Dnes slavíme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Jaké je postavení českých vědkyň?

Jak si vede Česká republika ve srovnání se zbytkem Evropy v oblasti genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání?

Česká vědkyně

Organizace spojených národů vyhlásila 11. únor jako Mezinárodní den dívek a žen ve vědě v roce 2015. Ten má připomenout zásadní roli žen ve vědeckých komunitách a inspirovat ženy a dívky k vědecké dráze. Diverzita je pro vědu a výzkum velmi důležitá a přínosná, protože rozšiřuje okruh talentovaných výzkumníků, přináší nové perspektivy a podněcuje kreativitu.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) dlouhodobě a systematicky usiluje o prosazování rovného přístupu a příležitostí pro všechny. Rozhodli jsme se proto představit formou rozhovorů čtyři inspirativní české výzkumnice, které se úspěšně etablovaly ve vědecké komunitě také díky absolvovaným zahraničním pobytům v rámci programů spravovaných DZS: Akademické informační agentury, AKTION ČR-Rakousko, CEEPUS a Fondy EHP.

V seriálu se dozvíte, jakou roli v jejich pozdější vědecké kariéře hrály nabyté zkušenosti a mezinárodní kontakty, jak těžké je prosadit se jako žena v českém vědeckém prostředí a proč je zásadní mít podporu vyučujících, kolegů, ale i partnerů a nejbližšího okolí. První rozhovor s Danou Pfeiferovou, docentkou pro novější německou literaturu, si můžete přečíst  příští týden na našem webu. Sledujte sekci novinek.

Proč je nadále nutné mluvit o rovném přístupu a příležitostech?

Česká republika má v oblasti genderové rovnosti rezervy, což ukazuje například Gender Equality Index  Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. Z 27  zemí EU jsme se v roce 2021 umístili až na 22. místě. Genderové nerovnosti se projevují také v české vědě. Úroveň vzdělání žen je u nás vysoká, zastoupení žen ve vědě a výzkumu tomu však  proporčně neodpovídá. Podle aktuálních údajů jsou ženy mezi absolventy vysokých škol zastoupeny ze 60 % v magisterských a 44 % v doktorandských programech. Ačkoliv mají potřebné vzdělání, ve výzkumu se jich  uplatní relativně málo. V roce 2019 bylo mezi tuzemskými výzkumníky 24 % žen. V evropském srovnání patříme dlouhodobě mezi země s nejnižším zastoupením žen ve výzkumu, jejich podíl navíc dlouhodobě klesá.

Ženy na vedoucích pozicích a ve vědě

Nerovné zastoupení žen je patrné také na rozhodovacích a vedoucích pozicích, například ve vedení výzkumných institucí je jich 14 %, v rozhodovacích, strategických a kontrolních orgánech 23 % a v poradních a expertních orgánech 30 %. V rámci výzkumu ženy také významně figurují v oblastech, které jsou finančně nedoceněné.

Výrazné disproporce v zastoupení žen ve výzkumu nalézáme také v konkrétních odvětvích. V Česku pracuje největší počet vědkyň v lékařských vědách, sociálních, humanitních a zemědělských vědách, kde je poměr zastoupení žen a mužů relativně vyrovnaný. Nejméně jsou ženy zastoupeny v technických a přírodních vědách.

Kariérní systém jako „děravé potrubí“

Vzdělávací a kariérní systém ve vědních oblastech je přirovnáván k děravému potrubí (leaky pipeline), ze kterého ženy postupně vypadávají. Dívky a ženy jsou v procesu vzdělávání odrazovány od konkrétních předmětů – typicky těch, které kladou důraz na matematiku. Následkem toho se postupně snižují počty žen ve vědních a technických oborech. Tyto mechanismy jsou komplexní, na jejich pozadí je řada socio-ekonomických a kulturních faktorů, mezi kterými sehrávají důležitou roli genderové stereotypy.

Jak to změnit?

Dosažení genderové rovnosti ve vědě není pouze morálním imperativem nebo racionálním využitím prostředků investovaných do jejich vzdělání. Proporční zastoupení žen má také zásadní dopady na kvalitu výzkumu včetně formulování problémů, nastolování otázek a nacházení řešení, a také na reprezentativnost získaných poznatků. Perspektiva žen ve vědě je žádoucí pro celou společnost. Jednou z cest, jak současnou situaci v českém vědeckém a vzdělávacím prostředí změnit, je mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností  mezi institucemi. Jaké jsou možnosti zapojení zjistíte v sekci Programy a sítě.

Zdroje k tematice rovnosti můžu a žen ve vědě a vzdělávání