Jak na inkluzivnější projekty? Desatero pro koordinátory projektů

Přečtěte si praktické tipy, které vám pomohou k inkluzivnějším projektům v novém Erasmu+ a Evropském sboru solidarity.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) se v období 2021-2027 systematicky zaměřuje na inkluzi jako jednu z priorit programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Inkluze a diverzita znamená zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání. Žadatelé a příjemci grantů by měli při plánování a realizaci svých projektů novou prioritu obou programů zohledňovat. Jak chápat  inkluzi v kontextu projektových žádostí? Na co si dát při podávání projektů pozor a jak nejlépe k inkluzi přistupovat v praxi?

1) 

Inkluzi v pojetí Evropské komise je třeba chápat jako otevřenost. V případě komunitárních programů se jedná o jejich otevřenost všem potenciálním žadatelům v souladu s principy rovných příležitostí a rovného přístupu.

2) 

Při navrhování svých projektů a aktivit by organizace měly uplatňovat přístup podporující inkluzi a měly by zajistit zpřístupnění těchto projektů a aktivit rozmanité škále účastníků.

3)

Komunitární programy podporují organizace, které uplatňují inkluzivní přístup ve svých projektech, i finančně. Jedná se o příspěvek na každého „účastníka s omezenými příležitostmi“. Bližší informace jsou dostupné v programových příručkách obou programů.

4)

Jako účastníka s omezenými příležitostmi je třeba chápat takovou osobu, která ve svém přístupu k programu musí překonávat určité překážky. Například se může jednat o překážky zdravotní, sociální, ekonomické, geografické apod. Inkluzivní přístup spočívá v odstraňování nebo zmírňování takových překážek.

5)

DZS připravuje soubor konkrétních a modelových příkladů účastníků s omezenými příležitostmi pro zveřejnění na svém webu.

6)

Evropská komise zveřejnila materiál Pokyny k provádění strategie programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity pro začleňování a rozmanitost, který je určen zejména národním agenturám, ale může posloužit i organizacím potenciálních žadatelů při přípravě jejich vlastních strategií inkluze. Dokument je k dispozici v češtině na této stránce: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_cs.

7)

V “Pokynech k provádění” jsou uveřejněny například odkazy na takové informační materiály, které zpřístupňují příklady dobré praxe v oblasti inkluze. Jedná se například o materiály z produkce sítě SALTO, SALTO-YOUTH - NA Strategic Partnership on Inclusion či SALTO-YOUTH - SALTO, Inclusion & Diversity.

8)

Kontaktní osobou DZS pro inkluzi je „inclusion officer“ Lukáš Borovička, lukas.borovicka@dzs.cz, který v rámci DZS koordinuje tým pro inkluzi. Tento tým se podílí na naplňování cílů aktuální Strategie udržitelnosti DZS. Inclusion officer je k dispozici veřejnosti pro jakékoli konzultace týkající se inkluze.

9)

DZS publikoval Akční plán k inkluzi (zatím pouze v angličtině) na nové programové období (2021 - 2027).

10)

DZS připravuje několik dotazníkových šetření k problematice inkluze nebo začlenění tématu inkluze do pravidelných školení pro žadatele a příjemce. Systematicky jsou sledovány pokroky v oblasti inkluze. DZS sám chce fungovat jako inkluzivní organizace.

Inkluze