Odborné vzdělávání a příprava

  Projekty pro organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, jako jsou např. střední a vyšší odborné školy, neziskové organizace, organizace poskytující další odborné vzdělávání, vysoké školy nebo podniky. Realizují se v klíčových akcích Projekty mobility osob a Partnerství pro spolupráci.

  Projekty mobility osob

  Projekty mobility jsou zaměřené na mezinárodní výjezdy zaměstnanců škol a žáků na studium či pracovní stáž.

  Jaké jsou podporované aktivity?

  Aktivity se musejí konat v programových zemích (tedy země EU, Norsko, Island a Lichtenštejnsko a další země viz. Příručka k programu). Akreditované organizace mohou organizovat mobility i do partnerských zemí mimo EU.

  Mobilita žáků

  Zapojit se mohou učni, žáci a studenti počátečního (IVET) i dalšího (CVET) odborného vzdělávání a přípravy včetně čerstvých absolventů (do jednoho roku od ukončení studia).

  • Účastnící mohou vyjet do škol či podniků v rámci krátkodobé mobility (10 až 89 dní) nebo dlouhodobé (tzv. ErasmusPro, trvá 90 až 365 dní).
  • Dále je možné vyjet na soutěže odborných dovedností (1 až 10 dní). 
  • Novinkou ve Výzvě 2024 jsou skupinové mobility žáků (2-30 dní).

   Tento typ aktivity bude v ČR umožněn jen určitému profilu účastníků. Definice je schválena ze strany národní autority programu Erasmus+, kterou je MŠMT. Skupinových mobilit žáků se mohou účastnit: 

   •  Žáci zapsaní ve vzdělávacích programech úrovně EQF 2 a EQF 3 - tedy obory kategorie vzdělání E a H; 

   •  Žáci zapsaní ke studiu na (speciální) střední škole nebo třídě, které jsou zřizovány podle § 16 odst. 9 školského zákona bez ohledu na kategorii oboru.

  Mobilita zaměstnanců

  Zapojit se mohou učitelé, vedoucí odborného výcviku a také nepedagogičtí odborníci a zaměstnanci v počátečním i dalším odborném vzdělávání a přípravě.

  • Stínování neboli job-shadowing probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na odborné vzdělávání. Účastník stínování vstřebává metody a postupy práce zavedené přijímací organizací a následně a testuje nové poznatky v praxi na své domovské instituci. Trvá 2 až 60 dní.
  • Výukové a školící pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu pro tuto pracovní stáž si hledá žádající škola sama. Účastník vyučuje v zahraničí 2 až 365 dní.
  • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě svých potřeb jako instituce, ale i potřeb svých jednotlivých pracovníků. Trvá 2 až 30 dní.

  Hostující odborníci

  • Organizace si mohou pozvat zahraniční kolegy nebo odborníky na pomoc s novými metodami nebo výukou. Trvá 2 až 60 dní.

  Hostující studenti a čerství absolventi učitelství

  • Školy mohou hostit studenty učitelství, kteří chtějí absolvovat odbornou stáž. Trvá 10 až 365 dní.

  Přípravné návštěvy

  • Zaměstnanci organizace a školy mohou vyjet na přípravnou návštěvu za účelem organizace mobilit u nového partnera, delších mobilit nebo mobilit žáků s omezenými příležitostmi. Netýká se přípravy kurzů či školení pro pracovníky.

  Kdo může zažádat o grant?

  • Organizace poskytující počáteční nebo další odborné vzdělávání a přípravu
  • Místní a regionální orgány veřejné správy, řídící orgány a další organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
  • Společnosti a ostatní veřejné nebo soukromé organizace, které hostí studenty a žáky odborného vzdělávání a přípravy, poskytují jim odbornou přípravu nebo s nimi jinak spolupracují

  Podrobnější informace o způsobilých organizací naleznete v dokumentu Způsobilé programy a organizace.  

  Jak se může organizace zapojit?

  • Získáním akreditace

   Akreditace je vhodná pro organizace, které chtějí pravidelně realizovat zahraniční výjezdy.

   Nemá vaše organizace ještě akreditaci? Seznamte se s procesem získání akreditace krok za krokem v našem návodu

   Pro Výzvu 2023 stanovila Národní agentura limit schválených žádostí o akreditaci na 15. 

  • V rámci krátkodobého projektu

   Krátkodobý projekt je vhodný pro organizace, které mají jen malé nebo žádné zkušenosti s mezinárodní spoluprací a chtějí program Erasmus+ vyzkoušet, případně nemají zájem o pravidelnou realizaci mobilit.

