Neformální vzdělávání mládeže

  Projekty pro oblast neformálního vzdělávání jsou určené veřejným a soukromým organizacím či neformálním skupinám. Realizují se v klíčových akcích Projekty mobility osob a Partnerství pro spolupráci

  Projekty mobility osob 

  Projekty mobilit jsou zaměřené na mezinárodní výjezdy mladých lidí, umožňují jim společně pracovat na různých tématech a motivovat je k participaci na občanské společnosti. V rámci projektů mohou do zahraničí vyjet i pracovníci s mládeží a posílit svůj profesní rozvoj.

  Jaké jsou podporované aktivity?

  • Výměny mládeže

   V rámci projektů výměn mládeže mohou mladí lidé ve věku 13 až 30 z různých zemí pracovat na tématu, které je zajímá, a zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit. 

   • V projektu musí vždy figurovat minimálně dvě organizace či neformální skupiny – žadatel a partner.
   • Délka projektu je 3 až 24 měsíců, délka aktivity 5–21 dní.
   • Aktivity se musí konat v zemi (nebo ve více zemích v případě putovních aktivit), odkud pochází žadatel nebo partner zapojený v projektu.
   • Počet účastníků je 16 až 60, v případě že se aktivity účastní pouze mladí lidé s omezenými příležitostmi, je minimální počet účastníků 10.
   • Každá skupina musí mít alespoň jednoho vedoucího skupiny, nejvýše jeden facilitátor na jednu aktivitu. Vedoucím skupin a facilitátorům musí být minimálně 18 let.
  • Projekty mobility pro pracovníky s mládeží

   Projekty zaměřené na mobilitu pracovníků s mládeží umožňují pořádání mezinárodních aktivit v oblasti profesního rozvoje, jak jsou školení, seminářů, studijní návštěvy, vytváření sítí a budování komunit. Organizace tak mají možnost zlepšovat svou práci s mládeží, vyměňovat si zkušenosti a dobrou praxi, navazovat či zkvalitňovat partnerství a připravovat společné projekty. 

   • V projektu musí vždy figurovat minimálně dvě organizace či neformální skupiny – žadatel a partner. 
   • Délka projektu je 3 až 24 měsíců, délka aktivity dva dny až dva měsíce bez dnů potřebných na cestu. 
   • Aktivity se musí konat v zemi (nebo ve více zemích v případě putovních aktivit), odkud pochází žadatel nebo partner zapojený v projektu.
   • Počet účastníků je maximálně 50 (vyjma školitelů a facilitátorů)
   • Věk účastníků není nijak omezen
  • Aktivity participace mládeže

   Příležitost pro mladé lidi se zapojit do občanského života na lokální a nadnárodní úrovni, a to formou různých fyzických akcí ať už to jsou simulace, setkání s veřejnými činiteli nebo do kampaní ke zvyšování informovanosti. ​Aktivita umožňuje mladým přímou interakci s veřejnými činiteli a mít tak reálný vliv na změnu v konkrétní oblasti.

   • Podporovány jsou alternativní, inovativní, smart a digitální formy participace mládeže.
   • Projekt může být národní (v žádosti figuruje výhradně žadatel) nebo mezinárodní (min. 2 organizace z různých zemí)
   • Délka projektu je 3 až 24 měsíců.
   • Projektu se účastní mladí lidé ve věku 13 až 30 let, lidé s rozhodovací pravomocí a kouč pro neformální skupiny.
   • Povinné 3 přílohy k žádosti (čestné prohlášení, časový harmonogram všech aktivit, denní časový harmonogram všech mobilit)
  • DiscoverEU – jízda k začlenění

   DiscoverEU – jízda k začlenění je příležitost pro organizace a neformální skupiny mladých lidí získat podporu na realizaci projektů, které umožní mladým lidem s omezenými příležitostmi vyrazit na cestu po Evropě

   • Umožňuje organizacím či skupinám mladých lidí získat grant na organizaci vlakové cesty po Evropě pro jednoho až pět mladých lidí ve věku 18 let s omezenými příležitostmi ze stejné země.
   • Umožňuje mladým lidem se znevýhodněním zažít cestování v bezpečí skupiny, anebo je motivuje k samostatnému objevování Evropy. Podporuje boj proti stereotypům, toleranci a porozumění.

   Kdo se může zapojit?

   • Nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni, sociální podnik, zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem 
   • Neformální skupina nejméně čtyř mladých lidí ve věku 18 až 30 let 

   Jak se zapojit?

   Navštivte stránku DiscoverEU - jízda k začlenění, kde najdete všechny potřebné informace včetně návodu, jak si podat žádost o podporu. 

  Jaké země se mohou do programu zapojit? 

  Partnerské organizace v projektu mobility mohou být následujících zemí: 

  Programové země 

  • členské státy EU (27 zemí) 
  • Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko, Severní Makedonie, Turecko 

  Partnerské země

  • západní Balkán, východní Evropa a Kavkaz, jižní Středomořské země, Rusko

  Kdo může zažádat o grant?

