Budování kapacit

  Budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání

  Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem je zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích nepřidružených k programu Erasmus+ a podpora úspěšné zelené a udržitelné globální hospodářské obnovy v těchto zemích. Aktivity se zaměřují na posílení rovnosti a začleňování, upevnění systému a budování kapacit, zvýšení zaměstnatelnosti, posílení širších ekonomických a sociálních ekosystémů vysokoškolského vzdělávání, budování aliancí a koalic, účast studentů na procesech plánování a učení atp.

  Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

  Pro lepší řešení regionálních problémů mohou být projekty realizovány jako národní, regionální nebo meziregionální.

  Aktivity se dále dle typů řešených problémů dělí do specifických projektových složek:

  • Složka 1 – Podpora přístupu ke spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání
  • Složka 2 – Partnerství pro transformaci ve vysokoškolském vzdělávání
  • Složka 3 – Projekty strukturálních reforem

  • Složka 1 – Podpora přístupu ke spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání

   Tato složka je zaměřena na nejméně rozvinuté nepřidružené země, na vzdálené regiony a oblasti, na nově zapojené nebo méně zkušené instituce.

   Projekty by měly vytvářet partnerství, usnadňovat předávání zkušeností a osvědčených postupů, zlepšovat sociální začleňování a přístup studentů/zaměstnanců s omezenými příležitostmi ke kvalitativní nabídce vysokoškolského vzdělávání.

   V rámci složky 1 existují tyto aktivity: aktivity zaměřené na posílení řídících/administrativních kapacit cílových vysokoškolských institucí a aktivity zaměřené na zajištění vysoce kvalitního a relevantního vzdělávání.

  • Složka 2 – Partnerství pro transformaci ve vysokoškolském vzdělávání

   Cílem této složky je posílit kapacity cílových vysokoškolských institucí pro řešení výzev 21. století, jako je migrace, změna klimatu, správa věcí veřejných a přechod k digitální ekonomice.

   Tyto projekty v sobě budou kombinovat následující prvky: inovace ve vysokoškolském vzdělávání a podpora reformy vysokoškolských institucí.

  Podmínky zapojení pro složky 1 a 2

  • Žádost podávají vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu Erasmus+ nebo ve způsobilé třetí zemi nepřidružené k programu Erasmus+ (kromě Běloruska, Sýrie a Ruské federace). Žadatelská instituce podává žádost jménem všech zúčastněných partnerů.
  • K účasti jsou způsobilé všechny třetí země nepřidružené k programu Erasmus+ v regionech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 (kromě Běloruska).
  • Počet vysokoškolských institucí z členských států nebo třetích zemí přidružených k programu Erasmus+ nesmí být vyšší než počet vysokoškolských institucí z třetích zemí nepřidružených k programu, ale záleží na počtu vysokoškolských institucí v dané zemi a rozprostření celkové populace studentů, viz Příručka.
  • Partnerství v rámci národních projektů (účast pouze 1 třetí nepřidružené země): nejméně 1 způsobilá třetí nepřidružená země a nejméně 2 členské státy nebo přidružené země; nejméně 1 vysokoškolská instituce z každého zúčastněného členského státu nebo přidružené třetí země a nejméně 2 vysokoškolské instituce ze zúčastněné nepřidružené třetí země.
  • Partnerství v rámci projektů pro více zemí týkající se dvou nebo více nepřidružených třetích zemí: nejméně 2 způsobilé nepřidružené třetí země a nejméně 2 členské státy nebo přidružené země; nejméně 1 vysokoškolská instituce z každého zúčastněného členského státu nebo přidružené třetí země a nejméně 2 vysokoškolské instituce z každé zúčastněné nepřidružené třetí země

  Další specifická kritéria viz Příručka.

  • Délka projektů: 24 nebo 36 měsíců.
  • Výše grantu pro složku 1: formou jednorázové částky, 200 000–400 000 eur na jeden projekt.
  • Výše grantu pro složku 2: formou jednorázové částky 400 000–800 000 eur na jeden projekt.

  • Složka 3 – Projekty strukturálních reforem

   Aktivity v rámci složky 3 by měly přispět k reformě politik vysokoškolského vzdělávání a vybudovat soudržné a udržitelné systémy vysokoškolského vzdělávání.

