Centra excelence odborného vzdělávání

Centra excelence odborného vzdělávání spadají spolu s akcemi Erasmus Mundus a Pedagogickými aktivitami Erasmus+ do tzv. Partnerství na podporu špičkové úrovně (Partnerships for Excellence).

Tato aktivita definuje přístup k excelenci vedený zdola nahoru. V jeho rámci jsou instituce odborného vzdělávání a přípravy schopny flexibilně poskytovat dovedností proměňujícím se ekonomickým a sociálním potřebám. Důraz je kladen na schopnosti úzce spolupracovat s dalšími odvětvími vzdělávání a odborné přípravy, vědeckou obcí i soukromými subjekty. Díky tomu účastníci vzdělávání získávají klíčové kompetence prostřednictvím vysoce kvalitní výuky. Skrze ni se současně budují inovativní formy partnerství se soukromým sektorem a podporuje kontinuální profesní rozvoj pedagogů a školitelů – a zejména prostřednictvím inovativních a inkluzivních pedagogických postupů, strategií mobility a internacionalizace.

Cíle aktivity

Cílem Center excelence odborného vzdělávání je určité „vzestupné sbližování“ excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.  V praxi to znamená, že tyto platformy jsou určeny pro organizace, které poskytují odborné vzdělávání a přípravu na všech úrovních evropského rámce kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) v rozmezí 3 až 8 EQF, včetně vyššího sekundárního vzdělání, postsekundárního jiného než terciárního vzdělání, jakož i terciárního vzdělání (např. vysoké školy aplikovaných věd, polytechnické instituty atd.). Žádosti však nemohou zahrnovat pouze aktivity zaměřené na účastníky vzdělávání na terciární úrovni; žádosti zaměřené na terciární úrovně (úrovně 6 až 8 EQF) musí zahrnovat alespoň jednu další úroveň kvalifikace v rámci odborného vzdělávání a přípravy mezi úrovněmi 3 až 5 EQF, jakož i významnou složku „učení se prací“.

Centra budou působit na dvou úrovních:

1. Na národní úrovni v daném místním kontextu, a to prostřednictvím úzké integrace center do místních inovačních ekosystémů a jejich propojení na evropské úrovni.

2. Na nadnárodní úrovni, kde má akce prostřednictvím platforem Center excelence odborného vzdělávání zřídit referenční místa pro odbornou přípravu na světové úrovni tím, že se propojí centra, jež sdílejí:

  • Společný zájem o konkrétní odvětví (např. letectví, elektromobilitu, ekologické a oběhové technologie, informační a komunikační technologie, zdravotní péči aj.)
  • Inovativní přístupy k řešení různých společenských výzev (např. změny klimatu, vyčerpávání a nedostatek zdrojů, digitalizace, umělá inteligence, cíle udržitelného rozvoje, integrace migrantů, prohlubování dovedností osob s nízkou úrovní kvalifikace aj.)

Kdo může žádat o grant?

Žádost může podat jakákoli organizace programové země. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

Jako řádný či přidružený partner či subjekt se mohou účastnit jakékoli veřejné nebo soukromé organizace, které působí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy nebo práce z programové i kterékoli způsobilé partnerské země. Například:

  • Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy
  • Podnikové/průmyslové/sektorové asociace
  • Národní/regionální orgány v oblasti kvalifikací
  • Výzkumné ústavy
  • Inovační agentury/centra
  • Orgány odpovědné za regionální rozvoj

Partnerství musí zahrnovat nejméně 8 řádných partnerů z nejméně 4 programových zemí Erasmus+ (včetně nejméně 2 členských států EU), k nimž patří:

  • Alespoň 1 podniková/průmyslová/sektorová asociace
  • Alespoň 1 poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy (na střední a/nebo terciární úrovni)

Maximální výše grantu: 4 miliony eur

Doba trvání projektu: 4 roky