Budování kapacit v oblasti mládeže

Jde o projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti mládeže v programových a partnerských zemích. Zaměřují se na podporu mezinárodní spolupráce a politického dialogu v oblasti mládeže a neformálního učení, které chápou jako hybnou sílu udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje a dobrých podmínek mládežnických organizací a mladých lidí.

Cíle aktivity

Zaměřuje se na:

 • Zvyšování kapacity organizací pracujících s mladými lidmi mimo formální vzdělávání
 • Podporu aktivit v oblasti neformálního učení v partnerských zemích zaměřených zejména na mladé lidi s omezenými příležitostmi, s cílem zlepšit úroveň kompetencí a zároveň zajistit aktivní účast mladých lidí ve společnosti
 • Podporu rozvoje práce s mládeží v partnerských zemích, zlepšování její kvality a uznání
 • Podporu vývoje, testování a zavádění systémů a programů neformální vzdělávací mobility v partnerských zemích
 • Přispívání k provádění strategie EU pro mládež na období 2019–2027, včetně 11 evropských cílů v oblasti mládeže
 • Podporu spolupráce v různých regionech světa prostřednictvím společných iniciativ
 • Posílení součinnosti a doplňkovosti se systémy formálního vzdělávání nebo s trhem práce.

Kdo může podat žádost?

V roli koordinátora se mohou zapojit následující organizace:

 • Nevládní organizace (včetně evropských nevládních organizací mládeže a národních rad mládeže), které působí v oblasti mládeže
 • Veřejné orgány na místní, regionální nebo národní úrovni

Organizace žádá jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu a musí být podle práva zřízena a usídlena v programové zemi Erasmus+.

Projekty budování kapacit jsou nadnárodní a zahrnují minimálně 2 organizace ze 2 různých programových zemí a 2 organizace z alespoň 1 způsobilé partnerské země (tj. nejméně 4 organizace z minimálně 3 zemí).

Počet organizací z programových zemí nesmí být vyšší než počet organizací z partnerských zemí.

Aktivita musí probíhat v zemích organizací účastnících se aktivity, s výjimkou řádně odůvodněných případů souvisejících s cíli akce, a pokud je to řádně zdůvodněno ve vztahu k cílům nebo provádění projektu:

 • Aktivity mohou probíhat i v sídle orgánů Evropské unie, a to i v případě, že do projektu nejsou zapojeny žádné zúčastněné organizace ze země, ve které tyto orgány sídlí.
 • Aktivity zahrnující sdílení a prosazování výsledků mohou být realizovány i na příslušných tematických nadnárodních akcích/konferencích v programových nebo partnerských zemích.

Kde podat žádost?

 • Projekty budování kapacit mohou trvat jeden, dva nebo tři roky. Dobu trvání je třeba zvolit ve fázi podávání žádosti, a to podle cíle projektu a druhu činností, které jsou naplánovány.
 • Každý žadatel může v jednom termínu předložit pouze jeden návrh. Pokud stejný žadatel podá více než jeden návrh, bude zohledněn pouze ten, který byl předložen nejdříve, ostatní budou automaticky zamítnuty. Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+.