Projekty a granty

Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem získat cenné zkušenosti v rámci dobrovolnického výjezdu, zapojením se do pracovní stáže či získáním pracovních zkušeností v zahraničí. V rámci programu jsou podporovány dobrovolnické projekty a partnerství, stáže a pracovní místa a solidární projekty.

Jaké organizace se mohou do projektů zapojit?

 • Veřejné nebo soukromé organizace a instituce z členského státu EU se mohou účastnit a předkládat žádost.
 • Organizace z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Turecka a zemí sousedících s EU se mohou účastnit jako partneři v jednotlivých projektech.

Priority programového období Evropský sbor solidarity 2021 - 2027

 • Inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do solidárních činností
 • Udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech  
 • Digitalizace: umožnění kombinovaných aktivit; podpora činností zaměřených na posilování digitálních dovedností a digitální gramotnosti
 • Participace: podpora účasti mladých lidí na demokratických procesech a jejich občanské angažovanosti

Priorita pro rok 2021

 • Prevence a podpora zdraví: důraz na bezpečí a duševní zdraví účastníků, zmírňování dopadů pandemie COVID-19

 Více informací o prioritách najdete v příručce programu

Výsledky výběrových řízení

pro žádosti podané k 28. květnu 2021:

V souborech výše naleznete kompletní výsledky žádostí o Quality Label podané před 28.5.2021 a o solidární projekty. Výsledky obdrží statutární zástupci emailem. Schválení žadatelé solidárních projektů zároveň obdrželi instrukce k přípravě grantové dohody. Žádosti o grant na dobrovolnické projekty (ESC51) budou předmětem jednání schvalovací komise dne 2. září 2021. Informaci o výši přiděleného grantu zašleme statutárním zástupcům emailem v průběhu druhého zářijového týdne. Seminář pro podpořené žadatele dobrovolnických projektů (držitelé Quality Label pro Lead roli) plánujeme uskutečnit ve dne 30. září 2021 online formou.

Networking activities

Hledáte cesty, jak posílit kompetence účastníků vašich projektů a zvýšit tak efektivitu vaší organizace? Podívejte se na aktuální nabídku kurzů, školení a konferencí v rámci NET aktivit! 

Metodické příručky

Dokumenty jsou určeny pro žadatele a držitele grantů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity v sektorech školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých a mládeže.

Solidární projekty

Solidární projekt iniciuje, připravuje a realizuje skupina mladých lidí, která projeví solidaritu tím, že reaguje na klíčové výzvy v místní komunitě, a přispěje tak k pozitivní změně. Jedná se o národní iniciativu, která ale reflektuje evropské hodnoty.

Cíl projektů

Cílem projektů je hledat východiska ze současných i budoucích společenských problémů, posílit vzájemné porozumění, přispět tak k pozitivním změnám a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.

Kdo se může zapojit?

 • Neformální skupina nejméně pěti mladých lidí ve věku 18 až 30 let včetně, kteří jsou rezidenti ČR.
 • Skupina mladých lidí také může žádat pod záštitou organizace, která bude provádět např. administrativní úkony.
 • Skupina může využít podpory kouče.

Na co je třeba myslet?

 • Projektové období je 2–12 měsíců.
 • Uzávěrka v roce 2021 je 2x ročně (28.května a 5.října, vždy ve 12:00).
 • Stanovit si jasné cíle projektu a aktivity, jakými je naplníte.

Co je financováno?

 • Náklady spojené s řízením projektu 500 eur/měsíc
 • Náklady na kouče 137 eur/den (max. 12 dní, jméno kouče je třeba uvést do projektové žádosti)
 • Mimořádné náklady 100 % dle žádosti (určené pro podporu zapojení členů týmu se znevýhodněním nebo specifickými potřebami)

Postup při podávání žádosti

 1. Seznamte se s příručkou k programu Evropský sbor solidarity pro rok 2021, případně se také přihlaste na některý z našich informačních seminářů. Informace o termínech jednotlivých seminářů zveřejňujeme v sekci události.

 2. Registrujte svojí organizaci nebo skupinu mladých lidí na evropském portálu, kde získáte unikátní registrační číslo (OID). To budete potřebovat při vyplňování žádosti o financování. Pokud jste se již dříve registrovali do portálu účastníka (URF), není třeba se registrovat znova. Číslo PIC se Vám automaticky převedlo na číslo OID. 

