Odborné vzdělávání a příprava

Projekty pro organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, jako jsou např. střední a vyšší odborné školy, neziskové organizace, organizace poskytující další odborné vzdělávání, vysoké školy nebo podniky. Realizují se v klíčových akcích Projekty mobility osob a Partnerství pro spolupráci.

Projekty mobility osob

Projekty mobility jsou zaměřené na mezinárodní výjezdy zaměstnanců škol a žáků na studium či pracovní stáž.

Jaké jsou podporované aktivity?

Aktivity se musejí konat v programových zemích (tedy země EU, Norsko, Island a Lichtenštejnsko a další země viz. Příručka k programu). Akreditované organizace mohou organizovat mobility i do partnerských zemí mimo EU.

Mobilita žáků

Zapojit se mohou učni, žáci a studenti počátečního (IVET) i dalšího (CVET) odborného vzdělávání a přípravy včetně čerstvých absolventů (do jednoho roku od ukončení studia).

 • Účastnící mohou vyjet do škol či podniků v rámci krátkodobé mobility (10 až 89 dní) nebo dlouhodobé (tzv. ErasmusPro, trvá 90 až 365 dní).
 • Dále je možné vyjet na soutěže odborných dovedností (1 až 10 dní).

Mobilita zaměstnanců

Zapojit se mohou učitelé, vedoucí odborného výcviku a také nepedagogičtí odborníci a zaměstnanci v počátečním i dalším odborném vzdělávání a přípravě.

 • Stínování neboli job-shadowing probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na odborné vzdělávání. Účastník stínování vstřebává metody a postupy práce zavedené přijímací organizací a následně a testuje nové poznatky v praxi na své domovské instituci. Trvá 2 až 60 dní.
 • Výukové a školící pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu pro tuto pracovní stáž si hledá žádající škola sama. Účastník vyučuje v zahraničí 2 až 365 dní.
 • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě svých potřeb jako instituce, ale i potřeb svých jednotlivých pracovníků. Trvá 2 až 30 dní.

Hostující odborníci

 • Organizace si mohou pozvat zahraniční kolegy nebo odborníky na pomoc s novými metodami nebo výukou. Trvá 2 až 60 dní.

Hostující studenti a čerství absolventi učitelství

 • Školy mohou hostit studenty učitelství, kteří chtějí absolvovat odbornou stáž. Trvá 10 až 365 dní.

Přípravné návštěvy

 • Zaměstnanci organizace a školy mohou vyjet na přípravnou návštěvu za účelem organizace mobilit u nového partnera, delších mobilit nebo mobilit žáků s omezenými příležitostmi. Netýká se přípravy kurzů či školení pro pracovníky.

Kdo může zažádat o grant?

 • Organizace poskytující počáteční nebo další odborné vzdělávání a přípravu
 • Místní a regionální orgány veřejné správy, řídící orgány a další organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
 • Společnosti a ostatní veřejné nebo soukromé organizace, které hostí studenty a žáky odborného vzdělávání a přípravy, poskytují jim odbornou přípravu nebo s nimi jinak spolupracují

Podrobnější informace o způsobilých organizací naleznete v dokumentu Způsobilé programy a organizace.  

Jak se může organizace zapojit?

 • Získáním akreditace

  Akreditace je vhodná pro organizace, které chtějí pravidelně realizovat zahraniční výjezdy.

  Nemá vaše organizace ještě akreditaci? Seznamte se s procesem získání akreditace krok za krokem v našem návodu.

 • V rámci krátkodobého projektu

  Krátkodobý projekt je vhodný pro organizace, které mají jen malé nebo žádné zkušenosti s mezinárodní spoluprací a chtějí program Erasmus+ vyzkoušet, případně nemají zájem o pravidelnou realizaci mobilit.

