Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže

Projekty virtuálních výměn se skládají z online aktivit založených na vzájemném kontaktu, které prosazují mezikulturní dialog, posílení kritického myšlení a mediální gramotnosti, prosazování občanství a společných hodnot svobody či rozvoj měkkých dovedností. Umožňují přístup ke kvalitnímu mezinárodnímu a mezikulturnímu vzdělávání (formálnímu i neformálnímu) bez fyzické mobility.  

Výměny probíhají v malých skupinách a jsou vždy moderovány školeným facilitátorem. Mohou zahrnovat účastníky pouze z vysokoškolského vzdělávání, nebo pouze z oblasti mládeže, ideálně však obě skupiny kombinovat.  

Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?  

Projekty budou financovány na základě pracovních plánů, které mohou začleňovat celou řadu aktivit online spolupráce, například:  

  • online diskuze mezi mladými lidmi z mládežnických organizací nebo mezi studenty vysokoškolských institucí z různých zemí;
  • odbornou přípravu pracovníků s mládeží nebo vysokoškolských pracovníků, kteří chtějí vytvořit projekt virtuální výměny s kolegy z jiných zemí; 
  • interaktivní otevřené online kurzy včetně tradičních kurzových materiálů, jako jsou natočené přednášky, četba a podobně, vždy však s důrazem na interaktivní uživatelská fóra v malých skupinách na podporu interakce mezi studenty, profesory, mladými lidmi, pracovníky s mládeží apod. 

Všechny projekty budou zahrnovat účastníky z členských zemí a třetích zemí přidružených k programu a zároveň z třetích zemí nepřidružených k programu a musí nabízet virtuální aktivity pro osoby ve věkovém rozmezí 13–30 let, které mají bydliště v jedné ze zapojených zemí.  

Podmínky zapojení  

  • O tříletý projekt může požádat jakákoli instituce s působností v oblasti vysokoškolského vzdělávání nebo mládeže se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu.  
  • Partnerem projektu mohou být organizace ze členských států a třetích zemí přidružených k programu a dále z třetích zemí nepřidružených k programu (regiony 1, 2, 3 a 9, viz. Příručka k programu - část A, oddíl „Způsobilé země“) 
  • Partnerství musí zahrnovat nejméně 4 partnery ze 4 různých zemí, přičemž se musí jednat o alespoň dvě vysokoškolské instituce nebo mládežnické organizace ze dvou členských států nebo třetích zemí přidružených k programu a alespoň dvě vysokoškolské instituce nebo mládežnické organizace ze dvou třetích zemí nepřidružených k programu. V případě třetích zemí nepřidružených k programu se vždy musí jednat o stejný region.   
  • Počet organizací z členských států a zemí přidružených k programu nesmí být vyšší než počet organizací ze třetích zemí nepřidružených k programu. V případě Subsaharské Afriky jsou žadatelé vyzýváni, aby zapojili účastníky z široké škály zemí, včetně těch nejméně rozvinutých a/nebo partnerů, kteří mají s programem méně zkušeností.  
  • Maximální grant je 500 tis. eur (zároveň maximálně 200 eur na jednoho účastníka, tzn. projekt v maximální výši grantu musí zapojit min. 2,5 tis. účastníků), přičemž financování probíhá formou jednorázové částky. 
  • Žadatelé musí v žádosti rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.). 

Jak podat žádost? 

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti. 

Žádost lze na Portálu najít přímo podle kódu ERASMUS-EDU-2024-VIRT-EXCH.