Projekty a granty

Fondy EHP podporují spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Umožňují vytvářet společné projekty, sdílet zkušenosti nebo vyjíždět na studijní pobyty a krátkodobé stáže.

 Fondy EHP

Obecné podmínky

Do každého projektu musí být zapojena alespoň jedna partnerská organizace z  Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska – většinou to bývá škola, ale může se jednat i o soukromou firmu, výzkumné centrum, zdravotní středisko, neziskovou organizaci, kulturní instituci a podobně.

Kontaktujte nás

Projekty institucionální spolupráce

Projekty mají posílit institucionální spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z  donorských zemí na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání. 

Cíle projektů 

Projekty mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít také dopad na výuku. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na potřeby studentů a žáků.  

Kdo si může požádat o projekt? 

 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
 • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 

Kdo může být partnerem projektu? 

 • Instituce/organizace z České republiky a donorských států 
 • Instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu 

V rámci projektu je možné: 

 • Inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy
 • Pořádat aktivity vzájemného učení (workshopy, semináře, kulaté stoly), kde budou zaměstnanci zapojených institucí sdílet inovativní metody a příklady dobré praxe ve vzdělávání

Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, workshopy, uspořádané aktivity vzájemného učení a vyzkoušení nových metod ve výuce. 

Projekty zaměřené na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny ve výběrovém procesu.  

Jak najít partnerskou instituci pro svůj projekt?

Pro navázání kontaktu můžete: 

 • Využít formulář pro vyhledávání partnerů, který zajišťuje Ministerstvo financí 
 • Využít webové stránky (např. databázi škol v Norsku), které jsou v záložce Důležité odkazy 
 • Zažádat si o finance na přípravnou návštěvu 
 • Využít tipy a rady, jak oslovit zahraniční instituce 

  Termíny

  Přípravná návštěva

  Cílem přípravné návštěvy je pomoci školám, které plánují projekt, seznámit se sblíže s vybranou partnerskou institucí a společně připravit zpracování žádosti.
  Z grantu lze obvykle financovat návštěvu pouze jedné osoby, ale ve výjimečných případech může na přípravnou návštěvu vycestovat více zaměstnanců ze stejné instituce.

  Projekty mobilit

  Projekty mobilit umožňují studijní pobyty, stáže a studijní návštěvy mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. 

  Cíle projektů 

  Žáci, studenti i pracovníci ve vzdělávání si díky účasti v  projektech zlepší své dovednosti a kompetence a osvojí si nové znalosti.  

  Kdo si může požádat o projekt? 

  • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
  • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 
  • České veřejné instituce působící v oblasti školního vzdělávání na národní úrovni (NPI ČR), Česká školní inspekce) 
  • Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí v ČR, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (zřizovatelé škol) 

  Kdo může být partnerem projektu? 

  • Instituce/organizace z donorských států 
  • Švýcarské instituce aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET), které mají uzavřenou dohodu o spolupráci s Lichtenštejnskem 
  • Švýcarské vysoké školy za předpokladu, že vysílají na mobilitu studenta nebo zaměstnance s lichtenštejnskou státní příslušností 

  V rámci projektu lze realizovat: 

  • Mobility žáků středních škol (studijní a výměnné pobyty, praktické stáže)
  • Mobility studentů vysokých škol (studijní pobyty a praktické stáže)
  • Mobility zaměstnanců škol a odborníků na vzdělávání (výukové pobyty, stínování, školení)

  Podrobnosti k  jednotlivým typům mobilit najdete v  části výjezdy a pobyty. 

  Prioritní body ve schvalovacím procesu dostanou projekty, které vyšlou na mobilitu:

  • Studenty VŠ připravující se na dráhu učitele
  • Žáky/studenty se specifickými potřebami nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí

  Jak najít partnerskou instituci pro svůj projekt?

  Pro navázání kontaktu můžete: 

  • Využít formulář pro vyhledávání partnerů, který zajišťuje Ministerstvo financí 
  • Využít webové stránky (např. databázi škol v Norsku), které jsou v záložce Důležité odkazy 
  • Zažádat si o finance na přípravnou návštěvu 
  • Využít tipy a rady, jak oslovit zahraniční instituce 

  Užitečné dokumenty

  Termíny

  Přípravná návštěva

  Cílem přípravné návštěvy je pomoci školám, které plánují projekt, seznámit se sblíže s vybranou partnerskou institucí a společně připravit zpracování žádosti.
  Z grantu lze obvykle financovat návštěvu pouze jedné osoby, ale ve výjimečných případech může na přípravnou návštěvu vycestovat více zaměstnanců ze stejné instituce.

  Projekty odborného vzdělávání

  Projekty odborného vzdělávání podporují rozvoj praktického vyučování založeného na principech ECVET a podnikatelských kompetencí žáků. 

  Cíle projektů 

  Zkvalitnění praktického vyučování a podpora podnikatelských kompetencí u žáků.

  Kdo si může požádat o projekt? 

  • České střední odborné školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
  • České vyšší odborné školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 

  Kdo se může stát partnerem projektu? 

  • Podniky z České republiky, včetně živnostníků 
  • Instituce/organizace z donorských států 
  • Švýcarské instituce aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET), které mají uzavřenou dohodu o spolupráci s  Lichtenštejnskem 

  V rámci projektů si lze vybrat mezi:  

  Partnerství

  Zaměřuje se na navazování partnerské spolupráce mezi odbornými školami a podniky v  ČR a donorských státech a na zavádění duálního vzdělávání založeného na principech ECVET. Cílem projektů by mělo být lepší propojení mezi vzděláváním, odborným výcvikem a trhem práce. Proto je u těchto projektů povinné zapojení alespoň jednoho podniku. 