  • Akreditované organizace nemohou žádat o krátkodobý projekt ve stejné oblasti.
  • Možnosti krátkodobého projektu:
   • Délka projektu je 6–18 měsíců
   • Realizovat se mohou pouze 3 projekty během 5 let
   • Maximální počet účastníků je 30
 • Připojením k akreditovanému konsorciu

  Organizace se může připojit k již existujícímu akreditovanému konsorciu a zapojit projektů mobilit. Výhodou je, že tak nemusí žádat o akreditaci nebo o krátkodobý projekt. Stačí jen navázat spolupráci s akreditovaným koordinátorem konsorcia.

  Organizace realizují mobility na základě společného Plánu Erasmus. Každé konsorcium koordinuje jedna vedoucí organizace: koordinátor konsorcia mobility, který musí být akreditován formou akreditace Erasmus. Koordinátor zároveň podává žádost o grant.

  Členem konsorcia mobility se může stát každá organizace, která splňuje kritéria způsobilosti pro akreditovaný projekt mobility. Členové konsorcia nemusí mít akreditaci Erasmus.

Podrobnější informace o způsobilých organizací naleznete v dokumentu Způsobilé programy a organizace.  

Jaké náklady pokrývají grantové prostředky?

 • Cestovní náklady

Příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Částka je stanovena dle vzdálenosti místa vysílající organizace a místa konání vzdělávací aktivity.

 • Náklady na organizaci mobilit

Příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu. Jedná se o jednotkový příspěvek podle počtu účastníků. 

 • Pobytové náklady

Příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během mobility. Částka je stanovená příspěvkem na jednotkové náklady dle cílové země.

 • Kurzovné

Příspěvek na poplatky za kurzy. Pouze pro aktivity, které vyžadují zaplacení kurzovného, netýká se tedy výukových pobytů a stínování.

 • Podpora inkluze

Pro organizaci - Náklady spojené s organizací mobilit účastníků s omezenými příležitostmi.

Pro účastníky - Příspěvek na dodatečné náklady spojené s účastí osob s omezenými příležitostmi. 

 • Přípravné návštěvy

Náklady na cestu a pobyt za účelem účasti na přípravné návštěvě. Podrobnější informace o rozpočtových kategoriích a sazby pro jednotlivé aktivity naleznete v dokumentu Rozpočtové kategorie a sazby-VET

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

Jak podat žádost o podporu projektu?

S vyplněním žádosti vám pomůže náš krokový návod.

Partnerství pro spolupráci

Tento typ projektů poskytuje pro školy a další organizace ze sektoru odborného vzdělávání a přípravy prostor pro mezinárodní spolupráci. S partnery sdílí svoje zkušenosti, mohou společně vyvíjet nové metodiky, inovovat prostředí odborného vzdělávání a zvyšovat tak úroveň vzdělávání v jednotlivých evropských zemí.

Jaké jsou typy partnerství?

 • Kooperativní partnerství

  Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

  • Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.
  • Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky tří jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 120 000 EUR250 000 EUR nebo 400 000 EUR.
  • Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace.
 • Partnerství malého rozsahu

  Cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vzhledem k nižšímu grantu, kratší době trvání projektu a jednodušším administrativním požadavkům je tento typ partnerství vhodný spíše pro organizace s menší organizační kapacitou nebo pro nováčky v programu.

  • Délka trvání projektu se pohybuje od 6 do 24 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých programových zemí.
  • Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky dvou jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 30 000 EUR nebo 60 000 EUR.
  • Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace.

Kdo může zažádat o grant? 

Předložit žádost o grant nebo se zapojit do projektu jako partneři mohou soukromé i veřejné organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, tzn.:

 • Školy (střední, vyšší odborné, vysoké), vzdělávací instituce 
 • Podniky, subjekty zaměřené na kariérové a profesní poradenství 
 • Neziskové organizace, sociální partneři, nadace 
 • Výzkumná střediska 
 • Místní a regionální orgány

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

Jak podat žádost o podporu projektu?