Jean Monnet

Projekty Jean Monnet přispívají k šíření znalostí o Evropské unii a podporují výuku a výzkum v oblasti studií Evropské unie po celém světě. Studia by měla prosazovat aktivní evropské občanství a hodnoty, zabývat se úlohou EU v globalizovaném světě nebo zvyšovat povědomí o Evropské unii. Aktivity Jean Monnet také mohou sloužit jako cesta k veřejné diplomacii vůči třetím zemím a ke zviditelnění evropských hodnot. Projekty jsou určeny vysokým školám, ale také školám základním a středním, kde by měly především podporovat lepší porozumění fungování EU a jejích orgánů.

Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit? 

Aktivity v rámci projektů Jean Monnet se zaměřují na celosvětovou podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií evropské integrace. Pomáhají také rozvíjet dialog akademického světa s tvůrci politik s cílem jejich neustálého zlepšování. V neposlední řadě se zaměřují na vzdělávání učitelů a vzdělavatelů v oblasti výuky o EU.

 • Moduly, Katedry a Centra Excelence Jean Monnet se zaměřují na žadatele z řad vysokoškolských institucí z celého světa
 • Odborná příprava učitelů a Iniciativy vyučování o EU cílí na vzdělávání učitelů a žáků základních a středních škol
 • Sítě programu Jean Monnet mohou být určené pro obě cílové skupiny

 • Moduly Jean Monnet

  Jde o krátké výukové programy nebo kurzy nabízené v rámci vysokoškolské instituce v oblasti studií Evropské unie.

  • Každý modul trvá minimálně 40 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce po dobu tří let.
  • Moduly se mohou soustředit na jeden konkrétní obor evropských studií, anebo mohou využívat víceoborový přístup, který pak vyžaduje akademickou činnost několika profesorů a odborníků.
  • Mohou mít také podobu krátkých specializovaných nebo letních programů či škol.

Podmínky zapojení 

 • tříletý projekt mohou požádat vysokoškolské instituce z celého světa (s výjimkou Běloruska).
 • Maximální grant je 30 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků, které zahrnují mzdové, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky a další, jako je šíření informací, publikace či překlady.
 • Zájemci musí požádat o předem stanovenou jednorázovou částku uvedenou v tabulkách Příručky. Tabulky uvádí celkovou jednorázovou částku pro každou zemi, která odpovídá celkovému počtu vyučovacích hodin.

 • Katedry Jean Monnet

  Jde o pedagogické pozice se specializací na studia Evropské unie pro univerzitní profesory po dobu tří let.

  • Držitelem titulu katedra Jean Monnet je pouze jeden profesor, který zajišťuje minimálně 90 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce.
  • Katedra může mít k dispozici tým, jehož cílem je podporovat a rozšiřovat aktivity katedry, a to včetně poskytnutí dalších vyučovacích hodin.

Podmínky zapojení 

 • tříletý projekt mohou požádat vysokoškolské instituce z celého světa (s výjimkou Běloruska).
 • Maximální grant je 50 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků, které zahrnují mzdové, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky a další, jako je šíření informací, publikace či překlady.
 • Zájemci musí požádat o předem stanovenou jednorázovou částku uvedenou v tabulkách Příručky. Tabulky uvádí celkovou jednorázovou částku pro každou zemi, která odpovídá celkovému počtu vyučovacích hodin.

 • Centra excelence Jean Monnet

  Jde o kontaktní místa sdružující kompetence a znalosti o tématech spjatých s Evropskou unií.

  • Propojují znalosti a kompetence odborníků na vysoké úrovni, usilují o rozvoj součinnosti mezi obory v rámci evropských studií a vytváří společné nadnárodní aktivity a strukturální vazby s akademickými institucemi v ostatních zemích.
  • Centra excelence Jean Monnet hrají významnou úlohu při navazování kontaktů se studenty z fakult, které se obvykle záležitostmi EU nezabývají, s tvůrci politik, se zástupci státní správy, organizovanou občanskou společností i širokou veřejností.

