Evropská mládež spolu

Cílem aktivit Evropská mládež spolu je vytvořit sítě, které budou podporovat regionální partnerství a umožní mladým lidem v celé Evropě zakládat společné projekty. Dále by tyto sítě měly organizovat výměny mezi různými zeměmi a nabízet příležitosti pro neformální či informální odbornou přípravu pro mladé lidi z celé Evropy a podporovat odbornou přípravu (např. pro vedoucí mládeže), a to prostřednictvím fyzických i on-line aktivit. Tato akce cílí na nevládní (neziskové) organizace a veřejné subjekty, které navrhují projekty schopné mobilizovat mladé lidi v partnerstvích zahrnujících různé země a regiony v rámci členských států a třetích zemí přidružených k programu.

Akce podpoří nadnárodní partnerství pro mládežnické organizace od základní úrovně až po rozsáhlá partnerství, jejichž cílem bude posílit evropský rozměr jejich činností, včetně toho, jak společně lépe žít, a pomoci navrhnout udržitelné budoucí způsoby života v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a iniciativou Nový evropský Bauhaus.

Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

Mobility pro mladé lidi by měly být klíčovou součástí projektů akce Evropská mládež spolu. Jedná se o výměny mezi různými zeměmi a možnosti neformální či informální odborné přípravy pro mladé z celé Evropy (východní, západní, severní i jižní). Mobility lze doprovázet on-line fóry.
Všechny aktivity by měly přispívat k širšímu oslovení mládeže v mládežnických organizacích i mimo ně, včetně mladých lidí s omezenými příležitostmi, aby se zajistila rozmanitost názorů.

Důležité tematické priority této akce se týkají cílů EU v oblasti mládeže a jejich prosazování a obecně strategie EU pro mládež na období 2019–2027. Návrhy projektů se mohou zabývat i tématy „Konference o budoucnosti Evropy“ nebo mohou být spojené s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu (červen 2024). Mládežnické sítě by měly zároveň zvážit způsoby, jak upevňovat solidaritu a inkluzi, jak zlepšovat kvalitu života po pandemii a současně reagovat na výzvy související s digitálními dovednostmi a ekologicky udržitelným životním stylem.

Podmínky zapojení

  • Jako koordinátor a/nebo partner se mohou zapojit nevládní organizace působící v oblasti mládeže a veřejné orgány na místní, regionální nebo národní úrovni. Partnerem mohou být i veřejné nebo soukromé firmy (malé, střední i velké podniky), avšak nemohou se zapojit jako koordinátor.
  • Zapojit se může jakákoli veřejná nebo soukromá organizace pracující s mladými lidmi nebo pro ně mimo formální prostředí a zřízená v členském státě nebo v přidružené třetí zemi (např. neziskové organizace, spolky, národní rady mládeže, místní úřady, vzdělávací nebo výzkumná instituce či nadace).
  • Složení konsorcia: nejméně 5 partnerů z 5 členských států a přidružených třetích zemí.
  • Aktivita musí probíhat v členských státech a ve třetích zemích přidružených k programu.
  • Délka trvání projektu je 24 měsíců.
  • Max. výše grantu: 500 000 eur 

Jak podat žádost?

  • Žádosti se podávají prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti. 
  • Stejná organizace může podat do konce lhůty pouze jednu přihlášku.

Výzva: ERASMUS-YOUTH-2024-YOUTH-TOG