Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Kurz češtiny

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka je určen pro české krajany starší 18 let, žijící v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety o víkendech...).

Účastníkům kurzu je bezplatně poskytnuta výuka jazyka, stravování a ubytování, účastníci obdrží též finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, nebo v souladu s platnými evropskými právními předpisy pro osoby spadající pod režim relevantních evropských právních předpisů. Po ukončení kurzu účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Termín kurzu: 19. 7. - 16. 8. 2019 v Poděbradech

Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR.

Přihlášení se skládá ze dvou částí:

- vyplnění elektronické přihlášky do 15. března

- vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady nebo generální konzuláty ČR ve vaší zemi

Originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad/generální konzulát nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu podání přihlášek.

Online přihláška je k dispozici ZDE.

Pozn.: fotografie může být pouze ve formátu jpg / jpeg / png / gif, velikost max. 150x200 pixelů (tedy cca 4kb), ostatní přílohy ve formátu PDF nebo s příponou doc.

 

Four–week Czech language course

This is a four-week, summer vacation Czech language course intended for Czech compatriots over 18 years of age who live abroad and would like to learn their predecessors' language or improve their existing Czech language skills. The course gives them the opportunity to familiarise themselves with the Czech culture and get to know part of the Czech Republic. Tuition takes place in groups according to ability level and is led by experienced teachers. A generous extracurricular programme (forums, excursions, lectures, weekend day trips, etc.) is prepared for course participants.

Language tuition and board and lodging are provided to course participants free of charge, and they receive a financial contribution towards travel to and from the Czech Republic. Health care costs are covered within the scope laid down in Act No. 326/1999 Coll., on Residence of Foreigners in the Czech Republic and on Amendment of Some Other Acts, as amended. Upon completing the course, participants receive a graduation certificate.

The date of the course: 19th of July - 16th of August 2019 in Poděbrady

Application forms may be submitted only via Czech embassies.

To apply you should:

-  Fill out an electronic application by 15th of March of the year in which the course is to be held.

- Print out the application and send it to the relevant embassy or to the general consulate in your resident country.

The original application must be received by the relevant embassy or the consulate at least 10 working days after the application deadline.

The online application form can be downloaded HERE.

Note: The photo must be in a format of jpg / jpeg / png / gif, the maximal size is 150x200 px (approx. 4kb), other attachments in PDF format or with doc. suffix. 

 

Ke stažení

INFO DOPIS_ ČESKY.pdf PDF 17.05.2019 251550 B
INFO DOPIS _EN.pdf PDF 17.05.2019 163731 B
INFO DOPIS _ES.pdf PDF 17.05.2019 216079 B
INFO DOPIS _RU.pdf PDF 17.05.2019 270966 B
mapa základní bus - Florenc.pdf PDF 13.06.2018 512318 B