Zaměstnanci ZŠ, MŠ a SŠ

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit i zaměstnanci mateřských, základních a středních škol včetně speciálních a uměleckých. Stipendium je možné využít na výukové pobyty, školení, kurzy či stínování v hostující instituci.  Je to jedinečná příležitost poznat, jak to chodí v jiné zemi, získat nové znalosti a zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce, navázat profesní kontakty a projektová partnerství. Vyjet je možné opakovaně, a to do více než 30 zemí Evropy.

Kdo může vyjet? 

Výjezdy jsou určeny pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům škol, které splňují kritéria zveřejňovaná Domem zahraniční spolupráce každoročně na webu programu, což jsou: 

 • Mateřské školy, včetně speciálních
 • Základní školy, včetně speciálních a uměleckých
 • Střední školy poskytující všeobecné vzdělávání, gymnázia se všemi obory
 • Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (pouze pro jednoleté pomaturitní studium plnící RVP JV)

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

O grant na výjezdy do zahraničí nežádá přímo jednotlivec, ale školy, které splňují kritéria zveřejňovaná Domem zahraniční spolupráce každoročně na webu programu, viz výše.

Plánované aktivity mají vést k rozvoji organizace jako celku, nejen pracovníků samotných.  

Žádost o akreditaci může podat i tzv. koordinátor konsorcia, kterým může být škola dle definice výše a zřizovatelé škol – obce, svazky obcí a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni a další zřizovatelé jako ministerstva nebo církve. Koordinátor musí být právnická osoba. 

Kam mohu vycestovat? 

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko 

Na jak dlouho? 

Délka výjezdu závisí na zvolené aktivitě. Zaměstnanci mohou vybírat z následujících typů výjezdů:

 • Stínování na pracovišti neboli job shadowing (2 až 60 dní): probíhá na partnerských školách či v organizacích navázaných na školní vzdělávání. Při této mobilitě se pozorují metody a postupy přijímající organizace, které lze pak využít v domácí praxi
 • Kurzy a odborná školení (2 až 30 dní): kladou si za cíl profesně rozvíjet pracovníky ve školním vzdělávání prostřednictvím zahraniční zkušenosti
 • Výukový pobyt, tzv. Teaching Assignment (2 až 365 dní): umožňuje vyučujícím vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola už před podáním žádosti.

Jakou finanční podporu dostanu? 

Evropská komise poskytuje příspěvek na realizaci výjezdů na základě schválené grantové žádosti, kterou podává škola. Účastník tak získá finanční prostředky od své vysílající organizace.

Grant se skládá z následujících rozpočtových položek: 

 • Cestovní náklady 
 • Pobytové náklady 
 • Náklady na organizaci mobilit 
 • Podpora účastníků s omezenými příležitostmi 
 • Jazyková podpora
 • Kurzovné 

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+. 

Jak se přihlásit? 

Zájemci se přihlašují přes svého zaměstnavatele a výběr účastníků je zcela v  jeho kompetenci.