  Organizace a instituce z programových zemí či sousedních partnerských zemí, konkrétně: 

  • Nestátní neziskové organizace
  • Nestátní neziskové organizace na evropské úrovni 
  • Sociální podniky 
  • Místní, regionální a národní veřejný orgán 
  • Neformální skupina mladých lidí, tj. skupina nejméně čtyř mladých lidí – v obsahové části žádosti je nezbytné uvést jména všech čtyř členů skupiny. Více informací o neformálních skupinách naleznete v Příručce programu
  • Asociace krajů 
  • Regionální, národní veřejný orgán 
  • Evropské uskupení teritoriální spolupráce 
  • Zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem 

  Poslední tři jmenované typy organizací mají jiný režim financování. Více informací v Příručce programu.

  Jaké jsou možnosti dalšího zapojení?

  Získáním akreditace

  Akreditace je vhodná pro organizace, které chtějí pravidelně realizovat mezinárodní mobility a které působí v oblasti práce s mládeží po dobu alespoň dvou let​. Předchozí účast v programu Erasmus+ není podmínkou.   

  • Akreditace vyžaduje důraz na strategický přístup a rozvoj kvality organizací. Poskytuje však jednodušší přístup a stabilitu financování.
  • Akreditace je platná po celou dobu trvání programu, tj. do roku 2027.
  • Akreditované organizace mají možnost každý rok žádat o finance zjednodušenou formou žádosti. V této fázi už neprobíhá hodnocení kvality, financování získají všechny organizace, které předloží způsobilou žádost o poskytnutí grantu.
  • DZS rozděluje finance na základě Pravidel pro rozdělování rozpočtu pro akreditované žadatele (původní verze v anglickém jazyce).

  Nemá vaše organizace ještě akreditaci? Seznamte se s procesem získání akreditace krok za krokem v našem návodu.

  Jaké náklady pokrývají grantové prostředky?

  • Projekty výměny mládeže a pracovníky s mládeží

   • Organizační podpora

   Jedná se o příspěvek na náklady přímo související s realizací projektu.

   • Cestovní náklady

   Jedná se o příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Hradí se cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět. U putovních aktivit se vzdálenosti sčítají.

   Účastník může využít také tzv. Green Erasmus, pokud se rozhodne na jeho výjezd vybrat ekologičtější způsob dopravy. Ten ale stojí více peněz, pak je možné si zažádat o speciální náklad na cestu, který pokryje tento výdaj navíc.

   V případě, že příspěvek dopravu nepokryje skutečné výdaje na cestu, je možné místo cestovních nákladů požádat o Mimořádné náklady na cestu. Z příspěvku můžete zaplatit až 80 % reálných cestovních nákladů. Podrobnější informace vám sdělí náš odborný referent (viz sekce "kontakty" na této stránce).

   • Pobytové náklady

   Příspěvek je určen pro účastníky na pobytové a jiné náklady vzniklé během mobility. Částka je stanovená dle cílové země.

   • Podpora přípravných návštěv

   Hradí náklady související s provedením přípravné návštěvy, včetně cestovních a pobytových nákladů.

   • Náklady na doplňkovou činnost „Rozvoj systémů a osvětová činnost“ 

   Tento příspěvek je vyplácen pouze u mobilit pracovníků s mládeží.

   • Podpora inkluze

   Patří sem náklady spojené s organizací mobilit pro účastníky s omezenými příležitostmi, vyplácí se 100 EUR na účastníka.

   Dále se jsou hrazeny dodatečné náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi a jejich doprovodnými osobami, školiteli a facilitátory. Po odůvodnění v žádosti jsou propláceny ve 100% výši.

   • Mimořádné náklady

   Jsou to náklady na podporu zapojení všech účastníků, např. víza, očkování, povolení k pobytu, lékařské osvědčení apod. Následně jsou tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.

  • Aktivity participace mládeže

   • Organizační podpora

   Jedná se o příspěvek na náklady přímo související s realizací projektu.

   • Náklady na kouče 

   Příspěvek na náklady související s účastí kouče v projektech podaných neformálními skupinami. Částka je stanovena dle země působení kouče.

   • Podpora inkluze

   Náklady na zapojení účastníků s omezenými příležitostmi a jejich doprovodných osob, osob s rozhodovací pravomocí a facilitátorů (včetně odůvodněných nákladů na cestovné a pobyt, pokud toto není žádáno v rámci kapitoly cestovní náklady a pobytové náklady). Nutné odůvodnit v žádosti, propláceno je 100% na základě reálných nákladů.

   • Mimořádné náklady

   Náklady na podporu zapojení všech účastníků, např. víza, očkování, povolení k pobytu, lékařské osvědčení, je nutné je zdůvodnit již v žádosti. Následně jsou tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.

   • Podpora akcí 

   Příspěvek na náklady na pořádání akcí umožňujících participaci mladým lidem (národní a mezinárodní konference, semináře, apod.). Příspěvek na každého účastníka (vyjma členů projektového týmu a facilitátorů, jejich náklady jsou hrazeny z organizační podpory).

