Projekty a granty

AIA informuje o nabídkách MŠMT týkajících se stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol, pro studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží a seminářů pro učitele německého a francouzského jazyka. AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraničí.

Stipendia na základě mezinárodních smluv

Stipendia na základě bilaterálních mezinárodních smluv jsou nabízena studentům i akademickým pracovníkům veřejných vysokých škol v České republice.

Kontaktujte nás

Informace pro koordinátory na zahraničních odděleních k výběru stipendistů

Výběr stipendistů probíhá dvěma způsoby:

 • výběrovým řízením

 • rozpisem kvót

Rozpis kvót

 • Rozpisem kvót jsou stipendijní místa přidělována vybraným vysokým školám.

  O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci z vybraných VŠ. Každoročně se výběr VŠ s přidělenými stipendijními místy mění. O přidělení stipendijních míst jsou zahraniční oddělení vybraných VŠ informována. Podívejte se na rozpis kvót pro stipendijní pobyty v akademickém roce 2022/2023.

  Žádosti o stipendia přidělená rozpisem kvót přijímá zahraniční oddělení rektorátu. Zahraniční oddělení vyzve zájemce k podávání Návrhu na vyslání / Žádosti o přiznání stipendia. O výběru a nominaci žadatelů rozhoduje rektorát.

  Zahraniční oddělení si samo stanoví termín pro podávání žádostí. Závazný je pro ně ovšem termín uvedený ve stipendijní nabídce, ve kterém doručí žádosti nominovaných uchazečů na adresu MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1).  

   

Informace pro pracovníky zahraničních oddělení k úhradě cestovného

Jízdní výdaje studentů a akademických pracovníků veřejných vysokých škol, kteří jsou vysíláni na zahraniční studijní a výzkumné pobyty na základě mezinárodních smluv jsou refundovány prostřednictvím VŠ. Refundace prokázaných jízdních výdajů probíhá pololetně a proplácí se pouze mezinárodní doprava, tj. jedna cesta z České republiky do místa pobytu (resp. hlavního města přijímající země, je-li v dané mezinárodní smlouvě takto mezinárodní doprava definována), a zpět. 

Kdo má na úhradu cestovného nárok?

 • Nárok na úhradu cestovného mají pouze kandidáti nominovaní na udělení stipendia podle mezinárodní smlouvy, která explicitně stanoví závazek vysílající strany (MŠMT) mezinárodní dopravu uhradit.
 • Zahraniční strana musí následně potvrdit přijetí nominovaných kandidátů.

Jak si zažádat o proplacení cestovného?

 • Cestovní výdaje se refundují vysílajícím VŠ formou příspěvku.
 • Příspěvek na cestovní výdaje studentů a akademických pracovníků se VŠ poskytuje pololetně na základě jejich žádosti.

Lhůty pro podání žádosti o příspěvek v roce 2021 jsou:

a/ příspěvek za první pololetí: žádosti se podávají do 19.7.2021

b/ příspěvek za druhé pololetí: žádosti se podávají od 20.7. do 15.11.2021

V ojedinělých případech, kdy student nebo akademický pracovník vycestuje, resp. zakoupí letenku/jízdenku v době, kdy nebude možné předložit letenku/jízdenku k refundaci v termínu do 15. 11. daného roku, má VŠ možnost informovat MŠMT o obdržení dodatečné žádosti o refundaci ze strany studenta či akademického pracovníka, a to e-mailem (jitka.plecita@msmt.cz). Na základě této skutečnosti bude VŠ vyzvána před vydáním rozhodnutí ke změně či doplnění původní žádosti. 

Postup při předkládání žádosti

 • Žádost o poskytnutí příspěvku by měla veřejná VŠ zaslat pouze jednu za pololetí (doporučuje se žádosti za jednotlivé fakulty shromažďovat k výše uvedeným termínům a odeslat jednou za pololetí na MŠMT)
 • Formulář žádosti je k dispozici v pravém panelu v sekci "Formuláře" a na také na webu MŠMT
 • VŠ předkládají žádosti o refundaci odboru mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 5, 118 12 Praha 1) písemně nebo elektronicky do datové schránky (do poznámky uvést k rukám ředitele odboru mezinárodních vztahů)

Žádost o refundaci musí obsahovat:

 • Veškeré náležitosti vymezené v § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
 • Jmenný seznam studentů a akademických pracovníků, kteří vycestovali, s uvedením destinace (země a města studijního nebo výzkumného pobytu), termínu pobytu v zahraničí (od – do) a požadované finanční částky, kopie letenek/jízdenek a doklady o zaplacení. 

Vyřízení žádosti

Závisí na interním postupu vysoké školy, zda letenku/jízdenku vysílaným v první fázi zakoupí sama nebo jim výdaje proplatí až po refundaci.

Odbor mezinárodních vztahů MŠMT potvrdí oprávněnost jednotlivých požadavků.

Kontaktní osobou z odboru mezinárodních vztahů je Mgr. Jitka Plecitá (tel.: 234 812 106, e-mail: jitka.plecita@msmt.cz).

Upozornění:

 • Proplácí se pouze mezinárodní doprava, a to přímé nebo bezprostředně na sebe navazující spoje (bez zbytečného přerušení cesty). 
 • Do žádosti o refundace nelze zahrnout dopravu po ČR, MHD v ČR i v zahraničí, poplatek za vízum, očkování apod.
 • Cena letenky/jízdenky zakoupené v cizí měně se převádí na Kč kurzem platným v den zakoupení letenky/jízdenky.

Letenky/jízdenky zakoupené v kalendářním roce 2021 nelze v žádném případě refundovat v roce následujícím, tj. 2022.

Žádost VVŠ o poskytnutí příspěvku