Výhledové projekty

Výhledové projekty jsou rozsáhlé projekty, jejichž cílem je identifikovat, rozvíjet, testovat a/nebo posuzovat inovativní přístupy (politiky), které mají potenciál začlenit se do běžné praxe, a tím zlepšit systémy vzdělávání a odborné přípravy. Vznikly z důvodu potřeby zaměřit se na podporu inovací v systému vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a budou podporovat na budoucnost orientované myšlenky odpovídající klíčovým evropským prioritám. Cílem je podpořit projekty, které buď podporují inovace (průkopnické metody, postupy apod.) a/nebo zajišťují přenos inovací napříč zeměmi, sektory politiky nebo cílovými skupinami.

Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit? 

Očekávají se spíše smíšená partnerství veřejných a soukromých organizací, ve kterých se sejdou výzkumní pracovníci, odborníci z praxe a partneři, kteří jsou schopni oslovit tvůrce politik. Cílem je dosáhnout systémového dopadu na evropské úrovni v jedné z následujících oblastí:

 • Skupina 1: Průřezové priority
 • Skupina 2: Odborné vzdělávání a příprava
 • Skupina 3: Vzdělávání dospělých

 • Skupina 1: Průřezové priority

  Projekty ve skupině 1 se mohou týkat různých vzdělávacích sektorů nebo vzdělávací sektory propojovat, ale musí se věnovat jedné z následujících priorit (bližší informace ke každé z priorit najdete v Příručce k programu):

  • Priorita 1: Podpora vysoce kvalitního a inkluzivního digitálního vzdělávání v souladu s Akčním plánem digitálního vzdělávání
  • Priorita 2: Podpora systémů vzdělávání a odborné přípravy za účelem jejich přizpůsobení ekologické transformaci

Podmínky zapojení 

 • 2–4letý projekt může požádat jakákoli instituce s působností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu.
 • Partnerství musí zahrnovat nejméně 3 partnery ze 3 různých zemí, z nichž minimálně dvě jsou členskými státy EU.
 • Maximální grant je 800 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků.
 • Žadatelé by měli podrobně popsat rozpočet a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

 • Skupina 2: Odborné vzdělávání a příprava

  Projekty ve skupině 2 se zabývají odborným vzděláváním a přípravou a musí řešit jednu z následujících priorit (bližší informace ke každé z priorit najdete v Příručce k programu):

  • Priorita 3: Podpora Paktu pro dovednosti
  • Priorita 4: Struktury a mechanismy pro aplikovaný výzkum v odborném vzdělávání a přípravě
  • Priorita 5: Zelené dovednosti v odvětví odborného vzdělávání a přípravy

Podmínky zapojení 

 • dvouletý projekt může požádat jakákoli instituce s působností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu.
 • Partnerství musí zahrnovat nejméně 3 partnery ze 3 různých zemí, z nichž minimálně dvě jsou členskými státy EU. Zároveň pro nejméně 3 zúčastněné země musí partnerství zahrnovat zaměstnavatele a současně také organizaci pro vzdělávání a odbornou přípravu.
 • Maximální grant je 700 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků.
 • Žadatelé by měli podrobně popsat rozpočet a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

 • Skupina 3: Vzdělávání dospělých

  Projekty ve skupině 3 se zabývají vzděláváním dospělých a musí se věnovat následující prioritě (bližší informace k dané prioritě najdete v Příručce k programu):

  Priorita 6: Cesty prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé

Podmínky zapojení 

 • dvouletý projekt může požádat jakákoli instituce s působností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu.
 • Partnerství musí zahrnovat nejméně 3 partnery ze 3 různých zemí, z nichž minimálně dvě jsou členskými státy EU. Zároveň pro nejméně 3 zúčastněné země musí partnerství zahrnovat veřejné nebo soukromé subjekty s určitou mírou odpovědnosti či vlivu v oblasti organizace a/nebo financování a/nebo poskytování vzdělávacích služeb pro dospělé.
 • Maximální grant je 1 mil. eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků.
 • Žadatelé by měli podrobně popsat rozpočet a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

Jak podat žádost? 

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti.