Školní vzdělávání

Projekty pro mateřské, základní, střední školy a další organizace navázané na školní vzdělávání. Realizují se v klíčových akcích Projekty mobility osob a Partnerství pro spolupráci.

Projekty mobility osob

Projekty mobility jsou zaměřené na mezinárodní výjezdy zaměstnanců škol a žáků na studium či pracovní stáž.

Jaké jsou podporované aktivity?

Mobilita zaměstnanců

 • Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu pro tuto pracovní stáž si hledá žádající škola sama.
 • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě svých potřeb jako instituce, ale i potřeb svých jednotlivých pracovníků.
 • Stínování neboli job-shadowing probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na školní vzdělávání. Účastník stínování vstřebává metody a postupy práce zavedené přijímací organizací a následně a testuje nové poznatky v praxi na své domovské instituci.

Mobilita žáků

 • Může být skupinová (vyjede celá třída) nebo individuální, žáci během pobytu studují na hostitelské škole.
 • V rámci individuální mobility mohou žáci vyjet na krátkodobý pobyt (10–29 dnů, účastníci s omezenými příležitostmi mají možnost vyjet na 2–29 dnů) nebo na dlouhodobý pobyt (30–365 dnů).

Hostující odborníci

Školy si mohou pozvat zahraniční kolegy nebo odborníky na pomoc s novými metodami nebo výukou.

Hostující studenti a čerství absolventi učitelství

Školy mohou hostit studenty učitelství, kteří chtějí absolvovat odbornou stáž.

Přípravné návštěvy

Zaměstnanci školy mohou vyjet na přípravnou návštěvu za účelem organizace delších mobilit nebo mobilit žáků s omezenými příležitostmi.

Kdo může žádat o grant?

 • Instituce zapsané v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
  • Mateřské školy, včetně speciálních
  • Základní školy, včetně speciálních a uměleckých
  • Střední školy poskytující všeobecné vzdělávání, gymnázia se všemi obory
  • Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (pouze pro jednoleté pomaturitní studium plnící RVP JV)
 • Zřizovatelé škol
 • Zahraniční školy v ČR s povolením plnění povinné školní docházky
 • Koordinátor konsorcia

Jak se zapojit?

 • Získáním akreditace

  Akreditace je vhodná pro organizace, které chtějí pravidelně realizovat zahraniční stáže.

  • Akreditace vyžaduje důraz na strategický přístup a rozvoj kvality organizací. Poskytuje však jednodušší přístup a stabilitu financování.
  • Akreditace je platná po celou dobu trvání programu, tj. do roku 2027.
  • Akreditované organizace mají možnost každý rok žádat o finance zjednodušenou formou žádosti. V této fázi už neprobíhá hodnocení kvality, financování získají všechny organizace, které předloží způsobilou žádost o poskytnutí grantu.
  • DZS rozděluje finance na základě Pravidel pro rozdělování rozpočtu pro akreditované žadatele (původní verze v anglickém jazyce).

  Nemá vaše organizace ještě akreditaci? Seznamte se s procesem získání akreditace krok za krokem v našem návodu.

 • V rámci krátkodobého projektu

  Krátkodobý projekt je vhodný pro organizace, které mají jen malé nebo žádné zkušenosti s mezinárodní spoluprací a chtějí program Erasmus+ vyzkoušet, případně nemají zájem o pravidelnou realizaci mobilit.

  • Délka projektu je 6–18 měsíců.
  • Organizace může 3 projekty během 5 let.
  • Maximální počet účastníků je 30
  • Akreditované organizace nemohou žádat o krátkodobý projekt ve stejné oblasti.
 • Připojením k akreditovanému konsorciu

  Organizace může navázat spolupráci s akreditovaným konsorciem, které tvoří skupina organizací ze stejné země.

  Organizace realizují mobility na základě společného Plánu Erasmus. Každé konsorcium koordinuje jedna vedoucí organizace: koordinátor konsorcia mobility, který musí být akreditován formou akreditace Erasmus. Koordinátor zároveň podává žádost o grant.

  Členem konsorcia mobility se může stát každá organizace, která splňuje kritéria způsobilosti pro akreditovaný projekt mobility. Členové konsorcia nemusí mít akreditaci Erasmus.

Jaké náklady pokrývají grantové prostředky?

 • Příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Hradí se cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět. Pokud se účastník rozhodne vybrat ekologičtější způsob dopravy, je možné zažádat o speciální náklad v rámci tzv. Green Erasmus.
   
 • V případě, že příspěvek nepokryje skutečné výdaje na cestu, je možné místo cestovních nákladů požádat o „Mimořádné náklady na cestu“. Z příspěvku můžete zaplatit až 80 % reálných cestovních nákladů. Podrobnější informace vám sdělí odborný referent.
   
 • Příspěvek na pobytové náklady pro účastníky a jiné náklady vzniklé během mobility. Částka je stanovená dle cílové země. Podívejte se do sazebníku příspěvků.
   
 • Na financování nákladů souvisejících s realizací projektu dostává škola příspěvek na náklady na organizaci mobilit. Slouží například pro financování nákladů spojených s přípravou účastníků, jejich monitorováním a podporou během mobilit, následnými aktivitami a šířením dosažených výsledků, případně na jakékoli další náklady nutných pro realizaci projektu mobilit.
   
 • Zažádat je možné taky o příspěvek na náklady spojené s organizací mobilit pro účastníky s omezenými příležitostmi. Žadatel dle vlastního uvážení vyčíslí předpokládané náklady, které mohou být proplacené až ve výši 100 %.
   
 • Kurzovné jako příspěvek na poplatky za kurzy – týká se pouze účasti na aktivitách, které vyžadují zaplacení kurzovného.

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

Jak podat žádost o podporu projektu?

S vyplněním žádosti vám pomůže náš krokový návod.

Partnerství pro spolupráci

Tyto projekty umožňují jak školám, tak i dalším organizacím navázaným svou činností na sektor školního vzdělávání, spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problémů školského sektoru či vyvíjení nových metodik.

Jaké jsou typy partnerství?

 • Kooperativní partnerství

  Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

  • Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.
    
  • Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky tří jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 120 000 EUR250 000 EUR nebo 400 000 EUR.
  • Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace.
 • Partnerství malého rozsahu

  Cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vzhledem k nižšímu grantu, kratší době trvání projektu a jednodušším administrativním požadavkům je tento typ partnerství vhodný spíše pro organizace s menší organizační kapacitou nebo pro nováčky v programu.

  • Délka trvání projektu se pohybuje od 6 do 24 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých programových zemí.
    
  • Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky dvou jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 30 000 EUR nebo 60 000 EUR.
    
  • Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace.

Kdo může zažádat o grant?

Žádost mohou podávat organizace působící v oblasti školního vzdělávání jako např. školy, vzdělávací instituce, pedagogické fakulty, organizace zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků, zřizovatelé škol, pedagogicko-psychologické poradny, školní inspekce, neziskové organizace navázané na školní vzdělávání, organizace činné na trhu práce, zájmová sdružení apod.

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

Jak podat žádost o podporu projektu?

S vyplněním žádosti vám pomůže náš krokový návod.