Budování kapacit

  Projekty Budování kapacit je možné realizovat v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, v oblasti mládeže a v oblasti sportu.

  Budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání

  Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem je zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích nepřidružených k programu Erasmus+ a podpora úspěšné zelené a udržitelné globální hospodářské obnovy v těchto zemích. Aktivity se zaměřují na posílení rovnosti a začleňování, upevnění systému a budování kapacit, zvýšení zaměstnatelnosti, posílení širších ekonomických a sociálních ekosystémů vysokoškolského vzdělávání, budování aliancí a koalic, účast studentů na procesech plánování a učení atp. Hlavní priority tohoto typu projektů jsou: Zelená dohoda pro Evropu; digitální tranzice; integrace migrantů, governance, mír, bezpečnost a lidský rozvoj; udržitelný rozvoj a práce. Na každý region cílí různé z výše jmenovaných priorit.

  Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

  Pro lepší řešení regionálních problémů mohou být projekty realizovány jako národní, regionální nebo meziregionální.

  Aktivity se dále dle typů řešených problémů dělí do specifických projektových složek:

  • Složka 1 – Podpora přístupu ke spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání
  • Složka 2 – Partnerství pro transformaci ve vysokoškolském vzdělávání
  • Složka 3 – Projekty strukturálních reforem

  • Složka 1 – Podpora přístupu ke spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání

   Tato složka je zaměřena na nejméně rozvinuté nepřidružené země, na vzdálené regiony a oblasti, na nově zapojené nebo méně zkušené instituce.

   Projekty by měly vytvářet partnerství, usnadňovat předávání zkušeností a osvědčených postupů, zlepšovat sociální začleňování a přístup studentů/zaměstnanců s omezenými příležitostmi ke kvalitativní nabídce vysokoškolského vzdělávání. Cílem je snížit rozdíly v internacionalizaci mezi VŠ institucemi ze způsobilých třetích zemí ze stejných zemí nebo regionu.

   V rámci složky 1 jsou podporovány tyto aktivity: aktivity zaměřené na posílení řídících/administrativních kapacit cílových vysokoškolských institucí, aktivity zaměřené na zajištění vysoce kvalitního a relevantního vzdělávání a aktivity zaměřené na zvýšení dostupnosti pro studenty/zaměstnance s omezenými příležitostmi.

  • Složka 2 – Partnerství pro transformaci ve vysokoškolském vzdělávání

   Projekty v rámci této oblasti by měly zavádět nové přístupy a iniciativy ve vysokoškolském vzdělávání založené na vzájemném učení a přenosu zkušeností a osvědčených postupů, které budou mít dopad nejen na zapojené instituce v partnerských zemích, ale i na celou společnost.

   Tyto projekty by se měly zaměřit na inovace ve vysokoškolském vzdělávání s cílem zvýšit její význam pro trh práce a společnost a na podporu reformy vysokoškolských institucí, aby se staly katalyzátory hospodářského a sociálního rozvoje.

  Podmínky zapojení pro složky 1 a 2

  • Koordinátorem či partnerem mohou být veřejné nebo soukromé vysokoškolské instituce nebo organizace vysokoškolských institucí. Partnerem, avšak ne koordinátorem, mohou být organizace a instituce aktivní na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže.
  • Zapojit se mohou VŠ instituce a organizace se sídlem v programových nebo ve způsobilých partnerských zemích (regiony 1, 2 (kromě Běloruska), 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 a 11.
  • Počet vysokoškolských institucí z členských států nebo třetích zemí přidružených k programu Erasmus+ nesmí být vyšší než počet vysokoškolských institucí z třetích zemí nepřidružených k programu, ale záleží na počtu vysokoškolských institucí v dané zemi a rozprostření celkové populace studentů, viz Příručka.
  • Návrhy musí předložit konsorcium splňující tyto podmínky:

  • Národní projekty jsou určeny pouze pro regiony 2 (kromě Běloruska), 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9. Musí zapojit alespoň dvě programové země (z každé alespoň jedna VŠ instituce) a pouze jednu partnerskou zemi (alespoň 2 VŠ instituce).

  • Projekty zapojující více třetích zemí jsou určeny pro všechny regiony. Musí zapojit alespoň dvě programové země (z každé alespoň jedna VŠ instituce) a alespoň dvě partnerské země (z každé země alespoň 2 VŠ instituce). Může se jednat o regionální nebo meziregionální projekty.

  Další specifická kritéria viz Příručka.

  • Délka projektů: 24 nebo 36 měsíců.
  • Výše grantu pro složku 1:  200 000–400 000 eur na jeden projekt.
  • Výše grantu pro složku 2:  400 000–800 000 eur na jeden projekt.

