Vysokoškolské vzdělávání

Projekty pro všechny vysokoškolské instituce, které vlastní listinu Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Realizují se v klíčových akcích Projekty mobility osob a Partnerství pro spolupráci.

Projekty mobility osob

Projekty mobility jsou zaměřené na mezinárodní výjezdy zaměstnanců vysokoškolských institucí a studentů na pracovní či studijní stáž.

Jaké jsou podporované aktivity?

Mobilita studentů na studijní pobyt

 • Realizují se na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE a přijímající institucí vlastnící ECHE (programové země). Kromě programových zemí lze pobyty absolvovat i v partnerských zemích (celý svět).
 • Dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí v délce 2-12 měsíců můžou studenti absolvovat také jako kombinovaný výjezd, tedy kombinací fyzického výjezdu s virtuální složkou.
 • Doktorandi mohou vycestovat na krátkodobý studijní pobyt v délce 5 až 30 dnů.
 • Krátkodobých kombinovaných studijních pobytů v délce 5 až 30 dnů se mohou účastnit studenti s omezenými příležitostmi.

Mobilita studentů na praktickou stáž

 • Realizují se na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE a přijímající organizací, institucí či podnikem.
 • Dlouhodobé praktické stáže v zahraničí v délce 2-12 měsíců můžou studenti absolvovat také jako kombinovaný výjezd, tedy kombinací fyzického výjezdu s virtuální složkou.
 • Doktorandi mohou vycestovat na krátkodobou praktickou stáž v délce 5 až 30 dnů.
 • Krátkodobých kombinovaných praktických stáží v délce 5 až 30 dnů se mohou účastnit studenti s omezenými příležitostmi.
 • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy.
 • Praktické stáže mohou probíhat i v partnerských zemích (celý svět).

Mobilita zaměstnanců na výukový pobyt

 • Aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci.
 • Může se uskutečnit v jakémkoliv oboru či akademické disciplíně, a to i kombinovaně (fyzický výjezd s virtuální složkou).
 • Výuka probíhá v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu) v programových zemích, a to na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE.
 • Výukové pobyty mohou také probíhat v partnerských zemích (celý svět) v délce 5 dní až 2 měsíce.

Mobilita zaměstnanců na školení

 • Aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti, náslechů přednášek, odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.
 • Školení probíhá v délce 2 dny až 2 měsíce, a to na partnerské vysokoškolské instituci v programové zemi vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží po celém světě
 • Školení může také probíhat v partnerské zemi po celém světě v délce mobility od 5 dní do 2 měsíců.

Kombinovaný intenzivní program

 • Aktivita určená pro studenty i zaměstnance, která využívá inovativní způsoby kombinací virtuální a fyzické výuky.
 • Na kombinovaném intenzivním programu, který může být o délce 5 až 30 dní, se podílí vždy alespoň 3 instituce ze 3 programových zemí.

Kdo může zažádat o grant?

 • Vysokoškolské instituce a instituce nabízející odborné vzdělávání či přípravu na úrovni terciárního vzdělávání vlastnící Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
 • Konsorcia, která jsou pro program akreditována nebo podala žádost o akreditaci.

Jaké náklady pokrývají grantové prostředky?

 • Cestovní náklady

Jedná se o příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Hradí se cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět.

Účastník může využít také tzv. Green Erasmus, pokud se rozhodne na jeho výjezd vybrat ekologičtější způsob dopravy. Ten ale stojí více peněz, pak je možné si zažádat o speciální náklad na cestu, který pokryje tento výdaj navíc.

V případě, že příspěvek dopravu nepokryje skutečné výdaje na cestu, je možné místo cestovních nákladů požádat o Mimořádné náklady na cestu. Z příspěvku můžete zaplatit až 80 % reálných cestovních nákladů. Podrobnější informace vám sdělí náš odborný referent (viz sekce "kontakty" na této stránce).

 • Pobytové náklady

Příspěvek na pobytové a jiné náklady, které vznikly účastníkovi během mobility. Částka je stanovená dle cílové země, délky a typu mobility.

 • Náklady na podporu inkluze

Příspěvek pro vysílající instituci a na hrazení dodatečných nákladů pro účastníky s omezenými příležitostmi z důvodu zdravotního znevýhodnění ve formě proplacení 100 % skutečně vynaložených nákladů.

 • Finanční podpora pro účastníky s omezenými příležitostmi

Dodatečné navýšení pro studenty s ekonomickou překážkou nebo pro studenty s dětmi či jinými závislými osobami.

 • Náklady na organizaci mobilit

Příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu. Jedná se o příspěvek na aktivity školy spojené s přípravou účastníků, jejich monitorováním a podporou během mobilit, následnými aktivitami a šířením dosažených výsledků, případně o jakékoli další náklady nutné pro realizaci projektu mobilit.

 • Náklady na organizaci Kombinovaných intenzivních programů (BIP) 

Finance pro koordinující vysokoškolskou instituci k zajištění programu BIP.

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

Jak podat žádost o podporu projektu?

S vyplněním žádosti vám pomůže náš krokový návod.

Partnerství pro spolupráci

Tento typ projektů poskytuje pro vysokoškolské instituce a další organizace prostor pro mezinárodní spolupráci. S partnery sdílí svoje zkušenosti, mohou společně vyvíjet nové metodiky, inovovat prostředí vysokoškolského vzdělávání a zvyšovat tak úroveň vzdělávání v jednotlivých evropských zemí.

Jaké jsou typy partnerství?

 • Kooperativní partnerství

  Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

  • Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.
  • Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky tří jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 120 000 EUR250 000 EUR nebo 400 000 EUR.

  Grant je složen z těchto rozpočtových položek:

  • Projektové řízení a organizace
  • Mezinárodní projektová setkání
  • Mzdové náklady na tvorbu projektových výsledků
  • Organizace diseminačních akcí
  • Mimořádné náklady
  • Podpora inkluze
  • Náklady na mezinárodní vzdělávací aktivity
  • Cestovní náklady
  • Pobytové náklady
  • Jazyková podpora

  Povinné spolufinancování je vyžadováno pouze v položce Mimořádné náklady, a to ve výši 20 % z celkové sumy těchto nákladů.

Partnerství malého rozsahu (Small scale partnerships) nejsou ve vysokoškolském sektoru podporována.

Kdo může zažádat o grant?

Žádost mohou podávat jakékoliv organizace z programové země. V roli partnerů mohou být jakékoliv veřejné nebo soukromé organizace založené v programové zemi nebo v jakékoliv partnerské zemi na světě, např.:

 • Vysoká škola (vysokoškolská instituce z programové země musí vlastnit Erasmus Charter for Higher Education – ECHE)
 • Státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků)
 • Veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni
 • Sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů
 • Výzkumná instituce
 • Nadace
 • Škola, školské zařízení, vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělých)
 • Neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace
 • Subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

Jak podat žádost o podporu projektu?

S vyplněním žádosti vám pomůže náš krokový návod.