 3. K vyplnění a předložení žádosti budete potřebovat EU Login, který vám zajistí přístup k online nástrojům Evropské komise. Pokud EU Login nemáte, vytvořte si jej. 

 4. Každý člen realizačního týmu se musí zaregistrovat na portále Evropského sboru solidarity, kde získá své registrační číslo účastníka (PRN). Registrační čísla účastníků následně vyplňte do projektové žádosti.

 5. Každá organizace či neformální skupina, která si žádá o grant v programu Evropský sbor solidarity, musí mít své identifikační číslo (OID). Pokud s programem teprve začínáte a číslo ještě nemáte, můžete si jej vytvořit. Nejprve pomocí vyhledávací funkce ověřte, že vaše organizace či skupina ještě není registrována. Pokud není, registrujte se a identifikační číslo obdržíte.

 6. Vyplňte projektovou žádost – zvolte online formulář ESC30 - Solidarity projects. Postupujte podle instrukcí, nezapomeňte na povinné přílohy (čestné prohlášení). Doporučujeme uložit si ID číslo žádosti pro zpětné dohledání.

 7. Po vyplnění a odeslání žádosti obdržíte registrační e-mail s číslem projektu. Nyní již zbývá počkat na výsledek. Výsledky výběrového řízení můžete zpravidla očekávat do 3 měsíců. Informaci obdržíte písemně, výsledky zveřejňujeme také na webových stránkách

Kontaktujte nás

Regionální konzultanti pro Evropský sbor solidarity

Kontaktujte regionálního konzultanta z vašeho kraje.

Termíny výzev

 • Solidární projekty
  • 28. května a 5. října ve 12:00

Často kladené otázky

Buďte v obraze

Odebírejte naše pravidelné newslettery, sledujte nás na Facebooku a Instagramu a ze světa neformálního vzdělávání už vám nic neunikne.

Dobrovolnické projekty

Projekty dobrovolnictví poskytují mladým lidem možnosti reagovat na důležité společenské potřeby, přispívat k posílení místní komunity a zároveň potenciálním dobrovolníkům umožnit nabýt užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro svůj osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj, a tím zvýšit jejich úspěšnost na trhu práce. Projekty dobrovolnictví mohou kombinovat jednu nebo více z následujících hlavních aktivit.

Cíle projektů 

 • Umožnit mladým lidem  reagovat na důležité společenské  změny  
 • Umožnit dobrovolníkům  nabýt užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro svůj osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj  
 • Zvýšit úspěšnost mladých lidí na trhu práce  
 • Rozvoj místních a regionálních organizací a komunit  

Typy aktivit

Individuální dobrovolnictví

Dobrovolné neplacené solidární aktivity na plný úvazek (30–36 hodin týdně) po dobu 2 až 12 měsíců. V některých případech mohou být zavedeny dobrovolnické aktivity od 2 týdnů do 2 měsíců pro mladé lidi s omezenými příležitostmi. Tento typ solidární aktivity umožní mladým lidem, aby se zapojili do každodenní práce organizace. Aktivity se mohou uskutečnit buď v zemi původu dobrovolníka (in-country) či v zahraničí (cross-border).

Dobrovolnické týmy

Skupiny 10 až 40 mladých dobrovolníků pocházejících z nejméně dvou různých zemí se můžou zapojit po dobu 2 týdnů až 2 měsíců. Takové aktivity s projevem solidarity by mohly zejména přispět k začlenění mladých lidí s omezenými příležitostmi do Evropského sboru solidarity.

Podmínky pro zapojení 

 • Organizace musí mít platnou Quality Label Evropského sboru solidarity pro dobrovolnictví.  
 • Do projektu musí být zapojeny minimálně dvě organizace – jedna hostitelská a jedna podpůrná. To však nutně neplatí pro aktivity v zemi původu dobrovolníka (národní aktivita) a pro dobrovolnické týmy, kde je minimální požadavek mít alespoň jednu hostitelskou nebo podpůrnou organizaci.  
 • Mladí lidé vyjadřují svou ochotu účastnit se registrací v  Databázi Evropského sboru solidarity. Organizace musí vybrat účastníky prostřednictvím tohoto portálu.  

Role zúčastněných organizací

 • Hostitelská role - pokrývá celou řadu činností souvisejících s hostováním dobrovolníka ze Sboru solidarity, poradenstvím a podporou ve všech fázích projektu. 
 • Podpůrná role - vyžaduje podporu, přípravu či školení účastníků před samotným odjezdem na projekt, propojení dobrovolníka a hostitelské organizace nebo také podporu při návratu dobrovolníka zpět do země původu.

