AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Odkazy

Další možnosti jednostranných stipendií do Rakouska:

Ernst-Mach Stipendium

Franz Werfel-Stipendium

Richard Plaschka-Stipendium 

 

Další odkazy:

Advantage Austria - Rakouské velvyslanectví, Obdchodní oddělení, Praha

Collegium Bohemicum

Eurocomm-PR

Do Rakouska na zkušenou

EURAXESS Česká republika

Goethe-Institut v Praze

Nadace Brücke/Most

Österreich Institut Brno

Österreich Werbung

Pražský literární dům

Rakouské gymnázium v Praze

Rakouské kulturní fórum v Praze

Rakouské velvyslanectví v Praze

Spolek germanistů a učitelů němčiny

Svaz germanistů České republiky

Šprechtíme

 


Advantage Austria
je oficiálním portálem rakouského hospodářství v zahraničí. Prezentují se zde rakouské firmy zajímající se o dovoz, vývoz a mezinárodní obchodní vztahy. Více informací naleznete zde.

Austria ACollegium Bohemicum obecně prospěšná vědecká a kulturně-vzdělávací společnost se sídlem v Ústí nad Labem. Zaměřuje se na kulturní dědictví, které v českých zemích spoluvytvářeli německy mluvící obyvatelé. Organizuje vlastní i mezinárodní kulturní akce, podporuje vědeckou historickou práci, vypisuje stipendia, vydává publikace a organizuje doprovodný vzdělávací program a výstavy. Více informací naleznete zde.


Eurocomm-PR zprostředkovává příslušné kontakty a podává rychle a spolehlivě informace o Vídni. Je osvědčeným kontaktním partnerem i průvodcem ve svém působišti i ve Vídni. Více informací naleznete zde.


Do Rakouska na zkušenou informuje o možnostech zahraničních pobytů v Rakousku - ať už formou krátkodobých nebo dlouhodobých studijních výměn, jazykových kurzů, dobrovolnických pobytů nebo praktických stáží. Více informací naleznete zde.

 

EURAXESS Česká republika poskytuje informace a pomoc jak přijíždějícím, tak vyjíždějícím výzkumným pracovníkům. Portál obsahuje praktické informace o pracovním i běžném životě, stejně jako informace o pracovních příležitostech a možnostech financování. Centra Euraxess pomáhají výzkumným pracovníkům a jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytují komplexní pomoc v otázkách jejich mobility. Více informací naleznete zde.

 

Goethe-Institut v Praze je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a rozvíjí mezinárodní kulturní spolupráci. Více informací a přehled aktuálních kulturních akcí naleznete zde.

 

Nadace Brücke/Mostpodporuje a rozvíjí spolupráci mezi Českou republikou a dalšími státy střední a východní Evropy.  Vyvíjí projekty (samostatně nebo s partnery), ve kterých stojí v popředí společné prožitky lidí různých kultur. Více informací o podporovaných aktivitách naleznete zde.

Brücke | Most Stiftung

 

Österreich Institut Brno nabízí kurzy němčiny pro všechny jazykové a věkové úrovně. Organizuje akce, soutěže a projekty a je licenčním partnerem ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom-Rakouský jazykový diplom). Více informací naleznete zde.

 

Österreich Werbung - Pražská pobočka Rakouské národní turistické centrály propaguje Rakousko a nabízí bezplatné poradenství. Témata: dovolená - cestování - prázdniny. Více informací nalezenete zde.

 

Pražský literární dům zpřístupňuje literaturu autorů německého jazyka, kteří žili a tvořili na území dnešní ČR či odtud pocházejí, pořádá literární a diskusní večery s německy píšícími autory a uděluje tvůrčí stipendia pro domácí i zahraniční spisovatele. Více informací naleznete zde.

Pražský literární dům autorů německého jazyka


Rakouské gymnázium v Praze je mezinárodní škola s multikulturním prostředím. Šestileté gymnázium s výukou v cizím jazyce. Více informací naleznete zde.

 

Rakouské kulturní fórum v Praze podporuje vědeckou a kulturní výměnu mezi Českou republikou a Rakouskem. RKF v Praze organizuje a podporuje ročně okolo 250 akcí z oblasti výtvarného umění, designu, architektury, hudby, filmu, vědy, literatury, divadla a tance. Více informací a přehled aktuálních kulturních a vědeckých akcí naleznete zde.

Rakouské kulturní fórum v Praze

Rakouské velvyslanectví v Praze zprostředkovává informace o Rakousku a z Rakouska z oblasti politiky, kultury, hospodářství a turismu, stejně jako řadu užitečných odkazů k nejrůznějším tématům. Více informací naleznete zde.

 

Spolek germanistů a učitelů němčiny je nezisková organizace, sdružující učitele němčiny, germanisty a metodiky německého jazyka. Usiluje o zvýšení úrovně výuky německého jazyka na všech typech škol. Zprostředkovává výměnu názorů a zkušeností mezi učiteli v České republice a spolupracuje s partnerskými pracovišti a školami v německy mluvících zemích. Hlavním zaměřením je vzdělávací, propagační, lektorská, vydavatelská, nakladatelská a kontrolní činnost. Více informací naleznete zde.

 

Svaz germanistů České republiky je sdružením fyzických a právnických osob, které vědecky pracují v oboru germanistiky anebo jsou nebo byly pedagogicky činné na odborných ústavech vysokých škol. K hlavním cílům činnosti Svazu germanistů patří aktivní prezentace zájmů vysokoškolské obce germanistů, koordinování studijních programů, výměna přednášejících, informační činnost, pořádání konferencí a odborných setkání. Více informací naleznete zde.

 

Šprechtíme je projekt na podporu výuky německého jazyka v České republice. Více informací o této iniciativě naleznete zde.