Erasmus Mundus

Cílem akcí Erasmus Mundus je podpora excelence a celosvětové internacionalizace vysokoškolských institucí prostřednictvím studijních programů na magisterské úrovni, které budou společně realizovat a uznávat vysokoškolské instituce se sídlem v Evropě a které budou otevřeny institucím v jiných zemích světa.

Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

Společné magisterské studium Erasmus Mundus (EMJM) a Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (EMDM) představují dva nezávislé typy projektů. Není nutné zavést EMDM před EMJM, udělení EMDM neznamená automatické financování v rámci EMJM a dokončení projektu EMDM není kritériem pro udělení EMJM.

Společné magisterské studium Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters)

Akce podporuje vysoce integrované nadnárodní studijní programy na magisterské úrovni, které realizuje mezinárodní konsorcium vysokoškolských institucí z různých světových zemí a případně dalších partnerů působících v oblasti vzdělávání i mimo ni. (Tato akce se podobá předchozímu programu Erasmus Mundus Joint Master Degrees.)

Podmínky zapojení

  • O projekty mohou žádat vysokoškolské instituce z celého světa (s výjimkou Běloruska a Ruska).
  • Partnerství musí zahrnovat nejméně 3 vysokoškolské instituce (jako řádné partnery) ze 3 různých zemí, z nichž nejméně 2 jsou členskými státy EU nebo třetími zeměmi přidruženými k programu.
  • Konsorcium získá grantovou dohodu na dobu 74 měsíců k financování nejméně 4 úseků magisterského studia v délce 1 až 2 akademických let (60, 90 nebo 120 ECTS kreditů).
  • Výše grantu na EMJM se vypočítá na základě těchto tří složek: 1) příspěvek na institucionální náklady realizace programu; 2) maximální počet studentských stipendií, která mají být udělena za dobu trvání dohody; 3) navýšení ke krytí individuálních potřeb.
  • Maximální příspěvek na institucionální náklady je 750 eur/měsíc x DR (maximální délka programu v měsících) x NRES (předpokládaný počet zapsaných studentů za celou dobu trvání grantové dohody).
  • Maximální výše stipendia na studenta je 1 400 eur/měsíc x DS (délka trvání magisterského programu).
  • Konsorcia mohou navíc požádat také o dodatečné financování z externích nástrojů EU pro studenty ze třetích zemích nepřidružených k programu (Regiony 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11). Z nástroje NDICI je možné získat až 18 stipendií a z nástroje IPA III až 2 (pro celé trvání programu).

Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Design Measures)

Hlavním cílem této akce je podpořit rozvoj nových, inovativních a vysoce integrovaných nadnárodních studijních programů na magisterské úrovni. Tato podpůrná opatření by měla zapojit programové země Erasmus+, instituce z těchto zemí nebo tematické oblasti, které jsou v programu Erasmus Mundus nedostatečně zastoupeny.

Podmínky zapojení

  • O projekty mohou žádat vysokoškolské instituce z celého světa (s výjimkou Běloruska a Ruska). Jedná se o grant s jedním příjemcem.
  • Délka projektu je 15 měsíců.
  • Podpora má podobu jednorázového finančního příspěvku ve výši 60 tisíc eur na projekt. Grant je určen na náklady přímo spojené s činnostmi nezbytnými pro vytvoření nového magisterského programu (schůze, konference, studie, proces akreditace atp.).

Jak podat žádost?

Žádost se podává elektronicky prostřednictím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti.

Žádosti lze na Portálu vyhledávat přímo podle jejich kódů: 

EMDM: ERASMUS-EDU-2024-EMJM-DESIGN

EMJM: ERASMUS-EDU-2024-PEX-EMJM-MOB