   (Další příspěvky se týkají akcí mobilitního charakteru)

   • Cestovní náklady

   Jedná se o příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Hradí se cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět. U putovních aktivit se vzdálenosti sčítají.

   Účastník může využít také tzv. Green Erasmus, pokud se rozhodne na jeho výjezd vybrat ekologičtější způsob dopravy. Ten ale stojí více peněz, pak je možné si zažádat o speciální náklad na cestu, který pokryje tento výdaj navíc.

   V případě, že příspěvek dopravu nepokryje skutečné výdaje na cestu, je možné místo cestovních nákladů požádat o Mimořádné náklady na cestu. Z příspěvku můžete zaplatit až 80 % reálných cestovních nákladů. Podrobnější informace vám sdělí náš odborný referent (viz sekce "kontakty" na této stránce).

   • Pobytové náklady

   Příspěvek je určen pro účastníky na pobytové a jiné náklady vzniklé během mobility. Částka je stanovená dle cílové země

   • Podpora inkluze

   Příspěvek na náklady související se zajištěním a organizací účasti znevýhodněných mladých lidí na mobilitě (nezapočítávají se doprovodné osoby, facilitátoři ani osoby s rozhodovací pravomocí).

  Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

  • Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovaných národními agenturami po celé Evropě a také v databázi již realizovaných projektů.
  • Můžete také využít centralizovaný internetový nástroj Otlas pro hledání partnerů k realizaci projektů určený organizacím působícím v oblasti mládeže. Umožňuje uvést kontaktní údaje a oblasti zájmu a zveřejňovat nabídky partnerství za účelem realizace projektů.

  Jak podat žádost o podporu projektu?

  • Žádost se podává prostřednictvím oficiálního elektronického formuláře a musí být podána v zemi, ve které je organizace zřízena. 
  • Před podáním žádosti doporučujeme seznámit se s aktuální Příručkou programu Erasmus+.
  • Registrujte svou organizaci na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, získáte tak unikátní registrační číslo (OID). To budete potřebovat při vyplňování žádosti o financování. Pokud jste se již dříve registrovali do portálu účastníka (URF), není třeba se registrovat znova.
  • Nezapomeňte vložit do elektronické žádosti povinné přílohy: Čestné prohlášení (Declaration of Honour) a Mandátní pověření. Obojí nechte podepsat statutárním zástupce koordinátorské organizace, naskenujte a přiložte jako přílohu.

  S vyplněním žádosti vám pomůže náš krokový návod.

  Partnerství pro spolupráci

  Projekty podpořené v rámci této klíčové akce přinesou pozitivní a dlouhodobé účinky nejen zúčastněným organizacím, ale i organizacím a osobám přímo i nepřímo zapojeným do organizovaných aktivit. Cílem je podpořit vývoj, přenos a implementaci inovativních postupů na organizační, místní, regionální, národní nebo evropské úrovni. V projektech je kladen důraz na šíření výstupů. 

  Po celou dobu trvání projektu mají organizace flexibilitu vybírat a realizovat širokou škálu a aktivit a jejich nejrůznější kombinaci, a to z oblastí:

  • Projektový management
  • Implementační aktivity
  • Aktivity sloužící ke sdílení a propagaci

  Jaké jsou typy partnerství?

  • Kooperativní partnerství

   Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

   • Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.
   • Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky tří jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 120 000 EUR250 000 EUR nebo 400 000 EUR.
   • Model se skládá z nabídky grantových položek, ze kterých žadatel vybírá podle aktivit, které chce provádět, a výsledků, kterých chce dosáhnout.
   • Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace.
  • Partnerství malého rozsahu

   Cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vzhledem k nižšímu grantu, kratší době trvání projektu a jednodušším administrativním požadavkům je tento typ partnerství vhodný spíše pro organizace s menší organizační kapacitou nebo pro nováčky v programu.

   • Partnerství se musí skládat minimálně ze dvou organizací, a to ze dvou různých programových zemí.
   • Délka projektu je 6–24 měsíců.
   • Model sestává z nabídky dvou jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt.
   • Žadatelé vybírají paušální částku 30 000 EUR nebo 60 000 EUR podle aktivit, které chtějí realizovat, a výsledků, kterých chtějí dosáhnout.
   • Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace.

  Kdo může zažádat o grant?

  • Žádost může podat jakákoliv zúčastněná organizace z programové země (viz část A Příručky k programu), a to jménem konsorcia všech partnerů.
  • Projektu se může zúčastnit veřejná nebo soukromá organizace z programové země (u Kooperativního partnerství i organizace z partnerské země).
  • Projekt musí splňovat alespoň jednu horizontální, případně alespoň jednu specifickou prioritu (podrobné informace v Příručce k programu).

  Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

  • Lze využít mezinárodní síť SALTO.
  • Pro hledání partnerů a definice jejich rolí lze využít i databázi Otlas.
  • Pro zasíťování či odpovědi na otázky s tím spojené slouží i síť Eurodesk.