Jak změnit svět k lepšímu už na střední? Stačí být aktivní

Program Erasmus+ v sobě neskýtá pouze mezinárodní výjezdy, ač jsou jeho důležitou součástí. Neustále se rozrůstá, a s ním i možnosti měnit skrze něj své okolí či komunitu, a to již pro studenty středních škol. Dalším takovým programem, který umožnuje účastníkům být aktivní ve své komunitě, je Evropský sbor solidarity. V článku si přiblížíme, jaké jsou možnosti participace studentů skrze tyto programy. Zodpovíme také, proč je participace důležitá, a jaký může mít pozitivní dopad na další život i po dokončení studia.

ESC

Participace se týká aktivního zapojení občanů, včetně mladých lidí, do veřejného života a vyjadřování svých názorů či rozhodování o záležitostech, které se jich týkají. Podpora participace mladých je jednou z klíčových priorit EU v období 2021–2027, v které cílí na umožnění účasti mládeže na demokratickém životě a setkávání se s dalšími lidmi z EU i dalších zemí na mezinárodních výměnách či dobrovolnických a solidárních projektech, a to skrze již zmíněné programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Na národní úrovni si Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ dokonce za jeden z dlouhodobých cílů stanovila posílení kompetencí žáků pro aktivní občanský život.

Aktivity v rámci těchto programů umožnují mladým lidem získávat sebedůvěru (a to nejen v používání cizích jazyků) a poznávat tak své silné stránky skrze setkávání s lidmi s jinými zkušenostmi a kulturami. Minulý rok jsme v Domě zahraniční spolupráce (DZS) uskutečnili šetření s cílem porovnat kvalitu života mladých lidí z celé České republiky, kteří vyjeli do zahraničí na studijní i dobrovolnické výjezdy už třeba právě během střední školy, s těmi, kteří nevyjeli. Šetření ukázalo, že výjezd na střední škole přispívá k pozitivnímu přístupu ke členství ČR v EU, evropským hodnotám, občanské participaci a k ochotě pomoci druhým skrze dobrovolnictví. V neposlední řadě jsou účastníci výjezdů více otevřeni světu a novým kontaktům

Konkrétní možnosti participace pro mladé

Možností pro osobní a budoucí profesní růst je mnoho. Evropský sbor solidarity nabízí v rámci aktivity solidárních projektů možnost pro skupiny mladých lidí již ve věku od 18 let získat prostředky a zrealizovat projekt, který reaguje na aktuální společenské problémy. Na konferenci Youthboost, kterou jsme pořádali minulý podzim, přiblížila organizace Agora Central Europe svůj projekt, který cílí na zapojování mladých lidí do veřejného dění. V něm se zaměřili na témata, která mezi nimi rezonují, což jsou zejména změna vzdělávacího systému, práva LGBTQ+ ale i duševní zdraví, dialog mezi generacemi či zájem o vlastní město/obec/region. „Aktivity mládeže nemusí mít nutně politickou formu – mohou být nejrůznějšího charakteru od přípravy online platforem, obnovy veřejného prostoru přes účast na mládežnických parlamentech po organizaci veřejných akcí,” uvedl Ondřej Ryboň z Agora Central Europe.

YouthboostYouthboost 2023. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Další skvělou příležitostí, jak mohou studenti zlepšit svou samosprávě či region, je projekt Europe Goes Local. Ten cílí na propojení potřeb městských samospráv a zapojení mládeže do projektů pro společný rozvoj. Inspirací mohou být třeba studenti děčínského gymnázia, kteří realizovali happening nazvaný Otočíme Komenského. Cílem bylo představit možné vylepšení podoby náměstí, u kterého škola sídlí. 

Pokud by studenty však zajímala politická rovina participace, ideální formou může být zapojení do lokálních studentských parlamentů. Ty mají dopad na celou školu – zvolení zástupci z řad studentů se stávají prostředníky, kteří umožňují všem ostatním ze školy naplňovat své potřeby a realizovat své nápady. Za zmínku jistě stojí také Evropský parlament mládeže, studentská nezisková organizace, která pravidelně pořádá konference a další vzdělávací i neformální akce pro žáky středních škol z celé České republiky a dalších zemí Evropy. 

Důležitým a velmi aktuálním tématem je také mediální gramotnost na školách. Na ni se zaměřil Erasmus+ projekt Youth Voice in Media spolku Novinářský inkubátor, jehož cílem bylo studentům ukázat, že s využitím mediálních nástrojů a aktivní občanskou angažovaností mohou dosáhnout mnohdy neočekávaných výsledků a změn ve svém bezprostředním okolí. Jednou ze škol zapojených do projektu bylo i gymnázium v Chomutově. Jeho studenti identifikovali v rámci workshopů problémy či věci, které by rádi změnili ve svém okolí. Mezi ně patřil třeba nedostatek kulturního života v Chomutově, nárůst cen studentského jízdného nebo problémy spojené se šatnami ve škole. Následně hledali nejlepší způsoby, jak změny dosáhnout za pomoci různých nástrojů: sociálních sítí, školního časopisu či petice.

OpavaStudenti Slezského gymnázia v Opavě, kteří získali Cenu DZS 2022 za participaci. Foto: Publikace Ceny DZS 2022

Na těchto příkladech je patrné, že příležitostí k aktivní účasti na občanském životě je dokonce již na střední škole mnoho. Cenu DZS za rok 2022 – ocenění, které každoročně udílíme výjimečným projektům v oblasti mezinárodního vzdělávání – získali i studenti Slezského gymnázia v Opavě, kteří s projektem Erasmus+ zvyšovali povědomí na lokální, regionální, národní úrovni o problematice světelného znečištění. „Nejdůležitější pro budování participativní společnosti je komunikace. Kde není komunikace, nemůžou být změny. Takže vedeme žáky k tomu, aby byli aktivní, aby komunikovali a tím pak mohli měnit věci k lepšímu,“ uvedl Kamil Plaček, učitel gymnázia a koordinátor projektu. Získáte další Cenu DZS se svým projektem v budoucnu i vy? 

Kde získat více informací a jak se stát aktivním účastníkem? 

Portál Eurodesk je skvělým místem, kde se mohou studenti informovat o tom, jaké aktivity jim jsou aktuálně k dispozici. Sledovat můžete portál i na Instagramu @eurodesk_cz, kde sdílí nejnovější informace ze světa příležitostí pro mladé. Participaci a aktivnímu občanství mladých se věnovalo i toto či toto číslo našeho časopisu Mozaika, ve kterých naleznete další inspiraci k možným projektům a aktivitám.

ETM

A co do budoucna? 

Tento rok a do konce programového období se EU nadále zaměřuje na podporu mladých lidi a jejich možnosti se vyjádřit v Erasmus+ a Evropském sboru solidarity. Význam evropských vzdělávacích programů nejen pro studenty nadále roste i v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu, jehož složení tyto programy ovlivní v jejich dalších programových obdobích. Čeká nás také Evropský týden mládeže, který podporuje zapojení mladých lidí do společenského dění a jejich aktivní občanství v Evropě i mimo ni. Letošní ročník proběhne již mezi 12. a 19. dubnem, sledujte tak naši podstránku pro více informací.