Aliance pro inovace

Cílem těchto projektů je posílit evropskou inovační kapacitu na základě spolupráce a toku znalostí vysokoškolských institucí (HE) nebo organizací působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET) s širším socioekonomickým prostředím, trhem práce a výzkumnými institucemi.

Projekty mají podněcovat kreativitu, iniciativu, zaměstnatelnost a podnikavost v rámci EU. Jedná se o aktivity v rámci daného sektoru vzdělávání (osnovy ve VŠ vzdělávání nebo v odborném vzdělávání a přípravě), ale mohou být zaměřeny i na více sektorů, odvětvové a meziodvětvové činnosti, digitální kompetence a udržitelný rozvoj.

Skupiny aliance

Cílů Aliancí pro inovace lze dosáhnout s využitím jedné nebo obou následujících skupin, přičemž organizace může být zapojena do několika návrhů:

 • Skupina 1: Aliance pro vzdělávání a podniky

  Aliance pro vzdělávání a podniky sdružují podniky a poskytovatele vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy za účelem spolupráce v partnerství.

  • Působí v jednom nebo více různých hospodářských odvětvích, vytvářejí spolehlivé a udržitelné vztahy a ve všech aspektech prokazují svou inovační a nadnárodní povahu.
  • Každé partnerství musí zahrnovat  nejméně 4  programové  země a  nejméně 8 řádných partnerů, z toho nejméně 3 subjekty na trhu práce (podniky nebo společnosti nebo zastupující zprostředkovatelské organizace, jako jsou komory,  odborové  svazy  nebo  obchodní  sdružení)  a  nejméně 3  poskytovatele  vzdělávání  a odborné  přípravy (instituce  v  oblasti  odborného  vzdělávání  a  přípravy  nebo  vysokoškolské instituce).
  • Řádným  partnerem  v  každém  projektu  by  měla  být  alespoň  jedna  vysokoškolská instituce a jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy.
 • Skupina 2: Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (provádějící Blueprint)

  Cílem  aliancí  pro  odvětvovou  spolupráci  v  oblasti  dovedností  je  vytvořit  nové  strategické  přístupy  a  spolupráci  pro konkrétní řešení rozvoje  dovedností –v krátkodobém i střednědobém horizontu –v daných hospodářských odvětvích nebo  v  oblastech  provádějících  významnou  akci  Evropské  agendy dovedností  pro  udržitelnou  konkurenceschopnost, sociální  spravedlnost  a  odolnost, Pakt  pro  dovednosti.

  Hlavním  cílem  paktu  je  mobilizovat  a  motivovat  všechny příslušné zúčastněné strany, aby přijaly konkrétní opatření pro prohlubování dovedností a změnu kvalifikace pracovní síly, a to spojením úsilí a vytvářením partnerství, a to i na úrovni EU při řešení potřeb trhu práce, podporou ekologické a digitální  transformace  i  vnitrostátních,  regionálních  a  místních  strategií  pro  růst  a  dovednosti.  Výstupy  aliancí  pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností, tj. poznatky o odvětvových dovednostech, strategie  dovedností,  profesní profily,  programy  odborné  přípravy  a  dlouhodobé  plánování,  proto  budou  důležitým  přínosem  práce  odvětvových partnerství, která se připojila k Paktu pro dovednosti.

  Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností se snaží řešit nedostatky v oblasti dovedností na trhu práce, které brzdí růst, inovace a konkurenceschopnost v konkrétních odvětvích nebo oblastech, a to s cílem krátkodobých intervencí i dlouhodobých strategií. Tyto aliance budou zavedeny ve 14 průmyslových ekosystémech určených v nové průmyslové strategii pro Evropu (Cestovní ruch, doprava, letectví a obrana, stavebnictví, zemědělsko-potravinářské odvětví, nízkouhlíková odvětví průmyslu, textilie, kultura, digitální oblast, obnovitelné energie, elektronika, maloobchod, lokální a sociální ekonomika a zdraví).

  Každý projekt musí  pokrývat  alespoň 8 programových  zemí a  zahrnovat  alespoň 12  řádných  partnerů.  Partnerství  musí  jako  řádné partnery zahrnovat nejméně 5 subjektů na trhu práce (podniky nebo společnosti nebo zastupující zprostředkovatelské  organizace,  jako  jsou  komory,  odborové  svazy  nebo  obchodní  sdružení)  a nejméně 5 poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy (instituce v oblasti odborného vzdělávání a  přípravy  nebo  vysokoškolské  instituce). Řádným  partnerem  v  každém  projektu  by  měla  být alespoň jedna vysokoškolská instituce a jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy.

Financování

Financování je určeno dle skupiny, na kterou je projekt zaměřen a délky projektu:

 • Skupina 1: 2 nebo 3 roky, 1 mil. nebo 1,5 mil. EUR
 • Skupina 2: 4 roky, 4 mil. EUR