AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Pokyny pro projekty

Pokyny pro sestavení návrhů projektů, včetně jejich financování a ukončení pro léta 2016 - 2022

Termíny pro podávání návrhů projektů:

15. dubna: pro období  1. 7. - 31. 12. 2020
15. září:
pro období   15. 10. - 31. 12. 2020
31. října: 
pro období 1. 1. - 31. 12. 2021

(prosíme pozor, od roku 2019 se návrhy projektů podávají do těchto termínů prostřednictvím rektorátu na MŠMT, proto je třeba zaslat jim návrhy projektů s předstihem)                       

1. Oprávněné instituce pro podávání společných návrhů projektů: 

V Rakousku:
a)    
veřejné univerzity
b)     odborné vysoké školy
c)     pedagogické vysoké školy
d)    akreditované soukromé univerzity

V České republice:
veřejné vysoké školy dle přílohy 1. zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

2. Oprávnění předkladatelé návrhů projektů:

Návrhy projektů, které jsou povinnou přílohou Žádosti o dotaci podávané/zasílané vysokými školami na MŠMT, mohou předkládat pouze zaměstnanci vzdělávacích institucí uvedených pod bodem 1.

Program AKTION Česká republika – Rakousko podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku.

3. Podporované aktivity:

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.

- projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
- společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
- společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
- přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
- výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
- finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika - Rakousko;
- letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka;
- letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
- akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;

U všech podporovaných aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (účast mladých výzkumných pracovníků do 10 let po ukončení disertace na realizaci projektu – výchova budoucí vědecké generace).

4. Nepodporované aktivity:

 • účast jednotlivých vědců na mezinárodních nebo národních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních a podobných akcích;
 • náklady na manuskript publikací (sepsání, korektury a překlad);
 • pořizování přístrojů;
 • aktivity, pro které chybí příslušným institucím nutná infrastruktura (přístroje, personál, místnosti apod.);
 • exkurze studentů, příp. vysokoškolských pedagogů do partnerské země, aniž by jejich podstatnou náplní byly společné výzkumné či pedagogické aktivity s partnerskou institucí.

5. Formální pokyny pro sestavení návrhu projektu

Zvláštní ustanovení:
5
.1
Převzaty budou jen takové typy nákladů, které slouží ku prospěchu obou partnerů projektu.
5.2 U víceletých projektů bude podpora schválena max. na období do konce kalendářního roku, pro který byla Žádost o dotaci podána. Pokračování projektu je možné jen na základě předložení aktualizovaného návrhu projektu (u výzkumných projektů celkem max. na 3 roky) včetně podrobné zprávy o dosavadní realizaci projektu a vyúčtování.
5.3 Žádosti o podporu na cestovní a pobytové náklady v souvislosti s výzkumnými projekty, které mají těžiště v přírodních a technických vědách, se podávají přednostně u programu Vědecko-technické spolupráce mezi ČR a Rakouskem/Mobility.
5.4
Spotřební materiál musí být v zásadě poskytnut spolupracujícími institucemi. V případě žádosti u programu AKTION je třeba finanční požadavky na spotřební materiál vždy podrobně zdůvodnit.
5.5 Náklady na mzdy se s výjimkou stipendií a odměn za výuku nehradí.
5.6 Cestovní a pobytové náklady musí být úsporně kalkulovány.
5.7 Při exkurzích je vyžadována minimálně 30 % spoluúčast studentů na nákladech na dopravu.
5.8 Doporučuje se plánovat začátek realizace projektu nejdříve 2 měsíce po termínu pro podání Žádosti o dotaci VŠ (po termínu 15. 9. výjimečně za jeden měsíc).

Návrh projektu

Formulář Návrh projektu“ se vyplňuje elektronicky v korektní němčině nebo angličtině. Název projektu (max. 120 znaků) a stručný popis projektu na str. 2 (max. 750 znaků) je třeba vyplnit také česky.

K němu patří příloha „Specifikace nákladů“, ve které budou uvedeny požadované náklady na příslušný kalendářní rok.  Celkové požadované částky jednotlivých typů nákladů budou v příloze dále specifikovány, např. cestovní a pobytové náklady udáním počtu zúčastněných osob, cílů jednotlivých cest, počtu pobytových dní a jednotkových sazeb.