Fáze projektu

 1. Příprava (včetně praktických opatření, výběr účastníků, sestavení dohody s partnery a účastníky, jazykové / mezikulturní / obsahové přípravy účastníků před odjezdem na projekt)

 2. Realizace aktivit

 3. Následná opatření (včetně hodnocení aktivit, formální uznání vzdělávacích výsledků dobrovolníka během aktivity, vystavení certifikátu o účasti, stejně jako šíření a využití výsledků projektu)

Co je financováno? 

 • Cestovní náklady  
 • Organizační podpora (příspěvek na živobytí, podpora účastníků, náklady na řízení projektu)  
 • Kapesné pro dobrovolníky  
 • Jazyková podpora  
 • Podpora pro začleňování, pojištění  
 • Mimořádné náklady  

Postup při podávání žádosti

 1. Seznamte se s příručkou k programu Evropský sbor solidarity pro rok 2021, případně se také přihlaste na některý z našich informačních seminářů. Informace o termínech jednotlivých seminářů zveřejňujeme v sekci události.

 2. K vyplnění a předložení žádosti budete potřebovat EU Login, který vám zajistí přístup k online nástrojům Evropské komise. Pokud EU Login nemáte, vytvořte si jej. Doporučujeme použít univerzální e-mailovou adresu organizace pro případné personální změny a předání přístupu v organizaci.
   

 3. Každá organizace, která si žádá o grant v programu Evropský sbor solidarity, musí mít své identifikační číslo (OID). Pokud s programem teprve začínáte a číslo ještě nemáte, můžete si jej vytvořit. Nejprve pomocí vyhledávací funkce ověřte, že vaše organizace či skupina ještě není registrována. Pokud není, registrujte se a identifikační číslo obdržíte.

 4. Podejte žádost o Quality Label (Značku kvality), a to prostřednictvím online formuláře ESC50. O Quality Label lze žádat kdykoliv během roku, ideálně alespoň 2 měsíce před nejbližší uzávěrkou grantových žádostí.

 5. Podejte si žádost o grant (tzv. ´budget request´) prostřednictvím online formuláře ESC51, a to vždy před termínem uzávěrky pro podání grantových žádostí. S vyplňováním formuláře vám pomůže náš praktický návod.

 6. Po vyplnění a odeslání žádosti obdržíte registrační e-mail s číslem projektu. Nyní již zbývá pouze počkat na výsledek. Výsledky výběrového řízení můžete zpravidla očekávat do 3 měsíců. Informaci obdržíte písemně, výsledky zveřejňujeme také na webových stránkách. 

Kontaktujte nás

Regionální konzultanti pro Evropský sbor solidarity

Kontaktujte regionálního konzultanta z vašeho kraje.

Termíny výzev

 • Individuální dobrovolnictví
  • 28. května a 5. října ve 12:00
 • Dobrovolnické týmy
  • 28. května a 5. října ve 12:00

Školení pro dobrovolníky

Často kladené otázky

Buďte v obraze

Odebírejte naše pravidelné newslettery, sledujte nás na Facebooku a Instagramu a ze světa neformálního vzdělávání už vám nic neunikne.

Quality Label

Značka kvality je proces, který osvědčuje, že určitá organizace je schopna a hodlá provádět vysoce kvalitní solidární činnosti v souladu se zásadami, cíli a normami kvality Evropského sboru solidarity. Získání značky kvality je předpokladem účasti na dobrovolnických činnostech.

Jaké jsou jednotlivé druhy značky kvality

Hostitelská role – zahrnuje úplnou škálu činností souvisejících s hostováním účastníka sboru solidarity, včetně vypracování programu činností dotyčné mladé osoby a poskytování vedení a podpory účastníkovi během všech fází dle potřeby.

Podpůrná role – znamená podporu, přípravu a/nebo vyškolení účastníků před odjezdem, zprostředkování mezi nimi a jejich hostitelskými organizacemi a/nebo poskytování podpory účastníkům po návratu z činnosti.

Kontaktujte nás

Regionální konzultanti pro Evropský sbor solidarity

Kontaktujte regionálního konzultanta z vašeho kraje.

