Eurydice Brief: Early Leaving from Education and Training

04. 01. 2015

Toto shrnutí studie o předčasných odchodech ze vzdělávání – Eurydice Brief on Early Leaving from Education and Training – ukazuje, že celkově se členské země přibližují cíli Evropské unie: do roku 2020 by neměl podíl mládeže (ve věku 18 až 24 let) předčasně opouštějící vzdělávací systém přesahovat 10 %. Předčasné odchody ze vzdělávání ale přesto zůstávají v mnoha zemích EU závažným problémem.

I když všechny země zavedly opatření, která mají působit proti předčasným odchodům, pouze několik z nich dosud zpracovalo konkrétní strategie, do nichž zařadilo opatření zaměřená na prevenci, intervenci a kompenzaci. Tato zpráva také pojednává o tom, jak důležitou úlohu hrají vzdělávání, profesní poradenství a meziresortní spolupráce. Zpráva zahrnuje všechny členské země EU a Island, Norsko, Švýcarsko a Turecko – referenčním rokem studie je školní rok 2013/14.