  V  rámci partnerství lze: 

  • Realizovat studijní návštěvy zaměstnanců škol a podniků, které zvýší jejich odborné znalosti
  • Upravovat učební plány, aby více odpovídaly potřebám trhu práce
  • Realizovat krátkodobé mobility žáků do zahraničí
  • Vytvářet jednotky ECVET a uzavírat Memoranda o porozumění s  partnerskými podniky

  Podpora podnikatelských kompetencí žáků

  Cílem projektů je zvýšit iniciativnost a podnikavost žáků. 

  V  rámci podpory podnikavosti lze: 

  • Realizovat vzdělávací aktivity pro žáky (workshopy, semináře, přednášky, spolupráci na fiktivních firmách)
  • Školicí programy a kurzy pro učitele a lektory odborného výcviku, aby byli schopni podpořit podnikatelského ducha svých žáků

  Výstupem projektu jsou vzdělávací aktivity pro žáky nebo školení pro zaměstnance. 

  Zvýhodněny ve schvalovacím procesu budou projekty, které: 

  • Podporují sociální inkluzi
  • Zapojují odborné školy ze sociálně znevýhodněného prostředí
  • Zapojují odborné školy se zvýšeným podílem žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí

  Jak najít partnerskou instituci pro svůj projekt?

  Pro navázání kontaktu můžete: 

  • Využít formulář pro vyhledávání partnerů, který zajišťuje Ministerstvo financí 
  • Využít webové stránky (např. databázi škol v Norsku), které jsou v záložce Důležité odkazy 
  • Zažádat si o finance na přípravnou návštěvu 
  • Využít tipy a rady, jak oslovit zahraniční instituce 

  Termíny

  Přípravná návštěva

  Cílem přípravné návštěvy je pomoci školám, které plánují projekt, seznámit se sblíže s vybranou partnerskou institucí a společně připravit zpracování žádosti.
  Z grantu lze obvykle financovat návštěvu pouze jedné osoby, ale ve výjimečných případech může na přípravnou návštěvu vycestovat více zaměstnanců ze stejné instituce.

  Projekty inkluzivního vzdělávání

  Projekty inkluzivního vzdělávání rozvíjejí kompetence a dovednosti učitelů a školitelů v oblasti inkluzivního vzdělávání ve třídách. 

  Cíle projektů 

  Cílem projektů inkluzivního vzdělávání je proškolit učitele mateřských, základních a středních škol tak, aby byli schopni používat inkluzivní přístupy při práci se žáky ve třídách. Projekty tak mají posílit zapojení znevýhodněných skupin (včetně Romů) do vzdělávání. 

  Kdo si může požádat o projekt? 

  • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
  • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 
  • České neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání 
  • České veřejné instituce působící v oblasti vzdělávání (např. NIDV) 

  Kdo se může stát partnerem projektu? 

  • Instituce/organizace z České republiky a donorských států 
  • Instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu 

  V  rámci projektů lze: 

  • Vytvářet, testovat a realizovat školicí aktivity pro učitele a školitele učitelů 
  • Dlouhodobě spolupracovat s  proškolenými učiteli (mentoring, monitoring, průběžná evaluace)
  • Vytvářet a aktualizovat vzdělávací materiály pro učitele
  • Pořádat mezinárodní výukové a školicí aktivity (např. přednášky vedené zahraničním odborníkem, výjezd projektového týmu na stáž do zahraničí)

  Projekty zaměřené na přípravu učitelů na inkluzi romských žáků budou upřednostněny ve výběrovém procesu. 

   Jak najít partnerskou instituci pro svůj projekt?

   Pro navázání kontaktu můžete: 

   • Využít formulář pro vyhledávání partnerů, který zajišťuje Ministerstvo financí 
   • Využít webové stránky (např. databázi škol v Norsku), které jsou v záložce Důležité odkazy 
   • Zažádat si o finance na přípravnou návštěvu 
   • Využít tipy a rady, jak oslovit zahraniční instituce 

   Termíny

   Přípravná návštěva

   Cílem přípravné návštěvy je pomoci školám, které plánují projekt, seznámit se sblíže s vybranou partnerskou institucí a společně připravit zpracování žádosti.
   Z grantu lze obvykle financovat návštěvu pouze jedné osoby, ale ve výjimečných případech může na přípravnou návštěvu vycestovat více zaměstnanců ze stejné instituce.

   Výzvy

   První a druhé kolo výzev byly uzavřeny. Třetí kolo výzev pro všechny typy projektů bude vyhlášeno v listopadu 2020.

   Do 31. října 2020 je otevřena výzva na přípravné návštěvy. Cílem přípravné návštěvy je pomoci školám, které plánují projekt, seznámit se blíže s vybranou partnerskou institucí a společně připravit zpracování žádosti. Podívejte se na bližší informace v části Preparatory visits.

   Jak se přihlásit?

   1. Žádost podává organizace prostřednictvím online systému a podepisuje ji statutární zástupce organizace. 

   2. Podrobné informace najdete v příslušné Výzvě k předkládání žádostí, Příručce pro žadatele a Manuálu pro práci s informačním systémem

   3. Bližší informace o tom, které instituce se mohou do projektů s podporou programu Vzdělávání Fondů EHP zapojit, najdete v jednotlivých výzvách k předkládání návrhů projektů.  

   Materiály ke stažení

   Grantová smlouva a přílohy