Zobrazeno 18 z 186 dokumentů
Seřadit:
  • Od nejnovějších
  • Od nejstarších
  • Abecedně
Toto shrnutí studie o předčasných odchodech ze vzdělávání – Eurydice Brief on Early Leaving from Education and Training – ukazuje, že celkově se členské země přibližují cíli Evropské unie: do roku 2020 by neměl podíl mládeže (ve věku 18 až 24 let) předčasně opouštějící vzdělávací systém přesahovat 10 %. Předčasné odchody ze vzdělávání ale přesto zůstávají v mnoha zemích EU závažným problémem.
Zobrazit (PDF 505 kB)
Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy
Zobrazit (PDF 405 kB)
Studie Profese učitele v Evropě: praxe, názory a přístupy analyzuje vztah mezi politikami jednotlivých evropských zemí, které upravují učitelskou profesi, a postoji a vnímáním učitelů v praxi. Studie se v pěti kapitolách zaměřuje na témata počáteční přípravy a dalšího vzdělávání učitelů, mezinárodní mobilitu, ale také na demografické údaje a pracovní podmínky učitelů a atraktivitu jejich povolání.
Zobrazit (PDF 12 025 kB)
Studie The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies analyzuje vztah mezi politikami jednotlivých evropských zemí, které upravují učitelskou profesi, a postoji a vnímáním učitelů v praxi. Studie se v pěti kapitolách zaměřuje na témata počáteční přípravy a dalšího vzdělávání učitelů, mezinárodní mobilitu, ale také na demografické údaje a pracovní podmínky učitelů a atraktivitu jejich povolání.
Zobrazit (PDF 3 895 kB)
Studie Jazyky v sekundárním vzdělávání: přehled celostátních testů v Evropě – 2014/15 poskytuje srovnávací přehled o národních testech v evropských zemích, které ověřují jazykové kompetence žáků v sekundárním vzdělávání (ISCED 2 i 3).
Zobrazit (PDF 5 511 kB)
Studie Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15 poskytuje srovnávací přehled o národních testech v evropských zemích, které ověřují jazykové kompetence žáků v sekundárním vzdělávání (ISCED 2 i 3).
Zobrazit (PDF 2 128 kB)
Hledáte jasný a výstižný přehled klíčových znaků evropských systémů vzdělávání a péče v raném dětství? Publikace Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/15 je užitečným zdrojem informací pro všechny, kteří se chtějí rychle zorientovat v současné situaci v jednotlivých evropských zemích.
Zobrazit (PDF 1 266 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe přináší přehledné srovnání platů učitelů a ředitelů škol v evropských zemích, vývoj platů v čase i z hlediska délky učitelské praxe. Po srovnávací části následují detailnější tabulky za jednotlivé země.
Zobrazit (PDF 4 402 kB)
Pravidelně aktualizované publikace National Student Fee and Support Systems in European Higher Education informují o poplatcích studentů a národních systémech podpory (včetně stipendií a půjček) v evropských zemích. Oddíl Klíčové body umožňuje čtenářům dobře pochopit téma jako celek, zatímco diagramy a informační přehledy jednotlivých zemí obsahují hlavní charakteristiky každého systému.
Zobrazit (PDF 4 337 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe podrobně informují o počtech vyučovacích hodin v povinném vzdělávání podle zemí, ročníků a předmětů. Údaje jsou předkládány ve formě diagramů, součástí je i krátká srovnávací analýza. Sběr dat se uskutečňuje ve spolupráci Eurydice a OECD (sítě NESLI).
Zobrazit (PDF 2 348 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The Organisation of the Academic Year in Higher Education informují o rozdělení akademického roku, tj. o jeho zahájení a o rozložení semestrů, prázdnin a zkouškových období, v terciárním vzdělávání. Zaznamenány jsou i odlišnosti v případě, že existují různé typy vzdělávacích programů (univerzitní a neuniverzitní).
Zobrazit (PDF 1 518 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education obsahují údaje o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích. Uvedeny jsou rovněž existující regionální varianty.
Zobrazit (PDF 2 708 kB)
Pravidelně aktualizovaný materiál Compulsory Education in Europe v přehledné tabulce zobrazuje délku povinného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích a informuje, zda a od kolika let je povinné předškolní vzdělávání a v jakém věku žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku.
Zobrazit (PDF 1 086 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The structure of the European education systems: Schematic Diagrams zachycují ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Součástí zpráv je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.
Zobrazit (PDF 3 061 kB)
Publikace National Sheets on Education Budgets in Europe obsahuje údaje o výdajích na vzdělávání v evropských zemích. Zaměřuje se na plánované, nikoliv aktuální výdaje. Uváděny jsou rozpočty na evropské, národní, regionální i místní úrovni a uspořádány jsou podle typu výdajů a stupně vzdělávání. Zachycen je také vývoj oproti předchozímu roku.
Zobrazit (PDF 2 292 kB)
Publikace Klíčové údaje o vzdělávání a péči v raném dětství v Evropě – Vydání 2014 vychází ze statistických dat Eurostatu a z porovnání národních předpisů a opatření zaměřených na strukturu, organizaci a financování vzdělávání a péče určených dětem v nejmladším a předškolním věku ve 32 evropských zemích. Tyto informace jsou doplněny výsledky některých mezinárodních šetření.
Zobrazit (PDF 9 500 kB)
Publikace Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition vychází ze statistických dat Eurostatu a z porovnání národních předpisů a opatření zaměřených na strukturu, organizaci a financování vzdělávání a péče určených dětem v nejmladším a předškolním věku ve 32 evropských zemích. Tyto informace jsou doplněny výsledky některých mezinárodních šetření.
Zobrazit (PDF 9 500 kB)