Pedagogické akademie Erasmus+

Evropská komise zahájila v roce 2021 novou iniciativu – pedagogické akademie. Rozvoj těchto akademií má za cíl zvýšit přitažlivost učitelského povolání a zajistit vysoce kvalitní počáteční vzdělávání i další profesní rozvoj učitelů, školitelů a vedoucích pracovníků škol. Cílem této akce je vytvořit evropská partnerství poskytovatelů počátečního i dalšího vzdělávání a odborné přípravy učitelů a dalších relevantních aktérů.

Jaké jsou typy aktivit? 

Pedagogické akademie mají podporovat mezinárodní spolupráci, sdílení dobré praxe a rozvoj inovativních učebních modulů či postupů ve vzdělávání učitelů. Zapojené subjekty tvoří nabídku vzdělávání s evropským rozměrem a posilují internacionalizaci vzdělávání učitelů, přičemž se zabývají klíčovými tématy EU. Do zkoušení a sdílení inovativních způsobů výuky jsou zapojeny také školy umožňující praktickou přípravu budoucích učitelů.

Dalším cílem akademií je rozvíjet nové modely učitelské vzdělávací mobility a usilovat o to, aby se stala běžnou součástí vzdělávání učitelů. Pedagogické akademie by také měly přispět k řešení otázek jako je zvyšování atraktivnosti učitelského povolání či stárnutí učitelů a jejich nedostatek na pracovním trhu. Tím vším mají přispívat k rozvoji vzdělávací politiky na evropské, národní i regionální úrovni.

Pedagogické akademie si volí jednu nebo více z horizontálních priorit, které jsou pro ně obzvlášť důležité a v rámci nich poté pracují na posílení kvality vzdělávání a profesního rozvoje učitelů, například prostřednictvím nabídky kurzů, modulů a dalších vzdělávacích příležitostí: 

  • inkluze a rozmanitost
  • životní prostředí a boj proti změně klimatu
  • řešení digitální transformace prostřednictvím rozvoje digitální připravenosti, odolnosti a kapacity
  • společné hodnoty, občanská angažovanost a participace

Podmínky zapojení 

  • tříletý projekt může požádat instituce pro vzdělávání učitelů se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Partnerem v projektu pak mohou být další instituce se sídlem v členských státech EU nebo ve třetích zemích přidružených k programu, které jsou aktivní v oblasti vzdělávání učitelů (například vysoká škola, organizace poskytující vzdělávání učitelů, ministerstva, sdružení učitelů, subjekty zodpovědné za vypracování politik v oblasti vzdělávání učitelů apod.).
  • Partnerství musí zahrnovat nejméně 6 partnerů ze 4 různých členských států EU nebo zemí přidružených k programu. Zároveň musí být do projektu zapojeni nejméně 4 poskytovatelé počátečního vzdělávání učitelů ze 3 různých zemí, nejméně jeden poskytovatel dalšího profesního rozvoje a nejméně jedna škola pro praktickou přípravu.
  • Maximální grant je 1,5 mil. eur, přičemž financování probíhá formou jednorázové částky.
  • Žadatelé musí v žádosti rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

Jak podat žádost? 

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti. 

Žádost lze na Portálu najít přímo podle kódu ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA.