Vysokoškolské vzdělávání

  Projekty pro všechny vysokoškolské instituce, které vlastní listinu Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Realizují se v klíčových akcích Projekty mobility osob a Partnerství pro spolupráci.

  Projekty mobility osob

  Projekty mobility jsou zaměřené na mezinárodní výjezdy zaměstnanců vysokoškolských institucí a studentů na pracovní či studijní stáž. Je možné je realizovat téměř do všech zemí.

  Většina projektů se realizuje v rámci tzv. evropské dimenze, tedy mezi státy EU a třetími zeměmi přidruženými k programu. Jednotlivé aktivity a podmínky zapojení jsou popsány na této stránce.

  Část aktivit však cílí na posílení mezinárodní dimenze zahrnující třetí země nepřidružené k programu. Pravidla a podmínky zapojení do jednotlivých aktivit se od projektů v evropské dimenzi liší. Aktivity v rámci Mezinárodní kreditové mobility popisuje speciální stránka.

  Jaké jsou podporované aktivity?

  Mobilita studentů na studijní pobyt

  • Realizují se na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE a přijímající institucí vlastnící ECHE (programové země). Kromě programových zemí lze pobyty absolvovat i v partnerských zemích (celý svět).
  • Dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí v délce 2-12 měsíců můžou studenti absolvovat také jako kombinovaný výjezd, tedy kombinací fyzického výjezdu s virtuální složkou.
  • Doktorandi mohou vycestovat na krátkodobý studijní pobyt v délce 5 až 30 dnů.
  • Krátkodobých kombinovaných studijních pobytů v délce 5 až 30 dnů se mohou účastnit studenti s omezenými příležitostmi.

  Mobilita studentů na praktickou stáž

  • Realizují se na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE a přijímající organizací, institucí či podnikem.
  • Dlouhodobé praktické stáže v zahraničí v délce 2-12 měsíců můžou studenti absolvovat také jako kombinovaný výjezd, tedy kombinací fyzického výjezdu s virtuální složkou.
  • Doktorandi mohou vycestovat na krátkodobou praktickou stáž v délce 5 až 30 dnů.
  • Krátkodobých kombinovaných praktických stáží v délce 5 až 30 dnů se mohou účastnit studenti s omezenými příležitostmi.
  • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy.
  • Praktické stáže mohou probíhat i v partnerských zemích nepřidružených k programu (celý svět).

  Mobilita zaměstnanců na výukový pobyt

  • Aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci.
  • Může se uskutečnit v jakémkoliv oboru či akademické disciplíně, a to i kombinovaně (fyzický výjezd s virtuální složkou).
  • Výuka probíhá v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu) v programových zemích, a to na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE.
  • Výukové pobyty mohou také probíhat v partnerských zemích (celý svět) v délce 5 dní až 2 měsíce.

  Mobilita zaměstnanců na školení

  • Aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti, náslechů přednášek, odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.
  • Školení probíhá v délce 2 dny až 2 měsíce, a to na partnerské vysokoškolské instituci v programové zemi vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží po celém světě
  • Školení může také probíhat v partnerské zemi po celém světě v délce mobility od 5 dní do 2 měsíců.
  • Mobility zaměstnanců mohou probíhat i v partnerských zemích nepřidružených k programu (celý svět).

  Kombinovaný intenzivní program (BIP)

  • Aktivita určená pro studenty i zaměstnance, která využívá inovativní způsoby kombinací virtuální a fyzické výuky.
  • Na kombinovaném intenzivním programu, který může být o délce 5 až 30 dní, se podílí vždy alespoň 3 instituce ze 3 programových zemí.

  Kdo může zažádat o grant?

  • Vysokoškolské instituce a instituce nabízející odborné vzdělávání či přípravu na úrovni terciárního vzdělávání vlastnící Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
  • Konsorcia, která jsou pro program akreditována nebo podala žádost o akreditaci.

  Jaké náklady pokrývají grantové prostředky?

  • Cestovní náklady

  Jedná se o příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Hradí se cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět.

  Účastník může využít také tzv. Green Erasmus, pokud se rozhodne na jeho výjezd vybrat ekologičtější způsob dopravy. Ten ale stojí více peněz, pak je možné si zažádat o speciální náklad na cestu, který pokryje tento výdaj navíc.

  V případě, že příspěvek dopravu nepokryje skutečné výdaje na cestu, je možné místo cestovních nákladů požádat o Mimořádné náklady na cestu. Z příspěvku můžete zaplatit až 80 % reálných cestovních nákladů. Podrobnější informace vám sdělí náš kolega (viz sekce "kontakty" na této stránce).

  • Pobytové náklady

  Příspěvek na pobytové a jiné náklady, které vznikly účastníkovi během mobility. Částka je stanovená dle cílové země, délky a typu mobility.

  • Náklady na podporu inkluze

  Příspěvek pro vysílající instituci a na hrazení dodatečných nákladů pro účastníky s omezenými příležitostmi z důvodu zdravotního znevýhodnění ve formě proplacení 100 % skutečně vynaložených nákladů.

  • Finanční podpora pro účastníky s omezenými příležitostmi

  Dodatečné navýšení pro studenty s ekonomickou překážkou nebo pro studenty s dětmi či jinými závislými osobami.

  • Náklady na organizaci mobilit

  Příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu. Jedná se o příspěvek na aktivity školy spojené s přípravou účastníků, jejich monitorováním a podporou během mobilit, následnými aktivitami a šířením dosažených výsledků, případně o jakékoli další náklady nutné pro realizaci projektu mobilit.

  • Náklady na organizaci Kombinovaných intenzivních programů (BIP) 

  Finance pro koordinující vysokoškolskou instituci k zajištění programu BIP.

  Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

  Jak podat žádost o podporu projektu?

  S vyplněním žádosti vám pomůže náš krokový návod.

  Partnerství pro spolupráci

  Tento typ projektů poskytuje pro vysokoškolské instituce a další organizace prostor pro mezinárodní spolupráci. S partnery sdílí svoje zkušenosti, mohou společně vyvíjet nové metodiky, inovovat prostředí vysokoškolského vzdělávání a zvyšovat tak úroveň vzdělávání v jednotlivých evropských zemí.

  Jaké jsou typy partnerství?

  • Kooperativní partnerství

   Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

   • Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.
   • Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky tří jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 120 000 EUR250 000 EUR nebo 400 000 EUR.

   Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace.

  Partnerství malého rozsahu (Small scale partnerships) nejsou ve vysokoškolském sektoru podporována.

  Kdo může zažádat o grant?

  Žádost mohou podávat jakékoliv organizace z programové země. V roli partnerů mohou být jakékoliv veřejné nebo soukromé organizace založené v programové zemi nebo v jakékoliv partnerské zemi na světě, např.:

  • Vysoká škola (vysokoškolská instituce z programové země musí vlastnit Erasmus Charter for Higher Education – ECHE)
  • Státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků)
  • Veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni
  • Sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů
  • Výzkumná instituce
  • Nadace
  • Škola, školské zařízení, vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělých)
  • Neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace
  • Subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby

  Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

  Jak podat žádost o podporu projektu?

  S vyplněním žádosti vám pomůže náš krokový návod.