Budování kapacit

  Níže uvedené informace budou v nejbližších dnech aktualizovány pro výzvu 2024. Některé drobnosti se mohou lišit v porování s výzvou 2023.

  Projekty Budování kapacit je možné realizovat v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, v oblasti mládeže a v oblasti sportu.

  Budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání

  Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem je zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích nepřidružených k programu Erasmus+ a podpora úspěšné zelené a udržitelné globální hospodářské obnovy v těchto zemích. Aktivity se zaměřují na posílení rovnosti a začleňování, upevnění systému a budování kapacit, zvýšení zaměstnatelnosti, posílení širších ekonomických a sociálních ekosystémů vysokoškolského vzdělávání, budování aliancí a koalic, účast studentů na procesech plánování a učení atp.

  Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

  Pro lepší řešení regionálních problémů mohou být projekty realizovány jako národní, regionální nebo meziregionální.

  Aktivity se dále dle typů řešených problémů dělí do specifických projektových složek:

  • Složka 1 – Podpora přístupu ke spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání
  • Složka 2 – Partnerství pro transformaci ve vysokoškolském vzdělávání
  • Složka 3 – Projekty strukturálních reforem

  • Složka 1 – Podpora přístupu ke spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání

   Tato složka je zaměřena na nejméně rozvinuté nepřidružené země, na vzdálené regiony a oblasti, na nově zapojené nebo méně zkušené instituce.

   Projekty by měly vytvářet partnerství, usnadňovat předávání zkušeností a osvědčených postupů, zlepšovat sociální začleňování a přístup studentů/zaměstnanců s omezenými příležitostmi ke kvalitativní nabídce vysokoškolského vzdělávání.

   V rámci složky 1 existují tyto aktivity: aktivity zaměřené na posílení řídících/administrativních kapacit cílových vysokoškolských institucí, aktivity zaměřené na zajištění vysoce kvalitního a relevantního vzdělávání a aktivity zaměřené na zvýšení dostupnosti pro studenty/zaměstnance s omezenými příležitostmi.

  • Složka 2 – Partnerství pro transformaci ve vysokoškolském vzdělávání

   Cílem této složky je posílit kapacity cílových vysokoškolských institucí pro řešení výzev 21. století, jako je migrace, změna klimatu, správa věcí veřejných a přechod k digitální ekonomice.

   Tyto projekty v sobě budou kombinovat následující prvky: inovace ve vysokoškolském vzdělávání a podpora reformy vysokoškolských institucí.

  Podmínky zapojení pro složky 1 a 2

  • Žadatelé (koordinátor a partneři) musí být vysokoškolské instituce nebo organizace vysokoškolských institucí se sídlem v programových nebo ve způsobilých partnerských zemích. Žadatelská instituce podává žádost jménem všech zúčastněných partnerů.
  • K účasti jsou způsobilé všechny třetí země nepřidružené k programu Erasmus+ v regionech 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 kromě zemí s vysokými příjmy v regionech 5, 7 a 8 a Běloruska (region 2).
  • Počet vysokoškolských institucí z členských států nebo třetích zemí přidružených k programu Erasmus+ nesmí být vyšší než počet vysokoškolských institucí z třetích zemí nepřidružených k programu, ale záleží na počtu vysokoškolských institucí v dané zemi a rozprostření celkové populace studentů, viz Příručka.
  • Návrhy musí předložit konsorcium (koordinátor a partneři) splňující tyto podmínky:

   Geografické pokrytí: alespoň dvě programové země, alespoň jedna partnerská země (výjimka: alespoň dvě partnerské země pro regiony 1, 10 a 11; pro meziregionální projekty zahrnující regiony 10 i 11: alespoň jedna země z regionu 10 a jedna země z regionu 11).

   Institucionální pokrytí: alespoň jedna vysokoškolská instituce z každé zúčastněné programové země a alespoň dvě vysokoškolské instituce z každé zúčastněné partnerské země.

  Další specifická kritéria viz Příručka.

  • Délka projektů: 24 nebo 36 měsíců.
  • Výše grantu pro složku 1: formou jednorázové částky, 200 000–400 000 eur na jeden projekt.
  • Výše grantu pro složku 2: formou jednorázové částky 400 000–800 000 eur na jeden projekt.

  • Složka 3 – Projekty strukturálních reforem

   Aktivity v rámci složky 3 by měly přispět k reformě politik vysokoškolského vzdělávání a vybudovat soudržné a udržitelné systémy vysokoškolského vzdělávání.

   Cílem je reflektovat socioekonomické potřeby zúčastněných zemí a vytvořit ekonomiku založenou na znalostech. Do těchto projektů budou zapojeny příslušné vnitrostátní orgány třetích zemí nepřidružených k programu, vysokoškolské instituce a výzkumné instituce.

