Evropská mládež spolu

Akce Evropská mládež poskytuje podporu pro politickou spolupráci na úrovni Evropské unie, a tím přispívá k rozvoji nových politik, které mohou podnítit modernizaci a reformy na úrovni Evropské unie a na úrovni systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Cíle akce

  • Připravit a podpořit provádění politické agendy EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu usnadněním řízení a fungování otevřených metod koordinace.
  • Provádět evropské experimentální politiky vedené veřejnými orgány na vysoké úrovni, které zahrnují praktické zkoušky politických opatření ve více zemích na základě metod řádného vyhodnocení.
  • Shromažďovat důkazní informace a znalosti týkající se systémů a politik v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na národní a evropské úrovni, a to s cílem usnadnit tvorbu odůvodněných politik.
  • Napomoci transparentnosti a uznávání dovedností a kvalifikací, jakož i přenosu kreditů, podpořit zajišťování kvality, validaci neformálního a informálního učení, řízení a poradenství v oblasti dovedností.
  • Podpořit dialog se zúčastněnými subjekty v rámci Evropské unie i mimo ni, a to prostřednictvím konferencí, akcí a jiných aktivit, do nichž jsou zapojeni tvůrci politik, odborníci z praxe a další zúčastněné subjekty v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, s cílem zvýšit povědomí o příslušných evropských politických programech a propagovat Evropu jako vynikající místo pro studium a výzkum.
  • Zlepšit provádění programu z kvalitativního hlediska tím, že akce usnadní přenos znalostí a praktických zkušeností mezi národními agenturami, vybaví národní agentury a Komisi zdroji „think-tanků“, které umožní vypracování aktivit a strategií k realizaci programu ve větším propojení s vývojem politiky, a poskytnou nástroje pro lepší využití potenciálu součinnosti a doplňkovosti.
  • Poskytnout lidem v kterékoli fázi života příležitosti získat zahraniční studijní zkušenost ve svém oboru, například v oblasti veřejné správy, zemědělství a rozvoje venkova, nových technologií, podnikání atd.
  • Umožnit prováděcím subjektům programu Erasmus+, aby působily jako zprostředkovatelé při rozšiřování projektů programu Erasmus+ pro účely žádostí o granty nebo rozvíjení součinnosti na základě podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů řízených na národní a regionální úrovni, rámcového programu pro výzkum a inovace a programů týkajících se migrace, bezpečnosti, spravedlnosti a občanství, zdraví a kultury.
  • Podpořit akce, kampaně a další aktivity, které budou občany a organizace informovat o programu Erasmus+ a o politikách Evropské unie v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.
  • Přispívat ke stanovování a šíření osvědčených postupů a úspěšných výsledků podporovaných projektů s cílem zvýšit jejich viditelnost a rozšířit je na místní, národní a evropské úrovni.

Více informací je k dispozici v Příručce k programu Erasmus+ a na stránkách Evropské komise a Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).