Centra excelence odborného vzdělávání

Tyto projekty podporují přístup k excelenci odborného vzdělávání a přípravy vedený zdola nahoru. Umožňují institucím odborného vzdělávání a přípravy rychle přizpůsobovat poskytování dovedností vyvíjejícím se hospodářským a sociálním potřebám, včetně digitální a ekologické transformace. Centra jsou určena pro organizace, které poskytují odborné vzdělávání a přípravu na všech úrovních evropského rámce kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF) v rozmezí 3 až 8 EQF, včetně vyššího sekundárního vzdělání, postsekundárního jiného než terciárního vzdělání, jakož i terciárního vzdělání (např. vysoké školy aplikovaných věd, polytechnické instituty atd.). V každém případě však musí zahrnovat úroveň 3–5 EQF, jakož i významnou složku „učení se prací“.  

Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?  

Centra budou působit na dvou úrovních: 

  1. Na národní úrovni v daném místním kontextu, kde budou za široké účasti škály místních zúčastněných stran vytvářet ekosystémy dovedností pro místní inovace, regionální rozvoj a sociální začleňování, přičemž budou spolupracovat také s centry v jiných zemích.  
  2. Na nadnárodní úrovni, kde budou propojovat centra excelence odborného vzdělávání, která mají společný zájem o:  
  • konkrétní odvětví nebo průmyslový ekosystém; 
  • Inovativní přístupy k řešení různých společenských výzev (např. změny klimatu, vyčerpávání a nedostatek zdrojů, digitalizace, umělá inteligence, cíle udržitelného rozvoje, integrace migrantů, prohlubování dovedností osob s nízkou úrovní kvalifikace aj.); 
  • inovativní přístupy, které mají zvýšit dosah, kvalitu a účinnost stávajících center.

Podmínky zapojení 

  • čtyřletý projekt může požádat jakákoli instituce se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Partnerem v projektu může být jakákoli instituce z jakékoli země světa (s výjimkou Běloruska).
  • Partnerství musí zahrnovat nejméně 8 partnerů ze 4 různých zemí přidružených k programu, včetně nejméně dvou členských států. Ke každému členskému státu nebo zemi přidružené k programu musí patřit alespoň 1 organizace zastupující podniky, průmysl nebo odvětví a alespoň 1 poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy (na střední a/nebo terciární úrovni). Účast případných organizací ze třetích zemí nepřidružených k programu musí mít prokazatelnou přidanou hodnotu.
  • Maximální grant je 4 mil. eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků.
  • Žadatelé by měli rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

Jak podat žádost? 

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti.