Výjezdy a pobyty

Zahraniční pobyty mohou probíhat na kterékoli oprávněné vysoké škole v zahraničí. Žádost o stipendium lze podat buďto v rámci již existující sítě (pokud je vybraná škola jejím partnerem), nebo jako freemover CEEPUS na jakoukoli VŠ.

Seznam oprávněných VŠ najdete na www.ceepus.info. Kromě klasické fyzické mobility nabízí nyní Chorvatsko a Polsko mobility virtuální - online, popřípadě hybridní - blended . V případě zájmu o tyto mobility kontaktujte před podáním žádosti přímo příslušnou zahraniční Národní kancelář pro více informací. 

Obecné podmínky

 • Stipendia jsou určena studentům řádného denní studia a akademickým pracovníkům na plný úvazek (tzv. full-time). 
 • Nelze žádat o stipendium do země vašeho občanství. 
 • Získání stipendia není věkově omezeno. 
 • Stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou bakalářských, diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena za účelem praktického výcviku. 

Výhody programu CEEPUS

 • Vše online a přehledně na www.ceepus.info
 • Jednoduchá a rychlá organizace i administrativa
 • Podpora krátkodobých pobytů
 • Uznávání studia v rámci ECTS
 • Jednoduché financování: Stipendium vyplácí hostitelská země, cestovné může hradit vysílající univerzita
 • Kontaktní osoba na hostitelské univerzitě
 • Možnost dlouhodobé kontinuity projektů
 • Individuální mobilita „freemover“
 • Důraz na „Joint Programmes“ a „Joint Degrees“

Jsem student vysoké školy

Studenti denního studia mají možnost získat stipendium na studijní pobyty v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Vyjet mohou také na krátké odborné exkurze nebo letní školy. Je to skvělá příležitost získat nové zkušenosti, navázat profesní kontakty a zlepšit se v cizím jazyce. Pobyt lze využít i k přípravě diplomové nebo dizertační práce.

Kdo může vyjet? 

Mám státní občanství členské země CEEPUS, nebo dokumenty prokazující, že mám v dané zemi stejná práva jako její občan.  

Žadatelé z  nečlenských zemí dokládají k žádosti: 

 • Povolení k  přechodnému pobytu v  České republice
 • Potvrzení vysoké školy v  anglickém jazyce, že jsou řádně zapsáni na celé období studijního cyklu

Za jakých podmínek můžu vyjet?

Studuji aktuálně v bakalářském, magisterském nebo doktorském cyklu na veřejné vysoké škole nebo soukromé vysoké škole se statutem o.p.s. nebo z.ú. a mám ukončený 2. semestr studia.

Kam mohu vycestovat?

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo*

*S Kosovem spolupracuje většina členských zemí, které uznaly jeho samostatnost vč. České republiky.

Na jak dlouho?

Studijní pobyty jsou:

 • Krátkodobé v délce 1-2 měsíce za účelem přípravy závěrečné práce (bakalářské, diplomové, dizertační). Nejkratší doba pobytu je 21 dní. V případě, že pobyt přesáhne 1 měsíc, musí trvat nejméně 16 dní z dalšího měsíce, aby vznikl nárok na stipendium.
 • Semestrální v délce 3-10 měsíců, nejkratší uznatelná doba je 2 měsíce a 16 dnů.
 • Odborné exkurze mohou být v délce 3-5 dnů.
 • Letní školy mohou být v délce 6-30 dnů.

Celkový počet výjezdů během bakalářského či magisterského studia nesmí překročit 10 stipendijních měsíců. Počet výjezdů u studentů doktorského studia není omezen.

Jakou finanční podporu dostanu?

Stipendia jsou vyplácena v hostitelské zemi po příjezdu na zahraniční vysokou školu. Výše stipendia a podmínky pro jeho vyplacení se v jednotlivých zemí liší. Náklady na cestovné může stipendistům proplatit jejich domovská univerzita.

S dotazy se můžete obracet na kontaktní osoby na své nebo na zahraniční vysoké škole, případně vám poradí naše nebo zahraniční Národní kancelář CEEPUS.

Aktuální výši vyplácených stipendií najdete na www.ceepus.info pod vlajkami členských zemí.

Jak se přihlásit?

 1. Zkontrolujte, zda splňujete podmínky pro udělení stipendia.

 2. Poraďte se s kontaktní osobou sítě CEEPUS na své vysoké škole.

  • V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, můžete se přihlásit jako tzv. freemover CEEPUS (ovšem zpravidla pouze na letní semestr). V případě úspěšného schválení přihlášky budete mít stejné podmínky jako žadatelé v rámci sítě. Zde najdete seznam univerzitních sítí CEEPUS a kontaktních osob v AR 2020/2021 na českých vysokých školách.

 3. Zaregistrujte se na stránce programu - úředním jazykem programu je angličtina, zde najdete stručný návod pro registraci.

 4. Vyplňte žádost a včas ji podejte.

  • Studenti k žádosti freemover CEEPUS přikládají na předepsaných formulářích:
  • Přílohy je třeba přiložit k žádosti ještě před předložením žádosti. Později to již není možné. Výjimkou jsou žadatelé o pobyty do Rakouska, kteří předkládají žádosti bez příloh a přílohy přikládají až po výzvě rakouské národní kanceláře.
  • Při vyplňování nezapomeňte zvolit správný typ mobility podle délky pobytu:
   • Odborné exkurze od 3 do 5 dnů – STE (Short-Term-Excursion)
   • Krátkodobé pobyty od 6 dnů do 2 měsíců – STS (Short-Term-Student)
   • Semestrální pobyty od 3 do 10 měsíců – S (Student)
  • Postup schvalování žádosti můžete sledovat po přihlášení do systému ve svém profilu. O schválení žádosti vás vyrozumí zahraniční Národní kancelář CEEPUS zpravidla do 6 týdnů od jejího předložení.
 5. Po udělení stipendia obdržíte vyrozumění o schválení (Letter of Award) společně s dalšími informacemi a pokyny, kterými je třeba se řídit.

