Centra excelence odborného vzdělávání

Tyto projekty podporují přístup k excelenci odborného vzdělávání a přípravy vedený zdola nahoru. Umožňují institucím odborného vzdělávání a přípravy rychle přizpůsobovat poskytování dovedností vyvíjejícím se hospodářským a sociálním potřebám, včetně digitální a ekologické transformace. Koncept excelence je definovám holistickým přístupem zaměřeným na účastníka vzdělávání, v němž odborné vzdělávání tvoří součást ekosystému dovedností a je začleněno do znalostních trojúhelníků, ve kterých úzce spolupracuje s oblastí výzkumu a s podniky a světem práce. 

Centra jsou určena pro organizace, které poskytují odborné vzdělávání a přípravu na všech úrovních evropského rámce kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF) v rozmezí 3 až 8 EQF, včetně vyššího sekundárního vzdělání, postsekundárního jiného než terciárního vzdělání, jakož i terciárního vzdělání (např. vysoké školy aplikovaných věd, polytechnické instituty atd.). V každém případě však musí zahrnovat úroveň 3–5 EQF, jakož i významnou složku „učení se prací“.  

Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?  

Centra budou působit na dvou úrovních: 

 1. Na národní úrovni v daném místním kontextu, kde budou za široké účasti škály místních zúčastněných stran vytvářet ekosystémy dovedností pro místní inovace, regionální rozvoj a sociální začleňování, přičemž budou spolupracovat také s centry v jiných zemích.  
 2. Na nadnárodní úrovni, kde budou propojovat centra excelence odborného vzdělávání, která mají společný zájem o:  
 • konkrétní odvětví nebo průmyslový ekosystém; 
 • Inovativní přístupy k řešení různých společenských výzev (např. změny klimatu, vyčerpávání a nedostatek zdrojů, digitalizace, umělá inteligence, cíle udržitelného rozvoje, integrace migrantů, prohlubování dovedností osob s nízkou úrovní kvalifikace aj.); 
 • inovativní přístupy, které mají zvýšit dosah, kvalitu a účinnost stávajících center.

Projekty si musí zvolit relevantní aktivity v rámci tří klastrů: 

 • nejméně 4 aktivity uvedené v Příručce a v žádosti v rámci klastru 1 - Výuka a učení
 • nejméně 3 aktivity uvedené v Příručce a v žádosti v rámci klastru 2 - Spolupráce a partnerství
 • nejméně 2 aktivity uvedené v Příručce a v žádosti v rámci klastru 3 - Řízení a financování

Podmínky zapojení 

 • čtyřletý projekt může požádat jakákoli instituce aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy nebo na trhu práce se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Partnerem v projektu může být jakákoli instituce z jakékoli země světa (s výjimkou Běloruska a Ruské federace).
 • Partnerství musí zahrnovat nejméně 8 partnerů ze 4 různých členských států EU nebo zemí přidružených k programu. Z každého členského státu nebo země přidružené k programu musí být zapojena alespoň 1 organizace zastupující podniky, průmysl nebo odvětví a alespoň 1 poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy (na střední a/nebo terciární úrovni). Účast případných organizací ze třetích zemí nepřidružených k programu musí mít prokazatelnou přidanou hodnotu.
 • Maximální grant je 4 mil. eur, přičemž financování probíhá formou jednorázové částky.
 • Žadatelé musí v žádosti rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

Jak podat žádost? 

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti. 

Žádost lze na Portálu najít přímo podle kódu ERASMUS-EDU-2024-PEX-COVE.