Pedagogické akademie Erasmus+

Evropská komise zahájila v roce 2021 novou iniciativu – pedagogické akademie. Rozvoj těchto akademií má za cíl zvýšit přitažlivost učitelského povolání a zajistit vysoce kvalitní počáteční vzdělávání i další profesní rozvoj učitelů, školitelů a vedoucích pracovníků škol. Cílem této akce je vytvořit evropská partnerství poskytovatelů počátečního i dalšího vzdělávání a odborné přípravy učitelů (na úrovni ISCED 1–3) a dalších relevantních aktérů.

Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit? 

Pedagogické akademie mají podporovat mezinárodní spolupráci, sdílení dobré praxe a rozvoj inovativních učebních modulů či postupů ve vzdělávání učitelů. Zapojené subjekty budou vytvářet nabídku vzdělávání s evropským rozměrem a posilovat internacionalizaci vzdělávání učitelů, přičemž se budou zabývat klíčovými tématy EU, jako je digitalizace, udržitelnost, rovnost a inkluze. Do zkoušení a sdílení inovativních způsobů výuky budou zapojeny také školy umožňující praktickou přípravu budoucích učitelů. Dalším cílem akademií je rozvíjet nové modely učitelské vzdělávací mobility a usilovat o to, aby se stala běžnou součástí vzdělávání učitelů. Akademie mohou také provádět studie, výzkumy a/nebo průzkumy či shromažďovat osvědčené postupy. Tím vším budou přispívat k rozvoji vzdělávací politiky na evropské, národní i regionální úrovni.

Podmínky zapojení 

  • tříletý projekt mohou žádat instituce pro vzdělávání učitelů na úrovni ISCED 1–3 včetně učitelů odborného vzdělávání a přípravy (vysoké školy, instituty, univerzity poskytující počáteční vzdělávání učitelů a/nebo další profesní rozvoj); ministerstva; veřejné a soukromé subjekty odpovědné za vypracování politik a nabídku vzdělávání učitelů, jakož i definování standardů pro kvalifikace učitelů; sdružení učitelů a jiní vnitrostátně uznaní poskytovatelé vzdělávání učitelů a dalšího profesního rozvoje; školy pro praktickou přípravu učitelů atp.
  • Jako řádní a přidružení partneři se mohou zapojit pouze instituce z členských států EU a z třetích zemí přidružených k programu.
  • Partnerství musí zahrnovat nejméně tři řádné partnery z alespoň tří různých zemí, přičemž se musí jednat o alespoň dva poskytovatele počátečního vzdělávání učitelů a alespoň jednoho poskytovatele dalšího profesního rozvoje učitelů. Kromě toho musí partnerství zahrnovat alespoň jednu školu umožňující praktickou přípravu budoucích učitelů.
  • Maximální výše grantu je 1,5 milionu eur. Grant EU bude příspěvkem na skutečné náklady vynaložené v rámci projektu (model financování skutečných nákladů). Finanční příspěvek EU zároveň nesmí překročit 80 % celkových uznatelných nákladů.

Jak podat žádost? 

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders (F&T Portal). Zde budou vypisovány všechny výzvy i termíny, jsou zde dostupné všechny dokumenty, odkazy a další potřebné náležitosti