Jean Monnet

Projekty Jean Monnet přispívají k šíření znalostí o Evropské unii a podporují výuku a výzkum v oblasti studií Evropské unie po celém světě. Studia by měla prosazovat aktivní evropské občanství a hodnoty, zabývat se úlohou EU v globalizovaném světě nebo zvyšovat povědomí o Evropské unii. Aktivity Jean Monnet také mohou sloužit jako cesta k veřejné diplomacii vůči třetím zemím a ke zviditelnění evropských hodnot.

Projekty jsou určeny vysokým školám, ale také školám základním a středním, kde by měly především podporovat lepší porozumění fungování EU a jejích orgánů.

Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit? 

Aktivity v rámci projektů Jean Monnet se zaměřují na celosvětovou podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií evropské integrace. Pomáhají také rozvíjet dialog akademického světa s tvůrci politik s cílem jejich neustálého zlepšování. V neposlední řadě se zaměřují na vzdělávání učitelů a vzdělavatelů v oblasti výuky o EU.

 • Moduly, Katedry a Centra Excelence Jean Monnet se zaměřují na žadatele z řad vysokoškolských institucí z celého světa
 • Odborná příprava učitelů a Iniciativy vyučování o EU cílí na vzdělávání učitelů a žáků základních a středních škol
 • Sítě programu Jean Monnet mohou být určené pro obě cílové skupiny

 • Moduly Jean Monnet

  Jde o krátké výukové programy nebo kurzy nabízené v rámci vysokoškolské instituce v oblasti studií Evropské unie.

  • Každý modul trvá minimálně 40 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce po dobu tří let.
  • Moduly se mohou soustředit na jeden konkrétní obor evropských studií, anebo mohou využívat víceoborový přístup, který pak vyžaduje akademickou činnost několika profesorů a odborníků.
  • Mohou mít také podobu krátkých specializovaných nebo letních programů či škol.

Podmínky zapojení 

 • tříletý projekt mohou požádat vysokoškolské instituce z celého světa (s výjimkou Běloruska a Ruské federace).
 • Maximální grant je 35 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázové částky, která zahrnuje mzdové, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky a další, jako je šíření informací, publikace či překlady.
 • Zájemci musí požádat o předem stanovenou jednorázovou částku uvedenou v tabulkách Příručky a určenou dle země a celkového počtu vyučovacích hodin.

 • Katedry Jean Monnet

  Jde o pedagogické pozice se specializací na studia Evropské unie pro univerzitní profesory po dobu tří let.

  • Držitelem titulu katedra Jean Monnet je pouze jeden profesor, který zajišťuje minimálně 90 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce.
  • Katedra může mít k dispozici tým, jehož cílem je podporovat a rozšiřovat aktivity katedry, a to včetně poskytnutí dalších vyučovacích hodin.

Podmínky zapojení 

 • tříletý projekt mohou požádat vysokoškolské instituce z celého světa (s výjimkou Běloruska a Ruské federace).
 • Maximální grant je 60 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázové částky, která zahrnuje mzdové, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky a další, jako je šíření informací, publikace či překlady.
 • Zájemci musí požádat o předem stanovenou jednorázovou částku uvedenou v tabulkách Příručky a určenou dle země a celkového počtu vyučovacích hodin.

 • Centra excelence Jean Monnet

  Jde o kontaktní místa sdružující kompetence a znalosti o tématech spjatých s Evropskou unií.

  • Propojují znalosti a kompetence odborníků na vysoké úrovni, usilují o rozvoj součinnosti mezi obory v rámci evropských studií a vytváří společné nadnárodní aktivity a strukturální vazby s akademickými institucemi v ostatních zemích.
  • Centra excelence Jean Monnet hrají významnou úlohu při navazování kontaktů se studenty z fakult, které se obvykle záležitostmi EU nezabývají, s tvůrci politik, se zástupci státní správy, organizovanou občanskou společností i širokou veřejností.

Podmínky zapojení 

 • tříletý projekt mohou požádat vysokoškolské instituce z celého světa (s výjimkou Běloruska a Ruské federace).
 • Maximální grant je 100 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázové částky.
 • Zájemci musí v žádosti podrobně popsat rozpočet a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

 • Odborná příprava učitelů Jean Monnet

  Aktivity v rámci odborné přípravy učitelů podpoří pracovníky škol a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy ve výuce o EU (ISCED 1–4).

  • Cílem je rozvoj jejich znalostí a dovedností v oblasti výuky o EU a posílení jejich postavení prostřednictvím porozumění EU a jejímu fungování.
  • Aktivity může pořádat vysokoškolská instituce nebo organizace, která se zabývá odbornou přípravou učitelů. 

Podmínky zapojení 

 • tříletý projekt může požádat vysokoškolská instituce nebo agentura poskytující vzdělávání učitelům na úrovni ISCED 1–4 z členského státu EU nebo třetí země přidružené k programu.
 • Maximální grant je 300 000 eur, financování probíhá formou jednorázové částky.
 • Žadatelé musí v žádosti podrobně popsat rozpočet a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

 • Iniciativy vyučování o EU

  Tato aktivita podporuje školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) ve vyučování konkrétního obsahu spojeného s EU (například demokracie, historie EU, fungování EU apod.).

