Projekty a granty

Fondy EHP podporují spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Umožňují vytvářet společné projekty, sdílet zkušenosti nebo vyjíždět na studijní pobyty a krátkodobé stáže.

 Fondy EHP

Obecné podmínky

Do každého projektu musí být zapojena alespoň jedna partnerská organizace z  Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska – většinou to bývá škola, ale může se jednat i o soukromou firmu, výzkumné centrum, zdravotní středisko, neziskovou organizaci, kulturní instituci a podobně.

Další informace jsou k dispozici v jednotlivých záložkách Projekty institucionální spolupráce, Projekty mobilit, Projekty odborného vzdělávání, Projekty inkluzivního vzdělávání.

Projekty institucionální spolupráce

Projekty mají posílit institucionální spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z  donorských zemí na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání. 

Cíle projektů 

Projekty mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít také dopad na výuku. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na potřeby studentů a žáků.  

Kdo si může požádat o projekt? 

 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
 • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 

Kdo může být partnerem projektu? 

 • Instituce/organizace z České republiky a donorských států 
 • Instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu 

V rámci projektu je možné: 

 • Inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy
 • Pořádat aktivity vzájemného učení (workshopy, semináře, kulaté stoly), kde budou zaměstnanci zapojených institucí sdílet inovativní metody a příklady dobré praxe ve vzdělávání

Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, workshopy, uspořádané aktivity vzájemného učení a vyzkoušení nových metod ve výuce. 

Projekty zaměřené na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny ve výběrovém procesu.  

Jak najít partnerskou instituci pro svůj projekt?

Pro navázání kontaktu využijte naše tipy a odkazy na databáze

Termíny

Projekty mobilit

Projekty mobilit umožňují studijní pobyty, stáže a studijní návštěvy mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. V období 2021/2022 není plánována další výzva.

Cíle projektů 

Žáci, studenti i pracovníci ve vzdělávání si díky účasti v  projektech zlepší své dovednosti a kompetence a osvojí si nové znalosti.  

Kdo si může požádat o projekt? 

 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
 • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 
 • České veřejné instituce působící v oblasti školního vzdělávání na národní úrovni (NPI ČR), Česká školní inspekce) 
 • Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí v ČR, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (zřizovatelé škol) 

Kdo může být partnerem projektu? 

 • Instituce/organizace z donorských států 
 • Švýcarské instituce aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET), které mají uzavřenou dohodu o spolupráci s Lichtenštejnskem 
 • Švýcarské vysoké školy za předpokladu, že vysílají na mobilitu studenta nebo zaměstnance s lichtenštejnskou státní příslušností 

V rámci projektu lze realizovat: 

 • Mobility žáků středních škol (studijní a výměnné pobyty, praktické stáže)
 • Mobility studentů vysokých škol (studijní pobyty a praktické stáže)
 • Mobility zaměstnanců škol a odborníků na vzdělávání (výukové pobyty, stínování, školení)

Prioritní body ve schvalovacím procesu dostanou projekty, které vyšlou na mobilitu:

 • Studenty VŠ připravující se na dráhu učitele
 • Žáky/studenty se specifickými potřebami nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí

Jak najít partnerskou instituci pro svůj projekt?

Pro navázání kontaktu využijte naše tipy a odkazy na databáze

Projekty odborného vzdělávání

Projekty odborného vzdělávání podporují rozvoj praktického vyučování založeného na principech ECVET a podnikatelských kompetencí žáků. V období 2021/2022 není plánována další výzva.

Cíle projektů 

Zkvalitnění praktického vyučování a podpora podnikatelských kompetencí u žáků.

Kdo si může požádat o projekt? 

 • České střední odborné školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
 • České vyšší odborné školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 

Kdo se může stát partnerem projektu? 

 • Podniky z České republiky, včetně živnostníků 
 • Instituce/organizace z donorských států 
 • Švýcarské instituce aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET), které mají uzavřenou dohodu o spolupráci s  Lichtenštejnskem 

V rámci projektů si lze vybrat mezi:  

Partnerství

Zaměřuje se na navazování partnerské spolupráce mezi odbornými školami a podniky v  ČR a donorských státech a na zavádění duálního vzdělávání založeného na principech ECVET. Cílem projektů by mělo být lepší propojení mezi vzděláváním, odborným výcvikem a trhem práce. Proto je u těchto projektů povinné zapojení alespoň jednoho podniku. 