  • Složka 3 – Projekty strukturálních reforem

   Aktivity v rámci složky 3 by měly přispět k reformě politik vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích a vybudovat soudržné a udržitelné systémy vysokoškolského vzdělávání, které by odpovídaly jejich socioekonomickým potřebám a ambicím vytvořit ekonomiku založenou na znalostech.

   Cílem je reflektovat socioekonomické potřeby zúčastněných zemí a vytvořit ekonomiku založenou na znalostech. Do těchto projektů musí být zapojeny příslušné vnitrostátní orgány partnerských zemí (např. ministerstva školství), vysokoškolské instituce a výzkumné instituce.

  Podmínky zapojení

  Koordinátorem či partnerem mohou být veřejné nebo soukromé vysokoškolské instituce nebo organizace vysokoškolských institucí. Partnerem, avšak ne koordinátorem, mohou být organizace a instituce aktivní na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže. Způsobilé partnerské země jsou v regionech 1, 2 (kromě Běloruska), 3 (kromě Sýrie), 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 a 11.

  Návrhy musí předložit konsorcium (koordinátor a partneři) splňující tyto podmínky:

  • Alespoň dva členské státy nebo třetí země přidružené k programu (z každé země alespoň jedna VŠ instituce) a alespoň jedna způsobilá třetí země nepřidružená k programu (z každé země alespoň dvě VŠ instituce a národní orgán zodpovědný za VŠ vzdělávání (např. ministerstvo).

  Délka projektů (pro obě akce): 36 nebo 48 měsíců.

  Výše grantu: 600 000–1 000 000 eur na jeden projekt.

  Budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

  Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Cílem je zvyšování kvality odborného vzdělávání a přípravy ve třetích zemích nepřidružených k programu. Aktivity se zaměřují mj. na posilování vazeb mezi zmíněnou oblastí a trhem práce, zlepšování znalosti učitelů a vzdělavatelů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy atp.

  Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

  Aktivity se musí zaměřit na 1 nebo více z následujících tematických oblastí: učení se prací; mechanismy zajištění kvality; profesní rozvoj učitelů/školitelů odborného vzdělávání a přípravy; klíčové kompetence včetně podnikání; dialog a partnerství veřejného a soukromého sektoru; inovace ve vzdělávání; zelené a digitální dovednosti pro transformaci; zajišťování dovedností odpovídajících současným a budoucím pracovním příležitostem.

  Projektové aktivity se musí zaměřit na budování a posilování kapacit zejména ve třetích zemích nepřidružených k programu.

  Podmínky zapojení

  • Žádost o jednoletý, dvouletý  nebo tříletý projekt podává jakákoliv organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy se sídlem v členském státě EU nebo přidružené třetí zemi. Jako partner projektu se pak musí zapojit také organizace ze třetích zemí nepřidružených k programu z těchto regionů: 1, 2, 3, 9, 10 a 11 (s výjimkou Běloruska). Pro jednotlivé regiony jsou stanoveny priority a je předem rozdělen rozpočet (viz. Příručka k programu a portál FTOP).
  • Partnerství musí zahrnovat nejméně 4 organizace ze 3 zemí (alespoň 1 organizace ze 2 různých členských států EU a přidružených třetích zemí a alespoň 2 organizace z nejméně jedné způsobilé třetí země nepřidružené k programu). Organizace z třetích zemích nepřidružených k programu musí být vždy ze stejného regionu.
  • Počet organizací z členských států EU a přidružených třetích zemí nesmí být vyšší než počet organizací z třetích zemí nepřidružených k programu.
  • Grant na projekt se pohybuje v rozmezí 100 000 - 400 000 euro, přičemž financování probíhá formou jednorázové částky. 
  • Žadatelé musí rozpočet v žádosti podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.). 

  Budování kapacit v oblasti mládeže

  Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti mládeže v programových zemích a ve třetích zemích nepřidružených k programu (regiony 1, 2 a 3). Projekty se zaměřují na podporu mezinárodní spolupráce a politického dialogu v oblasti mládeže a neformálního vzdělávání, které chápou jako hybnou sílu udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje a dobrých podmínek mládežnických organizací a mladých lidí.

  Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

  Projekty by měly cílit mj. na podporu organizací ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu, aby přispěly k implementaci strategie EU pro mládež (2019-2027), včetně 11 evropských cílů v oblasti mládeže, Evropské agendy pro práci s mládeží, Akčního plánu pro mládež v rámci vnější činnosti EU (2022-2027) a následných opatření v souvislosti s Evropským rokem dovedností, který byl zahájen v roce 2023. Aktivity se musí zaměřit na jednu nebo více z následujících tematických oblastí: politická účast a dialog s osobami s rozhodovací pravomocí; začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi; demokracie, právní stát a hodnoty; posílení postavení / zapojení / zaměstnatelnosti mladých lidí; mír a usmíření po ukončení konfliktu; životní prostředí a klima; nediskriminace a genderová rovnost; digitální a podnikatelské dovednosti.

  Projektové aktivity se musí zaměřit na budování a posilování kapacit organizací zejména ve třetích zemích nepřidružených k programu.

  Podmínky zapojení

  • Roli koordinátora může zastávat: nevládní organizace působící v oblasti mládeže (včetně evropských nevládních organizací mládeže a národních rad mládeže); veřejné orgány na místní, regionální nebo národní úrovni. 
  • Zapojit se jako partner může také veřejná nebo soukromá firma (malý, střední nebo velký podnik), ne však jako koordinátor.  
  • Koordinátor i partneři musejí mít sídlo v členském státě, v přidružené třetí zemi nebo v nepřidružené třetí zemi z regionů 1 (Západní Balkán), 2 (Východní partnerství - kromě Běloruska) a 3 (země jižního Středomoří).Organizace z Ázerbájdžánu a Arménie mohou být pouze partnery, ne koordinátory.
  • Složení partnerství: nejméně 4 organizace z minimálně 3 zemí: minimálně 1 organizace z 1 programové země a minimálně 2 organizace z min. 2 způsobilých partnerských zemí (tj. alespoň 1 organizace z každé země).
  • Meziregionální projekty nejsou způsobilé.
  • Aktivita musí probíhat v zemích organizací účastnících se aktivity, řádně odůvodněná výjimka je však možná.
  • Délka projektu: 12 až 36 měsíců.
  • Max. výše grantu: 300 000 eur na jeden projekt.

  Budování kapacit v oblasti sportu

  Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce založené na partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti sportu v programových zemích a třetích zemích nepřidružených k programu. Cílem projektů je podporovat sportovní aktivity a politiky v třetích zemích nepřidružených k programu jako prostředek prosazování hodnot i jako vzdělávací nástroj podporující rozvoj jednotlivců i budování soudržnějších komunit.

  Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?

  Aktivity by se měly zaměřit na 1 nebo více z následujících tematických oblastí: prosazování společných hodnot, nediskriminace a genderové rovnosti prostřednictvím sportu; rozvoj dovedností (prostřednictvím sportu) potřebných ke zlepšení sociálního zapojení znevýhodněných skupin (např. nezávislosti, vůdčích schopností atd.); integrace migrantů; usmíření po ukončení konfliktu.

  Projektové aktivity se musí zaměřit na budování a posilování kapacit zejména v zemích nepřidružených k programu z regionu 1 nebo 2, na které se akce vztahuje.

  Podmínky zapojení

  • Žádost o jednoletý, dvouletý nebo tříletý projekt podává jakákoliv organizace působící v oblasti sportu, se sídlem v členském státě EU nebo přidružené třetí zemi, nebo v nepřidružené třetí zemi z regionu 1 (Západní Balkán) či 2 (Východní sousedsctví). Žadatel podává žádost jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu.
  • Partnerství musí zahrnovat nejméně 4 organizace ze 3 zemí (alespoň 1 organizace ze 2 různých členských států EU a přidružených třetích zemí a alespoň 2 organizace z nejméně jedné způsobilé třetí země nepřidružené k programu). Organizace z třetích zemích nepřidružených k programu musí být vždy ze stejného regionu.
  • Počet organizací z členských států a přidružených třetích zemí nesmí být vyšší než
   počet organizací z nepřidružených třetích zemí.
  • Grant na projekt se pohybuje v rozmezí 100 000 - 200 000 euro, přičemž financování probíhá formou jednorázové částky. 
  • Žadatelé musí rozpočet v žádosti podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.). 

  Jak podat žádost? 

  Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti. 

  Žádosti lze na Portálu vyhledávat přímo podle jejich kódů: 

  ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-1 - Budování kapacit v oblasti VŠ, Složka 1

  ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-2 - Budování kapacit v oblasti VŠ, Složka 2

  ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-3 - Budování kapacit v oblasti VŠ, Složka 3

  ERASMUS-EDU-2024-CB-VET - Budování kapacit v oblasti OVP

  ERASMUS-YOUTH-2024-CB - Budování kapacit v oblasti Mládeže

  ERASMUS-SPORT-2024-CB - Budování kapacit v oblasti sportu