   Cílem je reflektovat socioekonomické potřeby zúčastněných zemí a vytvořit ekonomiku založenou na znalostech. Do těchto projektů budou zapojeny příslušné vnitrostátní orgány třetích zemí nepřidružených k programu, vysokoškolské instituce, výzkumné instituce.

  Podmínky zapojení

  • Žádost podávají právně uznané vnitrostátní nebo mezinárodní organizace rektorů, pedagogů nebo studentů se sídlem v členském státě nebo přidružené třetí zemi nebo ve způsobilé nepřidružené třetí zemi (kromě Běloruska, Sýrie a Ruské federace).
  • K účasti jsou způsobilé všechny nepřidružené třetí země v regionech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 (kromě Běloruska).
  • Počet vysokoškolských institucí z členských států nebo přidružených třetích zemí přidružených nesmí být vyšší než počet vysokoškolských institucí z nepřidružených třetích zemí, ale záleží na počtu vysokoškolských institucí v dané zemi a rozprostření celkové populace studentů, viz Příručka.
  • Partnerství v rámci národních projektů (účast pouze 1 třetí nepřidružené země): nejméně 1 způsobilá třetí nepřidružená země a nejméně 2 členské státy nebo přidružené země; nejméně 1 vysokoškolská instituce z každého zúčastněného členského státu nebo přidružené třetí země a nejméně 2 vysokoškolské instituce ze zúčastněné nepřidružené třetí země; nutná účast také relevantního vnitrostátního orgánu ve způsobilé nepřidružené třetí zemi.
  • Partnerství v rámci projektů pro více zemí týkající se dvou nebo více nepřidružených třetích zemí: nejméně 2 způsobilé nepřidružené třetí země a nejméně 2 členské státy nebo přidružené země; nejméně 1 vysokoškolská instituce z každého zúčastněného členského státu nebo přidružené třetí země a nejméně 2 vysokoškolské instituce z každé zúčastněné nepřidružené třetí země; nutná účast také relevantního vnitrostátního orgánu ve způsobilé nepřidružené třetí zemi.
  • Délka projektu 36 nebo 48 měsíců.
  • Výše grantu: formou jednorázové částky, 800 000–1 000 000 eur na jeden projekt.

  Budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

  Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Cílem je zvyšování kvality odborného vzdělávání a přípravy ve třetích zemích nepřidružených k programu. Aktivity se zaměřují mj. na posilování vazeb mezi zmíněnou oblastí a trhem práce, zlepšování znalosti školitelů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy atp.

  Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

  Aktivity se musí zaměřit na 1 nebo více z následujících tematických oblastí: učení se prací; mechanismy zajištění kvality; profesní rozvoj učitelů/školitelů odborného vzdělávání a přípravy; klíčové kompetence včetně podnikání; zajištění odpovídajících dovedností v perspektivních hospodářských odvětvích; podpora rozvoje zelených a digitálních dovedností pro dvojí transformaci.

  Dále jsou stanoveny geografické cíle pro následující oblasti: Amerika a Karibik, Subsaharská Afrika, Západní Balkán (viz Příručka) a regionální a průřezové priority (viz portál FTOP).

  Projektové aktivity se musí zaměřit na budování a posilování kapacit zejména ve třetích zemích nepřidružených k programu.

  Podmínky zapojení

  • Žádost podává jakákoliv organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy se sídlem v členském státě nebo způsobilé přidružené třetí zemi. Žadatel podává žádost jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu.
  • K účasti jsou způsobilé všechny nepřidružené třetí země v regionech 1, 2, 3, 4, 9, 10 a 11 (kromě Běloruska).
  • Složení partnerství: nejméně 4 organizace z minimálně 3 zemí (alespoň 1 organizace ze 2 různých členských států a přidružených třetích zemí a alespoň 2 organizace z nejméně jedné způsobilé nepřidružené třetí země).
  • Počet organizací z členských států a přidružených třetích zemí nesmí být vyšší než
   počet organizací z nepřidružených třetích zemí.
  • Aktivita musí probíhat v zemích organizací účastnících se aktivity, řádně odůvodněná výjimka je však možná.
  • Délka projektu: 1, 2 nebo 3 roky.
  • Výše grantu: formou jednorázové částky, 100 000–400 000 eur na jeden projekt.