  Přihlaste se do systému, otevřete podanou žádost a přijměte podmínky stipendia pomocí tlačítka Accept.

 6. Před ukončením studijního pobytu na zahraniční vysoké škole se opět přihlásíte do systému a v žádosti vyplníte zprávu z pobytu (Mobility Report) a potvrzení o pobytu (Letter of Confirmation), které vytisknete, necháte je potvrdit hostitelskou vysokou školou a po naskenování je vložíte do systému. Originály dokumentů si ponecháte jako doklad o uskutečnění cesty pro svou domácí univerzitu.

  Bližší informace najdete na www.ceepus.info v sekci FAQ a také v Pravidlech pro stipendisty

Termíny pro podání žádosti

 • 15. červen

  pobyt v zimním semestru v rámci sítě

 • 31. říjen

  pobyt v letním semestru v rámci sítě

 • 30. listopad

  pobyt v letním semestru jako freemover

Jsem akademický pracovník

Akademičtí pracovníci vysokých škol v České republice mají možnost získat stipendium na pobyty v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Vyjet mohou také na krátké odborné exkurze nebo letní školy. 

Kdo může vyjet?

VŠ učitelé, kteří mají státní občanství členské země CEEPUS. Žadatelé z nečlenských zemí dokládají potvrzení vysoké školy v anglickém jazyce, že jsou zaměstnanci na plný úvazek a zapojení do aktivit programu CEEPUS.

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Stipendia jsou určena akademickým pracovníkům veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol se statutem o.p.s. nebo z.ú.  zaměstnaným na plný úvazek.  

Povinností žadatele je odučit na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní.

Kam mohu vycestovat?

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo*

*S Kosovem spolupracuje většina členských zemí, které uznaly jeho samostatnost vč. České republiky.

Na jak dlouho?

Akademičtí pracovníci mohou žádat o:

 • Výukové pobyty v délce 5 dnů až 1 měsíc
 • Pobyty v rámci odborných exkurzí v délce 3-5 dnů
 • Pobyty v rámci letních škol v délce 6-30 dnů
 • Koordinační schůzku s partnery sítě v délce 2-3 dny (bez povinnosti výuky)

Počet výjezdů během akademického roku není omezen.

Jakou finanční podporu dostanu?

Stipendia jsou vyplácena v hostitelské zemi po příjezdu na zahraniční vysokou školu. Výše stipendia a podmínky pro jeho vyplacení se v jednotlivých zemích liší. Náklady na cestovné může stipendistům proplatit jejich domovská univerzita. S dotazy se obracejte na kontaktní osoby na své nebo na zahraniční vysoké škole. Případně vám poradí naše nebo zahraniční Národní kancelář CEEPUS.

Aktuální výši vyplácených stipendií najdete na www.ceepus.info pod vlajkami členských zemí.

Jak se přihlásit?

 1. Zkontrolujte, zda splňujete obecné a specifické podmínky pro udělení stipendia.

 2. Poraďte se s kontaktní osobou sítě CEEPUS na své vysoké škole.

  V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, můžete se přihlásit jako tzv. freemover CEEPUS (ovšem zpravidla pouze na letní semestr). Zde najdete seznam univerzitních sítí CEEPUS a kontaktních osob v AR 2020/2021 na českých vysokých školách.

 3. Zaregistrujte se na stránce programu www.ceepus.info - úředním jazykem programu je angličtina, zde najdete stručný návod pro registraci.

 4. Vyplňte žádost a včas ji podejte.

  • Akademičtí pracovníci přikládají k žádosti freemover CEEPUS akceptační dopis z hostitelské univerzity (Freemover Letter Teacher).
  • Přílohu je třeba přiložit k žádosti ještě před předložením žádosti. Později to již není možné.
  • Výjimka platí pro žadatele o pobyty do Rakouska, kteří předkládají žádosti bez příloh. Přílohy se přikládají až po výzvě rakouské národní kanceláře.
  • Při vyplňování nezapomeňte zvolit typ mobility T (teacher) bez ohledu na typ a délku pobytu.
  • Postup schvalování žádosti můžete sledovat po přihlášení do systému ve svém profilu. O schválení žádosti Vás vyrozumí zahraniční Národní kancelář CEEPUS zpravidla do 6 týdnů od jejího předložení.
 5. Po udělení stipendia obdržíte vyrozumění o schválení (Letter of Award) společně s dalšími informacemi a pokyny, kterými je třeba se řídit. Přihlaste se do systému, otevřete podanou žádost a přijměte podmínky stipendia pomocí tlačítka Accept.

 6. Před ukončením studijního pobytu na zahraniční vysoké škole se opět přihlásíte do systému a v žádosti vyplníte zprávu z pobytu (Mobility Report) a potvrzení o pobytu (Letter of Confirmation), které vytisknete, necháte je potvrdit hostitelskou vysokou školou a po naskenování je vložíte do systému. Originály dokumentů si ponecháte jako doklad o uskutečnění cesty pro svou domácí univerzitu.

  Bližší informace najdete na www.ceepus.info v sekci FAQ a také v Pravidlech pro stipendisty.

Termíny pro podání žádosti

 • 15. červen

  pobyt v zimním semestru v rámci sítě

 • 31. říjen

  pobyt v letním semestru v rámci sítě

 • 30. listopad

  pobyt v letním semestru jako freemover