V  rámci partnerství lze: 

 • Realizovat studijní návštěvy zaměstnanců škol a podniků, které zvýší jejich odborné znalosti
 • Upravovat učební plány, aby více odpovídaly potřebám trhu práce
 • Realizovat krátkodobé mobility žáků do zahraničí
 • Vytvářet jednotky ECVET a uzavírat Memoranda o porozumění s  partnerskými podniky

Podpora podnikatelských kompetencí žáků

Cílem projektů je zvýšit iniciativnost a podnikavost žáků. 

V  rámci podpory podnikavosti lze: 

 • Realizovat vzdělávací aktivity pro žáky (workshopy, semináře, přednášky, spolupráci na fiktivních firmách)
 • Školicí programy a kurzy pro učitele a lektory odborného výcviku, aby byli schopni podpořit podnikatelského ducha svých žáků

Výstupem projektu jsou vzdělávací aktivity pro žáky nebo školení pro zaměstnance. 

Zvýhodněny ve schvalovacím procesu budou projekty, které: 

 • Podporují sociální inkluzi
 • Zapojují odborné školy ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Zapojují odborné školy se zvýšeným podílem žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí

Jak najít partnerskou instituci pro svůj projekt?

Pro navázání kontaktu využijte naše tipy a odkazy na databáze

Projekty inkluzivního vzdělávání

Projekty inkluzivního vzdělávání rozvíjejí kompetence a dovednosti učitelů a školitelů v oblasti inkluzivního vzdělávání ve třídách. V období 2021/2022 není plánována další výzva.

Cíle projektů 

Cílem projektů inkluzivního vzdělávání je proškolit učitele mateřských, základních a středních škol tak, aby byli schopni používat inkluzivní přístupy při práci se žáky ve třídách. Projekty tak mají posílit zapojení znevýhodněných skupin (včetně Romů) do vzdělávání. 

Kdo si může požádat o projekt? 

 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
 • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 
 • České neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání 
 • České veřejné instituce působící v oblasti vzdělávání (např. NIDV) 

Kdo se může stát partnerem projektu? 

 • Instituce/organizace z České republiky a donorských států 
 • Instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu 

V  rámci projektů lze: 

 • Vytvářet, testovat a realizovat školicí aktivity pro učitele a školitele učitelů 
 • Dlouhodobě spolupracovat s  proškolenými učiteli (mentoring, monitoring, průběžná evaluace)
 • Vytvářet a aktualizovat vzdělávací materiály pro učitele
 • Pořádat mezinárodní výukové a školicí aktivity (např. přednášky vedené zahraničním odborníkem, výjezd projektového týmu na stáž do zahraničí)

Projekty zaměřené na přípravu učitelů na inkluzi romských žáků budou upřednostněny ve výběrovém procesu. 

  Jak najít partnerskou instituci pro svůj projekt?

  Pro navázání kontaktu využijte naše tipy a odkazy na databáze

  Výzvy

  15. října 2021 byla vyhlášena čtvrtá výzva pro Projekty institucionální spolupráce. Výzva je otevřena do 16. února 2022. 
  Pro Projekty mobilit, Projekty odborného vzdělávání a přípravy a Projekty inkluzivního vzdělávání nebude v období 2021/2022 vyhlášena žádná výzva.

   

  Jak se přihlásit?

  1. Seznamte se s textem Výzvy a s Příručkou pro žadatele 2021. Najdete zde, které instituce mohou podat žádost o projekt a které instituce se mohou stát partnery, jaké aktivity lze v projektech realizovat, které výdaje jsou způsobilé i detailní popis vyplňování a podávání žádosti.
   Chcete-li se dozvědět více, přihlaste se na informační webinář.
    

  2. Žádost podává česká organizace prostřednictvím online systému.
   S technickou stránkou podávání žádosti Vám pomůže Manuál pro práci s informačním systémem.
   Pro registraci do systému budete potřebovat kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Kvalifikované certifikáty vydávají např. První certifikační nebo Česká pošta.

  3. V online systému vyplňte žádost a nahrajte do něj i všechny přílohy, které jsou vyžadované ve výzvě a Příručce pro žadatele 2021.
   Využijte vzorové formuláře příloh: Letter of Intent, Work Programme, External Consultant.
   Náhled formuláře žádosti naleznete v části Materiály ke stažení.

  4. Žádost musí podepsat statutární zástupce nebo jím pověřená osoba kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis. Žádost se podepisuje a předkládá pouze elektronicky prostřednictvím online systému.

  5. Žádost předložte nejpozději do 16.2.2022 15:00 SEČ.
    

  Materiály ke stažení