Nové nařízení schvaluje program Erasmus+ pro období 2021-2027

Lukáš Borovička

Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce

Bylo schváleno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, kterým se zavádí program Erasmus+.

Toto nařízení stanovuje cíle programu Erasmus+, rozpočet na programové období 2021-2027, formy financování ze strany EU a pravidla pro poskytování tohoto financování. Zároveň ruší nařízení (EU) č. 1288/2013, platné pro program Erasmus+ v období 2014-2020.

Návrh nařízení pro aktuální období předložila Evropská komise již v květnu 2018. Po zapracování připomínek členských států a zúčastněných stran bylo revidované znění schváleno zákonodárci dne 20. května 2021. V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno dne 28. května.

Text nařízení v českém i anglickém jazyce je ke stažení na stránkách EUR-Lex.

Nařízení obsahuje kromě informací o rozpočtu a formách financování ze strany EU (strany 20-21 české verze) také závazné definice termínů používaných v souvislosti s programem Erasmus+ (na stranách 13-15). Speciální kapitola je věnována podpoře inkluze, a to včetně souvisejících finančních opatření (strany 19-20).

Více informací