   • Akreditované organizace nemohou žádat o krátkodobý projekt ve stejné oblasti.
   • Možnosti krátkodobého projektu:
    • Délka projektu je 6–18 měsíců
    • Realizovat se mohou pouze 3 projekty během 5 let
    • Maximální počet účastníků je 30
  • Připojením k akreditovanému konsorciu

   Organizace se může připojit k již existujícímu akreditovanému konsorciu a zapojit projektů mobilit. Výhodou je, že tak nemusí žádat o akreditaci nebo o krátkodobý projekt. Stačí jen navázat spolupráci s akreditovaným koordinátorem konsorcia.

   Organizace realizují mobility na základě společného Plánu Erasmus. Každé konsorcium koordinuje jedna vedoucí organizace: koordinátor konsorcia mobility, který musí být akreditován formou akreditace Erasmus. Koordinátor zároveň podává žádost o grant.

   Členem konsorcia mobility se může stát každá organizace, která splňuje kritéria způsobilosti pro akreditovaný projekt mobility. Členové konsorcia nemusí mít akreditaci Erasmus.

  Podrobnější informace o způsobilých organizací naleznete v dokumentu Způsobilé programy a organizace.  

  Jaké náklady pokrývají grantové prostředky?

  • Cestovní náklady

  Příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Částka je stanovena dle vzdálenosti místa vysílající organizace a místa konání vzdělávací aktivity.

  • Náklady na organizaci mobilit

  Příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu. Jedná se o jednotkový příspěvek podle počtu účastníků. 

  • Pobytové náklady

  Příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během mobility. Částka je stanovená příspěvkem na jednotkové náklady dle cílové země.

  • Kurzovné

  Příspěvek na poplatky za kurzy. Pouze pro aktivity, které vyžadují zaplacení kurzovného, netýká se tedy výukových pobytů a stínování.

  • Podpora inkluze

  Pro organizaci - Náklady spojené s organizací mobilit účastníků s omezenými příležitostmi.

  Pro účastníky - Příspěvek na dodatečné náklady spojené s účastí osob s omezenými příležitostmi. 

  • Přípravné návštěvy

  Náklady na cestu a pobyt za účelem účasti na přípravné návštěvě. Podrobnější informace o rozpočtových kategoriích a sazby pro jednotlivé aktivity naleznete v dokumentu pro Výzvy 2021 a 2022 Rozpočtové kategorie a sazby-VET, pro Výzvu 2023 potom v dokumentu Rozpočtové kategorie a sazby - VET - 2023. Pro Výzvu 2024 naleznete platné sazby v dokumentu Rozpočtové kategorie a sazby - VET - 2024.

  Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

  Jak podat žádost o podporu projektu?

  S vyplněním žádosti vám pomůže náš krokový návod.

  Partnerství pro spolupráci

  Tento typ projektů poskytuje pro školy a další organizace ze sektoru odborného vzdělávání a přípravy prostor pro mezinárodní spolupráci. S partnery sdílí svoje zkušenosti, mohou společně vyvíjet nové metodiky, inovovat prostředí odborného vzdělávání a zvyšovat tak úroveň vzdělávání v jednotlivých evropských zemí.

  Jaké jsou typy partnerství?

  • Kooperativní partnerství

   Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

   • Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.
   • Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky tří jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 120 000 EUR250 000 EUR nebo 400 000 EUR.
   • Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace.
  • Partnerství malého rozsahu

   Cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vzhledem k nižšímu grantu, kratší době trvání projektu a jednodušším administrativním požadavkům je tento typ partnerství vhodný spíše pro organizace s menší organizační kapacitou nebo pro nováčky v programu.

   • Délka trvání projektu se pohybuje od 6 do 24 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých programových zemí.
   • Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky dvou jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 30 000 EUR nebo 60 000 EUR.
   • Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace.

  Kdo může zažádat o grant? 

  Předložit žádost o grant nebo se zapojit do projektu jako partneři mohou soukromé i veřejné organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, tzn.:

  • Školy (střední, vyšší odborné, vysoké), vzdělávací instituce 
  • Podniky, subjekty zaměřené na kariérové a profesní poradenství 
  • Neziskové organizace, sociální partneři, nadace 
  • Výzkumná střediska 
  • Místní a regionální orgány

  Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

  Jak podat žádost o podporu projektu?