Buďte v obraze

Odebírejte naše pravidelné newslettery, sledujte nás na Facebooku a Instagramu a ze světa neformálního vzdělávání už vám nic neunikne.

Centralizované aktivity

Centralizované aktivity programu Evropský sbor solidarity spravuje přímo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu.

Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou 

Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou jsou rozsáhlé projekty s vysokým dopadem podporující dobrovolnické činnosti prováděné mladými lidmi, kteří se spojí s cílem projevit solidaritu realizací krátkodobých intervencí, jež řeší společné evropské výzvy v oblastech politiky každoročně vymezených na úrovni EU.

 • Co je důležité vědět

  • Minimální počet 40 účastníků (18 – 30 let) na projekt. Složení týmu by mělo být mezinárodní (včetně účastníků alespoň ze dvou různých zemí) a nejméně čtvrtina členů týmu by měla pocházet z jiných zemí, než je země, ve které se činnost uskutečňuje.
  • V rámci týmů dobrovolníci plní úkoly pro daný projekt během krátkého období (2 týdny až 2 měsíce; obvykle, nikoli však výlučně během prázdnin, přestávek ve studiu, přechodu ze vzdělávání do zaměstnání atd.). Projektové období trvá 12, 24 nebo 36 měsíců.
  • K příkladům cenné práce, kterou mohou dobrovolnické týmy v rámci této akce provádět, patří: pořádání informačních kampaní, poskytování kriticky důležitých komunitních služeb nejzranitelnějším skupinám obyvatel, např. zajišťování nákupů potravin pro starší osoby, pořádání rekreačních činností pro děti s rakovinou, mezigenerační workshopy na téma používání on-line nástrojů ke společenským kontaktům a komunikaci, podpora očkovacích kampaní.

  Podmínky pro zapojení 

  V rámci projektu se zapojí alespoň tři způsobilé organizace z nejméně dvou různých programových zemí.  Zapojené organizace musí být legálně sídlící v programové zemi nebo partnerské zemi, a být držitelem platné značky kvality pro dobrovolnictví. Žádost o Značku kvality pro dobrovolnictví lze podávat průběžně, a to národní agentuře, viz Quality Label.

Dobrovolnictví v rámci Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci

Činnosti prováděné v rámci Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci mají za cíl přispět k poskytování humanitární pomoci na základě potřeb, která se zaměřuje na záchranu života, předcházení lidskému utrpení a jeho zmírňování, na zachování lidské důstojnosti a posílení kapacity a odolnosti zranitelných nebo katastrofami postižených komunit.

 • Co je důležité vědět

  • Účastníky dobrovolnických činností zaměřených na podporu operací humanitární pomoci mohou být mladí lidé ve věku 18 až 35 let.
  • Aby byla zajištěna bezpečnost účastníků, může se dobrovolnictví v rámci této složky uskutečňovat pouze v zemích, kde probíhají činnosti a operace humanitární pomoci a kde neprobíhají žádné mezinárodní ani vnitrostátní ozbrojené konflikty.
  • Organizace, které se chtějí do této aktivity zapojit musí mít platnou Značku kvality pro dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci
  • Více informací k této aktivitě se dozdíte v této prezentaci.

   

Značka kvality pro dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci

Podpůrná role – znamená podporu, přípravu a/nebo vyškolení účastníků před odjezdem, zprostředkování mezi nimi a jejich hostitelskými organizacemi a/nebo poskytování podpory účastníkům po návratu z činnosti. Podpůrná role rovněž organizaci opravňuje podávat žádosti týkající se projektů a koordinovat partnerství pro projekty dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci.

Hostitelská role – zahrnuje úplnou škálu činností souvisejících s hostováním účastníka sboru solidarity, včetně vypracování programu činností dotyčné mladé osoby a poskytování vedení a podpory účastníkovi během všech fází dle potřeby.

Jak to funguje?

 • Žádosti o značky kvality pro dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci lze podávat průběžně (tj. kdykoli) během programového období, a to výkonné agentuře, která je jediným prováděcím orgánem pro tuto akci.  
 • Žádost o značku kvality můžete podat prostřednictvím online formuláře.

Kontaktujte nás

Termíny pro podávání žádostí v jednotlivých aktivitách

 • Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou
  • 5. října 2021, 17:00
 • Značka kvality pro dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci
  • 22. září 2021, 17:00

Materiály ke stažení

Přílohy grantové dohody 2018 - 2021

Ostatní dokumenty