Jednotlivé nákladové položky se nárokují v měně té země, ve které náklady vznikají, např. cestovné českých účastníků projektů při cestách do Rakouska a zpět se požaduje v korunách; pobytové náklady českých účastníků v Rakousku v eurech. Při vyčíslení požadovaných nákladů se vychází z platných sazeb a směrnic (viz bod 9. těchto Pokynů). Celkově požadovaná částka, uvedená v návrhu projektu na str. 4 formuláře, musí být zaokrouhlena na celé koruny.

Pokud bude pro položky publikační náklady nebo ostatní náklady žádáno více jak 1.500 € nebo 45.000 Kč, musí být k návrhu projektu přiloženy tři cenové nabídky.

U požadovaných nákladů na honoráře je třeba uvést jméno, titul a domácí instituci přednášejícího a témata/názvy přednášek.

Podepsáním společného návrhu projektu (podpis a razítko) oběma partnery se potvrzuje, že projekt bude uskutečňován společně, potřebné místnosti včetně vybavení budou pro realizaci projektu k dispozici a bude zajištěna péče o účastníky projektu.

Návrhy projektů musí být za českou stranu opatřeny podpisem řešitele projektu a děkana příslušné fakulty včetně razítka.

Je v zájmu předkladatelů projektů, aby jejich návrhy byly zpracovány korektně po formální, obsahové i po jazykové stránce.  Dovolujeme si Vás upozornit na to, že žádosti s formálními nedostatky a žádosti s výraznými jazykovými chybami, resp. nesrozumitelné žádosti budou bez ohledu na jejich obsah zamítnuty.

 

Přílohy k návrhu projektu (pouze německy nebo anglicky) - viz Výzva MŠMT pro období 2020 - 2022, čl. VIII, část A, písmeno e).  

Doplňující informace:

1. Návrh plánované spolupráce se předkládá v rozsahu max. 3 stran (popis odborné problematiky, stanovené vědecké cíle a očekávané výsledky projektu, význam spolupráce, synergické efekty ve výuce a výzkumu, výhled na uplatnění výsledků v praxi, budoucí zapojení do širší mezinárodní spolupráce). Pokud je v rámci projektu žádáno také o stipendia pro studenty, je třeba přiložit k návrhu projektu výzkumný záměr každého studenta s jeho vlastnoručním podpisem.

2. Podrobná specifikace požadovaných nákladů.

3. Prováděcí plán (aktivity jednotlivých účastníků projektu, časový plán včetně zodpovědností, program jednání, workshopu, exkurze apod.)

4. Akademický životopis včetně přehledu publikací (publikace za poslední tři roky) předkladatele projektu a jeho partnera z druhé země (tyto dokumenty budou zveřejněny v databázi projektů na webových stránkách programu).

5. V případě žádosti o pokračování projektu (ve smyslu bodu 5.2) na stejné téma se předkládá aktualizovaný návrh projektu na stejném formuláři včetně Zprávy o realizaci předcházejícího projektu a (předběžné) vyúčtování schválených částek v obou měnách.

Jednatelství programu AKTION poskytuje konzultace při přípravě návrhů projektů.

6. Pokyny pro podávání projektů:

1. Jeden společný návrh projektu se podává na rektorátě VŠ - v jednom PDF souboru včetně přílohy č. 4 - CV. Všechny návrhy projektů tvoří přílohu Žádosti o dotaci za celou VŠ:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/aktion .

2. V návrhu projektu musí být srozumitelným způsobem uvedeny předpokládané vlastní finanční prostředky pro navrhované aktivity a jejich využití.

Žádost o dotaci podává na MŠMT VVŠ, písemně nebo elektronicky (do poznámky prosíme uvést k rukám ředitele odboru mezinárodních vztahů).

Adresa pro zaslání žádosti je: 

ID datové schránky: vidaawt

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská
529/5, 
118 12 Praha 1 – Malá Strana

7.  Věcné hodnocení projektů:

Návrhy projektů jsou věcně hodnoceny řídícím grémiem programu AKTION Česká republika – Rakousko, a to nejpozději osm týdnů po termínu pro podání návrhů projektů.

8.   Realizace a ukončení projektů spolupráce:

8.1 Předkladatelé projektů budou během čtyř týdnů po posouzení návrhů projektů písemně vyrozuměni o doporučení přiznání dotace v plné nebo částečné výši nebo o jejím zamítnutí jednatelstvím programu AKTION.

8.2 Zároveň s tímto vyrozuměním zasílá jednatelství programu AKTION Závazné prohlášení/ Verpflichtungserklärung, které je určeno pouze rakouskému partnerovi.
V případě srozumění s podmínkami posouzení zasílá rakouský partner projektu podepsané Závazné prohlášení zpět na adresu jednatelství programu AKTION (podmínka pro převedení schválených prostředků).

8.3 Schválená euro částka bude v případě rakouských veřejných univerzit a pedagogických vysokých škol poskytována v regionálních kancelářích OeAD-GmbH (adresa bude uvedena ve vyrozumění). V případě odborných vysokých škol bude zaslána záloha ve výši dvou třetin schválené částky z OeAD-GmbH na č. účtu udané řešitelem projektu na závazném prohlášení. Zbývající částka bude převedena po dodání předpisům odpovídajícího vyúčtování celého projektu. Jednoměsíční stipendia v rámci projektů budou vyplacena v Rakousku přímo jednotlivým stipendistům v regionálních kancelářích OeAD-GmbH (částka poskytnuta předkladateli bude o to menší).

8.4 Schválená korunová částka bude řešiteli projektu poskytnuta formou účelové dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na účet příslušné VŠ.

8.5 Pokud byly v rámci projektu schváleny pro účastníky z ČR v Rakousku jednoměsíční pobyty, je třeba ještě vyplnit formulář Stipendien-Datenblatt“ a minimálně měsíc před začátkem pobytu jej zaslat na příslušnou regionální kancelář OeAD-GmbH.

8.6 Použití přiznaných finančních prostředků se řídí zákony a předpisy platnými v té které zemi, dále sazbami a směrnicemi uvedenými v těchto pokynech pod bodem 9. Schválené korunové částky je možné využít pouze do konce jednotlivých kalendářních roků dle Výzvy MŠMT. Pokud to není možné, informujte, prosím, neprodleně pražské jednatelství, aby mohl být domluven další postup. 

8.7 Jestliže projekt, příp. jeho část nemůže být realizován/na, je třeba tuto skutečnost včetně udání důvodů neprodleně sdělit jednatelství AKTION.

8.8 Pokud jsou schváleny prostředky na vydání publikace jako výstup z projektu, bude v ní uvedeno logo programu AKTION (elektronická verze viz webové stránky: www.dzs.cz)
a dodatek: Financováno z prostředků programu AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání. Jeden výtisk prosíme zaslat spolu se závěrečnou zprávou.

8.9 Během jednoho měsíce po ukončení projektu spolupráce zašlou partneři projektu jednatelství programu AKTION společnou závěrečnou zprávu v němčině nebo angličtině (max. třístránkový text s podpisem elektronicky). Ve zprávě mají být uvedeny uskutečněné aktivity, dosažené výsledky a zhodnocen průběh spolupráce. V příloze se připojují jména všech účastníků projektu z ČR a Rakouska s rozdělením na studenty a vědce a případných publikací. Dle možností prosíme o dodání fotografií v elektronické podobě.

8.10 Pro vyúčtování schválené dotace v eurech platí tyto směrnice:

http://www.dzs.cz/de/aktion-osterreich-tschechische-republik/abrechnungsrichtlinien/

a)        Vyúčtování dotace v eurech v případě veřejných univerzit a pedagogických vysokých škol: Během jednoho měsíce po ukončení projektu vyúčtuje rakouský řešitel projektu schválené Euro-částky u příslušné regionální kanceláře OeAD-GmbH. K vyúčtování je třeba přiložit všechny originální doklady (na vyžádání se po označení zasílají originály dokladů zpět). Regionální kancelář poté zasílá kopii výplatní listiny Jednatelství programu AKTION. Originály účetních dokladů zůstávají u OeAD-GmbH.

b)        Vyúčtování dotace v eurech v případě odborných vysokých škol:  Vyúčtování včetně originálních dokladů se zasílá Jednatelství programu AKTION (na vyžádání se po označení zasílají originály dokladů zpět). Teprve na základě dodání řádného vyúčtování se poskytuje poslední třetina schválené dotace. Nevyčerpaná částka se uvede ve vyúčtování (také termín převodu) a převede zpět na konto OeAD-GmbH (Erste Bank, BLZ 20111, č.ú. 01220160, IBAN: AT47 2011 1000 0122 0160, SWIFT: GIBAATWWXXX, lautend auf OeAD-GmbH). Při vracení nevyčerpané dotace je třeba vždy uvádět číslo projektu.