   Akce posílení digitálního prostředí vzdělávání pro Ukrajinu

   V rámci složky 3 podpoří tato akce jeden projekt zaměřený na vytvoření otevřeného vzdělávacího digitálního prostředí, které má nabídnout kvalitní vysokoškolské vzdělání studentům zapsaným v ukrajinských vysokoškolských institucích. Zejména těm, kteří prchají z Ukrajiny, nebo vnitřně vysídleným studentům (jakož i vzdělávací příležitosti pro širokou ukrajinskou komunitu v zahraničí) na základě spolupráce ukrajinských a ostatních evropských univerzit.

  Podmínky zapojení

  Posílení digitálního prostředí vzdělávání pro Ukrajinu:

  Návrhy musí předložit konsorcium (koordinátor a partneři) splňující tyto podmínky:

  • Geografické pokrytí: území Ukrajiny uznané mezinárodním právem a alespoň jeden členský stát nebo třetí země přidružená k programu.
  • Institucionální pokrytí: Alespoň jedna vysokoškolská instituce z každé zúčastněné země, vnitrostátní příslušný orgán (např. ministerstvo) odpovědný za vysokoškolské vzdělávání na Ukrajině.

  Jiné projekty strukturálních reforem:

  Žadatelé (koordinátor a partneři) musí být vysokoškolské instituce, organizace vysokoškolských institucí nebo uznané vnitrostátní nebo mezinárodní organizace rektorů, pedagogů nebo studentů se sídlem v programových nebo ve způsobilých partnerských zemích. K účasti v této složce nejsou způsobilé organizace ze Sýrie.

  Návrhy musí předložit konsorcium (koordinátor a partneři) splňující tyto podmínky:

  • Geografické pokrytí: – alespoň dva členské státy nebo třetí země přidružené k programu a alespoň jedna způsobilá třetí země nepřidružená k programu.
  • Institucionální pokrytí: alespoň jedna vysokoškolská instituce z každého zúčastněného členského státu nebo třetí země přidružené k programu, alespoň dvě vysokoškolské instituce z každé zúčastněné třetí země nepřidružené k programu a příslušný vnitrostátní orgán (např. ministerstvo) odpovědný za vysokoškolské vzdělávání v každé ze způsobilých třetích zemí nepřidružených k programu.

  Délka projektů (pro obě akce): 36 nebo 48 měsíců.

  Výše grantu: formou jednorázové částky, pro Posílení digitálního prostředí vzdělávání pro Ukrajinu: až 5 000 000 eur, jiné projekty: 600 000–1 000 000 eur na jeden projekt.

  Budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

  Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Cílem je zvyšování kvality odborného vzdělávání a přípravy ve třetích zemích nepřidružených k programu. Aktivity se zaměřují mj. na posilování vazeb mezi zmíněnou oblastí a trhem práce, zlepšování znalosti učitelů a vzdělavatelů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy atp.

  Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

  Aktivity se musí zaměřit na 1 nebo více z následujících tematických oblastí: učení se prací; mechanismy zajištění kvality; profesní rozvoj učitelů/školitelů odborného vzdělávání a přípravy; klíčové kompetence včetně podnikání; partnerství veřejného a soukromého sektoru; inovace ve vzdělávání; zelené a digitální dovednosti pro transformaci; zajišťování dovedností odpovídajících současným a budoucím pracovním příležitostem.

  Projektové aktivity se musí zaměřit na budování a posilování kapacit zejména ve třetích zemích nepřidružených k programu.

  Podmínky zapojení

  • Žádost o jednoletý, dvouletý  nebo tříletý projekt podává jakákoliv organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy se sídlem v členském státě EU nebo přidružené třetí zemi. Jako partner projektu se pak musí zapojit také organizace ze třetích zemí nepřidružených k programu z těchto regionů: 1, 2, 3, 9, 10 a 11 (s výjimkou Běloruska). Pro jednotlivé regiony jsou stanoveny priority a je předem rozdělen rozpočet (viz. portál FTOP).
  • Partnerství musí zahrnovat nejméně 4 organizace ze 3 zemí (alespoň 1 organizace ze 2 různých členských států EU a přidružených třetích zemí a alespoň 2 organizace z nejméně jedné způsobilé třetí země nepřidružené k programu).
  • Počet organizací z členských států EU a přidružených třetích zemí nesmí být vyšší než počet organizací z třetích zemí nepřidružených k programu.
  • Grant na projekt se pohybuje v rozmezí 100 000 - 400 000 euro, přičemž financování probíhá formou jednorázové částky. 
  • Žadatelé musí rozpočet v žádosti podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.). 

  Budování kapacit v oblasti mládeže

  Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti mládeže v programových zemích a ve třetích zemích nepřidružených k programu. Projekty se zaměřují na podporu mezinárodní spolupráce a politického dialogu v oblasti mládeže a neformálního vzdělávání, které chápou jako hybnou sílu udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje a dobrých podmínek mládežnických organizací a mladých lidí.

  Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

  Aktivity se musí zaměřit na 1 nebo více z následujících tematických oblastí: politická účast a dialog s osobami s rozhodovací pravomocí; začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi; demokracie, právní stát a hodnoty; posílení postavení / zapojení / zaměstnatelnosti mladých lidí; mír a usmíření po ukončení konfliktu; životní prostředí a klima; zákaz diskriminace a genderová rovnost; digitální a podnikatelské dovednosti.

  Projektové aktivity se musí zaměřit na budování a posilování kapacit zejména ve třetích zemích nepřidružených k programu.

  Podmínky zapojení

  • Roli koordinátora může zastávat: nevládní organizace působící v oblasti mládeže (včetně evropských nevládních organizací mládeže a národních rad mládeže); veřejné orgány na místní, regionální nebo národní úrovni. Koordinátor by měl mít sídlo v programové zemi nebo ve třetích zemích nepřidružených k programu z regionů 1 a 3.
  • Zapojit se může jakákoli veřejná nebo soukromá organizace aktivní v neformálním vzdělávání mládeže a zřízená v členském státě, v přidružené třetí zemi nebo v nepřidružené třetí zemi z regionů 1 (západní Balkán) a 3 (země jižního Středomoří).
  • Složení partnerství: nejméně 4 organizace z minimálně 3 zemí: minimálně 1 programová země a minimálně 2 způsobilé partnerské země.
  • Aktivita musí probíhat v zemích organizací účastnících se aktivity, řádně odůvodněná výjimka je však možná.
  • Délka projektu: 12, 24 nebo 36 měsíců.
  • Výše grantu: formou jednorázové částky, 100 000–300 000 eur na jeden projekt.

  Budování kapacit v oblasti sportu

  Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce založené na partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti sportu v programových zemích a třetích zemích nepřidružených k programu. Cílem projektů je podporovat sportovní aktivity a politiky v třetích zemích nepřidružených k programu jako prostředek prosazování hodnot i jako vzdělávací nástroj podporující rozvoj jednotlivců i budování soudržnějších komunit.

  Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

  Aktivity by se měly zaměřit na 1 nebo více z následujících tematických oblastí: prosazování společných hodnot, nediskriminace a genderové rovnosti prostřednictvím sportu; rozvoj dovedností (prostřednictvím sportu) potřebných ke zlepšení sociálního zapojení znevýhodněných skupin (např. nezávislosti, vůdčích schopností atd.); integrace migrantů; usmíření po ukončení konfliktu.

  Projektové aktivity se musí zaměřit na budování a posilování kapacit zejména v zemích nepřidružených k programu z regionu 1, na které se akce vztahuje.

  Podmínky zapojení

  • Žádost podává jakákoliv organizace působící v oblasti sportu, se sídlem v členském státě nebo způsobilé přidružené třetí zemi nebo nepřidružené třetí zemi. Žadatel podává žádost jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu.
  • Zapojit se může jakákoli veřejná nebo soukromá organizace pracující s mladými lidmi zřízená v členském státě nebo v přidružené třetí zemi nebo v nepřidružené třetí zemi z regionu 1 (západní Balkán). Projektové aktivity se musí zaměřit na budování a posilování kapacit sportovních organizací zejména v zemích nepřidružených k programu z regionu 1.
  • Partnerství musí být složeno minimálně ze 4 organizací z minimálně 3 zemí, přičemž alespoň 2 organizace jsou ze 2 různých členských států a třetích zemí přidružených k programu a alespoň 2 organizace jsou z nejméně jedné země z regionu 1.
  • Počet organizací z členských států a přidružených třetích zemí nesmí být vyšší než
   počet organizací z nepřidružených třetích zemí.
  • Aktivita musí probíhat v zemích organizací účastnících se aktivity, řádně odůvodněná výjimka je však možná.
  • Délka trvání projektu může být 1, 2 nebo 3 roky.
  • Výše grantu: formou jednorázové částky, 100 000–200 000 eur na jeden projekt.

  Jak podat žádost? 

  Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti. 

  Žádosti lze na Portálu vyhledávat přímo podle jejich kódů: 

  ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1 - Budování kapacit v oblasti VŠ, Složka 1

  ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2 - Budování kapacit v oblasti VŠ, Složka 2

  ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3 - Budování kapacit v oblasti VŠ, Složka 3

  ERASMUS-EDU-2023-CB-VET - Budování kapacit v oblasti OVP

  ERASMUS-YOUTH-2023-CB - Budování kapacit v oblasti Mládeže

  ERASMUS-SPORT-2023-CB - Budování kapacit v oblasti sportu