Vzdělávání dospělých

  Projekty pro organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých. Realizují se v klíčových akcích Projekty mobility osob a Partnerství pro spolupráci.

  Projekty mobility osob

  Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých jsou zaměřené na mezinárodní výjezdy pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti, a také na výjezdy vzdělávaných dospělých osob s omezenými příležitostmi.

  Jaké jsou podporované aktivity?

  Mobilita zaměstnanců

  • Výukové školicí pobyty (teaching/training assignment) umožňují vzdělavatelům dospělých poskytovat výuku nebo školení v partnerské organizaci v zahraničí po dobu 2 až 365 dnů. Přijímající organizaci si hledá vysílající organizace sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti.
  • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí v zahraničí podporuje profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání dospělých např. prostřednictvím strukturovaného kurzu či školení. Kurzy si organizace vybírá sama na základě svých konkrétních potřeb jako instituce a potřeb jednotlivých pracovníků. Kurzy mohou být v délce 2 až 30 dnů.
  • Stínování neboli job-shadowing umožňuje pracovníkům ve vzdělávání dospělých, aby strávili určitou dobu (2 až 365 dnů) v zahraničí v příslušné organizaci působící v tomto sektoru vzdělávání. Účastník stínování vstřebává metody a postupy práce zavedené přijímací organizací a následně a testuje nové poznatky v praxi na své domovské instituci.

  Hostující odborníci

  • Organizace mohou pozvat zahraničního experta na 2 až 30 dnů do své organizace zlepšit vzdělávací metody organizace.

  Hostování učitelů 

  • Organizace může přijmout zahraničního učitele na odbornou stáž.

  Přípravná návštěva

  • Organizace mohou čerpat prostředky na tuto aktivitu za účelem navázání spolupráce s novou organizací nebo přípravy mobility.

  Mobilita vzdělávaných osob

  • Způsobilé vzdělávací programy: v rámci podpory programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých mohou organizace kromě svých zaměstnanců vysílat také dospělé účastníky svých vzdělávacích aktivit.
  • Skupinové mobility vzdělávaných osob spočívají ve společném výjezdu pro minimální počet dvou osob v délce 2 až 30 dní. Na výjezdu probíhá skupinové učení se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí.
  • V rámci individuální mobility mohou vzdělávaných osoby vyjet do zahraničí na 2 až 30 dnů. Aktivita může mít podobu formálního nebo neformálního vzdělávání.

  Kdo může zažádat o grant?

  • Organizace poskytující formální, informální a neformální vzdělávání dospělých
  • Místní a regionální orgány veřejné správy
  • Koordinační orgány
  • Další organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých

  Žádost týkající se krátkodobých projektů nemohou podat organizace, které jsou držiteli akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých. Podívejte se na Způsobilé organizace které mohou zažádat o mobilitní projekty.

  Jak se může organizace zapojit?

  • Získáním akreditace

   Akreditace je vhodná pro organizace, které chtějí pravidelně realizovat zahraniční výjezdy.

   • Akreditace vyžaduje důraz na strategický přístup a rozvoj kvality organizací. Poskytuje však jednodušší přístup a stabilitu financování.
   • Akreditace je platná po celou dobu trvání programu, tj. do roku 2027.
   • Akreditované organizace mají možnost každý rok žádat o finance zjednodušenou formou žádosti.
   • DZS rozděluje finance na základě Pravidel pro rozdělování rozpočtu pro akreditované žadatele.

   Nemá vaše organizace ještě akreditaci? Seznamte se s procesem získání akreditace krok za krokem v našem návodu.

  • V rámci krátkodobého projektu

   Krátkodobý projekt je vhodný pro organizace, které mají jen malé nebo žádné zkušenosti s mezinárodní spoluprací a chtějí program Erasmus+ vyzkoušet, případně nemají zájem o pravidelnou realizaci mobilit.

   • Akreditované organizace nemohou žádat o krátkodobý projekt ve stejné oblasti.
   • Možnosti krátkodobého projektu:
    • Délka projektu je 6–18 měsíců
    • Realizovat se mohou pouze 3 projekty během 5 let
    • Maximální počet účastníků je 30
  • Připojením k akreditovanému konsorciu

   Organizace může navázat spolupráci s akreditovaným konsorciem, které tvoří skupina organizací ze stejné země.

   Organizace realizují mobility na základě společného Plánu Erasmus. Každé konsorcium koordinuje jedna vedoucí organizace: koordinátor konsorcia mobility, který musí být akreditován formou akreditace Erasmus. Koordinátor zároveň podává žádost o grant.