8.11 Na české straně zašle řešitel projektu během jednoho měsíce po ukončení projektu (pouze v případě, že VŠ obdržela dotaci z MŠMT) přehled o využití schválené korunové dotace (jména účastníků, instituce, termíny pobytů a cest, jednotkové sazby apod.) včetně příslušného přehledu výdajů z ekonomického oddělení s podpisem zodpovědného pracovníka EO na adresu jednatelství programu AKTION, a to pouze elektronicky s naskenovanými podpisy a razítkem. Originály účtů zůstávají na ekonomickém oddělení příslušné fakulty a na vyžádání jsou předloženy ke kontrole. Nevyčerpaná částka bude uvedena ve vyúčtování a vrácena prostřednictvím ekonomického oddělení rektorátu na MŠMT dle pokynů uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

9. Pokyny a sazby pro sestavení finančních požadavků

 A. Podpora požadovaná v eurech

     (tabulka I. - Přehled nákladů)

Pobytové náklady účastníků projektů z České republiky v Rakousku:

 • krátkodobé pobyty (max. 10 dnů) pro vědecké pracovníky (zaměstnance) - 90 EUR/den (paušální částka pro veškeré pobytové náklady);
 • jednoměsíční pobyty: - pro diplomanty, disertanty - stipendium 1.050 EUR/měsíc, pro vědecké pracovníky (zaměstnance) - stipendium 1.150 EUR/měsíc (při kratším pobytu je tato částka dělitelná);
 • pro účastníky exkurzí, seminářů apod. v Rakousku platí pro studenty sazba 45 EUR/den;
  v odůvodněných případech mohou být pobytové náklady poskytnuty také rakouským studujícím při pobytech v Rakousku.

Cestovné rakouských účastníků projektů při cestách do České republiky, cestovné českých i rakouských účastníků na rakouském území:

Jsou hrazeny cestovní náklady ve výši ceny vlakové jízdenky II. třídy.
V odůvodněných případech bude poskytnuta finanční náhrada za použití osobního vozidla. Tato výjimka musí být v návrhu projektu uvedena a zdůvodněna a schválena řídícím grémiem.

Honorář za výuku:

Při přednáškách hostujících vyučujících z Rakouska může být požádáno o honorář v max. výši EUR 50/přednáškovou hodinu (max. 4 přednáškové hodiny/osobu a projekt), pokud jsou tyto přednášky nad rámec řádných studijních plánů hostitelské univerzity. V rámci letních jazykových škol tzv. Sommerkollegs, může být při autorských čteních pro volné profese a osoby samostatně výdělečně činné požadován honorář až do výše 400,- €, pro ostatní přednášející hosty max. 150,- € za přednášku.

B. Podpora požadovaná v korunách

     (tabulka II. – Přehled nákladů) 

Ubytování pro účastníky projektů z Rakouska v České republice (včetně diplomantů
a disertantů) 
se hradí ve skutečné výši (dle faktury), maximálně však do výše 1.500,- Kč/osobu a noc, u studentů se hradí nižší náklady, max. 700,- Kč/osobu a noc. Toto pravidlo platí i pro účastníky projektů z České republiky při projektem podmíněných pracovních cestách na českém území.

Stravné pro účastníky projektů z Rakouska v České republice:

 • pro vědecké pracovníky (zaměstnance) činí sazba max. 600,- Kč na osobu a den, pro studenty se poskytují přiměřeně nižší náklady, max. 400,- Kč na osobu a den. Při projektem podmíněných pracovních cestách účastníků projektu z České republiky po ČR se vychází z platných aktuálních sazeb dle zákona 262/2006;
 • Při pobytech v délce jednoho měsíce činí stipendium pro VŠ učitele 27.000 Kč, pro postgraduální studenty 15.000 Kč a pregraduální studenty 13.000 Kč (pro delší pobyty je třeba se ucházet o individuální stipendium).

Cestovné účastníků projektů z České republiky při cestách do Rakouska, cestovné českých i rakouských účastníků na českém území:

Jsou hrazeny cestovní náklady ve výši ceny vlakové jízdenky II. třídy.
V odůvodněných případech bude poskytnuta finanční náhrada za použití osobního vozidla. Tato výjimka musí být v návrhu projektu uvedena a zdůvodněna a schválena řídícím grémiem.

Cestovní zdravotní pojištění program AKTION nehradí.

Odměna za výuku

Při přednáškách hostujících vysokoškolských pedagogů z České republiky může být požádáno o odměnu v max. výši 1.000,- Kč/přednáškovou hodinu (včetně zákonných odvodů), celkem max. 4 přednáškové hodiny/osobu, pokud jsou tyto přednášky nad rámec řádných studijních plánů hostitelské univerzity.

Ke stažení

Pokyny pro projekty dle Výzvy 2020 - 2022.pdf PDF 02.07.2020 188751 B
Formulář návrhu projektu-2020.doc DOC 29.01.2020 96768 B