Sport

Program Erasmus+ nabízí řadu příležitostí také pro organizace působící v oblasti sportu. Jedná se především o partnerství pro spolupráci: kooperativní partnerství a partnerství malého rozsahu nebo o neziskové evropské sportovní akce. Novinkou tohoto programového období je také budování kapacit v oblasti sportu.

Partnerství pro spolupráci v oblasti sportu (kooperativní partnerství a partnerství malého rozsahu) se musí zaměřit alespoň na jednu horizontální nebo specifickou prioritu:

 • Horizontální priority programu: udržitelnost; inkluze; digitalizace; participace.
 • Specifické priority v oblasti sportu: podpora zdravého životního stylu pro všechny; podpora integrity a hodnot ve sportu; podpora vzdělávání ve sportu a prostřednictvím sportu; prosazování rovnosti a evropských hodnot v oblasti sportu a prostřednictvím sportu.

Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

 • Partnerství malého rozsahu

  Cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody.

  Vzhledem k nižšímu grantu, kratší době trvání projektu a jednodušším administrativním požadavkům je tento typ partnerství vhodný spíše pro organizace s menší organizační kapacitou nebo pro nováčky v programu.

Podmínky zapojení

 • O projekt v délce 6-24 měsíců mohou žádat různé typy organizací působící v oblasti sportu se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu. 
 • Partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých členských států EU a třetích zemí přidružených k programu.
 • Projekty se musí zaměřit na pouze jednu z výše uvedených priorit (horizontální či z oblasti sportu).
 • Žadatelé si vybírají podle rozsahu svých naplánovaných aktivit a výsledků z nabídky dvou jednorázových částek odpovídajících celkové výši grantu pro projekt – 30 000 eur nebo 60 000 eur. 

 • Kooperativní partnerství

  Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení jejich kapacity pro mezinárodní spolupráci.

  U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

Podmínky zapojení

 • O 1-3 leté projekty mohou žádat různé typy organizací působící v oblasti sportu se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu.
 • Partnerem projektu může být jakákoli relevantní organizace třetích zemí nepřidružených k programu (s výjimkou Ruska a Běloruska), pokud jejich zapojení přinse významnou přidanou hodnotu.
 • Partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých členských států EU a třetích zemí přidružených k programu. 
 • Projekty se musí zaměřit pouze na jednu z výše uvedených priorit (horizontální či z oblasti sportu).
 • Žadatelé si vybírají podle rozsahu svých naplánovaných aktivit a výsledků z nabídky tří jednorázových částek odpovídajících celkové výši grantu pro projekt – 120 000 eur, 250 000 eur nebo 400 000 eur. V žádosti musí být následně aktivity projektu rozděleny do tzv. "pracovních balíčků".

 • Neziskové evropské sportovní akce

  Cílem této akce je podpořit pořádání sportovních akcí s evropským rozměrem, které se musí zaměřit na jednu z těchto oblastí: dobrovolnictví ve sportu; sociální inkluze prostřednictvím sportu; boj proti diskriminaci ve sportu, včetně genderové rovnosti; podpora zdravého životního stylu pro všechny. Projekt se může zaměřit na více cílů, hlavní cíl však musí být jasně identifikovatelný a musí v návrhu převažovat.

  Neziskové sportovní akce se dělí do dvou kategorií: 

  • Celoevropská akce – projekt zaměřený na organizaci akce většího rozsahu, která se koná v zemi žadatele a je do ní zapojeno minimálně 9 dalších organizací alespoň z 9 zemí.
  • Evropská místní akce – projekt podporující organizaci akcí menšího rozsahu pro nižší počet organizací. V každé ze zapojených zemí musí během projektu dojít k zorganizování alespoň jedné akce. Dle počtu zapojených organizací se místní akce dále dělí na Typ I a Typ II.

Podmínky zapojení

 • O projekty v délce 12-18 měsíců mohou žádat různé typy organizací působící v oblasti sportu se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu. 
 • Celoevropská akce: počítá se se zapojením minimálně 10 organizací (jeden koordinátor a 9 partnerských organizací) pocházejících z různých členských států a třetích zemí přidružených k programu. Aktivity musí probíhat v zemi žadatelské organizace.
 • Evropská místní akce (Typ I): je potřeba zapojení 3 až 5 organizací, které musí pocházet z různých členských států a třetích zemí přidružených k programu. Aktivity musí probíhat v zemi každého zapojeného partnera.
 • Evropská místní akce (Typ II): do projektu se musí zapojit minimálně 6 organizací pocházejících z 6 různých členských států a třetích zemí přidružených k programu. Aktivity musí probíhat v zemi každého zapojeného partnera.
 • Rozpočet je poskytován ve formě jednorázové částky dle vybraného typu projektu: 200 000 eur pro místní akci Typ I, 300 000 eur pro místní akci Typ II a 450 000 eur pro celoevropskou akci. V žádosti musí být následně aktivity projektu rozděleny do tzv. "pracovních balíčků".

 • Budování kapacit v oblasti sportu

  Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce založené na partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti sportu v programových zemích a třetích zemích nepřidružených k programu. Cílem projektů je podporovat sportovní aktivity a politiky v třetích zemích nepřidružených k programu jako prostředek prosazování hodnot i jako vzdělávací nástroj podporující rozvoj jednotlivců i budování soudržnějších komunit.

  Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

  Aktivity by se měly zaměřit na 1 nebo více z následujících tematických oblastí: prosazování společných hodnot, nediskriminace a genderové rovnosti prostřednictvím sportu; rozvoj dovedností (prostřednictvím sportu) potřebných ke zlepšení sociálního zapojení znevýhodněných skupin (např. nezávislosti, vůdčích schopností atd.); integrace migrantů; usmíření po ukončení konfliktu.

  Projektové aktivity se musí zaměřit na budování a posilování kapacit zejména v zemích nepřidružených k programu z regionu 1 nebo 2, na které se akce vztahuje.

Podmínky zapojení

 • Žádost o jednoletý, dvouletý nebo tříletý projekt podává jakákoliv organizace působící v oblasti sportu, se sídlem v členském státě EU nebo přidružené třetí zemi, nebo v nepřidružené třetí zemi z regionu 1 (Západní Balkán) či 2 (Východní sousedsctví). Žadatel podává žádost jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu.
 • Partnerství musí zahrnovat nejméně 4 organizace ze 3 zemí (alespoň 1 organizace ze 2 různých členských států EU a přidružených třetích zemí a alespoň 2 organizace z nejméně jedné způsobilé třetí země nepřidružené k programu). Organizace z třetích zemích nepřidružených k programu musí být vždy ze stejného regionu.
 • Počet organizací z členských států a přidružených třetích zemí nesmí být vyšší než
  počet organizací z nepřidružených třetích zemí.
 • Grant na projekt se pohybuje v rozmezí 100 000 - 200 000 euro, přičemž financování probíhá formou jednorázové částky. 
 • Žadatelé musí rozpočet v žádosti podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.). 

Jak podat žádost?

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti. 

Žádosti lze na Portálu vyhledávat přímo podle jejich kódů: 

Partnerství malého rozsahu: ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

Kooperativní partnerství: ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Neziskové evropské sportovní akce: ERASMUS-SPORT-2024-SNCESE

Budování kapacit: ERASMUS-SPORT-2024-CB