Sport

Program Erasmus+ nabízí řadu příležitostí také pro organizace působící v oblasti sportu. Jedná se především o partnerství pro spolupráci: kooperativní partnerství a partnerství malého rozsahu nebo o neziskové evropské sportovní akce. Novinkou tohoto programového období je také budování kapacit v oblasti sportu.

Partnerství pro spolupráci v oblasti sportu (kooperativní partnerství a partnerství malého rozsahu) se musí zaměřit alespoň na jednu horizontální nebo specifickou prioritu:

 • Horizontální priority programu: udržitelnost; inkluze; digitalizace; participace.
 • Specifické priority v oblasti sportu: podpora zdravého životního stylu pro všechny; podpora integrity a hodnot ve sportu; podpora vzdělávání ve sportu a prostřednictvím sportu; prosazování rovnosti a evropských hodnot v oblasti sportu a prostřednictvím sportu.

Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

 • Partnerství malého rozsahu

  Cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody.

  Vzhledem k nižšímu grantu, kratší době trvání projektu a jednodušším administrativním požadavkům je tento typ partnerství vhodný spíše pro organizace s menší organizační kapacitou nebo pro nováčky v programu.

Podmínky zapojení

 • O projekty mohou žádat různé typy organizací působící v oblasti sportu se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.
 • Partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých členských států EU a třetích zemí přidružených k programu.
 • Délka trvání projektu se pohybuje od 6 do 24 měsíců.
 • Lze řešit pouze jednu horizontální nebo specifickou prioritu.
 • Žadatelé si vybírají podle rozsahu svých naplánovaných aktivit a výsledků z nabídky dvou jednorázových částek odpovídajících celkové výši grantu pro projekt – 30 000 eur nebo 60 000 eur.

 • Kooperativní partnerství

  Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení jejich kapacity pro mezinárodní spolupráci.

  U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

Podmínky zapojení

 • O projekty mohou žádat různé typy organizací působící v oblasti sportu se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.
 • Partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých členských států EU a třetích zemí přidružených k programu. Projektů se mohou účastnit také organizace zřízené ve třetích zemích nepřidružených k programu, pokud jejich zapojení přinese významnou přidanou hodnotu (nemohou se však účastnit jako projektoví koordinátoři).
 • Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců.
 • Lze řešit pouze jednu horizontální nebo specifickou prioritu.
 • Žadatelé si vybírají podle rozsahu svých naplánovaných aktivit a výsledků z nabídky tří jednorázových částek odpovídajících celkové výši grantu pro projekt – 120 000 eur, 250 000 eur nebo 400 000 eur.

 • Evropské neziskové sportovní akce

  Cílem této akce je podpořit pořádání sportovních akcí s evropským rozměrem, které se musí zaměřit na jednu z těchto oblastí: dobrovolnictví ve sportu; sociální inkluze prostřednictvím sportu; boj proti diskriminaci ve sportu, včetně genderové rovnosti; podpora účasti ve sportu a tělesných aktivitách. Projekt se může zaměřit na více cílů, hlavní cíl však musí být jasně identifikovatelný a musí v návrhu převažovat.

  Neziskové sportovní akce se dělí do dvou kategorií: 

  • Celoevropská akce – projekt zaměřený na organizaci akce většího rozsahu, která se koná v zemi žadatele a je do ní zapojeno minimálně 9 dalších organizací alespoň z 9 zemí.
  • Evropská místní akce – projekt podporující organizaci akcí menšího rozsahu pro nižší počet organizací. V každé ze zapojených zemí musí během projektu dojít k zorganizování alespoň jedné akce. Dle počtu zapojených organizací se místní akce dále dělí na Typ I a Typ II.

Podmínky zapojení

 • O projekty mohou žádat různé typy organizací působící v oblasti sportu se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.
 • Celoevropská akce: počítá se se zapojením minimálně 10 organizací (jeden žadatel a 9 zúčastněných organizací) pocházejících z různých členských států a třetích zemí přidružených k programu. Aktivity musí probíhat v zemi žadatelské organizace. Jedná se o grant s jedním příjemcem.
 • Evropská místní akce (Typ I): je potřeba zapojení 3 až 5 organizací, které musí pocházet z různých členských států a třetích zemí přidružených k programu. Aktivity musí probíhat v zemi každého zapojeného partnera.
 • Evropská místní akce (Typ II): do projektu se musí zapojit minimálně 6 organizací pocházejících z 6 různých členských států a třetích zemí přidružených k programu. Aktivity musí probíhat v zemi každého zapojeného partnera.
 • Délka trvání projektu je 12 nebo 18 měsíců.
 • Žadatelé si vybírají podle počtu plánovaných akcí a zapojených organizací z nabídky tří jednorázových částek odpovídajících celkové výši grantu pro projekt – 200 000 eur pro místní akci Typ I, 300 000 eur pro místní akci Typ II a 450 000 eur pro celoevropskou akci.

 • Budování kapacit v oblasti sportu

  Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce založené na partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti sportu v programových zemích a třetích zemích nepřidružených k programu.

  Cílem projektů je podporovat sportovní aktivity a politiky v třetích zemích nepřidružených k programu jako prostředek prosazování hodnot i jako vzdělávací nástroj podporující rozvoj jednotlivců i budování soudržnějších komunit.

  Akce je zaměřena na:

  • zvýšení kapacity organizací činných v oblasti sportu na základní úrovni;
  • podporu provozování sportu a pohybových aktivit v třetích zemích nepřidružených k programu;
  • prosazování sociální inkluze prostřednictvím sportu;
  • prosazování pozitivních hodnot prostřednictvím sportu (fair play, tolerance atp.);
  • podporu spolupráce v různých regionech světa prostřednictvím společných iniciativ.

  Návrhy by se měly soustředit na jednu nebo více z těchto tematických oblastí:

  • prosazování společných hodnot, nediskriminace a genderové rovnosti prostřednictvím sportu;
  • rozvoj dovedností potřebných ke zlepšení sociálního zapojení znevýhodněných skupin;
  • Integrace migrantů;
  • usmíření po ukončení konfliktu.

Podmínky zapojení

 • Projektové aktivity se musí zaměřit na budování a posilování kapacit sportovních organizací zejména v zemích nepřidružených k programu z regionu 1 (tj. země západního Balkánu).
 • O projekty mohou žádat různé typy organizací působící v oblasti sportu, např. organizace pracující s mladými lidmi nebo pro ně mimo formální prostředí, se sídlem v členském státě, třetí zemi přidružené k programu nebo v regionu 1. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.
 • Partnerství musí být složeno minimálně ze 4 organizací ze 3 různých zemí, přičemž alespoň 2 organizace jsou ze 2 různých členských států a třetích zemí přidružených k programu a alespoň 2 organizace jsou z nejméně jedné země z regionu 1. Počet organizací z členských států a třetích zemí přidružených k programu nesmí být vyšší než počet organizací z třetích zemí nepřidružených k programu.
 • Délka trvání projektu může být 1, 2 nebo 3 roky.
 • Grant na jeden projekt se pohybuje od 100 000 eur do 200 000 eur. Vyplácí se prostřednictvím jednorázového příspěvku, který bude stanoven na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem.

Jak podat žádost?

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti. 

Žádosti lze na Portálu vyhledávat přímo podle jejich kódů: 

Projekty malého rozsahu: ERASMUS-SPORT-2023-SSCP

Kooperativní partnerství: ERASMUS-SPORT-2023-SCP

Místní neziskové sportovní akce: ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE

Celoevropské neziskové sportovní akce: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE

Budování kapacit: ERASMUS-SPORT-2023-CB