  • Aktivity by měly být vyučovány během školního roku a mohou zahrnovat také projektové týdny, studijní návštěvy a podobně.
  • Vyučování musí probíhat min. 40 hodin ve školním roce ve 3 po sobě jdoucích letech.

Podmínky zapojení 

 • tříletý projekt může požádat škola nebo poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) z členského státu EU nebo třetí země přidružené k programu.
 • Maximální grant je 35 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázové částky, která zahrnuje mzdové, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky a další, jako je šíření informací, publikace či překlady.
 • Zájemci musí požádat o předem stanovenou jednorázovou částku uvedenou v tabulkách Příručky a určenou dle země a celkového počtu vyučovacích hodin.

 • Politická debata v sítích Jean Monnet ve vysokoškolské oblasti

  Primárním cílem tematických sítí v oblasti vysokoškolského vzdělávání je shromažďovat, sdílet a projednávat mezi partnery výsledky výzkumu, obsahy kurzů, zkušenosti s kurzy, studiemi, články a podobně. Každá síť tvoří nástroj, který umožní partnerům sdílet svou akademickou činnost, provádět hodnocení a komentovat zveřejněné dokumenty.

  V roce 2023 se předpokládají tři tematické sítě:

  • síť Jean Monnet pro vnitřní politiku: Hospodářství ve prospěch lidí
  • síť Jean Monnet pro vnější politiku: EU-Latinská Amerika
  • síť Jean Monnet pro vnější politiku: EU-Afrika 

Podmínky zapojení 

 • tříletý projekt v rámci sítě "Hospodářství ve prospěch lidí" mohou žádat vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu. Partnerství v rámci této sítě musí zahrnovat alespoň 12 organizací ze 7 různých zemí. 
 • O tříletý projekt v rámci sítě "EU-Latinská Amerika" mohou žádat vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidužené k programu z regionu 10 (Latinská Amerika) a 11 (Karibik). Partnerství v rámci této sítě musí zahrnovat alespoň 12 organizací a zastoupeno musí být alespoň 5 organizací z 5 různých třetích zemí nepřidružených k programu z regionu 10 (zároveň koordinátor musí mít sídlo v členské zemi EU nebo třetí zemi přidružené k programu).
 • O tříletý projekt v rámci sítě "EU-Afrika" mohou žádat vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo v těchto třetích zemích nepřidružených k programu: země subsaharské Afriky (region 9), Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko, Tunisko (region 3). Partnerství v rámci této sítě musí zahrnovat alespoň 10 organizací a zastoupeno musí být alespoň 5 organizací z 5 různých zemí subsaharské Afriky (zároveň koordinátor musí mít sídlo v členské zemi EU nebo třetí zemi přidružené k programu). 
 • Maximální grant pro síť pro vnitřní záležitosti je 1 mil. eur, pro síť pro otázky zahraniční politiky pak 1,2 mil. eur. Financování probíhá formou jednorázové částky.
 • Žadatelé musí v žádosti podrobně popsat rozpočet a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

 • Sítě programu Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy

  Sítě základních škol a institucí odborného vzdělávání a přípravy a/nebo vysokoškolských institucí zajišťujících odbornou přípravu a vzdělávání učitelů.

  • Cílem je výměna zkušeností, osvědčených postupů nebo absolvování společného vyučování v rámci skupiny zemí.
  • Aktivity usnadní pohled na metodiky vzdělávání o EU mezi odborníky z praxe na mezinárodní úrovni.

Podmínky zapojení 

 • tříletý projekt může požádat škola, poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) nebo vysokoškolská instituce z členského státu EU nebo třetí země přidružené k programu.
 • Partnerství musí zahrnovat alespoň 6 organizací z alespoň 3 různých zemí. Zároveň musí být zapojeny minimálně 4 školy nebo poskytovatelé odborného vzdělávání na úrovni ISCED 1-4 a maximálně 2 vysokoškolské instituce.
 • Maximální grant je 300 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázové částky.
 • Žadatelé musí v žádosti podrobně popsat rozpočet a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

Jak podat žádost? 

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti. 

Žádosti lze na Portálu vyhledávat přímo podle jejich kódů: 

ERASMUS-JMO-2024-MODULE - Moduly

ERASMUS-JMO-2024-CHAIR - Katedry

ERASMUS-JMO-2024-COE - Centra excelence

ERASMUS-JMO-2024-OFET-TT - Odborná příprava učitelů

ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU - Iniciativy vyučování o EU

ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-EU - Síť Jean Monnet pro vnitřní politiku: Digitální transformace v Evropě

ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM - Síť Jean Monnet pro vnější politiku: Hodnoty a demokracie

ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA - Síť pro vnější politiku "EU-Africa"

ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-SCHOOLS - Sítě v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy