Výhledové projekty

Výhledové projekty jsou rozsáhlé projekty, jejichž cílem je identifikovat, rozvíjet, testovat a/nebo posuzovat inovativní přístupy (politiky), které mají potenciál začlenit se do běžné praxe, a tím zlepšit systémy vzdělávání a odborné přípravy. Vznikly z důvodu potřeby zaměřit se na podporu inovací v systému vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a budou podporovat na budoucnost orientované myšlenky odpovídající klíčovým evropským prioritám. Cílem je podpořit projekty, které buď podporují inovace (průkopnické metody, postupy apod.) a/nebo zajišťují přenos inovací napříč zeměmi, sektory politiky nebo cílovými skupinami.

Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit? 

Očekávají se spíše smíšená partnerství veřejných a soukromých organizací, ve kterých se sejdou výzkumní pracovníci, odborníci z praxe a partneři, kteří jsou schopni oslovit tvůrce politik. Cílem je dosáhnout systémového dopadu na evropské úrovni v jedné z následujících oblastí:

 • Skupina 1: Digitální vzdělávání (napříč všemi oblastmi vzdělávání)
 • Skupina 2: Odborné vzdělávání a příprava
 • Skupina 3: Vzdělávání dospělých

Specifické priority pro každou z oblastí najdete dále v textu. 

 • Skupina 1: Průřezové priority

  Projekty ve skupině 1 se mohou týkat různých vzdělávacích sektorů nebo vzdělávací sektory propojovat, ale musí podporovat vysoce kvalitní a inkluzivní digitální vzdělávání v souladu s Akčním plánem digitálního vzdělávání:

  • Priorita 1: Vzdělávací technologie (EdTech): rozšiřování unijních řešení prostřednictvím spolupráce a zajišťování kvality
  • Priorita 2: Efektivní pedagogické přístupy k informatice pro základní a střední stupeň vzdělávání
  • Priorita 3: Odborná příprava učitelů a tvorba vzdělávacích programů v rámci boje proti dezinformacím a podpory digitální gramotnosti.

  Bližší informace ke každé z priorit najdete v Příručce k programu.

Podmínky zapojení 

 • 2–4letý projekt může požádat jakákoli instituce s působností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu.
 • Partnerství musí zahrnovat nejméně 3 partnery ze 3 různých zemí, z toho alespoň jeden orgán veřejné moci na národní nebo regionální úrovni (ministerstva, orgány pro zajišťování kvality a další). V rámci priority 1 pak zároveň alespoň jednu společnost činnou v oblasti EdTech. 
 • Maximální grant je 1,5 mil. eur, přičemž financování probíhá formou jednorázové částky.
 • Žadatelé musí v žádosti podrobně popsat rozpočet a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

 • Skupina 2: Odborné vzdělávání a příprava

  Projekty ve skupině 2 se zabývají odborným vzděláváním a přípravou a musí řešit jednu z následujících priorit:

  • Priorita 4: Mikrocertifikáty pro zaměstnatelnost
  • Priorita 5: Zvyšování přitažlivosti odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím partnerství a sítí poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy

  Bližší informace ke každé z priorit najdete v Příručce k programu.

Podmínky zapojení 

 • tříletý projekt může požádat jakákoli instituce s působností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu.
 • Partnerství musí zahrnovat nejméně 6 partnerů ze 3 různých zemí. Zároveň pro nejméně 3 zúčastněné země musí partnerství zahrnovat jednu organizaci zastupující podniky, průmysl nebo odvětní a současně také poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy nebo zastupující organizaci. 
 • Maximální grant je 900 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázové částky.
 • Žadatelé musí v žádosti podrobně popsat rozpočet a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

 • Skupina 3: Vzdělávání dospělých

  Projekty ve skupině 3 se zabývají vzděláváním dospělých a musí řešit jednu z následujících priorit:

  • Priorita 6: Rozvoj národních rejstříků vzdělávacích příležitostí se zajištěnou kvalitou a relevancí pro trh práce
  • Priorita 7: Podpora Paktu pro dovednosti

  Bližší informace ke každé z priorit najdete v Příručce k programu.

Podmínky zapojení 

 • dvouletý projekt může požádat jakákoli instituce s působností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu.
 • V rámci priority 6 partnerství musí zahrnovat nejméně 3 partnery ze 3 různých zemí. Zároveň musí partnerství zahrnovat veřejné nebo soukromé subjekty s určitou mírou odpovědnosti či vlivu v oblasti organizace a/nebo financování a/nebo poskytování vzdělávacích služeb pro dospělé.
 • V rámci priority 7 partnerství může partnerství zahrnovat pouze organizace zapojené do stávajících partnerství v rámci Paktu pro dovednosti z nejméně 3 různých zemí.
 • Maximální grant je 1 mil. eur, přičemž financování probíhá formou jednorázové částky.
 • Žadatelé musí v žádosti podrobně popsat rozpočet a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

Jak podat žádost? 

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti. 

Žádosti lze na Portálu vyhledávat přímo podle jejich kódů: 

ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT1 - Skupina 1: průřezové priority

ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT2 - Skupina 2: Odborné vzdělávání a příprava

ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT3 - Skupina 3: Vzdělávání dospělých