   Členem konsorcia mobility se může stát každá organizace, která splňuje kritéria způsobilosti pro akreditovaný projekt mobility. Členové konsorcia nemusí mít akreditaci Erasmus.

  Jaké náklady pokrývají grantové prostředky?

  Cestovní náklady

  Jedná se o příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Hradí se cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět.

  • Účastník může využít také tzv. Green Erasmus, pokud se rozhodne na jeho výjezd vybrat ekologičtější způsob dopravy. Ten ale stojí více peněz, pak je možné si zažádat o speciální náklad na cestu, který pokryje tento výdaj navíc.
  • V případě, že příspěvek dopravu nepokryje skutečné výdaje na cestu, je možné místo cestovních nákladů požádat o Mimořádné náklady na cestu. Z příspěvku můžete zaplatit až 80 % reálných cestovních nákladů. Podrobnější informace vám sdělí náš odborný referent (viz sekce "kontakty" na této stránce).

  Náklady na organizaci mobilit

  Příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu dostává škola na financování nákladů spojených s přípravou účastníků, jejich monitorováním a podporou během mobilit, následnými aktivitami a šířením dosažených výsledků, případně na jakékoli další náklady nutných pro realizaci projektu mobilit.

  Pobytové náklady

  Příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během mobility. Částka je stanovená příspěvkem na jednotkové náklady dle cílové země.

  Kurzovné

  Příspěvek na poplatky za kurzy. Náklad se týká pouze účasti na aktivitách, které vyžadují zaplacení kurzovného, v případě výukových pobytů a stínování tento náklad nevzniká.

  Náklady na účastníky se specifickými potřebami

  • Příspěvek na jednotkové náklady k organizačním nákladům činí 100 EUR na mobility pro účastníky s omezenými příležitostmi.
  • Mimořádné náklady – příspěvek na dodatečné náklady spojené s účastí osob se specifickými potřebami na vzdělávacích aktivitách. Žádost o tento příspěvek je nutné specifikovat již v žádosti, kde žadatel dle vlastního uvážení vyčíslí předpokládané náklady. Při schválení mohou být tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.

  Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

  • Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovaných národními agenturami po celé Evropě a také v databázi již realizovaných projektů.
  • Navštivte také platformu EPALE (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě), kde lze nalézt kromě zajímavých materiálů, diskuzí a kalendáře také databázi pro vyhledávání partnerů, zajímavé výstupy z projektů a do budoucna i databázi vzdělávacích kurzů.

  Jak podat žádost o podporu projektu?

  S vyplněním žádosti vám pomůže náš krokový návod.

  Partnerství pro spolupráci

  Tento typ projektů poskytuje organizacím ze sektoru vzdělávání dospělých prostor pro mezinárodní spolupráci. S partnery sdílí svoje zkušenosti, mohou společně vyvíjet nové metodiky, inovovat prostředí školního vzdělávání a zvyšovat tak úroveň vzdělávání v jednotlivých evropských zemí.

  Jaké jsou typy partnerství?

  • Kooperativní partnerství

   Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

   • Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.
   • Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky tří jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 120 000 EUR250 000 EUR nebo 400 000 EUR.
   • Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace.
  • Partnerství malého rozsahu

   Cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vzhledem k nižšímu grantu, kratší době trvání projektu a jednodušším administrativním požadavkům je tento typ partnerství vhodný spíše pro organizace s menší organizační kapacitou nebo pro nováčky v programu.

   • Délka trvání projektu se pohybuje od 6 do 24 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých programových zemí.
   • Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky dvou jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 30 000 EUR nebo 60 000 EUR.
   • Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace.

  Kdo může zažádat o grant?

  Předložit žádost o grant nebo se zapojit do projektu jako partneři mohou např.:

  • Vysokoškolské instituce, školní či vzdělávací centra a výzkumné organizace
  • Neziskové organizace, nevládní asociace a NGO
  • Soukromé či veřejné, malé, střední a velké podniky včetně tzv. sociálních podniků
  • Sociální partneři nebo jiní zástupci z pracovního života včetně obchodních komor a odborných asociací
  • Místní, regionální či národní veřejné instituce
  • Nadace
  • Kulturní organizace, knihovny, muzea
  • Organizace poskytující kariérové a profesní poradenství

  Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

  • Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovaných národními agenturami po celé Evropě a také v databázi již realizovaných projektů.
  • Navštivte také platformu EPALE (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě), kde lze nalézt kromě zajímavých materiálů, diskuzí a kalendáře také databázi pro vyhledávání partnerů, zajímavé výstupy z projektů a do budoucna i databázi vzdělávacích kurzů.

  Jak podat žádost o podporu projektu?

  S vyplněním žádosti vám pomůže náš krokový návod.