Ceny DZS 2020. Dům zahraniční spolupráce ocenil úspěchy v mezinárodním vzdělávání

Podívejte se na videa všech vítězů letošních Cen. Zároveň přinášíme publikaci se všemi nominovanými projekty za rok 2020.

Již potřetí v řadě udělujeme úspěšným projektům realizovaným prostřednictvím programů spravovaných Domem zahraniční spolupráce cenu DZS. Na rozdíl od předchozích let, kdy byly vítězové vyhlášeni během slavnostního večera, proběhlo letošní zveřejnění vítězů online prostřednictvím videa. Ve formě videa jsme představili všechny vítězné projekty v deseti kategoriích podle sektoru vzdělávání a programu, v jehož rámci byly na cenu nominovány. Odborná porota oceňovala především jejich kvalitu, originalitu, inovativnost a dopady na účastníky projektů, zapojené instituce i na místní komunitu.  

Výhercům moc gratulujeme a věříme, že se oceněné projekty stanou inspirací pro další organizace v oblasti vzdělávání,“ říká k Cenám DZS ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrova.  

Všechny vítězné i nominované projekty představujeme také v naší nové publikaci Ceny DZS.

Podívejte se na vítěze všech kategorií ve videích níže.

Erasmus+ školní vzdělávání
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o.

WE Learn and COMmunicate Ensemble

Projekt spojil osm organizací, které si stanovily za cíl plně integrovat děti s různými vzdělávacími potřebami v mateřských školách. Vznikly tak nástroje pro zlepšení teoretického zázemí a zvýšení kompetencí při práci s heterogenní třídou, manuál pro učitele pracujícími s žáky s různými vzdělávacími potřebami, aplikace umožňující připravit pro žáka výchovně-vzdělávací aktivitu na míru, a v neposlední řadě také workshopy pro práci s dětmi v mateřské škole.

eTwinning
Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace, Jana Losíková

Let's get on board!

Prostřednictvím poznávání kultury, jazyka a historie čtyř zemí učil projekt žáky toleranci k odlišnostem a překonávání stereotypů. Byl integrován do učebního plánu předmětu angličtiny šestého ročníku. Zasahoval přitom i do dalších předmětů – češtiny, zeměpisu, dějepisu, informatiky nebo hudební výchovy. Žáci se díky projektu poprvé dostali do nových rolí –stali se přednášejícími, tvůrci deskové a online hry, naučili se zpracovávat informace a pracovat s chybou.

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

Keramici a kamnáři v Portugalsku

Projekt umožnil žákům oborů zaměřených na keramickou výrobu a kamnářství uskutečnit zahraniční pracovní stáže ve firmách severního Portugalska – v regionu, který je proslulý keramickou tvorbou a velmi živý je tu i obor kamnářství. Projekt dodal cenné zkušenosti ze zahraničí žákům, kteří by takovou příležitost bez programu Erasmus+ neměli. Byl realizován s vědomím, že bez aktivní podpory hrozí oběma oborům postupný zánik. Zároveň kladl důraz na zapojení také žáků oborů s výučním listem, kterým chtěl ukázat, že řemeslem se mohou uživit i v zahraničí.

 

Erasmus+ vzdělávání dospělých
Botanická zahrada hl. m. Prahy

Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE!

Projekt Botanické zahrady je založen na rozvoji a předávání inovativních postupů v oblasti zpřístupňování botanické zahrady široké veřejnosti s důrazem na návštěvníky se specifickými potřebami. Hlavními výstupy projektu byly Metodika přístupu botanických zahrad, Výstava pro všechny smysly a mezinárodní konference Botanická zahrada jako otevřená instituce – výukové aktivity zaměřené na návštěvníky se specifickými potřebami (metodika, zkušenosti, inspirace).

 

Erasmus+ mládež
proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.

Ambassadors of Love & Respect

Dvoufázový školicí kurz reagoval na problematiku násilí v partnerských vztazích teenagerů a mladých dospělých. Do práce s cílovou skupinou byli zapojeni dobrovolníci a dobrovolnice, tzv. ambasadoři, ve věku cílové skupiny. Právě peer vzdělávání, tedy vzdělávání někým, kdo má podobnou zkušenost nebo pochází z podobného prostředí, bylo největším inovativním přínosem pro celý projekt.

