Projekty a  granty

Tematicky zaměřené projekty se realizují nejčastěji na úrovni kateder či ústavů vysokých škol. Na řešení projektu participují vždy nejméně tři vysoké školy ze tří zemí zapojených do programu CEEPUS, které společně vytváří tzv. síť.

Součástí aktivit v rámci sítě mohou být:

 • Mobility akademických pracovníků
 • Krátkodobé studentské pobyty
 • Semestrální studentské pobyty
 • Letní školy
 • Odborné exkurze
 • Koordinační schůzky

Pedagogové mohou vycestovat na výukový pobyt. Studenti mají možnost účastnit se během zahraničních pobytů seminářů a přednášek, které jsou relevantní́ pro jejich studijní́ obor. Získané ECTS kredity jim vysílající VŠ následně uzná. Krátkodobé pobyty jsou určené k zpracování́ závěrečné práce – bakalářské, magisterské či disertační.  Oblíbené jsou také odborné exkurze a letní školy. Studenti mohou vycestovat i na praktickou stáž, pokud je garantem přímo hostitelská VŠ.

Důvody, proč vstoupit do programu CEEPUS:

 • Vše přehledně a online na www.ceepus.info
 • Možnost dlouhodobé kontinuity projektů
 • Nenáročná administrativa a jednoduché financování: stipendium vyplácí hostitelská země, cestovné může hradit vysílající univerzita
 • Podpora krátkodobých pobytů
 • Snazší uznávání studia v rámci ECTS
 • Studenti nehradí studijní poplatky
 • Kontaktní osoba na hostitelské univerzitě
 • Individuální mobilita „freemover”
 • Důraz na společné vzdělávací programy „Joint Programmes“ a udělování dvojích akademických titulů „Joint Degrees“
 • Umbrella Solution: možnost získání statutu studenta bez finanční podpory

Uvažujete o založení nové sítě? Ze všeho nejdříve se podívejte do seznamu již schválených sítí a na jejich tematické zaměření a zvažte, zda se nestát partnerem jedné z nich. V případě zájmu o tuto možnost, kontaktujte koordinátora sítě.

Nevyhovuje vám žádná existující siť?

Založte si svou vlastní. O projekt sítě se žádá vždy na jeden akademický rok s možností dalšího prodloužení.

Jak se přihlásit?

 1. Zaregistrujte se na portálu www.ceepus.info a požádejte českou Národní kancelář o přidělení práv koordinátora sítě. Podrobně se seznamte s dokumentem What is new in the application round, který vydává Centrální kancelář CEEPUS ke každé výzvě pro podávání návrhů projektů pro žadatele. Součástí dokumentu jsou také informace k hodnocení projektu.  Doporučujeme využít i zkušebního hodnoticího formuláře, který najdete pro přihlášení ve svém profilu. 

 2. Kontaktujte potenciální partnerské univerzity a vytvořte společně projekt včetně výměnných aktivit. 

 3. Dohodněte se, která univerzita bude síť koordinovat, ostatní budou v roli partnerů. Kontaktní osoby za každou partnerskou VŠ se zaregistrují na www.ceepus.info. Zaregistrovat se může za jednu instituci i více osob např. kvůli zastupování, nicméně pouze jedna osoba může být hlavním koordinátorem. Ten vypracuje online žádost a ostatní kontaktní osoby požádají své Národní kanceláře o přidělení práv k nové síti. Koordinátor předloží žádost na další akademický rok do 15. ledna

 4. Koordinátor i partneři nahrají do stanoveného termínu za svou instituci do systému tyto povinné dokumenty: Letter of Endorsement – neboli souhlas rektora vysoké školy se zapojením do aktivit sítě, kterým zároveň zbavuje stipendisty povinnosti hradit studijní poplatky. Letter of Intent – neboli souhlas děkana fakulty se zapojením do aktivit sítě, kterým zároveň potvrzuje uznávání studia absolvovaného studenty v zahraničí. Kurikulum – neboli seznam relevantních předmětů s krátkou anotací a informací o ECTS kreditech. 

 5. Nejpozději do konce dubna obdrží koordinátor sítě vyrozumění o výsledku hodnotícího procesu. 

Kontaktujte nás

Termíny

 • 15. leden

  Koordinátor předkládá novou žádost, popř. žádá o její prodloužení na další akademický rok.

 • leden-březen

  Formální a kvalitativní hodnocení předložených žádostí o projekt.

 • duben

  Vyrozumění koordinátorů o výsledku hodnoticího procesu. Nastavení plánu mobilit přijíždějících a vyjíždějících osob.

 • 15. červen

  Termín pro žádosti o mobilitu v zimním semestru (popř. i v letním semestru) pro žadatele v rámci schváleného projektu sítě.

 • 15. září

  Kontrola výdajů za 1. pololetí (předběžné vyúčtování).

 • 31. říjen

  Termín pro žádosti o mobilitu v letním semestru pro žadatele v rámci schváleného projektu sítě.

 • 15. prosinec

  Koordinátor předkládá Národní kanceláři CEEPUS zprávu o předpokládaném využití stipendijních měsíců.

 • 31. prosinec

  Koordinátor předkládá online zprávu o činnosti sítě za ukončený akademický rok.

 • 31. prosinec

  Kontrola výdajů za 2. pololetí (roční vyúčtování).

Další tipy pro úspěšný projekt

Aby váš projekt měl větší šanci uspět, připravte si do přihlášky odpovědi na následující otázky: 

 • Co si zúčastněné strany od zapojení do projektu slibují? 

 • Co může síť nabídnout zapojeným institucím a jaká je přidaná hodnota účasti jednotlivých institucí? 

 • Jak bude zajištěno vzájemné uznávání studia a kontrola kvality? 

 • Jaké jsou plánované výměnné aktivity v podobě studentských, učitelských mobilit, letních škol, exkurzí apod.? V jakém rozsahu? 

 • Jak bude projekt koordinován a průběžně monitorován?