Evropská mládež spolu

Cílem aktivit Evropská mládež spolu je vytvořit sítě, které budou podporovat regionální partnerství a umožní mladým lidem v celé Evropě zakládat společné projekty. Dále by tyto sítě měly organizovat výměny mezi různými zeměmi a nabízet příležitosti pro neformální či informální odbornou přípravu pro mladé lidi z celé Evropy a podporovat odbornou přípravu (např. pro vedoucí mládeže), a to prostřednictvím fyzických i on-line aktivit. Tato akce cílí na nevládní (neziskové) organizace a veřejné subjekty, které navrhují projekty schopné mobilizovat mladé lidi v partnerstvích zahrnujících různé země a regiony v rámci členských států a třetích zemí přidružených k programu.

Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

Evropská mládež spolu je tvořena dvěma dílčími akcemi:

 • První dílčí akce cílí na mládežnické organizace na základní úrovni, které chtějí zřídit přeshraniční partnerství s cílem dodat činnostem evropský rozměr. Účelem je povzbudit podávání nových žádostí od organizací, které dosud nejsou zavedeny na evropské úrovni.
 • Druhou dílčí akcí je partnerství velkého rozsahu. Zaměřuje se na mládežnické organizace, které mají kapacity pro spolupráci v rámci rozsáhlých partnerství.

Důležité tematické priority pro obě dílčí akce se týkají cílů EU v oblasti mládeže a jejich prosazování a obecně strategie EU pro mládež na období 2019–2027. Návrhy projektů se mohou zabývat i tématy „Konference o budoucnosti Evropy“. Mládežnické sítě by měly zároveň zvážit způsoby, jak upevňovat solidaritu a inkluzivitu, jak zlepšovat kvalitu života po pandemii a současně reagovat na výzvy související s digitálními dovednostmi a ekologicky udržitelným životním stylem.

Mobility pro mladé lidi by měly být klíčovou součástí projektů akce Evropská mládež spolu.
Všechny aktivity by měly přispívat k širšímu oslovení mládeže a měly by oslovit mladé lidi v mládežnických organizacích i mimo ně, včetně mladých lidí s omezenými příležitostmi, aby se zajistila rozmanitost názorů.

Podmínky zapojení

 • Jako koordinátor a/nebo partner se mohou zapojit nevládní organizace působící v oblasti mládeže a veřejné orgány na místní, regionální nebo národní úrovni.
  Žadatel podává žádost jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu.
 • Zapojit se může jakákoli veřejná nebo soukromá organizace pracující s mladými lidmi nebo pro ně mimo formální prostředí a zřízená v členském státě nebo v přidružené třetí zemi.
 • Partnerství v rámci dílčí akce 1: minimálně 4 partneři ze 4 různých členských států nebo přidružených třetích zemí; alespoň polovina organizací v konsorciích by neměla v předchozích 2 letech být příjemci finančních prostředků EU z programu Erasmus+ v rámci klíčových akcí 3 – projektů Evropská mládež spolu.
 • Partnerství v rámci dílčí akce 2: nejméně 5 partnerů z 5 členských států a přidružených třetích zemí; organizace musí být schopny mobilizovat mladé lidi v partnerstvích zahrnujících různé země a regiony v rámci členských států a přidružených třetích zemí.
 • Aktivita musí probíhat v členských státech a ve třetích zemích přidružených k programu.
 • Délka trvání projektu je 24 měsíců.
 • Výše grantu: formou jednorázové částky, pro dílčí akci 1 je maximální výše grantu na jeden projekt 150 000 eur; pro dílčí akci 2 je to pak maximálně 500 000 eur na jeden projekt.

Jak podat žádost?

 • Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti. 
 • Stejná organizace může podat do konce lhůty pouze jednu přihlášku.

Výzva pro dílčí akci 1: ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG-1
Výzva pro dílčí akci 2: ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG-2