Podmínky zapojení 

 • tříletý projekt mohou požádat vysokoškolské instituce z celého světa (s výjimkou Běloruska).
 • Maximální grant je 100 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků.
 • Zájemci by měli ideálně podrobně popsat rozpočet a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

 • Odborná příprava učitelů Jean Monnet

  Školení pro učitele základních a středních škol (ISCED 1–4).

  • Cílem je rozvoj jejich znalostí a dovedností v oblasti výuky o EU a posílení jejich postavení prostřednictvím porozumění EU a jejímu fungování.
  • Aktivity může pořádat vysokoškolská instituce nebo organizace, která se zabývá odbornou přípravou učitelů. Žádost o grant pak podávají tyto pořádající instituce.

Podmínky zapojení 

 • tříletý projekt může požádat vysokoškolská instituce nebo agentura poskytující vzdělávání učitelům na úrovni ISCED 1–4 z členského státu EU nebo třetí země přidružené k programu.
 • Maximální grant je 300 000 eur, financování probíhá formou jednorázových příspěvků.
 • Žadatelé by měli ideálně podrobně popsat rozpočet a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

 • Iniciativy vyučování o EU

  Tato aktivita podporuje školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) ve vyučování konkrétního obsahu spojeného s EU (například demokracie, historie EU, fungování EU apod.).

  • Aktivity by měly být vyučovány během školního roku a mohou zahrnovat také projektové týdny, studijní návštěvy a podobně.
  • Vyučování musí probíhat min. 40 hodin ve školním roce ve 3 po sobě jdoucích letech.

Podmínky zapojení 

 • tříletý projekt může požádat škola nebo poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) z členského státu EU nebo třetí země přidružené k programu.
 • Maximální grant je 30 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků, které zahrnují mzdové, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky a další, jako je šíření informací, publikace či překlady.
 • Zájemci musí požádat o předem stanovenou jednorázovou částku uvedenou v tabulkách Příručky. Tabulky uvádí celkovou jednorázovou částku pro každou zemi, která odpovídá celkovému počtu vyučovacích hodin.

 • Politická debata v sítích Jean Monnet

  Primárním cílem tematických sítí v oblasti vysokoškolského vzdělávání je shromažďovat, sdílet a projednávat mezi partnery výsledky výzkumu, obsahy kurzů, zkušenosti s kurzy, studiemi, články a podobně. Každá síť tvoří nástroj, který umožní partnerům sdílet svou akademickou činnost, provádět hodnocení a komentovat zveřejněné dokumenty.

  • Tematické sítě pro vnitřní záležitosti EU by se v roce 2022 měly věnovat tématu „Budoucnost Evropy“.
  • Tematické sítě pro otázky zahraniční politiky by se v roce 2022 měly věnovat tématu „Evropa ve světě“.

Podmínky zapojení 

 • tříletý projekt mohou požádat vysokoškolské instituce z celého světa (s výjimkou Běloruska).
 • Maximální grant pro síť pro vnitřní záležitosti je 1 mil. eur, pro síť pro otázky zahraniční politiky pak 1,2 mil. eur. Financování probíhá formou jednorázových příspěvků.
 • Žadatelé by měli ideálně podrobně popsat rozpočet a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

 • Sítě programu Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy

  Sítě základních škol a institucí odborného vzdělávání a přípravy a/nebo vysokoškolských institucí zajišťujících odbornou přípravu a vzdělávání učitelů.

  • Cílem je výměna zkušeností, osvědčených postupů nebo absolvování společného vyučování v rámci skupiny zemí.
  • Aktivity usnadní pohled na metodiky vzdělávání o EU mezi odborníky z praxe na mezinárodní úrovni.

Podmínky zapojení 

 • tříletý projekt může požádat škola, poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) nebo vysokoškolská instituce z členského státu EU nebo třetí země přidružené k programu.
 • Maximální grant je 300 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků.
 • Žadatelé by měli ideálně podrobně popsat rozpočet a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

Jak podat žádost? 

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti.