Mezinárodní kreditová mobilita

Mezinárodní mobilita zahrnující třetí země nepřidružené k programu, financovaná z fondů vnější politiky EU

Mezinárodní mobilita je aktivita v Projektech mobilit ve vysokoškolském sektoru programu Erasmus+, spadající do Klíčové akce 1, financovaná je z fondů vnější politiky EU.

Na rozdíl od projektů mobilit, které se primárně zaměřují na výměny v rámci tzv. evropské dimenze, tedy mezi státy EU a třetími zeměmi přidruženými k programu, podporuje mezinárodní kreditová mobilita mezinárodní dimenzi zahrnující třetí země nepřidružené k programu. Liší se tedy rovněž pravidla a podmínky zapojení.

Aktivita umožňuje realizovat mobility studentů a zaměstnanců z partnerských institucí do České republiky i naopak, důraz by měl být kladen právě na přijíždějící studenty a zaměstnance. Tímto mezinárodní kreditová mobilita přispívá k posilování společenských vazeb a k rozvoji klíčových znalostí a kompetencí vysokoškolských studentů a zaměstnanců.

Jaké jsou podporované aktivity?

Mobilita studentů na studijní pobyt

 • Realizují se na základě trojstranné dohody mezi studentem, přijímající a vysílající institucí na základě předem podepsané meziinstitucionální dohody.
 • Dlouhodobé studijní mobility v délce 2 – 12 měsíců mohu studenti absolvovat také jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinací fyzického výjezdu s virtuální složkou.
 • Doktorandi mohou vycestovat na krátkodobý studijní pobyt v délce 5 – 30 dnů.
 • Krátkodobých kombinovaných studijních pobytů v délce 5 až 30 dnů se mohou účastnit studenti s omezenými příležitostmi.

Mobilita studentů na praktickou stáž

 • Realizují se nejčastěji na základě čtyřstranné dohody mezi studentem, vysílající a přijímající institucí a institucí či podnikem, kde bude student stáž realizovat.
 • Dlouhodobé praktické stáže v délce 2 – 12 měsíců mohou studenti absolvovat také jako kombinovaný výjezd, tedy kombinací fyzické a virtuální složky.
 • Doktorandi mohou vycestovat na krátkodobou praktickou stáž v délce 5 – 30 dnů.
 • Krátkodobých kombinovaných praktických stáží v délce 5 – 30 dnů se mohou účastnit studenti s omezenými příležitostmi.
 • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma orgánů, institucí a dalších subjektů EU včetně specializovaných agentur a organizací spravujících programy EU, jako jsou národní agentury Erasmus+

Mobilita zaměstnanců na výukový pobyt

 • Aktivita umožňuje akademickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na partnerské vysokoškolské instituci.
 • Může se uskutečnit v jakémkoliv oboru či akademické disciplíně, a to i kombinovaně (fyzická mobilita s virtuální složkou).
 • Výuka probíhá v délce 5 dní – 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu).

Mobilita zaměstnanců na školení

 • Aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků partnerských vysokých škol, jakož i zainteresovaných institucí, formou školení (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti, náslechů přednášek, odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci.
 • Školení probíhá v délce 5 dní – 2 měsíce, a to na partnerské vysokoškolské instituci či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží po celém světě, a to i kombinovaně (fyzická mobilita s virtuální složkou).

Kdo může zažádat o grant?

 • Vysokoškolské instituce způsobilé zúčastnit se programu a instituce nabízející odborné vzdělávání či přípravu na úrovni terciárního vzdělávání vlastnící Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).
 • Konsorcia, která jsou pro program akreditována nebo podala žádost o akreditaci.

Jaké náklady pokrývají grantové prostředky?

 • Cestovní náklady

Účastníci mobilit mají nárok na jednotkový příspěvek na dopravu na aktivitu a zpět. Výše příspěvku se určuje dle vzdálenosti výchozího místa a místa konání aktivity. Účastník může využít také tzv. Green Erasmus, pokud se rozhodne zvolit ekologičtější způsob dopravy. Ten ale bývá nákladnější a je proto možné si zažádat o speciální náklad na cestu, který pokryje tento výdaj navíc.

 • Pobytové náklady

Příspěvek na pobytové a jiné náklady, které vznikly účastníkovi během mobility. Částka je stanovená dle cílové země, délky a typu mobility.

 • Náklady na podporu inkluze

Příspěvek pro instituci za každého účastníka s omezenými příležitostmi, který vyžaduje další podporu na základě skutečných nákladů. A dále příspěvek na hrazení dodatečných nákladů pro účastníky s omezenými příležitostmi z důvodu zdravotního znevýhodnění ve formě proplacení 100 % skutečně vynaložených nákladů.

 • Finanční podpora pro účastníky s omezenými příležitostmi

Dodatečné navýšení pro studenty s ekonomickou překážkou nebo pro studenty s dětmi či jinými závislými osobami.

 • Náklady na organizaci mobilit

Příspěvek na náklady institucí přímo spojené s realizací projektu ve výši 500 EUR za realizovaný a způsobilý výjezd/příjezd. Jedná se o příspěvek na aktivity školy spojené s přípravou účastníků, jejich monitorováním a podporou během mobilit, následnými aktivitami a šířením dosažených výsledků, případně o jakékoli další náklady nutné pro realizaci projektu mobilit.

Grant na organizaci mobilit je třeba sdílet s partnerskými institucemi, rozdělení příspěvku musí být akceptováno oběma partnery.

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

Jak podat žádost o podporu projektu?

S vyplněním žádosti vám pomůže náš krokový návod.