Pedagogické akademie Erasmus+

Rozvoj Pedagogických akademií Erasmus+ má za cíl zvýšit přitažlivost učitelského povolání a zajistit vysoce kvalitní počáteční vzdělávání a další profesní rozvoj učitelů, školitelů a vedoucích pracovníků škol.

Akademie by měly posílit evropský rozměr a internacionalizaci vzdělávání učitelů tím, že vytvoří partnerství pro poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy učitelů na vnitrostátní i evropské úrovni. Jejich cílem je také zajistit užší spolupráci a trvalá partnerství mezi poskytovateli počátečního vzdělávání a poskytovateli dalšího profesního rozvoje učitelů.

Spolupráce mezi subjekty napříč celou Evropou předpokládá inovativní přístup, sdílení dobré praxe a významný rozvoj politik a postupů v oblasti vzdělávání učitelů. Měla by také připravit podmínky k tomu, aby se mobilita stala nedílnou součástí počátečního i dalšího vzdělávání učitelů.

Akademie budou prosazovat mnohojazyčnost a kulturní rozmanitost, rozvíjet vzdělávání učitelů v souladu s prioritami EU v oblasti politiky vzdělávání a přispívat k dosažení cílů Evropského prostoru vzdělávání.

Cíle aktivity

 • Přispívat ke zlepšení politik a postupů v oblasti vzdělávání učitelů v Evropě vytvářením sítí a komunit pro sdílení praktických zkušeností
 • Posilovat spolupráci poskytovatelů vzdělávání budoucím učitelům, poskytovatelů dalšího profesního rozvoje a dalších subjektů (sdružení učitelů, ministerstva atp.), za účelem vypracování a testování nových strategií a programů
 • Posilovat evropský rozměr a internacionalizaci vzdělávání učitelů prostřednictvím inovativní a praktické spolupráce
 • Rozvíjet nabídku kurzů, modulů a dalších příležitostí vzdělávání v oblasti učení v digitálním světě, udržitelnosti, rovnosti a inkluze atp.
 • Rozvíjet nabídku mobilit ve všech jejích formách (např. letní školy, studijní návštěvy atp.), vypracovávat a testovat různé modely mobility (virtuální, fyzická a kombinovaná)
 • Zapojit školy, zejména ty připravující budoucí učitele, aby zkoušely a sdílely nové inovativní způsoby výuky
 • Provádět studie, výzkum nebo průzkumy či shromažďování osvědčených postupů, a na jejich základě vypracovávat souhrny, diskusní dokumenty, doporučení atd.
 • Prosazovat a upřednostňovat stávající nástroje programu Erasmus+ (eTwinningSchool Education Gateway), pro virtuální mobilitu, spolupráci a komunikaci

Kdo může žádat o grant?

Do aktivity se mohou zapojit organizace z programových zemí Erasmus+. Například:

 • Vysoké školy a univerzity
 • Školská zařízení
 • Další instituce zajišťující vzdělávání učitelů
 • Poskytovatelé dalšího profesního rozvoje učitelů
 • Ministerstva nebo veřejné orgány odpovědné za politiky v oblasti školního vzdělávání
 • Veřejné a soukromé subjekty odpovědné za vypracování politik a nabídku vzdělávání učitel
 • Nevládní organizace, sdružení učitelů atp.

Do přípravy akademie se musí zapojit nejméně 3 řádní partneři alespoň ze 3 programových zemí (nejméně 2 z nich jsou členskými státy EU), z nichž:

 • alespoň 2 jsou poskytovatelé počátečního vzdělávání učitelů
 • alespoň 1 je poskytovatelem dalšího profesního rozvoje učitelů

Partnerství musí kromě toho zahrnovat alespoň jednu školu pro praktickou přípravu budoucích učitelů (jako řádného či přidruženého partnera).

Maximální výše grantu: 1,5 milionu eur

Doba trvání projektu: 3 roky

Kde a jak podat žádost o grant?

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders (F&T Portal). Zde budou vypisovány všechny výzvy i termíny, jsou zde dostupné všechny dokumenty, odkazy a další potřebné náležitosti.