Erasmus+ Sport

Významnou součástí programu Erasmus+ je i sport. Skrze aktivitu Erasmus+ Sport se do programu mohou zapojit jak výlučně sportovní organizace, tak i ty, pro něž sport představuje pouze jednu dílčích činností.  Projekty v oblasti sportu musí být tematicky zaměřeny buď na jednu z horizontálních priorit programu (udržitelnost, inkluze, digitalizace, podpora aktivního občanství), anebo na některou ze specifických priorit pro Erasmus+ Sport.

Specifické priority Erasmus+ Sport

 • Podpora účasti ve sportu a fyzických aktivitách  
 • Podpora sportovních hodnot a integrity (např. boj proti korupci, dopingu)  
 • Socio-ekonomická a enviromentální dimenze ve sportu 
 • Podpora vzdělávání v oblasti sportu a prostřednictvím sportu (např. témata duální kariéry, kvalitního trenérství, mobilit, zaměstnatelnosti ve sportu)  
 • Boj proti násilí, rasismu, intoleranci a diskriminaci ve sportu. 

Jak se zapojit?

 • Kooperativní partnerství v oblasti sportu

  Projekty se zaměřují na několik cílů, ať už v oblasti řešení společenských potřeb a priorit, zvyšování kvality práce a metod zapojených organizací či budování kapacit. 

  • Vždy však musí být tematicky zaměřeny buďto na jednu z horizontálních priorit programu Erasmus+, nebo na některou z jeho specifických sportovních priorit.
  • Projektů partnerství pro spolupráci se účastní minimálně 3 organizace ze 3 různých zemí a projekty trvají v rozsahu 12 až 36 měsíců.
 • Partnerství malého rozsahu v oblasti sportu 

  Jedná se o mezinárodní projekty, které zahrnují minimálně 2 organizace ze 2 různých zemí. 

  • Jsou to administrativně méně náročné projekty, které mají za cíl dostat do programu „nováčky“ či menší subjekty. 
  • Partnerství musí být opět zaměřeno na jednu z horizontálních priorit programu Erasmus+, nebo na jednu z jeho specifických sportovních priorit
  • Projekty malých partnerství trvají 6 až 24 měsíců.
 • Neziskové sportovní akce 

  Akce mají za cíl podpořit organizaci sportovních akcí, které budou obsahovat evropskou dimenzi a budou se věnovat podpoře zdraví prospěšných aktivit, tématům jako dobrovolnictví ve sportu, podpora sociální inkluze skrze sport nebo sport jakožto prostředek boje proti diskriminaci.

  Záměrem je podpořit jak klasické velké akce, tak i akce lokálního rozsahu. Tyto projekty trvají mezi 12 a 18 měsíci.

  Z tohoto důvodu se neziskové sportovní akce dále dělí do dvou kategorií:  

  • Celoevropské akce – akce většího rozsahu, které se odehrávají v zemi hlavního žadatele a je do nich zapojeno minimálně 10 organizací z 10 programových zemí.   
  • Evropské lokální akce – akce menšího rozsahu pro menší počet organizací. V každé ze zapojených zemí musí během projektu dojít k zorganizování alespoň jedné aktivity. Dle počtu zapojených organizací se evropské lokální akce dále dělí na akce „typu 1“, kterých se účastní 3-5 organizací, a akce „typu 2“ pro 6 a více zapojených organizací.

Kdo může zažádat o grant?  

O grant může požádat jakýkoli veřejný subjekt či organizace, jejíž činnosti se dotýkají sportu. Jako příklady konkrétních organizací lze uvést:

 • Veřejné i soukromé subjekty, které se zabývají sportovní činností  
 • Sportovní kluby a asociace  
 • Školy   
 • Organizace pracující s mladými lidmi

Jaké jsou možnosti financování?  

Grantové příspěvky na projekty v rámci aktivity Erasmus+ Sport mají podobu fixních jednorázových částek. K dispozici je takzvané „menu jednorázových částek“, ze kterého si žadatelé vyberou výši částky na základě počtu partnerů, plánovaných aktivit či očekávaných výsledků.

Menu jednorázových částek  

 • Kooperativní partnerství v oblasti sportu 120 000 EUR, 250 000 eur nebo 400 000 EUR 
 • Partnerství malého rozsahu: 30 000 EUR nebo 60 000 EUR  
 • Neziskové sportovní akce: 200 000 EUR (Evropské lokální akce, Typ 1), 300 000 EUR (Evropské lokální akce, Typ 2) nebo 450 000 EUR (Celoevropské akce)

Projekty se rozvrhují do tzv. pracovních balíčků (např. projektový management, diseminace výsledků), přičemž u každého z nich je zapotřebí uvést odhadovaný rozpočet.  

Zásadní novinkou v mechanismu financování a kontroly je přesun důrazu z administrativních aspektů na výsledky a výstupy projektů.