodobý projekt je vhodný pro organizace, které mají jen malé nebo žádné zkušenosti s mezinárodní spoluprací a chtějí program Erasmus+ vyzkoušet, případně nemají zájem o pravidelnou realizaci mobilit.  Akreditované organizace nemohou žádat o krátkodobý projekt ve stejné oblasti.

 • Omezení:
  • Délka projektu je 6–18 měsíců
  • Realizovat se mohou pouze 3 projekty během 5 let
  • Maximální počet účastníků je 30

Všechny organizace musí být zřízeny v programové zemi. Cílovou skupinou organizací vzdělávajících dospělé jsou jakékoli osoby, která se poté, co ukončily počáteční vzdělávání nebo odbornou přípravu, nebo které se již neúčastní počátečního vzdělávání a odborné přípravy, vrací k nějaké formě dalšího vzdělávání (formálního, neformálního nebo informálního), vyjma učitelů či školitelů ve školách a v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Jaké náklady pokrývají grantové prostředky?

 1. Cestovní náklady

  • Příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Částka je stanovena dle vzdálenosti místa vysílající školy a místa konání vzdělávací aktivity a hradí se z ní cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět.
  • Green Erasmus – pokud se rozhodnete na svůj výjezd vybrat ekologičtější způsob dopravy, který ale stojí více peněz, je možné si zažádat o speciální náklad na cestu který pokryje tento výdaj navíc.
  • Mimořádné náklady na cestu – v případě, že příspěvek na jednotkové náklady poskytovaný dle vzdálenostního pásma v rámci položky „Cestovní náklady“ nepokryje 70 % skutečných výdajů na cestu, je možné místo cestovních nákladů požádat o „Mimořádné náklady na cestu“. Následně jsou tyto náklady propláceny ve výši 80 % reálných nákladů. Pro více informací o této položce, kontaktujte pracovníky Národní agentury.
 2. Náklady na organizaci mobilit

  • Příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu. Jedná se o příspěvek na aktivity školy spojené s přípravou účastníků, jejich monitorováním a podporou během mobilit, následnými aktivitami a šířením dosažených výsledků, případně o jakékoli další náklady nutné pro realizaci projektu mobilit.
 3. Pobytové náklady

  • Příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během mobility. Částka je stanovená příspěvkem na jednotkové náklady dle cílové země.
 4. Kurzovné

  • Příspěvek na poplatky za kurzy. Náklad se týká pouze účasti na aktivitách, které vyžadují zaplacení kurzovného, v případě výukových pobytů a stínování tento náklad nevzniká.
 5. Náklady na účastníky se specifickými potřebami

  • Příspěvek na jednotkové náklady k organizačním nákladům činí 100 EUR na mobility pro účastníky s omezenými příležitostmi.
  • Mimořádné náklady – příspěvek na dodatečné náklady spojené s účastí osob se specifickými potřebami na vzdělávacích aktivitách. Žádost o tento příspěvek je nutné specifikovat již v žádosti, kde žadatel dle vlastního uvážení vyčíslí předpokládané náklady. Při schválení mohou být tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+.

2. Partnerství pro spolupráci

Jaké jsou typy partnerství?

 • Kooperativní partnerství (Cooperation Partnerships)

  Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

  Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

  Minimální grant je 100 000 EUR, maximální 400 000 EUR a je složen z rozpočtových položek, které si žadatel vybírá podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit a výstupů.

 • Partnerství malého rozsahu (Small-scale Partnerships)

  Cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vzhledem k nižšímu grantu, kratší době trvání projektu a jednodušším administrativním požadavkům je tento typ partnerství vhodný spíše pro organizace s menší organizační kapacitou nebo pro nováčky v programu.

  Délka trvání projektu se pohybuje od 6 do 24 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých programových zemí.

  Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky dvou jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 30 000 EUR nebo 60 000 EUR.

U obou typů partnerství je za administraci a finanční řízení projektu zodpovědná koordinátorská organizace.

Jak podat žádost o podporu projektu?

 1. Zaregistrovat organizaci a získat identifikační číslo OID
 2. Vyplnit a předložit žádost lze pouze prostřednictvím oficiálního elektronického formuláře určeného pro každou aktivitu. Žádost je možné vyplnit přímo přes webovou stránku – sekce Opportunities – Adult Education a následně:

Small-scale partnerships in adult education (KA210-ADU)

nebo

Cooperation partnerships in adult education (KA220-ADU)

Po kliknutí na „Apply“ se otevře formulář žádosti. Žádost se ukládá automaticky každé 2 sekundy. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku „My Application“, ve které žadatel nalezne rozpracované žádosti.

 1. Nahrát povinné přílohy žádosti
 2. Předložit prostřednictvím tlačítka SUBMIT
 3. Žádosti je třeba předložit v termínu, viz. oddíl v bočním panelu: Termíny výzev 2021

Nejste si jisti, jak si žádost o projekt podat? Seznamte se s celým procesem krok za krokem v našem návodu.

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj budoucí projekt?

Žadatelé se mohou inspirovat v databázi již realizovaných projektů, resp. na Platformě pro šíření výstupů programu Erasmus+, ale také na platformě EPALE (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě), kde lze nalézt kromě zajímavých materiálů, diskuzí a kalendáře také databázi pro vyhledávání partnerů, zajímavé výstupy z projektů a do budoucna i databázi vzdělávacích kurzů.

Kdo může zažádat o grant?

Předložit žádost o grant nebo se zapojit do projektu jako partneři mohou např.:

 • Vysokoškolské instituce
 • Školní či vzdělávací centra
 • Neziskové organizace, asociace a NGO
 • Soukromé či veřejné, malé, střední a velké podniky včetně tzv. sociálních podniků
 • Sociální partneři nebo jiní zástupci z pracovního života včetně obchodních komor a odborných asociací
 • Místní, regionální či národní veřejné instituce
 • Výzkumné organizace
 • Nadace
 • Kulturní organizace, knihovny, muzea
 • Neziskové organizace a nevládní asociace
 • Organizace poskytující kariérové a profesní poradenství

Kontaktujte nás

Termíny aktuálních výzev 2021

 • Mobilita jednotlivců (KA1)
  • Mobilita jednotlivců, mimořádná výzva: 5. října ve 12:00
  • Akreditace Erasmus+ : 19. října ve 12:00
 • Partnerství pro spolupráci (KA2)
  • Partnerství malého rozsahu: 3. listopadu ve 12:00

Akreditace organizací

Jednou z novinek nového programu Erasmus+ jsou akreditace organizací. Akreditace Erasmus+ je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže, které se chtějí v budoucím programu zapojit do mezinárodních projektů mobilit.

Seznamte se s procesem získání akreditace krok za krokem v našem návodu.

Alokační kritéria pro rozdělení rozpočtu akreditovaným organizacím ve výzvě 2021

Příručka programu a žádosti

Přehled novinek aktuálního programového období (2021–2027)

 • Nová mobilita pro vzdělávané osoby s omezenými příležitostmi 
 • Možnost individuálních mobilit v délce až 365 dní 
 • Možnost pozvat si vzdělávacího experta
 • Nový typ malého partnerství v projektech spolupráce (KA2). Cílem této akce je rozšířit přístup k programu pro malé subjekty a jednotlivce 
 • Mobility účastníků vzdělávání přesunuty z projektů spolupráce (KA2) do individuálních mobilit (KA1)

FAQ

Sekci často kladených dotazů pro vás ještě připravujeme. Už nyní se ale můžete podívat na výběr otázek, které nám pokládají účastnící seminářů a webinářů. Seznamy jsou členěny podle jednotlivých sektorů vzdělávání.