Evropský sbor solidarity
Nadační fond ATYP

Autismus není vidět

Projekt iniciovala skupina mladých lidí na spektru autismu pod záštitou Nadačního fondu ATYP. Hlavním cílem bylo upozornit na problémy, kterým lidé s autismem čelí, a dodat dospívajícím i dospělým odvahu při řešení každodenních výzev. Organizátoři se zaměřili na osvětu prostřednictvím článků a e-publikace s doporučeními k podpoře inkluze. Zorganizovali setkání lidí s autismem, na jehož základě vznikla výstava fotografií. Velkým úspěchem byla týdenní osvětová kampaň, jejíž součástí bylo vystoupení v Poslanecké sněmovně. V září se uskutečnila První autistická konference.

Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Mobility studentů mezi programovými zeměmi Erasmus+

Studenti vyplňují po návratu z mobility v rámci programu Erasmus+ závěrečné zprávy, v nichž hodnotí svůj pobyt z různých aspektů – akademických, praktických i z hlediska podpory internacionalizace. Studenti přijíždějící na Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno oceňují zejména nadstandardní podporu, kterou jim instituce poskytla při řešení jejich dotazů, připomínek i problémů.

CEEPUS
Ústav asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Study of Religions (Cz11)

Síť CEEPUS navazuje na starší předválečnou tradici akademického studia náboženství v regionu střední Evropy, kterou přerušila doba komunismu. Formou výměnných přednášek se podařilo navázat klíčovou spolupráci s Vídeňskou univerzitou v oblasti tibetanistiky, stejně tak s Univerzitou Komenského v Bratislavě o náboženství Tibetu v politice Číny ve 20. století a s Univerzitou Szeged o ujgurském buddhismu. Ústav asijských studií FF UK nyní připravuje projekt digitalizace tibetského buddhistického kánonu z Orientálního ústavu AV ČR ve spolupráci s vídeňskou tibetanistikou a americkou digitální knihovnou Tibetan Buddhist Resource Center (TBRC). Přednášky zahraničních kolegů optimálně doplňují a rozšiřují stávající kurikulum.

Euroguidance
Lucie Václavková

Facebooková skupina pro kariérové poradce: Kariéroví poradci, koučové, lektoři a další nadšenci CZ&SK

Facebooková skupina Kariéroví poradci, koučové, lektoři a další nadšenci CZ & SK byla založena s cílem propojovat kariérové poradce a vytvořit prostor pro vzájemnou podporu, rozvoj a růst. Tato aktivita umožňuje peer to peer učení mezi poradci a společný kariérový rozvoj (tzv. co-careering). Skupina nabízí bezpečný a uzavřený prostor pro komunitu a díky zapojení kariérových poradců z různých institucí dochází k přenosu know-how napříč různými oblastmi a organizacemi kariérového poradenství. Rovněž se daří přenášet know-how ze zahraničí a podporovat evropskou mobilitu.

Study in the Czech Republic – počin v oblasti internacionalizace studia
Masarykova univerzita, Středisko Teiresiás

Zpřístupňování virtuálních konferencí a seminářů pro mezinárodní účastníky se sluchovým postižením

Cílem bylo zpřístupnit závěrečnou konferenci projektu LangSkills mezinárodnímu publiku složenému ze slyšících, neslyšících i nedoslýchavých účastníků. V důsledku koronavirové pandemie byla konference převedena do virtuální podoby na platformě Zoom. Výzvou pro všechny bylo její zpřístupnění pro heterogenní skupinu účastníků, kteří pocházejí z různých zemí a využívají různé komunikační kanály a jejich kombinace: mluvenou angličtinu, psanou angličtinu, mezinárodní znakový systém či své národní znakové jazyky. Největším přínosem projektu je tak zkušenost se zpřístupňováním virtuálních akcí.

Study in the Czech Republic – zahraniční absolventi
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Emmanuel Selase Asamoah

Emmanuel Selase Asamoah vystudoval doktorský obor Management a ekonomika na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Aktuálně působí na University of Professional Studies v Accře, kde se stal nejmladším vedoucím Katedry podnikového řízení. Zúčastnil se mnoha mezinárodních konferencí a publikoval více než třicet článků v mezinárodních vědeckých časopisech. Emmanuel je velkým propagátorem studia v zahraničí. Podpořil již více než stovku středoškolských studentů, kteří s jeho pomocí úspěšně nastoupili ke studiu na vysokých školách.