  Budování kapacit v oblasti mládeže

  Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti mládeže v programových zemích a ve třetích zemích nepřidružených k programu. Projekty se zaměřují na podporu mezinárodní spolupráce a politického dialogu v oblasti mládeže a neformálního vzdělávání, které chápou jako hybnou sílu udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje a dobrých podmínek mládežnických organizací a mladých lidí.

  Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

  Aktivity se musí zaměřit na 1 nebo více z následujících tematických oblastí: politická účast a dialog s osobami s rozhodovací pravomocí; začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi; demokracie, právní stát a hodnoty; posílení postavení / zapojení / zaměstnatelnosti mladých lidí; mír a usmíření po ukončení konfliktu; životní prostředí a klima; zákaz diskriminace a genderová rovnost; digitální a podnikatelské dovednosti.

  Projektové aktivity se musí zaměřit na budování a posilování kapacit zejména ve třetích zemích nepřidružených k programu.

  Podmínky zapojení

  • Roli koordinátora může zastávat: nevládní organizace působící v oblasti mládeže (včetně těch evropských); veřejné orgány na místní, regionální nebo národní úrovni.
  • Zapojit se může jakákoli veřejná nebo soukromá organizace aktivní v neformálním vzdělávání mládeže a zřízená v členském státě, v přidružené třetí zemi nebo v nepřidružené třetí zemi z regionů 1 (západní Balkán) a 3 (země jižního Středomoří).
  • Složení partnerství: minimálně 1 organizace ze 2 různých členských států a/nebo třetích zemí přidružených k programu a 2 organizace z alespoň 1 způsobilé nepřidružené třetí země (nejméně 4 organizace z minimálně 3 zemí).
  • Počet organizací z členských států a přidružených třetích zemí nesmí být vyšší než
   počet organizací z nepřidružených třetích zemí.
  • Aktivita musí probíhat v zemích organizací účastnících se aktivity, řádně odůvodněná výjimka je však možná.
  • Délka projektu: 12, 24 nebo 36 měsíců.
  • Výše grantu: formou jednorázové částky, 100 000–300 000 eur na jeden projekt.

  Budování kapacit v oblasti sportu

  Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce založené na partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti sportu v programových zemích a třetích zemích nepřidružených k programu. Cílem projektů je podporovat sportovní aktivity a politiky v třetích zemích nepřidružených k programu jako prostředek prosazování hodnot i jako vzdělávací nástroj podporující rozvoj jednotlivců i budování soudržnějších komunit.

  Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

  Aktivity by se měly zaměřit na 1 nebo více z následujících tematických oblastí: prosazování společných hodnot, nediskriminace a genderové rovnosti prostřednictvím sportu; rozvoj dovedností (prostřednictvím sportu) potřebných ke zlepšení sociálního zapojení znevýhodněných skupin (např. nezávislosti, vůdčích schopností atd.); integrace migrantů; usmíření po ukončení konfliktu.

  Projektové aktivity se musí zaměřit na budování a posilování kapacit zejména v zemích nepřidružených k programu z regionu 1, na které se akce vztahuje.

  Podmínky zapojení

  • Žádost podává jakákoliv organizace působící v oblasti sportu, se sídlem v členském státě nebo způsobilé přidružené třetí zemi nebo nepřidružené třetí zemi. Žadatel podává žádost jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu.
  • Zapojit se může jakákoli veřejná nebo soukromá organizace pracující s mladými lidmi zřízená v členském státě nebo v přidružené třetí zemi nebo v nepřidružené třetí zemi z regionu 1 (západní Balkán). Projektové aktivity se musí zaměřit na budování a posilování kapacit sportovních organizací zejména v zemích nepřidružených k programu z regionu 1.
  • Partnerství musí být složeno minimálně ze 4 organizací z minimálně 3 zemí, přičemž alespoň 2 organizace jsou ze 2 různých členských států a třetích zemí přidružených k programu a alespoň 2 organizace jsou z nejméně jedné země z regionu 1.
  • Počet organizací z členských států a přidružených třetích zemí nesmí být vyšší než
   počet organizací z nepřidružených třetích zemí.
  • Aktivita musí probíhat v zemích organizací účastnících se aktivity, řádně odůvodněná výjimka je však možná.
  • Délka trvání projektu může být 1, 2 nebo 3 roky.
  • Výše grantu: formou jednorázové částky, 100 000–200 000 eur na jeden projekt.

  Jak podat žádost? 

  Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti.